IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Online Courses

ielts-writing-task-1-bar-chart-online-courses-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả số lượng người tham gia học trực tuyến trong ba ngày của ba môn học khác nhau, được minh họa bằng biểu đồ cột.

IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Returned Products

ielts-writing-task-1-bar-chart-returned-products-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu phân tích biểu đồ Bar Chart về số lượng sản phẩm bị trả lại theo ba tháng của ba công ty khác nhau. Nhiệm vụ này đòi hỏi người viết mô tả chính xác dữ liệu, so sánh sự biến động giữa các công ty và qua từng tháng. […]

IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Milk Consumption

ielts-writing-task-1-bar-chart-milk-consumption-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh phân tích biểu đồ Bar Chart về lượng tiêu thụ sữa trong 3 ngày tại ba quốc gia khác nhau. Thí sinh cần miêu tả các xu hướng chính, so sánh sự khác biệt và sự tương đồng giữa các quốc gia. Bài viết phải rõ ràng, […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN