Bài luyện tập đánh trọng âm là một trong những dạng bài khó trong kỳ thi đại học, cũng là một dạng bài luyện tập Speaking đáng để lưu ý. Nếu các bạn đang ôn luyện thi đại học thì dạng bài này quan trọng, còn nếu các bạn đang luyện các kỳ thi như kỳ IELTS thì dạng bài này chỉ là dạng luyện tập, chứ không phải dạng bài trong cấu trúc đề thi IELTS.

Sau đây là bài luyện tập tiếng Anh đánh trọng âm

 1. A. econoMY B. econoMIC C. ecoNOMy D. eCOInomy
 2. A. deMAND B. DEMand C. DEmand D. demAND
 3. A. ABOve B. abOVE C. aBOVE D. aboVE
 4. A. enGAGE B. ENGage C. enGage D. engAGE
 5. A. reLEvant B. reLEVant C. relEVant D. releVANT
 6. A. INcrease B. inCREASE C. INCREASE D. inCREAse
 7. A. imPORtant B. imPORTant C. IMportant D. imporTANT
 8. A. PREserve B. preSERVE C. preSERve D. presERVE
 9. A. INclude B. inCLUDE C. inClude D. includE
 10. A. disTRICT B. disTRict C. DIStrict D. diSTRICT
 11. A. colLECT B. COLlect C. colLECT D. colLECT
 12. A. deCIDE B. DEcide C. deciDE D. deciDE
 13. A. SOcial B. soCIAL C. soCIal D. socIAL
 14. A. aMOUNT B. aMOUNT C. AMount D. amOUNT
 15. A. enGAGEment B. enGAGEment C. ENGageMENT D. engAGEment
 16. A. aCTive B. acTIVE C. ACTive D. actIVE
 17. A. acCURate B. ACCUrate C. acCURate D. accURATE
 18. A. conTENT B. conTENT C. CONtent D. conTENT
 19. A. rePORT B. rePORT C. REport D. rePORT
 20. A. obJECT B. obJECT C. OBject D. objECT
 21. A. asPIRE B. ASpire C. asPIRE D. aspiRE
 22. A. CREative B. creATIVE C. creATIVE D. creaTIVE
 23. A. EXample B. exAMPLE C. EXAMPLE D. exaMPLE
 24. A. priMARY B. PRImary C. priMARY D. priMARRY
 25. A. coMMIT B. comMIT C. COMMit D. comMIT
 26. A. forGETful B. forGETful C. forgetFUL D. forGETful
 27. A. acKNOWledge B. acKNOWledge C. ACKnowledge D. acknowlEDGE
 28. A. conTROversy B. CONtroversy C. conTROversy D. controVERsy
 29. A. deCEIVE B. DEceive C. deceive D. deCEive
 30. A. imPROVE B. IMprove C. imPROVE D. improVE
 31. A. comPLETE B. comPLETE C. COMplete D. compleTE
 32. A. conTRIBute B. CONTRIbute C. conTRIBute D. contribUTE
 33. A. atTACH B. ATtach C. atTACH D. attACH
 34. A. reLEASE B. reLEASE C. RElease D. reLEASE
 35. A. inVESTment B. inVESTment C. INvestMENT D. investMENT
 36. A. sePARate B. sePARate C. SEParate D. sepARATE
 37. A. eMOTION B. eMOTION C. EMotion D. emOTION
 38. A. arGUEment B. arGUEment C. arguEMENT D. arguMENT
 39. A. EXplain B. exPLAIN C. exPLAIN D. explAIN
 40. A. reSEARCH B. REsearch C. reSEARCH D. reSEarch
 41. A. proTECT B. PROtect C. proTECT D. proteCT
 42. A. opPOSE B. OPpose C. opPOSE D. oppose
 43. A. proVIDE B. proVIDE C. proVIDE D. proVIDE
 44. A. reCEIVE B. reCEIVE C. reCEIVE D. reCEIVE
 45. A. acCOMmodate B. acCOMmodate C. acCOMmodate D. acCOMmodate
 46. A. deVELOPment B. deVELOPment C. deVELOPment D. develOPMENT
 47. A. reFUND B. reFUND C. reFUND D. reFUND
 48. A. proHIBIT B. proHIBIT C. proHIBIT D. proHIBIT
 49. A. comMUNity B. comMUNity C. COMmunity D. commUNITY
 50. A. reLAXation B. reLAXation C. reLAXation D. relaxATION
 51. A. coMMUNicate B. coMMUNicate C. commUNICate D. communiCATE
 52. A. conTRIBUTE B. conTRIBUTE C. conTRIBUTE D. contribUTE
 53. A. deMANDing B. deMANDing C. deMANDing D. demANDING
 54. A. anNOUNCEment B. anNOUNCEment C. anNOUNCEment D. announceMENT
 55. A. obLIGatory B. obLIGatory C. obLIGatory D. obligAtoRY
 56. A. disCUSSION B. disCUSSION C. DIScussion D. discusSION
 57. A. inTELLigent B. inTELLigent C. inTELLigent D. INtelligent
 58. A. reFERence B. reFERence C. REFerence D. refERence
 59. A. subSTANTial B. subSTANTial C. SUBstantial D. substANtial
 60. A. comMUNICATION B. comMUNICATION C. COMMunication D. communiCATION
 61. A. REfrigerator B. reFRIGerator C. reFRIGerator D. refRIGerator
 62. A. ORganization B. orGANization C. orGANization D. organiZATION
 63. A. EXecutive B. exECutive C. exECutive D. exeCUTive
 64. A. unDERstand B. unDERstand C. unDERstand D. underSTAND
 65. A. obSERVatory B. obSERVatory C. OBservatory D. obserVATORY
 66. A. MAintenance B. maINTenance C. maintENance D. mainTENance
 67. A. disTRIBution B. disTRIBution C. disTRIbution D. disTRIBUtion
 68. A. deCIsion B. DEcision C. deciSION D. deciSION
 69. A. reLAtionship B. reLAtionship C. reLAtionship D. relaTIONship
 70. A. comMERCial B. comMERCial C. COMMercial D. comMERcial
 71. A. biCYCLE B. biCYCLE C. biCYcle D. biCYCLE
 72. A. exPEriment B. exPERiment C. exPEriment D. expeRIMENT
 73. A. deCEMber B. deCEMber C. DEcember D. decEMber
 74. A. conTROl B. conTROL C. conTROL D. control
 75. A. inDIvidual B. INdividual C. inDIvidual D. inDIVidual
 76. A. comPETition B. comPETition C. comPETition D. compeTITION
 77. A. reSPECT B. reSPECT C. reSPECT D. resPECT
 78. A. apPROpriate B. apPROpriate C. apPROpriate D. appropriATE
 79. A. disCOURage B. disCOURage C. DIScourage D. disCOURage
 80. A. enTIREly B. enTIREly C. enTIREly D. enTIRely
 81. A. PERmanent B. perMANent C. PERmanent D. permANENT
 82. A. deMOnstrate B. deMOnstrate C. DEMonstrate D. demONstrate
 83. A. inVENtory B. inVENtory C. INventory D. inventORY
 84. A. deTERMine B. deTERMine C. deTERMine D. deterMINE
 85. A. acTIVity B. acTIVity C. ACTivity D. activITY
 86. A. reFERence B. reFERence C. refERence D. REFerence
 87. A. conTEMporary B. conTEMporary C. conTEMporary D. contEMporary
 88. A. deCIsion B. deCIsion C. deCIsion D. deciSION
 89. A. comMUnicate B. comMUnicate C. COMMunicate D. commUNicate
 90. A. apPARatus B. apPARatus C. apPARatus D. appARatus
 91. A. conTINuous B. conTINuous C. conTINuous D. CONTinuous
 92. A. comPLETEly B. comPLETEly C. COMpletely D. compleTELY
 93. A. reCOgnition B. reCOgnition C. reCOgnition D. recoGNITION
 94. A. inTELLigence B. inTELLigence C. inTELLigence D. INtelligence
 95. A. exPERience B. exPERience C. exPERience D. expeRIence
 96. A. deVAsTating B. deVAsTating C. DEVastating D. devASrating
 97. A. coMPlaint B. coMPLaint C. COMplaint D. compLAINT
 98. A. reSEARCHer B. reSEARCHer C. REsearcher D. reSEarcher
 99. A. obSERVation B. obSERVation C. obserVAtion D. observATION
 100. A. inSTAntly B. inSTAntly C. inSTANtly D. instANTly

Đáp án

 1. C. ecoNOMy
 2. A. deMAND
 3. B. abOVE
 4. B. ENGage
 5. D. releVANT
 6. A. INcrease
 7. B. imPORTant
 8. C. preSERve
 9. B. inCLUDE
 10. A. disTRICT
 11. B. COLlect
 12. B. DEcide
 13. C. soCIal
 14. B. aMOUNT
 15. D. engAGEment
 16. C. ACTive
 17. A. acCURate
 18. B. conTENT
 19. B. rePORT
 20. A. obJECT
 21. B. ASpire
 22. C. creATIVE
 23. C. EXAMPLE
 24. A. priMARY
 25. D. comMIT
 26. D. forGETful
 27. A. acKNOWledge
 28. B. CONtroversy
 29. D. deCEive
 30. B. IMprove
 31. A. comPLETE
 32. B. CONTRIbute
 33. A. atTACH
 34. D. reLEASE
 35. B. inVESTment
 36. C. SEParate
 37. B. eMOTION
 38. B. arGUEment
 39. C. exPLAIN
 40. A. reSEARCH
 41. C. proTECT
 42. B. OPpose
 43. D. proVIDE
 44. A. reCEIVE
 45. D. acCOMmodate
 46. B. deVELOPment
 47. B. reFUND
 48. B. proHIBIT
 49. B. comMUNity
 50. D. relaxATION
 51. A. coMMUNicate
 52. C. conTRIBUTE
 53. B. deMANDing
 54. C. anNOUNCEment
 55. A. obLIGatory
 56. B. disCUSSION
 57. C. inTELLigent
 58. D. refERence
 59. B. subSTANTial
 60. D. communiCATION
 61. C. reFRIGerator
 62. A. ORganization
 63. B. exECutive
 64. C. unDERstand
 65. A. obSERVatory
 66. B. maINTenance
 67. A. disTRIBution
 68. D. deciSION
 69. C. reLAtionship
 70. A. comMERCial
 71. B. biCYCLE
 72. B. exPERiment
 73. C. DEcember
 74. C. conTROL
 75. B. INdividual
 76. A. comPETition
 77. B. reSPECT
 78. B. apPROpriate
 79. C. disCOURage
 80. B. enTIREly
 81. C. PERmanent
 82. A. deMOnstrate
 83. A. inVENtory
 84. B. deTERMine
 85. C. ACTivity
 86. D. REFerence
 87. B. conTEMporary
 88. D. deciSION
 89. C. COMMunicate
 90. B. apPARatus
 91. D. CONTinuous
 92. C. COMpletely
 93. B. reCOgnition
 94. D. INtelligence
 95. C. exPERience
 96. B. deVAsTating
 97. A. coMPlaint
 98. C. REsearcher
 99. D. observATION
 100. B. inSTAntly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN