Học tiếng Anh (learning English) nếu nói khó thì cũng khó mà nói dễ thì cũng dễ. Và nó sẽ thực sự dễ nếu như bạn đăng ký học tại The Real IELTS. Sau đây là một bài báo nói về sự khó khăn trong việc học tiếng Anh.

Từ vựng English

 1. Struggles – Khó khăn, vất vả
 2. Arduous – Gian khổ, khó khăn
 3. Lingua franca – Ngôn ngữ phổ biến, ngôn ngữ giao tiếp chung
 4. Sought-after – Được săn đón, được tìm kiếm
 5. Hurdles – Rào cản, khó khăn
 6. Daunting – Đáng sợ, gây nản chí
 7. Flawlessly – Một cách hoàn hảo, không lỗi
 8. Paralyze – Lam chân, làm mất tự tin
 9. Embarrassment – Sự bối rối, ngượng ngùng
 10. Ridicule – Sự chế nhạo, chế giễu
 11. Integral – Cần thiết, không thể thiếu
 12. Nuances – Sự tinh tế, sắc thái
 13. Bewildered – Lúng túng, bối rối
 14. Disheartening – Làm mất lòng can đảm, làm nản lòng
 15. Perseverance – Sự kiên trì, bền bỉ
 16. Lexicon – Từ vựng, ngữ pháp của một ngôn ngữ
 17. Figurative – Hình tượng, ẩn dụ
 18. Acquisition – Sự học tập, sự thu thập
 19. Authentic – Đích thực, chân thành
 20. Comprehensible – Dễ hiểu, dễ nắm bắt

Ngữ pháp

 1. Câu đơn:
  • Ví dụ: “Learning a new language is often hailed as an enriching experience.”
  • Dịch: “Việc học một ngôn ngữ mới thường được ca ngợi là một trải nghiệm làm giàu.”
 2. Câu phức:
  • Ví dụ: “The intricate rules governing verb conjugation, sentence structure, and word order can be overwhelming, especially for non-native speakers.”
  • Dịch: “Các quy tắc phức tạp điều chỉnh việc biến đổi động từ, cấu trúc câu và thứ tự từ có thể làm cho người học, đặc biệt là những người không phải bản ngữ, cảm thấy áp đặt.”
 3. Câu điều kiện:
  • Ví dụ: “Understanding cultural nuances is essential for effective communication.”
  • Dịch: “Hiểu biết về sắc thái văn hóa là quan trọng để giao tiếp hiệu quả.”
 4. Câu hỏi:
  • Ví dụ: “What are the struggles of learning English?”
  • Dịch: “Các vấn đề gặp phải khi học tiếng Anh là gì?”
 5. Câu mệnh lệnh:
  • Ví dụ: “Embracing mistakes as stepping stones rather than stumbling blocks is key to overcoming this obstacle.”
  • Dịch: “Chấp nhận những sai lầm như những bước đệm thay vì những chướng ngại là chìa khóa để vượt qua trở ngại này.”
 6. Câu so sánh:
  • Ví dụ: “The pressure to speak flawlessly can paralyze even the most enthusiastic learners.”
  • Dịch: “Sức ép phải nói một cách hoàn hảo có thể làm tê liệt ngay cả những người học nhiệt huyết nhất.”
 7. Câu bị động:
  • Ví dụ: “Each error is an opportunity to grow and refine one’s language skills.”
  • Dịch: “Mỗi lỗi là một cơ hội để phát triển và làm sắc bén kỹ năng ngôn ngữ của mình.”
 8. Cấu trúc danh từ – động từ:
  • Ví dụ: “Embracing cultural diversity and striving for clear and comprehensible pronunciation are vital steps in overcoming these challenges.”
  • Dịch: “Việc chấp nhận đa dạng văn hóa và cố gắng phát âm rõ ràng và dễ hiểu là những bước quan trọng trong việc vượt qua những thách thức này.”
 9. Câu liên kết:
  • Ví dụ: “Moreover, immersing oneself in English-speaking environments, be it through movies, music, or conversations, can facilitate the acquisition of new vocabulary and idiomatic expressions.”
  • Dịch: “Hơn nữa, đắm chìm vào các môi trường nói tiếng Anh, dù là qua phim ảnh, âm nhạc, hoặc các cuộc trò chuyện, có thể giúp việc học từ vựng mới và biểu đạt ngôn ngữ tự nhiên hơn.”
 10. Câu giả định:

Bài báo

The Struggles of Learning English: A Personal Journey

Learning a new language is often hailed as an enriching experience, opening doors to new cultures, opportunities, and connections. However, behind the romanticized image lies the reality of the arduous journey one undertakes. Among the myriad of languages spoken worldwide, English stands as a global lingua franca, making it a highly sought-after skill. As an English learner myself, I’ve navigated through the labyrinth of challenges that come with mastering this language.

Overcoming the Fear of Making Mistakes

One of the most daunting hurdles in learning English is the fear of making mistakes. The pressure to speak flawlessly can paralyze even the most enthusiastic learners. For many, the fear of embarrassment or ridicule looms large, hindering their progress. Yet, it’s crucial to understand that mistakes are an integral part of the learning process. Each error is an opportunity to grow and refine one’s language skills. Embracing mistakes as stepping stones rather than stumbling blocks is key to overcoming this obstacle.

Navigating the Complexities of Grammar and Syntax

English grammar and syntax are notoriously complex, often leaving learners bewildered. The intricate rules governing verb conjugation, sentence structure, and word order can be overwhelming, especially for non-native speakers. The constant struggle to grasp these nuances can be disheartening at times. However, with patience and perseverance, gradual improvement becomes evident. Consistent practice, whether through reading, writing, or speaking, is essential in honing these skills. Moreover, seeking guidance from proficient speakers or language instructors can provide invaluable support in navigating the labyrinth of English grammar.

Expanding Vocabulary and Idiomatic Expressions

Another challenge in learning English lies in expanding one’s vocabulary and mastering idiomatic expressions. The English language boasts a vast lexicon comprising words borrowed from various languages and cultures. Furthermore, idiomatic expressions, while enriching communication, can be perplexing for learners due to their figurative meanings. Memorizing extensive word lists and familiarizing oneself with idioms requires dedication and diligence. Additionally, immersing oneself in English-speaking environments, be it through movies, music, or conversations, can facilitate the acquisition of new vocabulary and idiomatic expressions.

Cultural and Pronunciation Barriers

Beyond linguistic challenges, cultural differences and pronunciation barriers pose additional obstacles for English learners. Understanding cultural nuances is essential for effective communication, as language is deeply intertwined with culture. Moreover, mastering English pronunciation can be challenging due to its diverse accents and phonetic peculiarities. Overcoming these barriers requires exposure to authentic English materials and engaging in meaningful interactions with native speakers. Embracing cultural diversity and striving for clear and comprehensible pronunciation are vital steps in overcoming these challenges.

Conclusion

In conclusion, the journey of learning English is fraught with challenges that demand resilience, determination, and an unwavering commitment to improvement. While the road may be fraught with obstacles, each hurdle surmounted brings one closer to linguistic proficiency. Embracing mistakes, honing grammar skills, expanding vocabulary, understanding cultural nuances, and refining pronunciation are essential components of this transformative journey. Ultimately, the struggles encountered in learning English are not merely impediments but invaluable lessons that pave the way towards linguistic fluency and cultural understanding.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN