Đây là phần 8 của dạng Writing Extremely Hard Question. Cho dù bạn có định ôn tập Writing bất cứ chủ đề nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có những kỳ thi có những câu hỏi nằm ngoài chủ đề đã ôn tập. Bây giờ bạn nên làm thế nào? Nếu như bạn học theo lộ trình cá nhân hóa tại TRI thì bạn chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề này. Còn nếu bạn chưa muốn học thì bạn cứ làm theo các dạng bài tập mà TRI biên soạn sau đây.

Writing Task part 9

What role would individual rights and freedoms play in a world governed by a single authority? Do the advantages outweigh the disadvantages?

Answer

AgreeDisagree
Protecting individual rights and freedoms ensures autonomy and dignity for citizens. It prevents tyranny and abuse of power by the governing authority.In a world governed by a single authority, prioritizing individual rights might lead to conflicts with the authority’s policies and decisions, hindering efficient governance.
Upholding individual freedoms fosters creativity, innovation, and diversity within society, leading to overall progress and development.Strict adherence to individual rights might impede collective goals and societal cohesion, especially in cases where sacrifices or compromises are necessary for the greater good.
Respecting individual liberties can enhance social stability and harmony by promoting tolerance and understanding among diverse populations.Overemphasis on individual rights may undermine the authority’s ability to implement necessary regulations and address collective challenges such as public health crises or environmental issues.
Guaranteeing individual rights serves as a safeguard against arbitrary actions and injustices, ensuring fairness and justice for all members of society.Excessive focus on individual freedoms could result in social fragmentation and inequality, as certain groups may exploit their rights at the expense of others or the common good.

Summary: While protecting individual rights and freedoms is crucial for preserving autonomy, dignity, and societal progress, there are potential drawbacks in a world governed by a single authority. Balancing these rights with the need for efficient governance and collective well-being is essential to maintain social stability and justice.

Vocabulary

Grammar

 1. Cấu trúc bảo vệ quyền lợi và tự do cá nhân:

 2. Protecting + individual rights and freedoms + ensures + autonomy and dignity.
 3. Cấu trúc ngăn chặn chuyên chế và lạm dụng quyền lực:
 4. Prevents + tyranny and abuse of power + by + the governing authority.
 5. Cấu trúc khuyến khích sáng tạo, đổi mới và đa dạng:
 6. Fosters + creativity, innovation, and diversity + within society.
 7. Cấu trúc tăng cường ổn định xã hội và hòa thuận:
 8. Enhance + social stability and harmony + by + promoting + tolerance and understanding.
 9. Cấu trúc bảo vệ chống lại các hành động tùy tiện và bất công:
 10. Safeguard + against + arbitrary actions and injustices.
 11. Cấu trúc đảm bảo sự công bằng và công lý:
 12. Ensuring + fairness and justice + for all members of society.
 13. Cấu trúc phân mảnh xã hội và bất bình đẳng:
 14. Social fragmentation and inequality + as + certain groups + may + exploit + their rights.
 15. Cấu trúc lợi dụng quyền lợi của mình:
 16. Exploit + their rights + at the expense of + others or the common good.

Bài luận gợi ý dựa trên dàn ý

The Role of Individual Rights and Freedoms in a World Governed by a Single Authority

Vai trò của Quyền lợi và Tự do Cá nhân trong một Thế giới được Quản trị bởi Một Quyền lực Đơn nhất

In a world governed by a single authority, the question of individual rights and freedoms takes on profound significance. Let’s examine the arguments for and against the importance of these rights in such a scenario.

Trong một thế giới được quản trị bởi một quyền lực đơn nhất, câu hỏi về quyền lợi và tự do cá nhân trở nên cực kỳ quan trọng. Hãy xem xét các lập luận ủng hộ và phản đối tầm quan trọng của những quyền lợi này trong tình huống như vậy.

Agree:

Protecting individual rights and freedoms is paramount as it ensures autonomy and dignity for citizens. By safeguarding these rights, societies can prevent tyranny and abuse of power by the governing authority, thereby fostering a fair and just environment for all.

Bảo vệ quyền lợi và tự do cá nhân là điều cơ bản vì nó đảm bảo sự tự chủ và nhân phẩm cho các công dân. Bằng cách bảo vệ những quyền lợi này, các xã hội có thể ngăn chặn sự chuyên chế và lạm dụng quyền lực từ phía quyền lực quản trị, qua đó tạo ra một môi trường công bằng và công bằng cho tất cả mọi người.

Furthermore, upholding individual freedoms fosters creativity, innovation, and diversity within society. By allowing individuals the freedom to express themselves and pursue their goals, societies can unleash their full potential, leading to overall progress and development.

Hơn nữa, việc tôn trọng tự do cá nhân thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và sự đa dạng trong xã hội. Bằng cách cho phép cá nhân tự do diễn đạt và theo đuổi mục tiêu của mình, xã hội có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của họ, dẫn đến sự tiến bộ và phát triển tổng thể.

Respecting individual liberties can also enhance social stability and harmony. By promoting tolerance and understanding among diverse populations, societies can mitigate conflicts and build stronger, more cohesive communities.

Việc tôn trọng tự do cá nhân cũng có thể tăng cường sự ổn định và hòa thuận xã hội. Bằng cách thúc đẩy sự khoan dung và hiểu biết giữa các cộng đồng đa dạng, xã hội có thể giảm thiểu xung đột và xây dựng cộng đồng mạnh mẽ, gắn kết hơn.

Moreover, guaranteeing individual rights serves as a safeguard against arbitrary actions and injustices. By ensuring fairness and justice for all members of society, governments can uphold the rule of law and promote trust in the system.

Hơn nữa, đảm bảo quyền lợi cá nhân là biện pháp bảo vệ chống lại các hành động tùy tiện và bất công. Bằng cách đảm bảo sự công bằng và công bằng cho tất cả các thành viên của xã hội, chính phủ có thể duy trì quyền pháp luật và tạo niềm tin vào hệ thống.

Disagree:

However, in a world governed by a single authority, there are potential drawbacks to prioritizing individual rights. Strict adherence to these rights might conflict with the authority’s policies and decisions, hindering efficient governance and the implementation of necessary regulations.

Tuy nhiên, trong một thế giới được quản trị bởi một quyền lực đơn nhất, có những khó khăn khi ưu tiên quyền lợi cá nhân. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quyền này có thể xung đột với các chính sách và quyết định của quyền lực, làm trở ngại đến việc quản trị hiệu quả và thực hiện các quy định cần thiết.

Additionally, overemphasis on individual freedoms could impede collective goals and societal cohesion. Sacrifices or compromises may be necessary for the greater good, and excessive focus on individual rights could undermine the authority’s ability to address collective challenges such as public health crises or environmental issues.

Ngoài ra, việc tập trung quá mức vào tự do cá nhân có thể làm trì hoãn các mục tiêu chung và sự gắn kết xã hội. Sự hy sinh hoặc thỏa hiệp có thể cần thiết cho lợi ích chung, và việc tập trung quá mức vào quyền lợi cá nhân có thể làm suy yếu khả năng của quyền lực để đối phó với các thách thức chung như đại dịch y tế hoặc vấn đề môi trường.

Furthermore, there is a risk that an excessive focus on individual freedoms could result in social fragmentation and inequality. Certain groups may exploit their rights at the expense of others or the common good, leading to societal discord and injustice.

Hơn nữa, có nguy cơ rằng sự tập trung quá mức vào tự do cá nhân có thể dẫn đến sự phân rã xã hội và bất bình đẳng. Các nhóm nhất định có thể lợi dụng quyền của họ tại quá mức, làm tổn thương người khác hoặc lợi ích chung, dẫn đến mâu thuẫn và bất công trong xã hội.

Summary:

In conclusion, while protecting individual rights and freedoms is crucial for preserving autonomy, dignity, and societal progress, there are challenges in a world governed by a single authority. Balancing these rights with the need for efficient governance and collective well-being is essential to maintain social stability and justice. Governments must navigate this delicate balance to create a fair and just society for all.

Để kết luận, trong khi bảo vệ quyền lợi và tự do cá nhân là rất quan trọng để duy trì sự tự chủ, nhân phẩm và tiến bộ xã hội, có những thách thức trong một thế giới được quản trị bởi một quyền lực đơn nhất. Cân nhắc các quyền này với nhu cầu của việc quản trị hiệu quả và phúc lợi chung là điều quan trọng để duy trì sự ổn định và công bằng xã hội. Chính phủ phải điều chỉnh sự cân bằng nhạy cảm này để tạo ra một xã hội công bằng và công bằng cho tất cả mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN