IELTS Modest: Tăng tốc toàn diện 4 kỹ năng IELTS. Bổ sung vốn từ về các lĩnh vực: xây dựng và kỳ quan, giáo dục và tuyển dụng, ẩm thực, tiêu dùng, thời gian cá nhân, sự nổi tiếng và truyền thông, thế giới tự nhiên…

 Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

 1. Kết quả đầu ra: tương đương IELTS 5.0
 2. Ngữ pháp: Hoàn thiện ngữ pháp cơ bản và hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp cơ bản để vận dụng vào bài thi
 3. Từ vựng: Nắm được vốn từ vựng và kiến thức của của 10 chủ điểm cho IELTS
 4. Mức độ tiếp xúc đề thi: Nắm rõ nghe đọc part 1-2, bước đầu tiếp xúc cơ bản với bài viết Task 1-2 và bài Nói part 2-3
 5. Khả năng đọc hiểu: Đọc và nắm được ý chính của các bài đọc 3 parts, gia tăng khả năng lọc và phân tích thông tin để làm bài
 6. Khả năng vận dụng: Diễn đạt được theo chủ đề đã được học thành một bài văn/nói hoàn thiện, tuy nhiên còn hạn chế về dung lượng và mắc các lỗi cơ bản, từ vựng ở mức trung bình, diễn đạt ở mức có thể hiểu được nhưng vẫn còn chưa sáng ý và mạch lạc.

IELTS Lv 3 Course Outline

BuổiChủ đềSáchKỹ năngMục tiêuBài tập về nhàGiảng viên
1Using prepositionsIELTS Common mistakes for band 6.0 – 7.0GrammarUsing prepositions with nouns; after verbs and decribing changes Vietnamese teacher
2Describing statisticIELTS Common mistakes for band 6.0 – 7.0GrammarDescribing statistic using prepositions, nouns and verbs Vietnamese teacher
3Using nouns and adjectivesIELTS Common mistakes for band 6.0 – 7.0GrammarUsing nouns and adjectives in topic appearance and communication, male/female Vietnamese teacher
4Correction & Test
5
READING & WRITING 1
RELATIONSHIPS
Mindset for IELTS 1 Unit 1Reading ScanningReading 1:
• answer questions using up to three words
• identify key words in a question
• scan a text to find specific information
Exam skills: Short answer questions
Workbook
Unit 1 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 1Writing Process task 1Writing 1:
• describe a process (Writing Part 1)
• use sequencing expressions to describe the order of stages in a process
• use the present simple passive to describe a process.
• write an introduction and overview.
Exam skills: Task1 Describing a process
Workbook
Unit 1 • Writing
Vietnamese teacher
6
LISTENING & SPEAKING 1
RELATIONSHIPS
Mindset for IELTS 1 Unit 1Listening MCQsListening 1:
• identify the speakers in a conversation
• listen for numbers
• answer multiple choice questions.
Exam skills:
Multiple choice questions
Workbook
Unit 1 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 1Speaking Part 1Speaking 1:
• use simple adjective• noun collocations relating to family
• answer simple questions about your family
• give full answers to Part 1 questions.
Exam skills: Answering Part 1 questions about your personal info, family, likes and dislike etc
Workbook
Unit 1 • Speaking
Vietnamese teacher
7
READING & WRITING 2
PLACES AND BUILDINGS
Mindset for IELTS 1 Unit 2Reading ScanningReading 2
• respond to sentence completion questions
• skimread a text
• recognise paraphrase
• practise using the present
simple and past simple.
Exam skills: Sentence completion
Workbook
Unit 2 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 2Writing Task 1 MapWriting 2:
• describe changes over time as shown on a map
• use prepositions to explain location
• use past tense verb forms (active and
passive) to describe change.
Exam skills: Task1 Describing changes in a map
Workbook
Unit 2 • Writing
Vietnamese teacher
8
LISTENING & SPEAKING 2
PLACES AND BUILDINGS
Mindset for IELTS 1 Unit 2Listening Short-answer questionsListening 2:
• answer short-answer questions
• spell names correctly.
Exam skills: Short-answer questions
Workbook
Unit 2 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 2Speaking Part 1Speaking 2:
• use prepositions to talk about your hometown
• use adjectives to describe your hometown
• use the correct tense when responding to questions
• pronounce regular and irregular past simple tense endings.
Exam skills: Part 1 questions about describing your hometowns, cities
Workbook
Unit 2 • Speaking
Vietnamese teacher
9
READING & WRITING 3
EDUCATION AND EMPLOYMENT
Mindset for IELTS 1 Unit 3Reading MCQsReading 3:
• identify the main ideas of a passage
• find information in a text quickly
• deal with multiple-choice questions.
Exam skills: Multiple-choice questions
Workbook
Unit 3 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 3Writing Task 1 Graph and bar chartsWriting 3:
• describe different types of data
• describe changes in numbers
• use prepositions with numbers.
Exam skills: Task 1 – Charts
Workbook
Unit 3 • Writing
Vietnamese teacher
10
LISTENING & SPEAKING 3
EDUCATION AND EMPLOYMENT
Mindset for IELTS 1 Unit 3Listening Short-answer questionsListening 3:
• identify key words in sentence completion tasks
• use strategies to help you answer sentence completion tasks
• follow a conversation
• recognise synonyms and paraphrase .
Exam skills: Sentence completion
Workbook
Unit 3 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 3Speaking Part 1 & 2Speaking 3:
• answer simple questions about your work and studies (Speaking Part 1)
• use some strategiesto prepare for a talk (Speaking Part 2)
• introduce your talk (Speaking Part 2)
• pronounce words beginning with two consonants.
Exam skills: Speaking Part 1 and Part 2
Workbook
Unit 3 • Speaking
Vietnamese teacher
11Practice 1 & Correction
12
READING & WRITING 4
FOOD AND DRINK
Mindset for IELTS 1 Unit 4Reading Sentence completionReading 4:
• locate and match information from a text
• complete gapped sentences
• correct common errors in the use of countable/uncountable nouns
• use “some, any, much and many”
Exam skills: Sentence completion
Workbook
Unit 4 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 4Writing Task 1 Two DiagramsWriting 4:
• deal with a Part 1 question with two diagrams
• describe data without exact numbers
• compare data in a pie chart
• decide what information to include
Exam skills: Describing two diagrams
Workbook
Unit 4 • Writing
Vietnamese teacher
13
LISTENING & SPEAKING 4
FOOD AND DRINK
Mindset for IELTS 1 Unit 4Listening Matching and classification tasksListening 4:
• find synonyms and paraphrase in matching tasks
• identify ‘distractors’ in matching tasks
• answer classification tasks.
Exam skills: Identify ‘distractors’
Workbook
Unit 4 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 4Speaking Organising a part 2 talkSpeaking 4:
• talk about food in your country (Speaking Part 1)
• use the preparation time to collect your ideas for Part 2
• organise your talk (Speaking Part 2).
Exam skills: Organising part 2 speech
Workbook
Unit 4 • Speaking
Vietnamese teacher
14
READING & WRITING 5
CONSUMERISM
Mindset for IELTS 1 Unit 5Reading Matching headingsReading 5:
• identify topic sentences
• identify main and supporting ideas
• match headings with paragraphs
• use will and going to.
Exam skills: Matching headings
Workbook
Unit 5 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 5Writing Task 2 Question typesWriting 5:
• organise a Part 2 essay
• write an introduction
• write about points for and against, and give opinions
• give examples and evidence to support your views.
Exam skills: Writing Task 2
Workbook
Unit 5 • Writing
Vietnamese teacher
15
LISTENING & SPEAKING 5
CONSUMERISM
Mindset for IELTS 1 Unit 5Listening MCQsListening 5:
• answer multiple-choice questions (3 options)
• identify ‘distractors’
• recognise paraphrase and synonyms.
Exam skills: Multiple-choice questions
Workbook
Unit 5 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 5Speaking Part 2Speaking 5:
• talk about different experiences you might have when shopping
plan your Part 2 talk uses techniques for developing ideas
• express your feelings through intonation
Exam skills: Developing ideas in Part 2
Workbook
Unit 5 • Speaking
Vietnamese teacher
16
READING & WRITING 6
LEISURE TIME
Mindset for IELTS 1 Unit 6Reading True False Not givenReading 6:
• scan a text to find information quickly
• answer TrueIFalse/Not Given questions
• complete a summary of a text
Exam skills:
True / False / Not given
Summary completion
Workbook
Unit 6 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 6Wring Task 2Writing 6:
• organise and write a Part 2 essay
• compare two different time periods
• link and signpost your ideas.
Exam skills: Evaluating a Part 2 essay
Workbook
Unit 6 • Writing
Vietnamese teacher
17
LISTENING & SPEAKING 6
LEISURE TIME
Mindset for IELTS 1 Unit 6Listening Label a mapListening 6:
• understand a description of a place
• follow directions
• label a map
• recognise distractors.
Exam skills: Labelling a map
Workbook
Unit 6 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 6Speaking Extending your speechSpeaking 6:
• use positive and negative adjectives to talk about free-time activities
• recognise and use linking words in your talk (Speaking Part 2)
• pronounce weak forms of words
• give a complete talk and assess your own performance (Speaking Part 2)
Exam skills: Extending your talks in Part 2
Workbook
Unit 6 • Speaking
Vietnamese teacher
18Mini test 1  Vietnamese teacher
19
READING & WRITING 7
FAME AND THE MEDIA
Mindset for IELTS 1 Unit 7Reading Matching headingsReading 7:
• match features of the passage
• identify the writer’s views
• write first conditional sentences
Exam skills:
Matching features
Identifying the writer’s views
Workbook
Unit 7 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 7Writing Task 2 ParagraphWriting 7:
• avoid repeating words in your Part 2 essay
• develop a paragraph
• provide specific support for your
main points.
Exam skills: Writing your paragraph
Workbook
Unit 7 • Writing
Vietnamese teacher
20
LISTENING & SPEAKING 7
FAME AND THE MEDIA
Mindset for IELTS 1 Unit 7Listening Flow-chart completionListening 7:
• complete a flow-chart
• predict what information is missing in a flow-chart
• deal with technical or scientific flow-charts
Exam skills: Flow-chart completion
Workbook
Unit 7 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 7Speaking Part 2 & Part 3Speaking 7:
• discuss the topic of fame for Speaking Parts 2 and 3
• think about the different types of questions you may be asked in Speaking Part 3
• use the appropriate tense when answering Part 3 questions.
Exam skills: Part 2 & 3 Questions
Workbook
Unit 7 • Speaking
Vietnamese teacher
21
READING & WRITING 8
NATURAL WORLD
Mindset for IELTS 1 Unit 8Reading Notes completionReading 8:
• complete notes with words from the text
• match sentence endings with their beginnings
• use modals of possibility and ability.
Exam skills:
Reading Notes completion
Matching sentence endings
Workbook
Unit 8 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 8Writing Task 2Writing 8:
• deal with two-part questions
• link different parts of the essay
• write a conclusion.
Exam skills: Writing a conclusion
Workbook
Unit 8 • Writing
Vietnamese teacher
22
LISTENING & SPEAKING 8
NATURAL WORLD
Mindset for IELTS 1 Unit 8ListeningListening 8
• listen to people talking about a topic related to work or study
• complete notes in a task
• use headings in the notes to guide you through what the speaker is saying
• use the speaker’s ‘signposting’ words to help you follow notes.
Exam skills: Note completion
Workbook
Unit 8 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 1 Unit 8Speaking Part 2 & Part 3Speaking 8:
• extend your knowledge of vocabulary related to animals and their habitat
• talk at length about animals and pets for Speaking Parts 2 and 3
• develop your answers in Part 3
Exam skills: Part 2 & 3 Questions
Workbook
Unit 9 • Speaking
Vietnamese teacher
23
READING & WRITING 1
THE MAN-MADE ENVIRONMENT
Mindset for IELTS 2 Unit 1Reading ScanningReading 1:
• answer questions using up to three words
• identify keywords in a question
• scan a text to find specific information
Exam skills: Short answer questions
Workbook
Unit 1 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 2 Unit 1Writing task 1Writing 1:
• select key features of different types of graph, chart and table in order to describe them accurately
• use suitable verbs, adjectives and adverbs to describe trends in different ways
• compare different graphs or information in the same graph and write summary of the main features
Exam skills: Task1 Describing a chart
Workbook
Unit 1 • Writing
Vietnamese teacher
24
LISTENING & SPEAKING 1
THE MAN-MADE ENVIRONMENT
Mindset for IELTS 2 Unit 1Listening MCQsListening 1:
• identify the speakers in a conversation
• listen for numbers
• answer multiple
• choice questions.
Exam skills:
Multiple choice questions
Workbook
Unit 1 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 2 Unit 1Speaking Part 1Speaking 1:
• speak about various aspects of where you live for
• respond to wh-, would and Yes/No questions about
where you live
• prepare more information for common Speaking Part 1
topics
• use syllable stress in words correctly.
Workbook
Unit 1 • Speaking
Vietnamese teacher
25Practice 2  Speaking test: Foreign teacher
Supporter: Vietnamese teacher
26
READING & WRITING 2
LEISURE AND RECREATION
Mindset for IELTS 2 Unit 2Reading ScanningReading 2
• identify questions which ask for factual information and questions which ask for the writer’s opinion
• skim and scan to arrive at the correct answers quickly
• understand the whole text to answer questions about
global understanding
• use the past simple and past continuous correctly.
Workbook
Unit 2 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 2 Unit 2Writing Task 1 Charts, graphs and tableWriting 2:
• select and compare key features of charts, graphs and tables
• structure an answer which compares information from charts, graphs and tables
• revise the form and use of comparatives.
Exam skills: Task1 Describing charts and graphs
Workbook
Unit 2 • Writing
Vietnamese teacher
27
LISTENING & SPEAKING 2
LEISURE AND RECREATION
Mindset for IELTS 2 Unit 2Listening Short-answer questionsListening 2:
• listen to and understand directions from one place to
another
• match descriptions with people, places or things
• listen for specific information and classify it in a table.
Workbook
Unit 2 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 2 Unit 2Speaking Part 1Speaking 2:
• express your opinions about sport for Speaking Parts 1 and 2
• use connecting words to give longer and more detailed answers
• use sentence stress and intonation to express your feelings about a topic.
Workbook
Unit 2 • Speaking
Vietnamese teacher
28
READING & WRITING 3
THE NEWS AND MEDIA
Mindset for IELTS 2 Unit 3Reading MCQsReading 3:
• match information in a question with information in a text
• skim a text to identify types of information
• recognise the passive
Workbook
Unit 3 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 2 Unit 3Writing Task 1 Graph and bar chartsWriting 3:
• use time markers and the passive to describe a process
• plan a description of a process
• interpret scientific and technical diagrams
Workbook
Unit 3 • Writing
Vietnamese teacher
29
LISTENING & SPEAKING 3
THE NEWS AND MEDIA
Mindset for IELTS 2 Unit 3Listening Short-answer questionsListening 3:
• identify the attitudes and opinions of speakers through
expressions and intonation
• recognise paraphrases off what speakers say
• understand the role of distractors when answering
multiple-choice questions.
Workbook
Unit 3 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 2 Unit 3Speaking Part 1 & 2Speaking 3:
• speak about the news and media for Speaking Part 1
• use adjectives and intonation to express feelings about
a news story
• use paraphrase and the passive to describe an event for
Speaking Part 2.
Workbook
Unit 3 • Speaking
Vietnamese teacher
30
READING & WRITING 4
TRAVEL AND TRANSPORTS
Mindset for IELTS 2 Unit 4Reading Sentence completionReading 4:
• understand the main ideas in paragraphs in order to match headings to sections of a text
• use the past simple, past perfect simple and past perfect continuous correctly
• recognise synonyms in texts and headings
Workbook
Unit 4 • Grammar & Vocab; Reading
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 2 Unit 4Writing Task 1 Two DiagramsWriting 4:
• study and compare two maps
• read your writing to check for spelling and grammatical errors
• improve the cohesion of your writing by organising your ideas in a logical way
• make your writing easier to understand by using cohesive devices.
Workbook
Unit 4 • Writing
Vietnamese teacher
31
LISTENING & SPEAKING 4
TRAVEL AND TRANSPORTS
Mindset for IELTS 2 Unit 4Listening Matching and classification tasksListening 4:
• identify the main subject of conversations
• identify the functions that speakers use
• match questions and options (e.g. solutions to advantages/ disadvantages).
Workbook
Unit 4 • Listening
Vietnamese teacher
Mindset for IELTS 2 Unit 4Speaking Organising a part 2 talkSpeaking 4:
• plan your long-turn answer for Speaking Part 2
• use the correct sequencing words to give your answer a clear structure
• understand sentence stress when using sequencing words
• deal with follow-up questions after your long turn.
Workbook
Unit 4 • Speaking
Vietnamese teacher
32FINAL TEST (175 minutes) (Listening: 40 minutes; Reading: 60 minutes; Writing: 60 minutes; Speaking: 15 minutes) (Pass grade: 80%)

Giáo viên Khóa IELTS Kick Off 0.0 đến 2.0 IELTS.

Ms Lê Nguyệt Ánh

Trải qua quá nhiều kỳ thi và sự vất vả trong quá trình học và luyện thi mình đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ những thành công và thất bại. Đặc biệt là nhiều kinh nghiệm không phải học sinh nào cũng sẽ bị va vấp, nhưng khi đi thi thì lại gặp dẫn đến việc không có kinh nghiệm xử lý làm cho điểm số không được như ý. 

Chính vì vậy khi đứng ra giảng dậy tại The Real IELTS, mình thật sự mong muốn được giao lưu và tiếp xúc cùng các bạn, chia sẻ lại những kiến thức, phương pháp dậy và học được update, giúp cho các bạn học sinh cũng như thí sinh thi IELTS được thuận lợi hơn và không phải vất vả như thế hệ thi trước.

Review học viên khóa IELTS tại The Real IELTS

Vinh danh học viên đạt thành tích tại The Real IELTS

Tinh Thần Học Hỏi Của TRI

Cam Kết của TRI dành cho học viên luôn luôn đạt được Band điểm mong muốn.

Nhưng học viên cũng phải cam kết có tinh thần học hỏi chăm chỉ làm việc đúng theo như giáo viên hướng dẫn và chương trình học.

Chương trình học được xây dựng dựa trên người học là trung tâm nên các bạn học viên có thể dựa vào những ưu điểm của bản thân để phát huy và hạn chế những nhược điểm của bản thân.

Các khóa học IELTS dành cho những Band điểm cao hơn

Các câu hỏi thường gặp

 1. Không thi IELTS mà vẫn muốn học IELTS kick off có được không?
 2. Chương trình học IELTS Kick Off có giáo viên nước ngoài không?
 3. IELTS Kick Off dựa vào phương pháp giảng dạy nào?
 4. Có được bảo lưu kết quả học không?
 5. Ngoài IELTS Kick off ra thì The Real IELTS còn khóa học nào nữa không?
 6. Trung tâm có giúp đăng ký thi IELTS không?
 7. Trung tâm có đảm bảo đầu ra cho người học không?
 8. Giáo viên Trung Tâm The Real IELTS giỏi như thế nào?
 9. Khóa học nào của The Real IELTS có giáo viên nước ngoài?
 10. Có thể kèm 1-1 ở Trung tâm không?

Chính sách thanh toán

 1. Thanh toán ở Trung Tâm như thế nào?
 2. Tôi muốn hỏi gấp Trung Tâm, tôi có thể liên lạc như thế nào?
 3. Có thể chuyển nhượng suất học cho người khác được không?
 4. Các trường hợp nào được bảo lưu khóa học?

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN