Việc gìn giữ văn hóa (Culture) là việc mà quốc gia nào cũng chú trọng và phát triển các công tác truyền thông. Chủ đề này sẽ xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông.

Từ vựng về lĩnh vực Culture

 1. Preserving (v.): Bảo tồn, bảo quản.
 2. Cultural heritage: Di sản văn hóa.
 3. Globalization (n.): Toàn cầu hóa.
 4. Technological advancement: Tiến bộ công nghệ.
 5. Traditions (n.): Truyền thống.
 6. Customs (n.): Phong tục.
 7. Artifacts (n.): Các di vật, đồ vật cổ.
 8. Values (n.): Giá trị.
 9. Community (n.): Cộng đồng.
 10. Society (n.): Xã hội.
 11. Modernization (n.): Hiện đại hóa.
 12. Urbanization (n.): Đô thị hóa.
 13. Lost forever: Mất mãi mãi.
 14. Proactive measures: Biện pháp tích cực.
 15. Safeguard (v.): Bảo vệ, giữ gìn.
 16. Legacy (n.): Di sản, di thừa.
 17. Economic development: Phát triển kinh tế.
 18. Tourism (n.): Du lịch.
 19. Monuments (n.): Các tượng đài, di tích.
 20. Promote (v.): Thúc đẩy, khuyến khích.
 21. Intercultural dialogue: Giao tiếp đa văn hóa.
 22. Understanding (n.): Sự hiểu biết, sự hiểu nhau.
 23. Diversity (n.): Đa dạng, đa dạng văn hóa.
 24. Enriches (v.): Làm giàu thêm.
 25. Respect (v.): Tôn trọng.
 26. Tolerance (n.): Sự khoan dung, sự dung thứ.
 27. Empathy (n.): Sự đồng cảm.
 28. Mutual respect: Sự tôn trọng lẫn nhau.
 29. Bridging cultural divides: Gắn kết những khoảng cách văn hóa.
 30. Concerted efforts: Nỗ lực đồng lòng.
 31. NGOs (n.): Tổ chức phi chính phủ.
 32. Comprehensive strategies: Chiến lược toàn diện.
 33. Conservation projects: Dự án bảo tồn.
 34. Legislation (n.): Pháp luật.
 35. Documentation: Tài liệu hóa, ghi chép.
 36. Reconstruction (n.): Tái thiết.
 37. Accessibility (n.): Sự tiếp cận, sự dễ tiếp cận.
 38. Democratizing access: Hóa quyền tiếp cận.
 39. Cherish (v.): Trân trọng, yêu quý.

Cụm từ vựng

 1. Preserving cultural heritage: Bảo tồn di sản văn hóa.
 2. Proactive measures to safeguard: Biện pháp tích cực để bảo vệ.
 3. Economic development and tourism: Phát triển kinh tế và du lịch.
 4. Intercultural dialogue and understanding: Giao tiếp và hiểu biết giữa các văn hóa.
 5. Mutual respect and tolerance: Sự tôn trọng và khoan dung lẫn nhau.
 6. Bridging cultural divides: Gắn kết những khoảng cách văn hóa.
 7. Concerted efforts at the local, national, and international levels: Nỗ lực đồng lòng ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

Ngữ pháp

 1. Simple Present Tense: Được sử dụng để diễn đạt những sự thật, sự kiện hoặc hành động thường xuyên xảy ra.
  • Ví dụ: “Preserving cultural heritage is imperative.”
 2. Present Continuous Tense: Được sử dụng để diễn đạt hành động đang diễn ra tại thời điểm nói hoặc hành động có kế hoạch trong tương lai.
  • Ví dụ: “Governments are collaborating to develop comprehensive strategies.”
 3. Past Simple Tense: Được sử dụng để diễn đạt những hành động đã xảy ra trong quá khứ.
  • Ví dụ: “Many priceless artifacts were looted or destroyed.”
 4. Present Perfect Tense: Thường được sử dụng để diễn đạt hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến thời điểm hiện tại.
  • Ví dụ: “Efforts have been made to safeguard cultural heritage.”
 5. Modal Verbs: Được sử dụng để diễn đạt ý chí, khả năng, hoặc nghĩa vụ.
  • Ví dụ: “We must take proactive measures.”
 6. Passive Voice: Được sử dụng để tập trung vào hành động được thực hiện chứ không phải người thực hiện hành động.
  • Ví dụ: “Cultural heritage is at risk of being lost forever.”
 7. Comparatives and Superlatives: Được sử dụng để so sánh giữa hai hoặc nhiều sự vật, hiện tượng hoặc hành động.
  • Ví dụ: “Preserving cultural heritage is more crucial than ever.”
 8. Conditional Sentences: Được sử dụng để diễn đạt điều kiện và kết quả có thể xảy ra trong tương lai.
  • Ví dụ: “If concerted efforts are made, cultural heritage can be preserved for future generations.”

Bài báo

Preserving Cultural Heritage: A Call to Action

In an era marked by rapid globalization and technological advancement, the preservation of cultural heritage has become more crucial than ever. Cultural heritage encompasses the traditions, customs, artifacts, and values passed down through generations, reflecting the identity and history of a community or society. However, amidst modernization and urbanization, many aspects of our cultural heritage are at risk of being lost forever. It is imperative that we take proactive measures to safeguard and promote our cultural legacy for future generations.

Firstly, preserving cultural heritage fosters a sense of identity and belonging among communities. Our cultural heritage shapes our collective identity, providing a sense of continuity and connection with our ancestors. By conserving traditions, languages, rituals, and folklore, we ensure that future generations remain rooted in their cultural heritage, strengthening social cohesion and resilience in the face of societal challenges.

Furthermore, cultural heritage preservation contributes to economic development and tourism. Historic sites, monuments, and cultural festivals attract tourists from around the world, generating revenue and creating job opportunities for local communities. By investing in the restoration and promotion of cultural landmarks, governments can stimulate economic growth while preserving their unique cultural identity.

Moreover, cultural heritage preservation is essential for fostering intercultural dialogue and understanding. Cultural diversity enriches our societies, offering different perspectives, beliefs, and values. By respecting and preserving the cultural heritage of diverse communities, we promote tolerance, empathy, and mutual respect, bridging cultural divides and fostering peaceful coexistence in an increasingly interconnected world.

However, despite its significance, cultural heritage faces numerous threats, including urbanization, industrialization, natural disasters, armed conflicts, and climate change. Rapid urban development often leads to the destruction of historic neighborhoods and architectural landmarks, while environmental degradation puts cultural sites at risk of erosion and decay. Additionally, armed conflicts and acts of vandalism pose a direct threat to cultural heritage, with many priceless artifacts and monuments being looted or destroyed in times of unrest.

To address these challenges, concerted efforts are needed at the local, national, and international levels. Governments, NGOs, communities, and individuals must collaborate to develop comprehensive strategies for the preservation and promotion of cultural heritage. This includes implementing protective legislation, investing in conservation projects, raising public awareness, and integrating cultural education into school curricula.

Furthermore, leveraging technology can enhance efforts to safeguard cultural heritage. Digital preservation techniques, such as 3D scanning and virtual reality, enable the documentation and reconstruction of cultural artifacts and sites, ensuring their accessibility to future generations. Online platforms and digital archives also facilitate the sharing of cultural knowledge and resources, democratizing access to our collective heritage.

In conclusion, preserving cultural heritage is not merely an obligation but a collective responsibility to safeguard the rich tapestry of human history and identity. By valuing and protecting our cultural heritage, we not only honor the legacy of our ancestors but also lay the foundation for a more inclusive, resilient, and harmonious future for all.

Remember, our cultural heritage is not just a thing of the past; it’s a gift to the future. Let’s cherish it, protect it, and pass it on for generations to come.

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 17: Masterpieces of Art.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN