Series luyện Writing Skill của The Real IELTS với chủ đề The Impact of Technology on Modern Communication.

Trước khi triển khai bài viết với chủ đề này chúng ta cần biết một số từ vựng để có thể viết tự tin hơn.

Từ vựng và cụm từ vựng trong bài Writing

 1. Communication (noun): Giao tiếp – the act or process of communicating; the exchange of information or ideas.
 2. Technology (noun): Công nghệ – the application of scientific knowledge for practical purposes, especially in industry.
 3. Evolution (noun): Tiến hóa – the gradual development of something, especially from a simple to a more complex form.
 4. Advancement (noun): Tiến bộ – progress or development in a particular area.
 5. Revolutionize (verb): Cách mạng hóa – to completely change something so that it is much better.
 6. Seamless (adjective): Mượt mà – smooth and continuous, with no apparent gaps or spaces between one part and the next.
 7. Accessibility (noun): Sự truy cập dễ dàng – the quality of being easy to obtain or use.
 8. Innovation (noun): Sự đổi mới – the introduction of new things, ideas, or ways of doing something.
 9. Interpersonal (adjective): Liên người – relating to relationships or communication between people.
 10. Challenges (noun): Thách thức – a task or situation that tests someone’s abilities.
 11. Isolation (noun): Cô lập – the state of being alone or separated from others.
 12. Overwhelming (adjective): Quá tải – very intense; difficult to deal with because there is too much of it.
 13. Security (noun): An ninh – the state of being protected or safe from harm.
 14. Surveillance (noun): Giám sát – the monitoring of behavior, activities, or information for the purpose of gathering intelligence.
 15. Regulation (noun): Quy định – a rule or directive made and maintained by an authority.

Dàn ý triển khai:

I. Introduction

A. Definition of technology in communication B. Importance of communication in modern society C. Brief overview of the impact of technology on communication

II. Evolution of Communication Technology

A. Historical perspective: from letters to telegraphs B. The digital revolution: advent of the internet and email C. Mobile communication: rise of smartphones and social media platforms

III. Positive Impacts of Technology on Communication

A. Enhanced connectivity: breaking geographical barriers B. Efficiency and convenience: real-time communication tools C. Accessibility: reaching diverse audiences D. Innovation in communication platforms: video conferencing, instant messaging

IV. Negative Impacts of Technology on Communication

A. Decreased face-to-face interaction: social isolation B. Information overload: challenges in filtering information C. Privacy concerns: data security and surveillance issues

V. Societal and Cultural Implications

A. Changing language and communication norms B. Influence on interpersonal relationships and family dynamics C. Impact on professional communication and work environments

VI. Future Trends and Challenges

A. Continued evolution of communication technologies B. Ethical considerations: balancing connectivity and privacy C. Addressing digital divides: ensuring equitable access to technology

VII. Conclusion

A. Recap of the impact of technology on modern communication B. Emphasize the need for responsible use and adaptation to evolving communication tools C. Implications for individuals, societies, and future developments.

Bài viết gợi ý

The Impact of Technology on Modern Communication

Ảnh hưởng của Công nghệ đối với Giao tiếp Hiện đại

Introduction: In today’s interconnected world, communication plays a pivotal role in shaping our lives. Technology has revolutionized the way we communicate, influencing every aspect of modern society. This article explores the profound impact of technology on communication, examining both its positive contributions and challenges.

Giới thiệu: Trong thế giới ngày nay, giao tiếp đóng vai trò then chốt trong việc định hình cuộc sống của chúng ta. Công nghệ đã cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của xã hội hiện đại. Bài viết này khám phá ảnh hưởng sâu sắc của công nghệ đối với giao tiếp, xem xét cả những đóng góp tích cực và thách thức của nó.

Evolution of Communication Technology: Communication technology has undergone a remarkable evolution throughout history. From the days of letters and telegraphs to the digital era of the internet and email, advancements in technology have continually transformed how we interact. The rise of smartphones and social media platforms has further revolutionized communication, making it more instantaneous and accessible than ever before.

Sự Tiến hóa của Công nghệ Giao tiếp: Công nghệ giao tiếp đã trải qua một sự tiến hóa đáng kinh ngạc qua lịch sử. Từ thời kỳ của các bức thư và điện tín đến thời đại số của internet và email, cải tiến trong công nghệ đã liên tục biến đổi cách chúng ta tương tác. Sự bùng nổ của điện thoại thông minh và các nền tảng truyền thông xã hội đã tiếp tục cách mạng hóa giao tiếp, khiến nó trở nên mượt màdễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Positive Impacts of Technology on Communication: One of the most significant benefits of technology is its ability to enhance connectivity. Geographical barriers have been broken down, allowing people from different corners of the globe to communicate seamlessly. Real-time communication tools have also increased efficiency and convenience, enabling instant exchange of information.

Tác Động Tích Cực của Công nghệ đối với Giao tiếp: Một trong những lợi ích quan trọng nhất của công nghệ là khả năng nâng cao sự kết nối. Rào cản địa lý đã được phá vỡ, cho phép mọi người từ mọi nơi trên thế giới giao tiếp mượt mà. Các công cụ giao tiếp thời gian thực cũng đã tăng cường hiệu suấttiện lợi, cho phép trao đổi thông tin ngay lập tức.

Moreover, technology has made communication more accessible, empowering individuals to reach diverse audiences and fostering innovation in communication platforms such as video conferencing and instant messaging.

Hơn nữa, công nghệ đã làm cho giao tiếp trở nên dễ tiếp cận hơn, trao quyền cho cá nhân để tiếp cận đối tượng đa dạng và thúc đẩy sự đổi mới trong các nền tảng giao tiếp như hội nghị truyền hình và tin nhắn tức thì.

Negative Impacts of Technology on Communication: Despite its many advantages, technology has also brought about challenges in communication. The decrease in face-to-face interaction has led to concerns about social isolation and its impact on interpersonal relationships. Information overload is another issue, as individuals grapple with the overwhelming volume of data available online.

Tác Động Tiêu Cực của Công nghệ đối với Giao tiếp: Mặc dù có nhiều lợi ích, công nghệ cũng mang lại những thách thức trong giao tiếp. Sự giảm sút trong tương tác mặt đối mặt đã gây ra lo ngại về cô lập xã hội và ảnh hưởng của nó đối với quan hệ giữa các cá nhân. Quá tải thông tin là một vấn đề khác, khi cá nhân phải đối mặt với lượng dữ liệu quá tải trên mạng.

Furthermore, privacy concerns loom large in an age of digital surveillance and data breaches, raising questions about the security of our personal information.

Hơn nữa, lo ngại về quyền riêng tư nổi lên lớn trong một thời đại của giám sát kỹ thuật số và vi phạm dữ liệu, đặt ra câu hỏi về an ninh của thông tin cá nhân của chúng ta.

Societal and Cultural Implications: The influence of technology on communication extends beyond the individual level to society as a whole. It has reshaped language and communication norms, giving rise to new forms of expression and interaction.

Những Ý Nghĩa Xã Hội và Văn Hóa: Ảnh hưởng của công nghệ đối với giao tiếp không chỉ giới hạn ở mức cá nhân mà còn lan rộng đến toàn bộ xã hội. Nó đã tái hình thành ngôn ngữ và quy định giao tiếp, tạo ra những hình thức biểu hiện và tương tác mới.

Moreover, technology has transformed interpersonal relationships and family dynamics, altering the way we connect and communicate with one another. In the professional sphere, communication technology has revolutionized work environments, facilitating remote collaboration and changing the nature of business interactions.

Hơn nữa, công nghệ đã biến đổi quan hệ giữa các cá nhânđộng lực gia đình, thay đổi cách chúng ta kết nốigiao tiếp với nhau. Trong lĩnh vực chuyên môn, công nghệ giao tiếp đã cách mạng hóa môi trường làm việc, tạo điều kiện cho hợp tác từ xa và thay đổi bản chất của các tương tác kinh doanh.

Future Trends and Challenges: Looking ahead, the evolution of communication technology shows no signs of slowing down. As we continue to embrace new technologies, ethical considerations become increasingly important. Balancing connectivity with privacy concerns poses a significant challenge, requiring careful navigation and regulation. Moreover, addressing digital divides is essential to ensure equitable access to technology and prevent further marginalization of underserved communities.

Xu Hướng và Thách Thức Tương Lai: Nhìn về phía trước, sự tiến hóa của công nghệ giao tiếp không có dấu hiệu chậm lại. Khi chúng ta tiếp tục chấp nhận các công nghệ mới, các vấn đề đạo đức trở nên ngày càng quan trọng. Cân nhắc giữa sự kết nối với lo ngại về quyền riêng tư đặt ra một thách thức đáng kể, đòi hỏi điều hướng cẩn thận và quy định. Hơn nữa, việc giải quyết khoảng cách kỹ thuật số là cần thiết để đảm bảo tiếp cận công bằng đối với công nghệ và ngăn chặn sự cô lập hơn nữa của các cộng đồng bị bỏ rơi.

Conclusion: In conclusion, the impact of technology on modern communication cannot be overstated. While it has brought about numerous benefits, it also presents challenges that must be addressed. By understanding and adapting to the evolving landscape of communication technology, we can harness its potential to enrich our lives while mitigating its negative consequences.

Kết Luận: Nhìn chung, ảnh hưởng của công nghệ đối với giao tiếp hiện đại không thể coi thường. Mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đặt ra thách thức phải được giải quyết. Bằng cách hiểu và điều chỉnh cho phù hợp với cảnh quan ngày càng phát triển của công nghệ giao tiếp, chúng ta có thể khai thác tiềm năng của nó để làm phong phú cuộc sống của chúng ta trong khi làm giảm bớt hậu quả tiêu cực của nó.

Ultimately, responsible use of technology is key to realizing its full benefits and fostering meaningful connections in an increasingly digital world.

Cuối cùng, việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm là chìa khóa để hiện thực hóa toàn bộ lợi ích của nó và tạo ra những mối kết nối ý nghĩa trong một thế giới ngày càng số hóa.

Ngữ Pháp

 1. Cấu trúc ngữ pháp: Present Perfect Tense
  • Ví dụ: “Technology has revolutionized the way we communicate.”
  • Dịch: Công nghệ đã cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp.
 2. Cấu trúc ngữ pháp: Passive Voice
  • Ví dụ: “Advancements in technology have been accompanied by…”
  • Dịch: Những tiến bộ trong công nghệ đã đi đôi với…
 3. Cấu trúc ngữ pháp: Comparative and Superlative Adjectives
  • Ví dụ: “More instantaneous and accessible than ever before.”
  • Dịch: Nhanh chóng và dễ dàng truy cập hơn bao giờ hết.
 4. Cấu trúc ngữ pháp: Conditional Sentences (Type 1)
  • Ví dụ: “If we continue to embrace new technologies…”
  • Dịch: Nếu chúng ta tiếp tục chấp nhận công nghệ mới…
 5. Cấu trúc ngữ pháp: Gerunds and Infinitives
  • Ví dụ: “Balancing connectivity with privacy concerns poses a significant challenge.”
  • Dịch: Cân bằng sự kết nối với những lo ngại về quyền riêng tư đặt ra một thách thức đáng kể.
 6. Cấu trúc ngữ pháp: Relative Clauses
  • Ví dụ: “The impact of technology on communication, which extends beyond…”
  • Dịch: Tác động của công nghệ đối với giao tiếp, mà mở rộng ra ngoài…
 7. Cấu trúc ngữ pháp: Modal Verbs (Can, Must, Should)
  • Ví dụ: “Responsible use of technology is key.”
  • Dịch: Việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm là chìa khóa.
 8. Cấu trúc ngữ pháp: Phrasal Verbs
  • Ví dụ: “Addressing digital divides”
  • Dịch: Giải quyết sự chia rẽ kỹ thuật số

Đọc lại bài trước liên quan: Writing về ngày 30/04/1975.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN