Chủ đề Health là chủ đề nâng cao sử dụng nhiều cho Writing, được chọn lọc từ sách IELTS Test Plus, Road to IELTS và tạp chí The Economist. Các bạn nên sử dụng nhiều cách khác nhau để học thuộc các cụm từ vựng và tìm các từ đồng nghĩa với các từ vựng đó.

Đọc lại bài trước từ tuần 1: Từ vựng nâng cao IELTS chủ đề Culture Tuần 1.

Sau đây là 40 từ vựng Health nên học trong Tuần 2

Từ vựngDịch Tiếng Việt
OverweightBệnh béo phì
RemedyCách chữa bệnh
MetabolismTỷ lệ trao đổi chất
Use up energyĐốt cháy năng lượng
On the brink of somethingTrên ngưỡng cửa mới
Health issuesTình trạng sức khỏe
Subtle adjustmentSự thay đổi nhỏ
Behavior changeSửa đổi hành vi
Serious side effectsTác dụng phụ nghiêm trọng
Suppress the appetiteLàm ngừng cơn thèm ăn
Inherited anomalyMột khiếm khuyết di truyền (một sự thiếu hụt gen)
Mental health conditionsLo âu và trầm cảm
Cognitive therapyLiệu pháp nhận thức hành vi
Tailored nutritionDinh dưỡng cá nhân hoá
Stifle economic growthCản trở tăng trưởng kinh tế
Eco-friendly eatingĂn uống bền vững
Transform intoChuyển đổi thành
Surges in blood sugarTăng đường huyết
Various metabolic disordersCác bệnh rối loạn chuyển hoá
UsefulnessTính thiết thực
Personal health databaseTrung tâm dữ liệu y tế cá nhân
Medical filesHồ sơ sức khoẻ
Early symptoms of memory lossDấu hiệu sớm của bệnh đãng trí
Breathing problemsVấn đề hô hấp
Reproduction abilityKhả năng sinh sản
Nutrient and calorie contentHàm lượng dinh dưỡng và nhiệt lượng
Epidemics of infectious diseasesViệc bùng phát các bệnh truyền nhiễm
Stop at the beginningNgăn chặn từ khi mới chớm, ngăn chặn từ trong trứng nước
Trigger an eruptionThúc đẩy một sự bùng phát
Wide acceptanceViệc áp dụng, sử dụng hàng loạt
Health declinesNhững ảnh hưởng tới sức khỏe
Causes harmful effects onCó tác động xấu lên
Muscle sorenessCác cơn đau cơ
Engage in a rigorous workoutTheo đuổi chế độ tập luyện cường độ cao
Alleviate the risksGiảm thiểu nguy cơ
Naturally-preserved milk productSản phẩm sữa được bảo quản tự nhiên
Unsanitary or illness-infestedMất vệ sinh hoặc bệnh tật
Nerve systemHệ thần kinh
A significant physical barrierTrở ngại về mặt thể chất
PersistentLâu năm, kinh niên

Bài tập luyện tập

 1. Many people struggle with ___________, which can lead to various ___________.
 2. One possible ___________ for obesity is regular exercise and healthy eating habits.
 3. The body’s ___________ plays a crucial role in weight management.
 4. To lose weight, it’s essential to ___________ through physical activity.
 5. She’s ___________ achieving her fitness goals; she’s been exercising regularly.
 6. ___________ can sometimes require professional help or medical intervention.
 7. Making ___________ to your diet can result in gradual weight loss.
 8. ___________ can lead to undesirable consequences if not carefully monitored.
 9. Some medications may ___________ and help control cravings.
 10. Certain individuals may have an ___________ that predisposes them to weight gain.
 11. ___________ are as important as physical health when considering overall well-being.
 12. ___________ focuses on changing negative thought patterns and behaviors.
 13. ___________ involves crafting meal plans based on individual needs and goals.
 14. Policies that promote healthy living can either foster growth or ___________.
 15. Embracing ___________ can have a positive impact on the environment.
 16. With dedication, unhealthy habits can ___________ healthier ones.
 17. ___________ can be a sign of diabetes or other health issues.
 18. There’s a wide array of ___________ that can affect how the body functions.
 19. Understanding the ___________ of food is vital for making informed dietary choices.
 20. ___________ can pose significant threats to public health.
 21. It’s crucial to recognize and address ___________ before they worsen.
 22. Stress can ___________ of skin conditions such as acne.
 23. There’s a growing ___________ of alternative medicine worldwide.
 24. When ignored, ___________ can lead to more severe complications.
 25. Regular exercise can help alleviate ___________ after intense workouts.
 26. Athletes often ___________ to maintain peak physical condition.
 27. Proper warm-up exercises can help ___________ of workout-related injuries.
 28. Some people prefer ___________ because they contain fewer additives.
 29. Avoiding ___________ environments can reduce the risk of illness.
 30. The ___________ controls the body’s movements and sensations.
 31. Overcoming addiction can be a ___________ to achieving sobriety.
 32. Despite setbacks, he remained ___________ in pursuing his goals.
 33. ___________ efforts are necessary to overcome long-standing challenges.
 34. Regular check-ups ensure that your ___________ is up-to-date.
 35. He experienced ___________ in his health after adopting healthier habits.
 36. Smoking ___________ both the smoker and those around them.
 37. If you experience persistent ___________, consult a healthcare professional.
 38. She decided to ___________ in a fitness program to improve her health.
 39. Proper education can help ___________ associated with certain diseases.
 40. Opting for ___________ options can lead to a more sustainable future.

Đáp án

 1. Overweight; health issues
 2. Remedy
 3. Metabolism
 4. Use up energy
 5. On the brink of something
 6. Health issues
 7. Subtle adjustment
 8. Serious side effects
 9. Suppress the appetite
 10. Inherited anomaly
 11. Mental health conditions
 12. Cognitive therapy
 13. Tailored nutrition
 14. Stifle economic growth
 15. Eco-friendly eating
 16. Transform into
 17. Surges in blood sugar
 18. Various metabolic disorders
 19. Usefulness
 20. Health issues
 21. Early symptoms of memory loss
 22. Trigger an eruption
 23. Wide acceptance
 24. Health declines
 25. Causes harmful effects on
 26. Muscle soreness
 27. Engage in a rigorous workout
 28. Alleviate the risks
 29. Naturally-preserved milk product
 30. Unsanitary or illness-infested
 31. Nervous system
 32. A significant physical barrier
 33. Persistent

Ứng dụng để viết đoạn văn

In today’s world, overweight has become a prevalent issue, leading to various health issues such as breathing problems and serious side effects. People are often on the brink of making behavior changes to address this concern. However, suppressing the appetite alone may not be the remedy. It requires a subtle adjustment in lifestyle and tailored nutrition plans.

Trong thế giới ngày nay, vấn đề thừa cân đã trở thành một vấn đề phổ biến, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như vấn đề hô hấptác dụng phụ nghiêm trọng. Mọi người thường ở bên lề của việc thay đổi hành vi để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, kiềm chế sự thèm ăn một mình có thể không phải là phương pháp chữa trị. Điều này đòi hỏi một điều chỉnh tinh tế trong lối sống và các kế hoạch dinh dưỡng được điều chỉnh.

Metabolism plays a crucial role in how our bodies use up energy. When it’s disrupted, we might experience surges in blood sugar and muscle soreness. These disruptions can lead to various metabolic disorders and hinder our reproduction ability.

Chuyển hóa đóng vai trò quan trọng trong việc cơ thể chúng ta sử dụng năng lượng. Khi nó bị đảo lộn, chúng ta có thể trải qua các cú sốc đường huyếtđau cơ. Những sự đảo lộn này có thể dẫn đến các rối loạn chuyển hóa khác nhau và làm trở ngại cho khả năng sinh sản của chúng ta.

To stifle economic growth and trigger an eruption of epidemics of infectious diseases, it’s essential to tackle unhygienic practices and promote eco-friendly eating. This shift towards sustainability can have wide acceptance and alleviate the risks associated with unsanitary conditions.

Để chặn đứng sự phát triển kinh tếkích hoạt sự bùng phát của đại dịch các bệnh truyền nhiễm, việc quan trọng là phải giải quyết các thói quen không vệ sinh và thúc đẩy chế độ ăn lành mạnh. Sự chuyển đổi này hướng tới sự bền vững có thể được chấp nhận rộng rãigiảm nhẹ rủi ro liên quan đến các điều kiện không vệ sinh.

In the digital age, having a personal health database can provide useful insights into early symptoms of memory loss or mental health conditions. However, we must also be wary of persistent issues such as nervous system disorders.

Trong thời đại số, việc có một cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân có thể cung cấp những thông tin hữu ích về các triệu chứng sớm của mất trí nhớ hoặc các tình trạng sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận với các vấn đề khủng hoảng như các rối loạn hệ thần kinh.

Overall, addressing health declines and causes of harmful effects on society requires a multifaceted approach. From cognitive therapy to promoting naturally-preserved foods, every subtle adjustment can make a significant difference in overcoming a significant physical barrier to a healthier future.

Tổng quan, việc giải quyết sự giảm sức khỏecác nguyên nhân gây ra tác dụng có hại cho xã hội đòi hỏi một phương pháp đa chiều. Từ trị liệu nhận thức đến việc khuyến khích ăn uống bảo quản tự nhiên, mọi điều chỉnh tinh tế có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc vượt qua rào cản vật lý đáng kể để có một tương lai khỏe mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN