Ai rồi cũng sẽ phải xin việc và cần viết CV. Bài báo tiếng Anh này đề cập tới việc làm thế nào để có thể viết CV và dễ dàng xin việc được.

Vocabulary

 1. Curriculum vitae (CV): Sơ yếu lý lịch.
 2. Employers: Nhà tuyển dụng.
 3. Crafted: Chế tạo, tạo ra.
 4. Stand out: Nổi bật.
 5. Competitive job market: Thị trường việc làm cạnh tranh.
 6. Well-crafted: Được tạo ra một cách tốt.
 7. Significantly: Đáng kể.
 8. Secure: Đảm bảo.
 9. Dream job: Công việc mơ ước.
 10. Struggle: Vật lộn, đấu tranh.
 11. Effectively: Một cách hiệu quả.
 12. Highlights: Nhấn mạnh.
 13. Skills: Kỹ năng.
 14. Experiences: Kinh nghiệm.
 15. Qualifications: Bằng cấp, chứng chỉ.
 16. Overview: Tổng quan.
 17. Convince: Thuyết phục.
 18. Tailor: Tùy chỉnh.
 19. Customize: Tùy chỉnh.
 20. Relevant: Liên quan.
 21. Achievements: Thành tựu.
 22. Awards: Giải thưởng.
 23. Honors: Vinh danh.
 24. Accomplishments: Thành tựu.
 25. Concise: Ngắn gọn.
 26. Readable: Dễ đọc.
 27. Typos: Lỗi chính tả.
 28. Grammatical errors: Lỗi ngữ pháp.
 29. Inconsistencies: Không nhất quán.
 30. Attention to detail: Chú ý đến chi tiết.

Bài báo Crafting a Winning CV: A Step-by-Step Guide to Landing Your Dream Job

Tạo một CV thành công: Hướng dẫn từng bước để đạt được công việc mơ ước của bạn

In today’s competitive job market, your curriculum vitae (CV) serves as your first impression on potential employers. A well-crafted CV can significantly increase your chances of securing an interview and ultimately landing the job of your dreams.

Trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay, sơ yếu lý lịch (CV) của bạn đóng vai trò là ấn tượng đầu tiên với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Một CV được tạo ra một cách tốt có thể đáng kể tăng cơ hội của bạn để đảm bảo một cuộc phỏng vấn và cuối cùng là đạt được công việc mơ ước của bạn.

However, many job seekers struggle with how to effectively write a CV that highlights their skills, experiences, and qualifications. In this guide, we will walk you through the essential steps to creating a compelling CV that stands out from the crowd.

Tuy nhiên, nhiều người tìm việc gặp khó khăn trong việc làm thế nào để viết một CV một cách hiệu quả để nhấn mạnh những kỹ năng, kinh nghiệm, và bằng cấp của họ. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết để tạo ra một CV hấp dẫnnổi bật giữa đám đông.

Understand the Purpose of a CV: Before you start writing your CV, it’s important to understand its purpose. A CV is a document that provides a comprehensive overview of your academic and professional background, including your education, work experience, skills, and achievements. Its primary goal is to convince employers that you are the ideal candidate for the position.

Hiểu Rõ Mục Đích của một CV: Trước khi bạn bắt đầu viết CV của mình, điều quan trọng là hiểu rõ mục đích của nó. Một CV là một tài liệu cung cấp một tổng quan toàn diện về học vấn và lịch sử làm việc của bạn, bao gồm giáo dục, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, và thành tựu. Mục tiêu chính của nó là thuyết phục nhà tuyển dụng rằng bạn là ứng viên lý tưởng cho vị trí.

Choose the Right Format: There are several CV formats to choose from, including chronological, functional, and combination formats. The most commonly used format is the chronological CV, which lists your work experience in reverse chronological order. However, if you have gaps in your employment history or are changing careers, you may opt for a functional or combination CV.

Chọn Đúng Định Dạng: Có một số định dạng CV để lựa chọn, bao gồm định dạng thời gian, chức năng, và kết hợp. Định dạng phổ biến nhất là CV theo thời gian, liệt kê lịch sử làm việc của bạn theo thứ tự ngược lại. Tuy nhiên, nếu bạn có những khoảng trống trong lịch sử làm việc hoặc đang thay đổi sự nghiệp, bạn có thể chọn CV theo chức năng hoặc kết hợp.

Tailor Your CV to the Job: One of the most crucial steps in writing a CV is tailoring it to the specific job you are applying for. Carefully review the job description and identify the key skills and qualifications required for the role. Then, customize your CV to highlight your relevant experiences and achievements that demonstrate your fit for the position.

Tùy chỉnh CV của Bạn cho Công Việc: Một trong những bước quyết định nhất trong việc viết CV là tùy chỉnh nó cho công việc cụ thể mà bạn đang ứng tuyển. Xem xét kỹ mô tả công việc và xác định những kỹ năngbằng cấp chính yêu cầu cho vai trò đó. Sau đó, tùy chỉnh CV của bạn để nhấn mạnh những kinh nghiệm và thành tựu phù hợp để chứng minh sự phù hợp của bạn với vị trí đó.

Include Relevant Sections: A well-structured CV typically includes the following sections:

Bao Gồm Các Phần Liên Quan: Một CV được cấu trúc tốt thường bao gồm các phần sau:

Personal Information: Your name, contact information, and professional title.

Thông tin Cá Nhân: Tên của bạn, thông tin liên lạc, và chức vụ chuyên nghiệp.

Personal Statement/Objective: A brief summary of your career goals and what you can offer to the employer.

Tuyên Bố Cá Nhân/Mục Tiêu: Một tóm tắt ngắn gọn về mục tiêu sự nghiệp của bạn và những gì bạn có thể đóng góp cho nhà tuyển dụng.

Education: List your academic qualifications, including degrees, certifications, and relevant coursework.

Giáo Dục: Liệt kê các bằng cấp học vấn của bạn, bao gồm bằng cấp, chứng chỉ, và các khóa học có liên quan.

Work Experience: Detail your previous employment history, including job titles, dates of employment, and key responsibilities.

Kinh Nghiệm Làm Việc: Chi tiết lịch sử làm việc trước đó của bạn, bao gồm các chức vụ công việc, ngày làm việc, và các trách nhiệm chính.

Skills: Highlight your technical and soft skills that are relevant to the job.

Kỹ Năng: Nhấn mạnh các kỹ năng kỹ thuật và mềm mại của bạn liên quan đến công việc.

Achievements: Showcase any awards, honors, or accomplishments that demonstrate your capabilities.

Thành Tựu: Trình bày bất kỳ giải thưởng, vinh danh, hoặc thành tựu nào chứng minh khả năng của bạn.

Use Action Verbs and Quantifiable Metrics: When describing your experiences and achievements, use action verbs to convey your contributions effectively. Additionally, whenever possible, include quantifiable metrics to demonstrate the impact of your work. For example, instead of saying, “Responsible for managing a team,” you could say, “Successfully led a team of 10 employees, resulting in a 20% increase in productivity.”

Sử Dụng Động Từ Hành Động và Số liệu Có Thể Đo Được: Khi mô tả các kinh nghiệmthành tựu của bạn, sử dụng động từ hành động để truyền đạt đóng góp của bạn một cách hiệu quả. Ngoài ra, khi có thể, bao gồm số liệu có thể đo đạc để chứng minh tác động của công việc của bạn. Thay vì nói, “Chịu trách nhiệm quản lý một nhóm,” bạn có thể nói, “Dẫn dắt thành công một nhóm 10 nhân viên, dẫn đến tăng sản xuất 20%.”

Keep it Concise and Readable: Employers often receive numerous CVs for a single job opening, so it’s essential to keep yours concise and easy to read. Aim for a length of one to two pages and use clear, concise language. Use bullet points to list your responsibilities and achievements, and use a professional font and formatting style.

Giữ Nó Ngắn Gọn và Dễ Đọc: Nhà tuyển dụng thường nhận được nhiều CV cho một vị trí công việc duy nhất, vì vậy việc giữ cho CV của bạn ngắn gọndễ đọc là rất quan trọng. Mục tiêu là từ một đến hai trang và sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn. Sử dụng dấu đầu dòng để liệt kê trách nhiệm và thành tựu của bạn, và sử dụng kiểu chữ và kiểu định dạng chuyên nghiệp.

Proofread and Edit: Before submitting your CV, thoroughly proofread it to ensure there are no typos, grammatical errors, or inconsistencies. Consider asking a friend or colleague to review it as well, as fresh eyes can often catch mistakes that you might overlook. Remember, attention to detail is crucial, and even minor errors can detract from your professionalism.

Kiểm Tra và Sửa Chữa: Trước khi gửi CV của bạn, hãy kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, hoặc sự không nhất quán nào. Cân nhắc yêu cầu một người bạn hoặc đồng nghiệp đánh giá nó cũng, vì ánh mắt mới thường phát hiện ra những lỗi mà bạn có thể bỏ sót. Nhớ rằng, chú ý đến chi tiết là quan trọng, và ngay cả những lỗi nhỏ cũng có thể làm mất đi sự chuyên nghiệp của bạn.

In conclusion, writing a winning CV requires careful attention to detail, customization, and effective communication of your skills and experiences. By following these steps and guidelines, you can create a compelling CV that grabs the attention of employers and sets you apart from other candidates in the job market. Good luck on your job search!

Kết luận, viết một CV thành công đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết, tùy chỉnh, và giao tiếp hiệu quả về kỹ năngkinh nghiệm của bạn. Bằng cách tuân thủ các bước và nguyên tắc này, bạn có thể tạo ra một CV hấp dẫngây ấn tượng với nhà tuyển dụng và làm bạn nổi bật so với các ứng viên khác trên thị trường việc làm. Chúc bạn may mắn trong tìm kiếm công việc!

Grammar

 1. Cấu trúc Câu:
  • Câu đảo ngữ: “In today’s competitive job market, your curriculum vitae (CV) serves as your first impression on potential employers.”
  • Câu đơn: “A well-crafted CV can significantly increase your chances of securing an interview.”
  • Câu phức: “Before you start writing your CV, it’s important to understand its purpose.”
  • Câu điều kiện: “If you have gaps in your employment history or are changing careers, you may opt for a functional or combination CV.”
 2. Cấu trúc Ngữ pháp:
  • Danh từ: “job market”, “curriculum vitae (CV)”, “employers”, “job seekers”, “work experience”, “skills”, “qualifications”, “job description”.
  • Động từ: “serves”, “increase”, “struggle”, “highlight”, “customize”, “convince”, “tailor”, “opt”, “include”, “use”, “keep”, “proofread”.
  • Tính từ: “competitive”, “well-crafted”, “potential”, “essential”, “relevant”, “crucial”, “effective”, “well-structured”, “concise”, “readable”, “significant”, “careful”.
  • Trạng từ: “significantly”, “effectively”, “carefully”, “thoroughly”, “often”, “thoroughly”.
  • Liên từ: “however”, “and”, “but”, “so”, “while”.

Đọc thêm: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 31: Mourning Traditions Around the World.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN