Mỗi quan hệ giữa Iran và Mỹ là một trong nhiều nguyên nhân gây bất ổn ở khu vực Trung Đông. Vấn đề này được viết nhiều trên báo tiếng Anh. Các bạn muốn đọc vấn đề này thì vẫn cần phải có một chút bỏ công luyện tập, ví dụ như đọc thuộc mấy từ vựng và cụm từ vựng bên dưới

Vocabulary

 1. Relations – Quan hệ: Đây là cách mà hai quốc gia hoặc tổ chức tương tác với nhau.
 2. Diplomacy – Ngoại giao: Hoạt động của chính phủ để duy trì và cải thiện quan hệ với các quốc gia khác.
 3. Confrontation – Tranh cãi: Một tình huống khi hai hoặc nhiều bên có xung đột hoặc mâu thuẫn.
 4. Cooperation – Hợp tác: Hành động của việc làm cùng nhau để đạt được một mục tiêu chung.
 5. Interplay – Sự tương tác: Mối quan hệ phức tạp và phức tạp giữa các yếu tố hoặc nhóm.
 6. Geopolitical – Địa chính trị: Liên quan đến các vấn đề chính trị và địa lý toàn cầu.
 7. Proliferation – Sự gia tăng: Sự phổ biến hoặc sự lan truyền của một thứ gì đó, thường là vũ khí hạt nhân.
 8. Alliances – Liên minh: Một sự liên kết hoặc hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân để đạt được mục tiêu chung.
 9. Escalating – Trở nên nghiêm trọng hơn: Sự tăng lên đối với một tình huống hoặc vấn đề.
 10. Sanctions – Lệnh trừng phạt: Biện pháp cấm hoặc hạn chế của một quốc gia đối với một quốc gia hoặc tổ chức khác nhằm đạt được mục tiêu chính trị.
 11. Rivalry – Sự ganh đua: Sự cạnh tranh giữa hai hoặc nhiều bên cho một mục tiêu hoặc tài nguyên cụ thể.
 12. Detente – Sự giảm căng thẳng: Một giai đoạn trong đó mối quan hệ giữa các quốc gia đang căng thẳng giảm bớt.
 13. Fragile – Dễ vỡ, mong manh: Dễ bị phá vỡ hoặc hỏng hóc.
 14. Capitalise on – Tận dụng: Sử dụng một tình huống hoặc cơ hội để có lợi ích.
 15. Reconciliation – Hòa giải: Sự làm hòa hoặc hòa hợp sau một cuộc xung đột hoặc mâu thuẫn.

Bài báo về Iran

Navigating the Complexities of Iran-U.S. Relations: A Delicate Balancing Act

Điều Hòa Những Phức Tạp Trong Quan Hệ Mỹ-Iran: Một Sự Cân Nhắc Tinh Tế

Introduction: The relationship between Iran and the United States has long been characterized by a complex interplay of diplomacy, confrontation, and occasional cooperation. Stretching back decades, this relationship has been marked by tensions, with both countries often finding themselves at odds over various geopolitical issues. Despite occasional periods of détente and cooperation, mistrust and animosity have frequently overshadowed their interactions.

Giới thiệu: Mối quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ từ lâu đã được đặc trưng bởi một sự tương tác phức tạp của ngoại giao, mâu thuẫn và hợp tác đôi khi. Căng thẳng này kéo dài hàng thập kỷ, và cả hai quốc gia thường xuyên thấy mình đối đầu với nhau về các vấn đề địa chính trị khác nhau. Mặc dù đôi khi có những giai đoạn của sự giảm căng thẳng và hợp tác, sự không tin và sự căm phẫn thường làm cho mối tương tác của họ trở nên mờ nhạt.

In recent years, this dynamic has been further compounded by regional power struggles, nuclear proliferation concerns, and shifting alliances. As we delve into the intricacies of Iran-U.S. relations, it becomes apparent that navigating this complex landscape requires a delicate balancing act.

Trong những năm gần đây, tình hình động đóng này đã trở nên phức tạp hơn do cuộc tranh chấp quyền lực khu vực, lo ngại về sự lan truyền vũ khí hạt nhân và sự thay đổi của các liên minh. Khi chúng ta đi sâu vào sự phức tạp của quan hệ Mỹ-Iran, trở nên rõ ràng rằng điều hướng qua cảnh quan phức tạp này đòi hỏi một sự cân nhắc tinh tế.

Historical Context: The roots of the strained relationship between Iran and the United States can be traced back to the 1953 coup that ousted Iran’s democratically elected Prime Minister, Mohammad Mossadegh, and installed the pro-Western Shah. This event sowed the seeds of resentment among Iranians towards the United States, culminating in the 1979 Iranian Revolution and the subsequent hostage crisis at the U.S. Embassy in Tehran.

Bối cảnh Lịch sử: Nguồn gốc của mối quan hệ căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ có thể được truy vết lại đến cuộc đảo chính năm 1953 lật đổ Thủ tướng dân chủ Iran được bầu cử, Mohammad Mossadegh, và lắp đặt Shah ủng hộ phương Tây. Sự kiện này gieo rắc hạt giống của sự bất mãn trong người dân Iran với Hoa Kỳ, leo thang vào Cách mạng Iran năm 1979 và sau đó là khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tehran.

Escalating Tensions: Since the Islamic Revolution, Iran and the United States have been engaged in a cycle of confrontation and occasional dialogue. The U.S. support for Iraq during the Iran-Iraq War, allegations of Iranian support for terrorism, and the development of Iran’s nuclear program have all contributed to escalating tensions between the two nations. The imposition of economic sanctions by the U.S. and its withdrawal from the Iran nuclear deal in 2018 further strained relations, exacerbating the already volatile situation in the region.

Căng thẳng leo thang: Kể từ Cách mạng Hồi giáo, Iran và Hoa Kỳ đã tham gia vào một chu kỳ của mâu thuẫn và đôi khi là cuộc đối thoại. Việc Hoa Kỳ ủng hộ Iraq trong Chiến tranh Iran-Iraq, cáo buộc Iran hỗ trợ khủng bố, và việc phát triển chương trình hạt nhân của Iran đều đã góp phần vào việc leo thang càng thêm giữa hai quốc gia. Áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế bởi Hoa Kỳ và sự rút lui của nó khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 đã làm leo thang căng thẳng, làm trầm trọng hơn tình hình đã sôi động ở khu vực.

Regional Dynamics: The rivalry between Iran and the U.S. extends beyond bilateral relations and is intertwined with broader regional dynamics. Iran’s support for militant groups such as Hezbollah and its involvement in conflicts in Syria, Yemen, and Iraq have been a source of concern for the U.S. and its allies in the region. On the other hand, the U.S. military presence in the Middle East, particularly in countries such as Iraq and Afghanistan, has been viewed with suspicion by Iran.

Động lực khu vực: Sự ganh đua giữa Iran và Hoa Kỳ không chỉ giới hạn trong quan hệ song phương mà còn liên quan đến các động lực khu vực rộng lớn hơn. Sự ủng hộ của Iran cho các nhóm chiến binh như Hezbollah và sự tham gia của nó trong các cuộc xung đột ở Syria, Yemen và Iraq đã gây lo ngại cho Hoa Kỳ và các đồng minh của nó ở khu vực. Ngược lại, sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông, đặc biệt là tại các quốc gia như Iraq và Afghanistan, đã bị Iran xem xét với sự nghi ngờ.

Prospects for Diplomacy: Despite the entrenched animosity between Iran and the U.S., there have been instances of diplomatic engagement and cooperation. The negotiations that led to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015 demonstrated that diplomatic solutions are possible, albeit fragile. However, the subsequent U.S. withdrawal from the JCPOA and the reimposition of sanctions have dealt a blow to diplomatic efforts, creating uncertainty about the prospects for future engagement.

Triển vọng ngoại giao: Mặc dù có sự căm phẫn sâu sắc giữa Iran và Hoa Kỳ, đã có những trường hợp của tham gia ngoại giaohợp tác. Các cuộc đàm phán dẫn đến Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) vào năm 2015 đã chứng minh rằng các giải pháp ngoại giao là có thể, mặc dù là mong manh. Tuy nhiên, sự rút lui của Hoa Kỳ sau đó từ JCPOA và áp đặt lại lệnh trừng phạt đã gây tổn thương cho các nỗ lực ngoại giao, tạo ra sự không chắc chắn về triển vọng cho các cuộc đàm phán tương lai.

The Role of International Actors: The relationship between Iran and the United States is not isolated but is influenced by the actions of other international actors. Countries such as Russia and China have sought to capitalize on the strained relations between Iran and the U.S. to advance their own interests, complicating efforts to find a resolution to the ongoing tensions.

Vai trò của các Tác nhân Quốc tế: Mối quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ không đơn giản là bị cô lập mà còn bị ảnh hưởng bởi các hành động của các tác nhân quốc tế khác. Các quốc gia như Nga và Trung Quốc đã cố gắng tận dụng các quan hệ căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ để tiến bộ lợi ích của họ, làm phức tạp thêm các nỗ lực để tìm ra giải pháp cho những căng thẳng đang diễn ra.

Conclusion: The relationship between Iran and the United States remains fraught with challenges, shaped by historical grievances, geopolitical rivalries, and ideological differences. Navigating this complex landscape requires a nuanced understanding of the underlying dynamics and a willingness to engage in constructive dialogue.

Kết luận: Mối quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn đầy thách thức, được định hình bởi các nỗi oán giận lịch sử, đấu tranh địa chính trị, và sự khác biệt về lập trường tư tưởng. Điều hướng qua cảnh quan phức tạp này đòi hỏi sự hiểu biết tinh tế về các động lực cơ bản và sự sẵn lòng tham gia vào cuộc đàm phán xây dựng.

While the path to reconciliation may be arduous, the stakes are too high to ignore. As both countries grapple with pressing global challenges, finding common ground and building trust will be essential for fostering stability and security in the region and beyond.

Mặc dù con đường đến hòa giải có thể là một hành trình gian nan, nhưng rủi ro là quá cao để bỏ qua. Khi cả hai quốc gia đối mặt với các thách thức toàn cầu cấp bách, việc tìm ra điểm chung và xây dựng niềm tin sẽ là điều cần thiết để nuôi dưỡng sự ổn định và an ninh trong khu vực và xa hơn nữa.

Grammar

 1. Complex Sentences (Câu phức): Trong bài báo, có nhiều câu phức được sử dụng để truyền đạt thông tin một cách chi tiết và phức tạp hơn. Ví dụ:
  • “The relationship between Iran and the United States has long been characterized by a complex interplay of diplomacy, confrontation, and occasional cooperation.”
  Trong câu này, chúng ta có một cấu trúc câu phức với một mệnh đề chính (“The relationship…”) và các mệnh đề phụ (“characterized by…”, “of diplomacy, confrontation, and occasional cooperation”).
 2. Passive Voice (Thể bị động): Passive voice được sử dụng để tập trung vào đối tượng của hành động thay vì người thực hiện hành động. Ví dụ:
  • “The imposition of economic sanctions by the U.S. and its withdrawal from the Iran nuclear deal in 2018 further strained relations…”
  Trong câu này, “The imposition of economic sanctions” và “its withdrawal” là các cụm từ được đặt ở dạng bị động, với đối tượng của hành động là “by the U.S.” và “from the Iran nuclear deal in 2018”.
 3. Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ): Relative clauses được sử dụng để mô tả hoặc giải thích một phần của một cụm từ. Ví dụ:
  • “The negotiations that led to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015 demonstrated that diplomatic solutions are possible…”
  Trong câu này, “that led to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015” là một mệnh đề quan hệ, giải thích thêm về “the negotiations”.
 4. Modal Verbs (Động từ khuyết thiếu): Modal verbs được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa của sự khả năng, ý muốn, hoặc nghĩa vụ. Ví dụ:
  • “Finding common ground and building trust will be essential for fostering stability and security in the region and beyond.”
  Trong câu này, “will be” là một modal verb diễn đạt về sự khả năng trong tương lai.

Đọc thêm: Học tiếng Anh qua các bài báo part 28: Iran và Israel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN