68 từ vựng và cụm từ vựng về Vietnam’s Book Day

68-tu-vung-va-cum-tu-vung-ve-vietnams-book-day

68 từ vựng và cụm từ vựng về Vietnam’s Book Day

Ngày sách Việt Nam (Vietnam’s Book Day) thường được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hàng năm. Đây là dịp để tôn vinh văn hóa đọc và giá trị của sách trong đời sống của người dân Việt Nam. Trong ngày này, có nhiều hoạt động như triển lãm sách, buổi đọc sách, hội thảo văn hóa và nghệ thuật, cũng như các chương trình giao lưu giữa tác giả và độc giả. Và nếu muốn viết một bài luận về ngày này chúng ta nên tham khảo 68 từ vựng và cụm từ vựng như sau:

68 từ vựng và cụm từ vựng

 1. Vietnam’s Book Day (Ngày Sách Việt Nam)
 2. cultural heritage (di sản văn hóa)
 3. profound impact (ảnh hưởng sâu sắc)
 4. literature (văn học)
 5. society (xã hội)
 6. reading habits (thói quen đọc sách)
 7. fostering intellectual growth (thúc đẩy sự phát triển trí tuệ)
 8. preserving (bảo tồn)
 9. literary treasures (báu vật văn học)
 10. origins (nguồn gốc)
 11. recognition (sự công nhận)
 12. pivotal role (vai trò then chốt)
 13. authors (nhà văn)
 14. poets (nhà thơ)
 15. intellectuals (nhà trí thức)
 16. domestically (trong nước)
 17. internationally (quốc tế)
 18. book fairs (hội sách)
 19. exhibitions (triển lãm)
 20. literary events (sự kiện văn học)
 21. book lovers (người yêu sách)
 22. publishers (nhà xuất bản)
 23. educators (nhà giáo dục)
 24. immerse themselves (đắm chìm vào)
 25. enchanting world (thế giới quyến rũ)
 26. engage in meaningful discussions (tham gia vào các cuộc trao đổi ý nghĩa)
 27. initiatives (sáng kiến)
 28. promoting literacy (khuyến khích biết chữ)
 29. education (giáo dục)
 30. access to books (tiếp cận sách)
 31. shaping the minds (hình thành tư duy)
 32. future generations (thế hệ tương lai)
 33. programs (chương trình)
 34. accessible (dễ tiếp cận)
 35. underprivileged communities (cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn)
 36. digital revolution (cách mạng số)
 37. transforming (biến đổi)
 38. consume literature (tiêu thụ văn học)
 39. embracing changes (chấp nhận sự thay đổi)
 40. E-books (sách điện tử)
 41. audiobooks (sách nói)
 42. online platforms (nền tảng trực tuyến)
 43. integral parts (phần không thể thiếu)
 44. celebration (lễ kỷ niệm)
 45. catering to (phục vụ cho)
 46. evolving preferences (sở thích tiến triển)
 47. modern readers (độc giả hiện đại)
 48. ensuring (đảm bảo)
 49. preservation (bảo tồn)
 50. traditional printed works (công trình in truyền thống)
 51. cultural significance (ý nghĩa văn hóa)
 52. freedom of expression (tự do ngôn luận)
 53. power of ideas (sức mạnh của ý tưởng)
 54. information (thông tin)
 55. abundant (dồi dào)
 56. contested (được tranh cãi)
 57. beacons of knowledge (ngọn đèn tri thức)
 58. empathy (sự đồng cảm)
 59. enlightenment (sự khai sáng)
 60. fostering critical thinking (thúc đẩy tư duy phê bình)
 61. dialogue (đối thoại)
 62. reaffirm (xác nhận lại)
 63. commitment (cam kết)
 64. promoting a culture of reading (khuyến khích văn hóa đọc sách)
 65. nurturing literary talent (nuôi dưỡng tài năng văn học)
 66. destiny (định mệnh)
 67. enriching our lives (làm giàu cuộc sống của chúng ta)
 68. generations to come (những thế hệ sắp tới)

Vietnam’s Book Day: Celebrating the Power of Literature

Ngày Sách Việt Nam: Tôn Vinh Sức Mạnh của Văn Học

Vietnam’s Book Day is an occasion that celebrates the rich cultural heritage and the profound impact of literature on society. Observed annually on April 21st, this day holds significant importance in promoting reading habits, fostering intellectual growth, and preserving the nation’s literary treasures.

Ngày Sách Việt Nam là dịp kỷ niệm về di sản văn hóa phong phú và ảnh hưởng sâu sắc của văn học đối với xã hội. Mỗi năm vào ngày 21 tháng 4, ngày này mang lại sự quan trọng đáng kể trong việc khuyến khích thói quen đọc sách, thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và bảo tồn những báu vật văn học của quốc gia.

The origins of Vietnam’s Book Day can be traced back to the recognition of the pivotal role that books play in shaping the intellectual landscape of the country. It serves as a platform to honor Vietnamese authors, poets, and intellectuals who have contributed immensely to the literary world, both domestically and internationally.

Nguồn gốc của Ngày Sách Việt Nam có thể được truy vết lại đến sự công nhận của vai trò then chốt mà sách đóng trong việc hình thành cảnh quan trí tuệ của đất nước. Đây là cơ hội để tôn vinh các nhà văn, nhà thơ và nhà trí thức Việt Nam đã đóng góp một cách to lớn vào thế giới văn học, cả trong nước và quốc tế.

On this day, book fairs, exhibitions, and literary events are organized across the nation, drawing in book lovers, writers, publishers, and educators alike. These gatherings provide an opportunity for people from all walks of life to immerse themselves in the enchanting world of literature, discover new authors, and engage in meaningful discussions.

Trong ngày này, các hội sách, triển lãm và sự kiện văn học được tổ chức trên khắp đất nước, thu hút sự tham gia của người yêu sách, nhà văn, nhà xuất bản và giáo viên. Những cuộc tụ họp này cung cấp cơ hội cho mọi người từ mọi tầng lớp đời sống để đắm chìm vào thế giới quyến rũ của văn học, khám phá những tác giả mới và tham gia vào các cuộc trao đổi ý nghĩa.

Moreover, Vietnam’s Book Day serves as a catalyst for initiatives aimed at promoting literacy and education. Recognizing the importance of access to books in shaping the minds of future generations, various programs are launched to make books more accessible to all segments of society, particularly to children and underprivileged communities.

Hơn nữa, Ngày Sách Việt Nam cũng là động lực cho các sáng kiến nhằm khuyến khích biết chữ và giáo dục. Nhận biết tầm quan trọng của việc tiếp cận sách trong việc hình thành tư duy của những thế hệ tương lai, nhiều chương trình được triển khai để làm cho sách trở nên dễ tiếp cận hơn đối với tất cả các tầng lớp xã hội, đặc biệt là trẻ em và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

In recent years, the digital revolution has transformed the way people consume literature, and Vietnam’s Book Day has adapted to embrace these changes. E-books, audiobooks, and online platforms have become integral parts of the celebration, catering to the evolving preferences of modern readers while ensuring the preservation of traditional printed works.

Trong những năm gần đây, cách mạng số đã biến đổi cách mà mọi người tiêu thụ văn học, và Ngày Sách Việt Nam đã thích nghi để chấp nhận những thay đổi này. Sách điện tử, sách nói và các nền tảng trực tuyến đã trở thành phần không thể thiếu của lễ kỷ niệm, phục vụ cho sở thích tiến triển của độc giả hiện đại trong khi đảm bảo bảo tồn các công trình in truyền thống.

Beyond its cultural significance, Vietnam’s Book Day also underscores the importance of freedom of expression and the power of ideas. In a world where information is abundant yet often contested, books serve as beacons of knowledge, empathy, and enlightenment, fostering critical thinking and dialogue within society.

Vượt ra ngoài ý nghĩa văn hóa của mình, Ngày Sách Việt Nam cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của tự do ngôn luận và sức mạnh của ý tưởng. Trong một thế giới mà thông tin dồi dào nhưng thường bị tranh cãi, sách là ngọn đèn tri thức, sự đồng cảm và sự khai sáng, thúc đẩy tư duy phê bình và đối thoại trong xã hội.

As we celebrate Vietnam’s Book Day, let us reaffirm our commitment to promoting a culture of reading, nurturing literary talent, and preserving the timeless treasures of Vietnamese literature. May books continue to inspire, educate, and unite us, enriching our lives and shaping the destiny of our nation for generations to come.

Khi chúng ta kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam, hãy xác nhận lại cam kết của chúng ta trong việc khuyến khích văn hóa đọc sách, nuôi dưỡng tài năng văn học và bảo tồn những báu vật văn học của Việt Nam. Mong rằng sách sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, giáo dục và đoàn kết chúng ta, làm giàu cuộc sống của chúng ta và hình thành định mệnh của quốc gia cho những thế hệ sắp tới.

Bài tập:

 1. Vietnam’s Book Day is celebrated to honor the country’s rich __________.
 2. This event highlights the __________ of literature on society.
 3. April 21st is the date annually set aside for Vietnam’s Book Day __________.
 4. Reading regularly helps in __________ intellectual growth.
 5. The __________ of Vietnam’s Book Day can be traced back many years.
 6. Book fairs and __________ are common during this celebration.
 7. Authors and __________ gather during Vietnam’s Book Day.
 8. Literature plays a __________ role in shaping societal perspectives.
 9. Digital revolution has __________ how people read books.
 10. E-books and __________ have become popular in recent years.
 11. The __________ of Vietnam’s Book Day aims to promote literacy.
 12. Access to books should be made __________ for everyone.
 13. Celebrating Vietnam’s Book Day underscores the importance of __________.
 14. Books are considered __________ of knowledge and enlightenment.
 15. Let’s __________ our commitment to promoting a reading culture.
 16. Vietnam’s Book Day celebrates the contributions of __________.
 17. Literary events are organized to engage __________ in discussions.
 18. Poets and intellectuals are integral to the __________ of literature.
 19. Cultural heritage preservation is important for future __________.
 20. The __________ of Vietnam’s Book Day is widely recognized.
 21. Book lovers from all walks of life participate in this __________.
 22. Fostering critical thinking is one goal of Vietnam’s Book Day.
 23. Exhibitions showcase the __________ of literature.
 24. The __________ of Vietnam’s Book Day spans various generations.
 25. Let’s ensure the __________ of traditional printed works.
 26. Freedom of expression is fundamental to a thriving __________.
 27. Digital platforms have __________ reading habits.
 28. Audiobooks are gaining popularity among __________.
 29. Underprivileged communities need better __________ to books.
 30. Intellectuals play a vital role in shaping literary __________.
 31. Let’s __________ our understanding of the importance of reading.
 32. Vietnam’s Book Day promotes dialogue and __________.
 33. Accessible books are crucial for __________ literacy rates.
 34. Celebrating Vietnam’s Book Day fosters a love for __________.
 35. The __________ of books cannot be underestimated.
 36. Book fairs offer a platform for __________ new authors.
 37. Educators play a key role in promoting __________.
 38. Let’s strive to make Vietnam’s Book Day more __________.
 39. The __________ of literature spans across borders.
 40. Enriching our lives through reading is a lifelong journey.
 41. Let’s celebrate the __________ of Vietnamese literature.
 42. Future generations will benefit from a strong reading __________.
 43. Engaging in literary discussions broadens our perspectives.
 44. Beacons of knowledge guide us towards enlightenment.
 45. Let’s cherish the __________ of Vietnam’s Book Day.
 46. E-books provide convenient access to __________.
 47. Literary treasures should be preserved for posterity.
 48. Modern readers have diverse preferences when it comes to __________.
 49. Initiatives promoting literacy should be encouraged.
 50. Let’s commit to nurturing literary talent in our __________.

Đáp án

 1. heritage
 2. impact
 3. observance
 4. fostering
 5. origins
 6. exhibitions
 7. publishers
 8. pivotal
 9. transformed
 10. online platforms
 11. celebration
 12. accessible
 13. freedom
 14. beacons
 15. reaffirm
 16. authors
 17. participants
 18. preservation
 19. generations
 20. significance
 21. enthusiasts
 22. fostering
 23. richness
 24. tradition
 25. preservation
 26. expression
 27. influenced
 28. readers
 29. access
 30. landscape
 31. deepen
 32. dialogue
 33. improving
 34. reading
 35. significance
 36. discovering
 37. literacy
 38. inclusive
 39. influence
 40. Enriching
 41. richness
 42. culture
 43. participating
 44. enlightenment
 45. significance
 46. literature
 47. heritage
 48. reading
 49. initiatives
 50. society

Đọc lại bài tương tự: 100 cụm từ vựng chủ đề Kỷ niệm người đã mất.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN