Đây là phần bài tập chủ đề Art part 8 chuyên mục Writing. Các bài tập có tính độc lập và đều có thể luyện tập như nhau. Sau đây là phần bài tập, gợi ý, outline, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp.

Các bạn có thể đọc bài trước ở đây: Writing IELTS chủ đề Art (Nghệ thuật) Part 7.

Writing balancing the representation of local and international works

Balancing the representation of local and international works allows museums and art galleries to cater to diverse interests and preferences, ensuring a more inclusive and comprehensive cultural offering for their audiences. To what extent do you agree?

AgreeDisagree
– Balancing local and international works ensures a more diverse range of artistic perspectives, fostering cross-cultural understanding and appreciation.– Focusing too much on international works may overshadow the unique cultural heritage and artistic contributions of the local community.
– Including international works exposes audiences to different artistic movements, techniques, and themes, enriching their cultural experiences.– Prioritizing local works preserves and celebrates the distinct identity and history of the community, fostering a sense of pride and connection.
– Catering to diverse interests ensures that visitors from various backgrounds feel represented and valued, encouraging broader participation and engagement with the arts.– Overemphasis on international works might dilute the cultural authenticity and relevance of the institution to its local audience.
– A balanced representation reflects the interconnectedness of the global art scene while also celebrating the unique artistic expressions of each locality.– Neglecting local works can lead to a loss of cultural identity and diminish the institution’s role as a custodian of regional heritage.

Summary: Balancing the representation of local and international works in museums and art galleries can provide a more inclusive and comprehensive cultural offering by exposing audiences to diverse perspectives and fostering cross-cultural understanding. However, there’s a risk of overshadowing local cultural heritage or diluting the institution’s connection to its community if the balance isn’t carefully maintained.

Từ vựng

 1. Representation (n.): Sự đại diện
 2. Cater to (v.): Phục vụ, đáp ứng
 3. Diverse (adj.): Đa dạng, phong phú
 4. Inclusive (adj.): Bao gồm, có tính bao dung
 5. Comprehensive (adj.): Toàn diện, bao quát
 6. Cultural offering (n.): Sự cung cấp văn hóa, sự biểu diễn văn hóa
 7. Audience (n.): Khán giả
 8. Perspectives (n.): Quan điểm, góc nhìn
 9. Cross-cultural (adj.): Giao văn hóa
 10. Appreciation (n.): Sự đánh giá, sự trân trọng
 11. Fostering (v.): Nuôi dưỡng, khuyến khích
 12. Heritage (n.): Di sản
 13. Contributions (n.): Đóng góp, cống hiến
 14. Enriching (adj.): Làm giàu, làm phong phú
 15. Engagement (n.): Sự tham gia, sự hòa nhập
 16. Movements (n.): Phong trào
 17. Techniques (n.): Kỹ thuật
 18. Themes (n.): Chủ đề
 19. Interconnectedness (n.): Sự kết nối, sự liên kết
 20. Authenticity (n.): Tính chân thực, tính xác thực
 21. Relevance (n.): Sự liên quan, sự có ý nghĩa
 22. Custodian (n.): Người trông nom, người giữ gìn

Ngữ Pháp

 1. Cấu trúc so sánh:
  • “Balancing local and international works ensures a more diverse range of artistic perspectives” (So sánh hơn).
  • “Focusing too much on international works may overshadow the unique cultural heritage” (So sánh quá).
 2. Câu phức:
  • “Catering to diverse interests ensures that visitors from various backgrounds feel represented and valued” (Câu phức với mệnh đề quan hệ).
 3. Cấu trúc mệnh lệnh:
  • “Prioritizing local works preserves and celebrates the distinct identity” (Mệnh lệnh).
 4. Cấu trúc liệt kê:
  • “Exposing audiences to different artistic movements, techniques, and themes” (Liệt kê).
 5. Cấu trúc ngữ pháp động từ:
  • “Ensuring a more inclusive and comprehensive cultural offering” (Động từ nguyên mẫu).
 6. Cấu trúc đảo ngữ:
  • “A balanced representation reflects the interconnectedness of the global art scene” (Đảo ngữ).
 7. Câu cảm thán:
  • “Neglecting local works can lead to a loss of cultural identity” (Câu cảm thán).

Các từ và cụm từ vựng quan trọng:

The decision to prioritize local

Ultimately, the decision to prioritize local works over those from other countries depends on the goals and priorities of each institution, weighing the benefits of cultural preservation and community engagement against the value of global artistic exchange and diversity. To what extent do you agree?

AgreeDisagree
Prioritizing local works can preserve cultural heritage and foster community engagement.Emphasizing global artistic exchange promotes diversity and enriches cultural understanding.
Supporting local artists strengthens the local arts ecosystem and economy.Exclusively focusing on local works may limit exposure to diverse artistic perspectives.
Institutions should reflect the demographics and interests of their community.Ignoring international works may hinder access to groundbreaking artistic innovations.
Local works can create a sense of identity and pride within a community.Global perspectives can inspire innovation and collaboration within local artistic scenes.
Engaging with local artists can build stronger connections between institutions and their communities.International works can challenge societal norms and broaden cultural horizons.

Summary: Prioritizing local works and embracing global artistic exchange both offer unique benefits, balancing cultural preservation and diversity.

Từ vựng

 1. Prioritize (động từ): Ưu tiên, xếp hạng theo thứ tự quan trọng.
 2. Cultural preservation (cụm danh từ): Bảo tồn văn hóa, giữ gìn di sản văn hóa.
 3. Community engagement (cụm danh từ): Sự tương tác cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng.
 4. Global artistic exchange (cụm danh từ): Trao đổi nghệ thuật toàn cầu, giao lưu nghệ thuật quốc tế.
 5. Diversity (danh từ): Đa dạng, sự đa dạng.
 6. Local artists (cụm danh từ): Nghệ sĩ địa phương, người nghệ sĩ trong địa phương.
 7. Arts ecosystem (cụm danh từ): Hệ sinh thái nghệ thuật, môi trường nghệ thuật.
 8. Cultural understanding (cụm danh từ): Hiểu biết văn hóa, sự hiểu biết về văn hóa.
 9. Identity (danh từ): Danh tính, bản sắc.
 10. Demographics (danh từ): Dân số học, các nhóm dân số khác nhau.
 11. Groundbreaking (tính từ): Đột phá, có sức ảnh hưởng lớn.
 12. Innovations (danh từ): Đổi mới, sự đổi mới.
 13. Collaboration (danh từ): Sự hợp tác, làm việc cùng nhau.

Ngữ Pháp

Dưới đây là một số cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong bài viết:

 1. To + động từ (To prioritize, to engage, to preserve): Sử dụng để biểu thị mục đích hoặc ý định của hành động.
 2. Noun + Verb (Community engagement, global exchange): Kết hợp danh từ với động từ để tạo thành cụm từ có ý nghĩa chung.
 3. Adjective + Noun (Local works, global perspectives): Kết hợp tính từ với danh từ để mô tả và phân loại đối tượng.
 4. Gerund (Supporting, emphasizing): Sử dụng động từ ở dạng danh từ để biểu thị hành động hoặc ý kiến.
 5. Modal verbs (Can, may): Được sử dụng để biểu thị khả năng hoặc sự cho phép.
 6. Conditional sentences (If…): Sử dụng để diễn tả điều kiện và kết quả có thể xảy ra.
 7. Noun phrases (Local works, global artistic exchange): Sử dụng danh từ và các từ liên quan để tạo thành các cụm từ miêu tả hoặc nhấn mạnh.

Kết thúc Series bài tập chủ đề Art.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN