Series học tiếng Anh qua các bài báo phần 12. Phần này nói về chủ đề Quake. Kế thừa cấu trúc của phần 11. Sẽ cung cấp từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trước sau đó mới cung cấp bài báo:

Từ vựng về Quake

 1. Seismic activity – Hoạt động địa chấn
 2. Fault line – Đường gãy
 3. Geological feature – Đặc điểm địa chất
 4. Tectonic framework – Khung cảnh địa chất
 5. Notable – Đáng chú ý
 6. Traverse – Qua, đi qua
 7. Strike-slip fault – Động đất trượt dọc
 8. Lateral movement – Sự di chuyển ngang
 9. Fault plane – Mặt đứt gãy
 10. Seismic event – Sự kiện địa chấn
 11. Infrastructure – Cơ sở hạ tầng
 12. Loss of lives – Mất mát người sống
 13. Aftershock – Sự rung sau động đất chính
 14. Seismic hazard – Nguy cơ địa chấn
 15. Vulnerable – Dễ bị tổn thương
 16. Urban development – Phát triển đô thị
 17. Rescue and relief efforts – Nỗ lực cứu hộ và cứu trợ
 18. Humanitarian crisis – Khủng hoảng nhân đạo
 19. Preparedness – Sự chuẩn bị
 20. Mitigation efforts – Nỗ lực giảm nhẹ
 21. Implementation – Thực thi
 22. Building codes – Quy tắc xây dựng
 23. Standards – Tiêu chuẩn
 24. Seismic resilience – Khả năng chống địa chấn
 25. Early warning systems – Hệ thống cảnh báo sớm
 26. Emergency response plans – Kế hoạch phản ứng khẩn cấp
 27. Disaster response – Phản ứng trước thảm họa
 28. Recovery operations – Hoạt động phục hồi
 29. Continuous monitoring – Theo dõi liên tục
 30. Stakeholders – Các bên liên quan
 31. Proactive measures – Biện pháp tích cực
 32. Community engagement – Sự tham gia của cộng đồng
 33. Resilient infrastructure practices – Thực hành hạ tầng chống địa chấn
 34. Safeguard – Bảo vệ
 35. Well-being – Sức khỏe và hạnh phúc
 36. Populations – Dân số
 37. Prioritizing – Ưu tiên
 38. Adopting – Áp dụng
 39. Resilient – Mạnh mẽ, kiên cường
 40. Hazards – Nguy cơ, rủi ro
 41. Security – An ninh
 42. Citizens – Công dân
 43. Enhance – Tăng cường
 44. Streamline – Làm cho thông suốt
 45. Ensure – Đảm bảo
 46. Safety – An toàn
 47. Security – Bảo mật
 48. Continuous – Liên tục
 49. Monitoring – Theo dõi
 50. Stakeholders – Các bên liên quan

Cấu trúc câu và ngữ pháp

 1. Câu đơn:
  • China is prone to seismic activity.
  • The Duong Son Fault extends approximately 1,500 kilometers.
  • Recent seismic events have sparked concerns.
 2. Câu phức:
  • Recent seismic events along the Duong Son Fault have sparked concerns among geologists and local communities.
 3. Câu điều kiện:
  • If seismic activity continues to increase, more measures will be needed.
  • Recognizing the seismic threat, authorities have undertaken various measures.
 4. Câu so sánh:
  • The Duong Son Fault is more active than previously thought.
  • Infrastructure damage can be more severe in densely populated areas.
 5. Câu mệnh lệnh:
  • Enhance preparedness and adopt resilient infrastructure practices.
  • Prioritize earthquake preparedness and mitigation efforts.
 6. Cấu trúc đảo ngữ:
  • Only through proactive measures and community engagement can stakeholders enhance resilience.
 7. Cấu trúc phụ định:
  • Despite the challenges, efforts to mitigate seismic hazards continue.
  • Although seismic activity remains unpredictable, continuous monitoring is essential.
 8. Cấu trúc so sánh bậc nhất:
  • The most significant earthquake occurred in [insert date].
  • Building codes aim to ensure the highest level of safety.
 9. Cấu trúc danh từ + động từ:
  • Seismic activity poses a significant threat to urban development.
  • Preparedness measures include the implementation of building codes.
 10. Cấu trúc từ loại đặc biệt:
  • Recognizing the seismic threat, authorities have undertaken various measures.
 11. Cấu trúc phủ định:
  • Infrastructure damage can severely hinder rescue and relief efforts.
 12. Cấu trúc nhấn mạnh:
  • It is essential to prioritize earthquake preparedness and adopt resilient infrastructure practices.
 13. Cấu trúc câu hỏi:
  • What are the impacts of seismic activity along the Duong Son Fault?
  • How can stakeholders enhance resilience and safeguard communities?
 14. Cấu trúc phép so sánh:
  • The more proactive measures are taken, the greater the resilience against seismic hazards.
  • The less preparedness there is, the more vulnerable communities become.
 15. Cấu trúc liên kết từ:
  • Despite the challenges, efforts to mitigate seismic hazards continue.
  • Infrastructure damage can severely hinder rescue and relief efforts.

Bài báo về Động Đất tại Đường Sơn Trung Quốc

Seismic Activity Along China’s Duong Son Fault: Understanding the Impacts and Preparedness Measures

Introduction: China, a vast and geologically diverse country, is prone to seismic activity due to its complex tectonic framework. Among the notable fault lines, the Duong Son Fault stands out as a significant geological feature, traversing several regions of China. Recent seismic events along this fault have sparked concerns among geologists and local communities regarding the potential for future earthquakes and the need for enhanced preparedness measures.

Overview of the Duong Son Fault: The Duong Son Fault, also known as the Tancheng-Lujiang Fault, extends approximately 1,500 kilometers from the Tancheng County in Shandong Province to the Lujiang County in Anhui Province, passing through densely populated areas of eastern China. It is a strike-slip fault, characterized by lateral movement along its fault plane, and is associated with frequent seismic activity.

Recent Seismic Events: In recent years, the Duong Son Fault has experienced several notable seismic events, highlighting its active nature. One of the most significant earthquakes occurred in [insert date], registering a magnitude of [insert magnitude]. This event resulted in widespread damage to infrastructure and loss of lives in the affected regions. Additionally, numerous aftershocks were recorded in the aftermath, further emphasizing the seismic hazard posed by the fault.

Impact on Communities: The seismic activity along the Duong Son Fault has profound implications for local communities. The affected regions, characterized by high population densities and urban development, are particularly vulnerable to the destructive effects of earthquakes. Infrastructure damage, including collapsed buildings and disrupted transportation networks, can severely hinder rescue and relief efforts, exacerbating the humanitarian crisis in the aftermath of a seismic event.

Preparedness and Mitigation Efforts: Recognizing the seismic threat posed by the Duong Son Fault, authorities and stakeholders have undertaken various measures to enhance preparedness and mitigate risks. These efforts include the implementation of building codes and standards aimed at improving the seismic resilience of structures, the establishment of early warning systems to alert residents of impending earthquakes, and the development of emergency response plans to streamline disaster response and recovery operations.

Conclusion: The Duong Son Fault remains a focal point of seismic activity in China, necessitating continuous monitoring and preparedness efforts to mitigate the potential impact of future earthquakes. Through proactive measures and community engagement, stakeholders can work together to enhance resilience and safeguard the well-being of populations residing in the vicinity of this active fault line. By prioritizing earthquake preparedness and adopting resilient infrastructure practices, China can mitigate the risks associated with seismic hazards and ensure the safety and security of its citizens.

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 11: ANT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN