Ngày cá tháng 4 không phải là một ngày lễ hoặc sự kiện được biết đến rộng rãi trong nền văn hóa hoặc lịch sử. Tuy nhiên, có thể bạn đang nói về Ngày Cá Tháng Tư (April Fools’ Day), một ngày diễu hành vui nhộn và trêu đùa được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 hàng năm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ngày này, mọi người thường chơi trò đùa và nói dối nhau một cách vui vẻ và không có ý định gây tổn thương.

100 cụm từ vựng về ngày cá tháng 4

 1. April Fool’s Day – Ngày Cá Tháng Tư
 2. Prank – Trò Đùa
 3. Hoax – Tin Đồn Giả Mạo
 4. Joke – Trò Đùa
 5. Gag – Lời Nói Đùa
 6. Trick – Mánh Khoé
 7. Deceive – Lừa Dối
 8. Mischief – Trò Gái Trẻ
 9. Gullible – Dễ Tin
 10. Gag gift – Quà Cáo
 11. Foolish – Ngốc Ngếch
 12. Laughter – Tiếng Cười
 13. Mislead – Dẫn Dụ Sai Lạc
 14. Jest – Trêu Chọc
 15. Guffaw – Tiếng Cười Lớn
 16. Mischievous – Tinh Nghịch
 17. Prankster – Kẻ Chơi Trò
 18. Sarcasm – Châm Biếm
 19. Gullibility – Tính Dễ Tin
 20. Naive – Ngây Thơ
 21. Mockery – Sự Chế Nhạo
 22. Hilarious – Vui Nhộn
 23. Giggling – Tiếng Cười Nhí Nhố
 24. Cackle – Tiếng Cười Gào
 25. Sarcastic – Chế Nhạo
 26. Ruse – Mánh Mung
 27. Duped – Bị Lừa
 28. Tomfoolery – Trò Đùa Ngu Ngốc
 29. Duper – Kẻ Lừa Đảo
 30. Whimsical – Tình Cờ
 31. Farce – Sự Hài Hước
 32. Chuckle – Tiếng Cười Khẽ
 33. Misinterpret – Hiểu Sai
 34. Witty – Hóm Hỉnh
 35. Hoodwink – Lừa Đảo
 36. Shenanigans – Trò Mèo Mỡ
 37. Hilarity – Sự Vui Vẻ
 38. Irony – Sự Mỉa Mai
 39. Jester – Người Hề
 40. Jestful – Hóm Hỉnh
 41. Quip – Lời Nói Hóm Hỉnh
 42. Wisecrack – Lời Nói Hóm Hỉnh
 43. Skit – Trò Chơi
 44. Satire – Châm Biếm
 45. Hoke – Trò Nghịch Ngợm
 46. Tease – Chọc Ghẹo
 47. Chucklesome – Buồn Cười
 48. Caper – Trò Nghịch Ngợm
 49. Risible – Buồn Cười
 50. Prank call – Cuộc Gọi Đùa
 51. Mocking – Chế Nhạo
 52. Jape – Lời Nói Chế Nhạo
 53. Mischievousness – Tính Tinh Nghịch
 54. Zany – Kỳ Cục
 55. Spoof – Trò Chơi Lố Bịch
 56. Mirth – Niềm Vui
 57. Gagster – Người Chơi Trò
 58. Satirical – Châm Biếm
 59. Whoopee cushion – Cái Đệm Chứa Khí
 60. Giggly – Cười Nhí Nhố
 61. Ridicule – Sự Chế Nhạo
 62. Trickery – Sự Lừa Dối
 63. Jestingly – Một Cách Hóm Hỉnh
 64. Risible – Buồn Cười
 65. Mock – Chế Nhạo
 66. Fun-loving – Yêu Thích Vui Vẻ
 67. Mirthful – Hài Hước
 68. Trick or treat – Chơi Trò Hoặc Nhận Quà
 69. Amusement – Sự Vui Chơi
 70. Mischievousness – Tính Tinh Nghịch
 71. Giggles – Tiếng Cười Nhí Nhố
 72. Gibe – Lời Chế Nhạo
 73. Foolery – Trò Đùa
 74. Jocularity – Sự Hóm Hỉnh
 75. Jollity – Sự Hòa Nhã
 76. Drollery – Trò Hài Hước
 77. Hijinks – Trò Nghịch Ngợm
 78. Merry-making – Sự Vui Vẻ
 79. Laughs – Tiếng Cười
 80. Jocular – Hóm Hỉnh
 81. Gagman – Người Nói Đùa
 82. Prankish – Tinh Nghịch
 83. Skit – Tiết Mục Hài Hước
 84. Wisecracker – Người Nói Lời Hóm Hỉnh
 85. Waggish – Tinh Nghịch
 86. Mockery – Sự Chế Nhạo
 87. Satirize – Chế Nhạo
 88. Horseplay – Trò Nghịch Ngợm
 89. Giggler – Người Cười Nhí Nhố
 90. Jesting – Hóm Hỉnh
 91. Farceur – Người Chơi Trò
 92. Hoodwinking – Lừa Đảo
 93. Satirical – Châm Biếm
 94. Jestful – Hóm Hỉnh
 95. Lampoon – Sự Châm Biếm
 96. Wisecracking – Lời Nói Hóm Hỉnh
 97. Gagging – Lời Nói Đùa
 98. Prankster – Người Chơi Trò
 99. Clowning – Trò Hề
 100. Mocking – Chế Nhạo

Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh bằng các từ vựng bên trên

 1. April Fool’s Day is known for its ________ and practical jokes.
 2. Don’t fall for that ________; it’s just a hoax.
 3. He enjoys playing ________ on his friends during April Fool’s Day.
 4. Their ________ involved putting fake bugs in the office drawers.
 5. She felt ________ for believing his ridiculous story.
 6. The office was filled with ________ as everyone shared their pranks.
 7. His ________ nature often led him to be the victim of jokes.
 8. We couldn’t help but laugh at the ________ on his face when he realized he’d been pranked.
 9. She’s quite ________; she’ll believe anything you tell her.
 10. They received a ________ gift from their coworkers on April Fool’s Day.
 11. It was foolish of him to think that was a genuine offer; it was just a ________.
 12. The room erupted in ________ as the prank was revealed.
 13. He ________ his colleagues by pretending to be the boss over the phone.
 14. Their ________ often led to chaos in the classroom.
 15. He was so ________ that he didn’t realize it was all a setup.
 16. The ________ in the movie theater was contagious; soon, everyone was laughing.
 17. The teacher didn’t appreciate his ________ during class.
 18. She couldn’t resist ________ at her brother’s silly antics.
 19. His ________ comment went over everyone’s head.
 20. The children were easily ________ into thinking there was a ghost in the attic.
 21. His ________ was evident when he fell for the same prank twice.
 22. The ________ in his voice gave away the fact that he was joking.
 23. His ________ nature often got him into trouble.
 24. They spent the evening sharing ________ stories from their childhood.
 25. Their ________ echoed through the halls as they watched funny videos online.
 26. She didn’t realize she was being ________ until it was too late.
 27. His ________ comments often made his friends laugh.
 28. The ________ prank involved switching the sugar with salt in the break room.
 29. He felt ________ when he realized he’d been tricked.
 30. His ________ nature led him to believe the fake news story.
 31. Everyone joined in the ________ when they saw the prank unfold.
 32. She couldn’t help but ________ at her friend’s silly joke.
 33. He was skilled at ________ his friends with clever wordplay.
 34. They were ________ into thinking there was a ghost in the attic.
 35. His ________ humor often left people scratching their heads.
 36. They were ________ into thinking the meeting had been canceled.
 37. Their ________ behavior often disrupted the class.
 38. The ________ in her voice gave away the fact that she was joking.
 39. His ________ comments often made his coworkers laugh.
 40. She couldn’t resist ________ at her sister’s silly prank.
 41. His ________ was evident in the way he told the story.
 42. The ________ prank involved placing a whoopee cushion on the boss’s chair.
 43. He felt ________ when he realized he’d been deceived.
 44. His ________ nature led him to believe the fake advertisement.
 45. Everyone joined in the ________ when they saw the joke played on him.
 46. She couldn’t help but ________ at her friend’s witty remark.
 47. He was skilled at ________ his friends with clever jokes.
 48. They were ________ into believing the elevator was out of order.
 49. Their ________ behavior often got them into trouble.
 50. The ________ in his voice indicated that he was joking.
 51. His ________ comments often made his classmates laugh.
 52. She couldn’t resist ________ at her brother’s ridiculous costume.
 53. His ________ was evident as he shared the funny story.
 54. The ________ prank involved hiding all the pens in the office.
 55. He felt ________ when he realized he’d been fooled.
 56. His ________ nature led him to believe the outrageous claim.
 57. Everyone joined in the ________ when they saw the prank unfold.
 58. She couldn’t help but ________ at her friend’s clever pun.
 59. He was skilled at ________ his friends with witty banter.
 60. They were ________ into thinking there was a surprise party.
 61. Their ________ behavior often disrupted the workplace.
 62. The ________ in her voice gave away the fact that she was joking.
 63. His ________ comments often made his colleagues laugh.
 64. She couldn’t resist ________ at her sister’s silly antics.
 65. His ________ was evident in the way he delivered the punchline.
 66. The ________ prank involved switching the office chairs around.
 67. He felt ________ when he realized he’d been taken for a ride.
 68. His ________ nature led him to believe the absurd story.
 69. Everyone joined in the ________ when they saw the joke played on him.
 70. She couldn’t help but ________ at her friend’s clever retort.
 71. He was skilled at ________ his friends with playful teasing.
 72. They were ________ into thinking there was a power outage.
 73. Their ________ behavior often led to laughter.
 74. The ________ in his voice indicated that he was joking.
 75. His ________ comments often made his classmates laugh.
 76. She couldn’t resist ________ at her brother’s silly prank.
 77. His ________ was evident as he shared the amusing anecdote.
 78. The ________ prank involved setting up a fake spider in the break room.
 79. He felt ________ when he realized he’d been duped.
 80. His ________ nature led him to believe the outlandish rumor.
 81. Everyone joined in the ________ when they saw the prank unfold.
 82. She couldn’t help but ________ at her friend’s witty joke.
 83. He was skilled at ________ his friends with humorous anecdotes.
 84. They were ________ into thinking there was a surprise visitor.
 85. Their ________ behavior often resulted in laughter.
 86. The ________ in her voice gave away the fact that she was joking.
 87. His ________ comments often made his coworkers laugh.
 88. She couldn’t resist ________ at her sister’s playful antics.
 89. His ________ was evident in the way he delivered the joke.
 90. The ________ prank involved hiding all the staplers in the office.
 91. He felt ________ when he realized he’d been hoodwinked.
 92. His ________ nature led him to believe the preposterous claim.
 93. Everyone joined in the ________ when they saw the prank played on him.
 94. She couldn’t help but ________ at her friend’s clever quip.
 95. He was skilled at ________ his friends with amusing stories.
 96. They were ________ into thinking there was a surprise guest.
 97. Their ________ behavior often resulted in chuckles.
 98. The ________ in his voice indicated that he was joking.
 99. His ________ comments often made his classmates laugh.
 100. She couldn’t resist ________ at her brother’s ridiculous joke.

Đáp án:

 1. April Fool’s Day is known for its mischief and practical jokes.
 2. Don’t fall for that hoax; it’s just a hoax.
 3. He enjoys playing pranks on his friends during April Fool’s Day.
 4. Their gag involved putting fake bugs in the office drawers.
 5. She felt foolish for believing his ridiculous story.
 6. The office was filled with laughter as everyone shared their pranks.
 7. His gullible nature often led him to be the victim of jokes.
 8. We couldn’t help but laugh at the guffaw on his face when he realized he’d been pranked.
 9. She’s quite gullible; she’ll believe anything you tell her.
 10. They received a gag gift from their coworkers on April Fool’s Day.
 11. It was foolish of him to think that was a genuine offer; it was just a hoax.
 12. The room erupted in hilarity as the prank was revealed.
 13. He duped his colleagues by pretending to be the boss over the phone.
 14. Their mischief often led to chaos in the classroom.
 15. He was so gullible that he didn’t realize it was all a setup.
 16. The laughter in the movie theater was contagious; soon, everyone was laughing.
 17. The teacher didn’t appreciate his mischief during class.
 18. She couldn’t resist giggling at her brother’s silly antics.
 19. His sarcastic comment went over everyone’s head.
 20. The children were easily misled into thinking there was a ghost in the attic.
 21. His gullibility was evident when he fell for the same prank twice.
 22. The giggle in his voice gave away the fact that he was joking.
 23. His mischievous nature often got him into trouble.
 24. They spent the evening sharing laughs stories from their childhood.
 25. Their giggles echoed through the halls as they watched funny videos online.
 26. She didn’t realize she was being deceived until it was too late.
 27. His witty comments often made his friends laugh.
 28. The gag prank involved switching the sugar with salt in the break room.
 29. He felt duped when he realized he’d been tricked.
 30. His gullible nature led him to believe the fake news story.
 31. Everyone joined in the merriment when they saw the prank unfold.
 32. She couldn’t help but chuckle at her friend’s silly joke.
 33. He was skilled at teasing his friends with clever wordplay.
 34. They were gullible into thinking there was a ghost in the attic.
 35. His sarcastic humor often left people scratching their heads.
 36. They were hoodwinked into thinking the meeting had been canceled.
 37. Their shenanigans behavior often disrupted the class.
 38. The giggle in her voice gave away the fact that she was joking.
 39. His jocular comments often made his coworkers laugh.
 40. She couldn’t resist giggling at her sister’s silly prank.
 41. His mischievousness was evident in the way he told the story.
 42. The gag prank involved placing a whoopee cushion on the boss’s chair.
 43. He felt hoodwinked when he realized he’d been deceived.
 44. His gullible nature led him to believe the fake advertisement.
 45. Everyone joined in the hilarity when they saw the joke played on him.
 46. She couldn’t help but chuckle at her friend’s witty remark.
 47. He was skilled at jesting his friends with clever jokes.
 48. They were tricked into believing the elevator was out of order.
 49. Their mischief behavior often got them into trouble.
 50. The giggle in his voice indicated that he was joking.
 51. His sarcastic comments often made his classmates laugh.
 52. She couldn’t resist chuckling at her brother’s ridiculous costume.
 53. His mischief was evident as he shared the funny story.
 54. The prank prank involved hiding all the pens in the office.
 55. He felt foolish when he realized he’d been fooled.
 56. His gullible nature led him to believe the outrageous claim.
 57. Everyone joined in the laughter when they saw the prank unfold.
 58. She couldn’t help but chuckle at her friend’s clever pun.
 59. He was skilled at jesting his friends with witty banter.
 60. They were hoodwinked into thinking there was a surprise party.
 61. Their mischief behavior often disrupted the workplace.
 62. The giggle in her voice gave away the fact that she was joking.
 63. His sarcastic comments often made his colleagues laugh.
 64. She couldn’t resist chuckling at her sister’s silly antics.
 65. His mischief was evident in the way he delivered the punchline.
 66. The gag prank involved switching the office chairs around.
 67. He felt duped when he realized he’d been taken for a ride.
 68. His gullible nature led him to believe the absurd story.
 69. Everyone joined in the merriment when they saw the prank played on him.
 70. She couldn’t help but chuckle at her friend’s clever retort.
 71. He was skilled at jesting his friends with playful teasing.
 72. They were tricked into thinking there was a power outage.
 73. Their shenanigans behavior often led to laughter.
 74. The giggle in his voice indicated that he was joking.
 75. His witty comments often made his classmates laugh.
 76. She couldn’t resist giggling at her brother’s silly prank.
 77. His mischief was evident as he shared the amusing anecdote.
 78. The gag prank involved setting up a fake spider in the break room.
 79. He felt hoodwinked when he realized he’d been duped.
 80. His gullible nature led him to believe the preposterous claim.
 81. Everyone joined in the merriment when they saw the prank unfold.
 82. She couldn’t help but chuckle at her friend’s witty joke.
 83. He was skilled at jesting his friends with humorous anecdotes.
 84. They were tricked into thinking there was a surprise visitor.
 85. Their mischievous behavior often resulted in laughter.
 86. The giggle in her voice gave away the fact that she was joking.
 87. His sarcastic comments often made his coworkers laugh.
 88. She couldn’t resist giggling at her sister’s playful antics.
 89. His mischief was evident in the way he delivered the joke.
 90. The gag prank involved hiding all the staplers in the office.
 91. He felt hoodwinked when he realized he’d been hoodwinked.
 92. His gullible nature led him to believe the outlandish rumor.
 93. Everyone joined in the merriment when they saw the prank played on him.
 94. She couldn’t help but chuckle at her friend’s clever quip.
 95. He was skilled at jesting his friends with amusing stories.
 96. They were tricked into thinking there was a surprise guest.
 97. Their mischievous behavior often resulted in chuckles.
 98. The giggle in his voice indicated that he was joking.
 99. His sarcastic comments often made his classmates laugh.
 100. She couldn’t resist giggling at her brother’s ridiculous joke.

Các bạn có thể làm bài xong rồi tra đáp án hoặc nếu bị quá có thể xem đáp án luôn cũng được. Miễn sao các bạn có thể học thuộc được cụm từ vựng chủ đề này. Thường những chủ đề như thế này sẽ luôn xuất hiện trong các kỳ thi, bài đọc, nên việc học thuộc và ứng dụng rất quan trọng.

Đọc thêm: Cá tháng 4 với 100 cụm từ vựng đọc hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN