Những mặt tối trong tình yêu là Dark Facet of Love là vấn đề nhiều người không để ý, nhưng cũng có thể là một bài luận tiếng Anh đối với các bạn đang xin học bổng du học. Sau đây là bài báo gợi ý và cũng là series phần thứ 24 Facer of Love.

Vocabulary for Love

 1. Dark Facets: Các mặt tối
 2. Celebrated: Được khen ngợi
 3. Warmth: Sự ấm áp
 4. Compassion: Sự thông cảm
 5. Uplift: Nâng cao tinh thần
 6. Double-edged sword: Kiếm hai lưỡi
 7. Shadows: Bóng tối
 8. Lurk: Âm thầm hiện hình
 9. Surface: Bề mặt
 10. Overlooked: Bị bỏ qua
 11. Integral: Thiết yếu
 12. Tapestry: Tấm thảm
 13. Prevalent: Phổ biến
 14. Possessiveness: Sự sở hữu
 15. Throes: Cơn đau đớn
 16. Consumed: Bị tiêu thụ
 17. Jealousy: Sự ghen tuông
 18. Desire: Mong muốn
 19. Control: Kiểm soát
 20. Autonomy: Tự chủ
 21. Freedom: Tự do
 22. Dependency: Sự phụ thuộc
 23. Harbor: Ẩn chứa
 24. Unhealthy: Không lành mạnh
 25. Dependencies: Sự phụ thuộc
 26. Clung: Bám chặt
 27. Validation: Sự chứng nhận
 28. Self-worth: Giá trị bản thân
 29. Stifles: Ngăn cản
 30. Manipulation: Sự thao túng
 31. Exploitation: Sự khai thác
 32. Toxic: Độc hại
 33. Exploit: Lợi dụng
 34. Manipulative tactics: Chiến thuật thao túng
 35. Gaslighting: Gạt điện
 36. Guilt-tripping: Sự cảm thấy tội lỗi
 37. Emotional blackmail: Trả thù cảm xúc
 38. Intersects: Giao nhau
 39. Subjugate: Áp đặt
 40. Oppression: Sự áp bức
 41. Submission: Sự tuân thủ
 42. Distorts: Bóp méo
 43. Fanaticism: Sự mù quáng
 44. Devotion: Sự tận tụy
 45. Compulsive: Bắt buộc
 46. Whirlwind: Cuộc bão
 47. Stalking: Sự rình rập
 48. Harassment: Sự quấy rối
 49. Violence: Bạo lực
 50. Solace: Sự an ủi
 51. Confronting: Đối mặt với
 52. Frailty: Sự yếu đuối
 53. Fostering: Nuôi dưỡng
 54. Boundaries: Ran định
 55. Empathy: Sự đồng cảm
 56. Transcend: Vượt lên
 57. Nourishing: Làm cho dưỡng chất
 58. Authentic: Chân thực
 59. Empowering: Làm cho mạnh mẽ
 60. Acknowledging: Nhận thức
 61. Addressing: Điều chỉnh
 62. Cultivate: Nuôi dưỡng

Ngữ pháp

 1. Câu đảo ngữ: “One of the most prevalent shadows in love is possessiveness.” Dịch: Một trong những bóng tối phổ biến nhất trong tình yêu là sự chiếm hữu.
 2. Mệnh đề quan hệ: “Moreover, love can be a breeding ground for manipulation and exploitation.” Dịch: Hơn nữa, tình yêu có thể là một môi trường thuận lợi cho sự thao túng và lợi dụng.
 3. Mệnh đề phụ thuộc: “In unequal relationships, one partner may wield their authority to dominate and subjugate the other.” Dịch: Trong các mối quan hệ không cân bằng, một đối tác có thể lợi dụng quyền lực của mình để thống trị và áp đặt người kia.
 4. Dạng phủ định: “This dependency breeds insecurity and stifles personal growth.” Dịch: Sự phụ thuộc này sinh ra sự không an toàn và làm tắt chân trở.
 5. Dạng so sánh: “Obsessive love knows no bounds, engulfing individuals in a whirlwind of compulsive thoughts and behaviors.” Dịch: Tình yêu ám ảnh không biết đến ranh giới, đưa người vào một cơn lốc của suy nghĩ và hành vi bắt buộc.
 6. Cấu trúc đảo ngữ: “Only by shining a light on these shadows can we hope to transcend them.” Dịch: Chỉ khi chiếu sáng vào những bóng tối này chúng ta mới có hy vọng vượt qua chúng.
 7. Cấu trúc bị động: “Manipulative tactics such as gaslighting, guilt-tripping, and emotional blackmail poison the well of love.” Dịch: Các chiến thuật thao túng như gaslighting, cảm thấy tội lỗi và tống tiền tinh thần làm độc tố giếng của tình yêu.
 8. Cấu trúc động từ: “By fostering open communication, mutual respect, and healthy boundaries, individuals can navigate the complexities of love.” Dịch: Bằng cách nuôi dưỡng sự giao tiếp mở cửa, tôn trọng lẫn nhau và giữ khoảng cách lành mạnh, mọi người có thể điều hướng qua những phức tạp của tình yêu.

Bài báo sau khi đã đọc từ vựng và học ngữ pháp

Exploring the Dark Facets of Love

Love, a beacon of light in the human experience, is often celebrated for its warmth, compassion, and ability to uplift. However, like a double-edged sword, love also harbors shadows that lurk beneath its surface. These darker facets of love, though often overlooked, are integral parts of the complex tapestry of human relationships.

One of the most prevalent shadows in love is possessiveness. In the throes of passion, individuals may find themselves consumed by jealousy and a desire to control their partner. This possessiveness can manifest in various forms, from subtle manipulations to outright coercion, eroding the autonomy and freedom of the loved one.

Another dark facet is dependency. Love has the power to bind individuals together, but it can also create unhealthy dependencies. Some may cling to their partner for validation, deriving their sense of self-worth solely from the relationship. This dependency breeds insecurity and stifles personal growth, trapping individuals in a cycle of emotional reliance.

Moreover, love can be a breeding ground for manipulation and exploitation. In toxic dynamics, one partner may exploit the other’s affection for personal gain, whether it be financial, emotional, or physical. Manipulative tactics such as gaslighting, guilt-tripping, and emotional blackmail poison the well of love, leaving scars that may never fully heal.

Additionally, love often intersects with issues of power and control. In unequal relationships, one partner may wield their authority to dominate and subjugate the other, perpetuating a cycle of oppression and submission. This imbalance of power not only distorts the dynamics of love but also perpetuates harmful societal norms and gender roles.

Furthermore, love can descend into obsession, blurring the line between devotion and fanaticism. Obsessive love knows no bounds, engulfing individuals in a whirlwind of compulsive thoughts and behaviors. This obsession can lead to stalking, harassment, and even violence, turning what was once a source of solace into a suffocating prison.

In confronting these dark facets of love, it is essential to recognize that they are not inherent to love itself but rather the result of human frailty and societal conditioning. By fostering open communication, mutual respect, and healthy boundaries, individuals can navigate the complexities of love with greater awareness and empathy. Only by shining a light on these shadows can we hope to transcend them and embrace the full spectrum of love’s potential.

In conclusion, love is a multifaceted phenomenon that encompasses both light and darkness. While the shadows of possessiveness, dependency, manipulation, power imbalance, and obsession may cast a pall over our relationships, they also offer opportunities for growth, introspection, and transformation. By acknowledging and addressing these dark facets, we can cultivate relationships that are truly nourishing, authentic, and empowering.

(còn tiếp)

Đọc thêm: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 23: Casual Games

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN