Nếu bạn đã đọc sách thường xuyên như một thói quen thì bạn có thấy thú vị không khi đọc sách bằng nhiều thứ tiếng khác nhau (Multilingual Reading)? Bài báo kỳ này sẽ trình bày điều thú vị đó.

Từ vựng và cụm từ vựng Multilingual Reading

 1. Multilingual Reading – Đọc đa ngôn ngữ
 2. Cognitive Enhancement – Nâng cao trí não
 3. Linguistic Systems – Hệ thống ngôn ngữ
 4. Executive Function – Chức năng điều hành
 5. Task-switching – Chuyển đổi công việc
 6. Attentional Control – Kiểm soát sự chú ý
 7. Cultural Enrichment – Bồi dưỡng văn hóa
 8. Literary Tradition – Truyền thống văn học
 9. Empathy – Sự thông cảm
 10. Tolerance – Sự khoan dung
 11. Cross-cultural Understanding – Hiểu biết về nhiều văn hóa
 12. Personal Growth – Sự phát triển cá nhân
 13. Self-discovery – Tự khám phá
 14. Intellectual Curiosity – Sự tò mò trí tuệ
 15. Lifelong Love of Learning – Tình yêu học hành suốt đời
 16. Linguistic Competence – Năng lực ngôn ngữ
 17. Professional Advantages – Ưu điểm trong nghề nghiệp
 18. Employability – Khả năng làm việc
 19. Translation – Dịch thuật
 20. International Business – Kinh doanh quốc tế
 21. Diplomacy – Ngoại giao
 22. Tourism – Du lịch
 23. Fluently – Một cách trôi chảy
 24. Strategic Advantage – Ưu thế chiến lược
 25. Linguistic Repertoire – Danh mục từ vựng
 26. Enrich Minds – Làm giàu trí óc
 27. Broaden Perspectives – Mở rộng tầm nhìn
 28. Connect with the World – Kết nối với thế giới
 29. Meaningful Ways – Cách mang lại ý nghĩa
 30. Human – Con người

Unlocking the Benefits of Multilingual Reading

Mở Khóa Các Lợi Ích của Việc Đọc Nhiều Ngôn Ngữ

In an ever-globalizing world, the ability to comprehend and engage with multiple languages is becoming increasingly valuable. One avenue through which individuals can develop and hone their multilingual skills is by delving into the vast realm of literature. The benefits of reading books in multiple languages extend far beyond language acquisition, offering a myriad of cognitive, cultural, and personal advantages.

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, khả năng hiểu và tương tác với nhiều ngôn ngữ đang trở nên ngày càng quý giá. Một trong những cách mà cá nhân có thể phát triển và rèn luyện kỹ năng đa ngôn ngữ của họ là bằng cách đắm mình vào thế giới vô hạn của văn học. Lợi ích của việc đọc sách bằng nhiều ngôn ngữ không chỉ giới hạn ở việc học ngôn ngữ mà còn mang lại nhiều lợi ích về mặt nhận thức, văn hóa và cá nhân.

1. Cognitive Enhancement

1. Nâng cao Trí Não

Reading books in different languages provides a stimulating mental workout. It challenges the brain to switch between linguistic systems, enhancing cognitive flexibility and problem-solving skills. Research has shown that bilingual or multilingual individuals often exhibit better executive function, such as task-switching and attentional control, compared to monolingual counterparts. This cognitive agility can have profound implications for academic and professional success.

Đọc sách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mang lại một bài tập trí óc kích thích. Nó thách thức não bộ chuyển đổi giữa các hệ thống ngôn ngữ, tăng cường linh hoạt tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đa ngôn ngữ thường thể hiện chức năng quản lý tốt hơn, như chuyển đổi nhiệm vụkiểm soát sự chú ý, so với những người nói một ngôn ngữ. Sự linh hoạt tư duy này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thành công học thuật và nghề nghiệp.

2. Cultural Enrichment

2. Bồi Dưỡng Văn Hóa

Each language carries with it a unique cultural perspective and literary tradition. By immersing oneself in books written in various languages, readers gain insights into different cultures, histories, and worldviews. This exposure fosters empathy, tolerance, and cross-cultural understanding, essential qualities in our interconnected global society. Moreover, it allows individuals to appreciate the beauty and diversity of human expression through literature.

Mỗi ngôn ngữ mang theo một góc nhìn văn hóa và truyền thống văn học riêng. Bằng cách đắm mình vào những cuốn sách viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, độc giả có được cái nhìn sâu sắc về các nền văn hóa, lịch sử và quan điểm thế giới khác nhau. Sự tiếp xúc này thúc đẩy tình cảm đồng cảm, sự khoan dung, và hiểu biết về văn hóa giao lưu, những phẩm chất cần thiết trong xã hội toàn cầu ngày nay. Hơn nữa, nó cho phép cá nhân đánh giá cao sự đa dạng và vẻ đẹp của sự biểu hiện con người qua văn học.

3. Personal Growth

3. Sự Phát Triển Cá Nhân

Reading in multiple languages opens doors to new worlds and perspectives, fueling personal growth and self-discovery. It broadens one’s horizons, expands intellectual curiosity, and nurtures a lifelong love of learning. Moreover, it fosters linguistic competence and confidence, empowering individuals to communicate effectively across linguistic and cultural boundaries. Whether it’s mastering a new language or exploring unfamiliar literary genres, multilingual reading cultivates a sense of accomplishment and fulfillment.

Đọc sách bằng nhiều ngôn ngữ mở ra những cánh cửa mới và quan điểm mới, thúc đẩy sự phát triển cá nhântự khám phá. Nó mở rộng tầm nhìn, mở rộng sự tò mò trí tuệ, và nuôi dưỡng tình yêu học hành suốt đời. Hơn nữa, nó khuyến khích năng lực ngôn ngữ và tự tin, giúp cá nhân giao tiếp một cách hiệu quả qua các ranh giới ngôn ngữ và văn hóa. Dù là việc thạo một ngôn ngữ mới hay khám phá các thể loại văn học mới lạ, việc đọc đa ngôn ngữ giúp mạnh mẽ và đầy đủ.

4. Professional Advantages

4. Ưu Điểm Nghề Nghiệp

In today’s competitive job market, multilingualism is a valuable asset sought after by employers worldwide. Proficiency in multiple languages enhances employability, opening up a wealth of career opportunities in various sectors such as translation, international business, diplomacy, and tourism.

Trong thị trường lao động cạnh tranh ngày nay, việc nói nhiều ngôn ngữ là một tài sản quý giá mà các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới đang tìm kiếm. Năng lực về nhiều ngôn ngữ cải thiện khả năng làm việc, mở ra một loạt các cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực như dịch thuật, kinh doanh quốc tế, ngoại giao, và du lịch.

Moreover, it enables individuals to connect with a broader audience and navigate multicultural work environments with ease. As businesses increasingly operate on a global scale, the ability to communicate fluently in multiple languages is a strategic advantage.

Hơn nữa, nó cho phép cá nhân kết nối với một đối tượng rộng lớn hơn và điều hướng trong môi trường làm việc đa văn hóa một cách dễ dàng. Vào thời đại doanh nghiệp ngày nay hoạt động ngày càng toàn cầu, khả năng giao tiếp trôi chảy qua nhiều ngôn ngữ là một ưu thế chiến lược.

In conclusion, the benefits of reading books in multiple languages are manifold, ranging from cognitive enhancement and cultural enrichment to personal growth and professional advancement. By embracing multilingual reading, individuals not only expand their linguistic repertoire but also enrich their minds, broaden their perspectives, and connect with the world in meaningful ways. As the saying goes, “The more languages you know, the more you are human.”

Như vậy, các lợi ích của việc đọc sách bằng nhiều ngôn ngữ là rất nhiều, từ nâng cao trí nãobồi dưỡng văn hóa đến sự phát triển cá nhântiến bộ nghề nghiệp. Bằng cách chấp nhận việc đọc đa ngôn ngữ, cá nhân không chỉ mở rộng danh mục từ vựng của họ mà còn làm giàu trí óc, mở rộng tầm nhìn và kết nối với thế giới một cách ý nghĩa. Như câu ngạn ngữ có nói, “Càng biết nhiều ngôn ngữ, bạn càng trở nên con người hơn.”

Các cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp được sử dụng trong bài báo

 1. Động từ và trạng từ:
  • “Reading books in different languages provides…”
  • “It challenges the brain to switch…”
  • “This cognitive agility can have profound implications…”
  • “Each language carries with it a unique cultural perspective…”
  • “By immersing oneself in books written in various languages, readers gain insights…”
  • “Moreover, it allows individuals to appreciate the beauty and diversity…”
  • “Whether it’s mastering a new language or exploring unfamiliar literary genres…”
  • “In conclusion, the benefits of reading books in multiple languages are manifold…”
 2. Cấu trúc từ loại:
  • “In an ever-globalizing world…”
  • “The benefits of reading books in multiple languages extend far beyond…”
  • “Moreover, it fosters linguistic competence and confidence…”
  • “Proficiency in multiple languages enhances employability…”
  • “As businesses increasingly operate on a global scale…”
 3. Câu phức:
  • “The benefits of reading books in multiple languages extend far beyond language acquisition, offering a myriad of cognitive, cultural, and personal advantages.”
  • “By immersing oneself in books written in various languages, readers gain insights into different cultures, histories, and worldviews, fostering empathy, tolerance, and cross-cultural understanding.”
 4. Mệnh đề quan hệ:
  • “Research has shown that bilingual or multilingual individuals often exhibit better executive function, such as task-switching and attentional control, compared to monolingual counterparts.”
  • “Moreover, it enables individuals to connect with a broader audience and navigate multicultural work environments with ease.”
 5. So sánh:
  • “Bilingual or multilingual individuals often exhibit better executive function compared to monolingual counterparts.”
  • “Proficiency in multiple languages enhances employability, opening up a wealth of career opportunities in various sectors…”
 6. Diễn đạt ý kiến:
  • “As the saying goes, ‘The more languages you know, the more you are human.'”
  • “By embracing multilingual reading, individuals not only expand their linguistic repertoire but also enrich their minds, broaden their perspectives, and connect with the world in meaningful ways.”

Đọc lại bài kỳ trước: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 38: Daily Reading.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN