Đây là phần 7 chủ đề Work. Đề bài Writing Task chủ đề Work là một chủ đề rất đa dang, TRI soạn sẵn các bài viết với nhiều đề bài có chủ đề Work. Sau đây là câu hỏi:

Question for Work

With the job market becoming increasingly competitive, should individuals prioritize early career planning to maximize their chances of success?

Answer

AgreeDisagree
Early career planning allows individuals to set clear goals and develop a roadmap for achieving them.Excessive early career planning can lead to tunnel vision, limiting individuals from exploring diverse opportunities.
Strategic career planning enables individuals to acquire necessary skills and experiences to stand out in the competitive job market.Overemphasis on early planning may increase stress and anxiety, hindering individuals’ ability to adapt to changing circumstances.
Planning early can help individuals identify and pursue internships, volunteer opportunities, or part-time jobs relevant to their career goals.Some of the most successful individuals have followed unconventional career paths, emphasizing spontaneity and seizing unexpected opportunities.
Early career planning fosters a proactive mindset, empowering individuals to take control of their professional development.Serendipity plays a significant role in career success, and rigid planning may overlook valuable unplanned opportunities.
With the rapid pace of technological advancement, early planning allows individuals to anticipate industry trends and acquire relevant skills ahead of time.Flexibility and adaptability are increasingly valued in today’s dynamic job market, which may be stifled by overly rigid career plans.

Vocabulary

 1. Career planning – Lập kế hoạch nghề nghiệp
 2. Early career planning – Lập kế hoạch nghề nghiệp sớm
 3. Competitive job market – Thị trường việc làm cạnh tranh
 4. Clear goals – Mục tiêu rõ ràng
 5. Roadmap – Lộ trình
 6. Stand out – Nổi bật
 7. Relevant skills – Kỹ năng liên quan
 8. Internships – Thực tập
 9. Volunteer opportunities – Cơ hội tình nguyện
 10. Part-time jobs – Công việc làm thêm
 11. Professional development – Phát triển chuyên môn
 12. Proactive mindset – Tư duy tích cực
 13. Technological advancement – Tiến bộ công nghệ
 14. Industry trends – Xu hướng ngành công nghiệp
 15. Flexibility – Tính linh hoạt
 16. Adaptability – Khả năng thích ứng
 17. Unconventional career paths – Con đường nghề nghiệp không thông thường
 18. Spontaneity – Tính tự nhiên, không dự tính
 19. Serendipity – Sự tình cờ may mắn
 20. Rigid planning – Kế hoạch cứng nhắc
 21. Middle ground – Giữa lối đi
 22. Navigate – Điều hướng

Grammar

 1. Present Simple tense:
  • Early career planning allows individuals to set clear goals.
  • Strategic career planning enables individuals to acquire necessary skills.
 2. Modal verbs (can, may):
  • Planning early can help individuals identify opportunities.
  • Overemphasis may increase stress and anxiety.
 3. Gerunds (verbs ending in -ing used as nouns):
  • Early career planning fosters a proactive mindset.
  • Overemphasis on early planning may increase stress.
 4. Adjective + noun combinations:
  • Competitive job market
  • Clear goals
 5. Noun + prepositional phrase:
  • Roadmap for achieving them
  • Relevant skills to stand out
 6. Comparative structures:
  • Flexibility and adaptability are increasingly valued.
 7. Conditional sentences:
  • If individuals plan early, they can anticipate industry trends.
 8. Phrasal verbs:
  • Stand out (to be noticeable or impressive)
  • Take control (to assume authority or command)
 9. Passive voice:
  • Individuals are empowered to take control of their professional development.
 10. Complex sentences with conjunctions:
  • While early career planning can provide structure, it’s essential to balance it with flexibility.

Bài Writing gợi ý theo dàn ý

In today’s competitive job market, the importance of early career planning cannot be overstated. Those who plan early not only set clear goals but also develop a roadmap for achieving them. This strategic approach enables individuals to acquire necessary skills and experiences to stand out among their peers.

Trong thị trường việc làm cạnh tranh hiện nay, sự quan trọng của việc lập kế hoạch nghề nghiệp sớm không thể phủ nhận. Những người lập kế hoạch từ sớm không chỉ đặt ra mục tiêu rõ ràng mà còn phát triển một lộ trình để đạt được chúng. Tiếp cận chiến lược này cho phép cá nhân thu được những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để nổi bật giữa đám đông.

Planning early fosters a proactive mindset, empowering individuals to take control of their professional development. It allows them to identify and pursue internships, volunteer opportunities, or part-time jobs that are relevant to their career goals. Moreover, with the rapid pace of technological advancement, early planners can anticipate industry trends and acquire relevant skills ahead of time.

Lập kế hoạch nghề nghiệp sớm tạo ra một tư duy tích cực, trao quyền cho cá nhân điều hành sự phát triển chuyên môn của họ. Điều này cho phép họ nhận diện và theo đuổi các cơ hội thực tập, tình nguyện hoặc công việc làm thêm phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của mình. Hơn nữa, với tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng, những người lập kế hoạch sớm có thể tiên đoán được xu hướng ngành và học được những kỹ năng phù hợp trước.

However, it’s essential to strike a balance. While early career planning provides structure, overemphasis on it may increase stress and anxiety. The rigidity of excessive planning may also limit individuals from exploring diverse opportunities. It’s crucial to acknowledge that serendipity plays a significant role in career success, and flexibility and adaptability are increasingly valued in today’s dynamic job market.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tìm ra sự cân bằng. Mặc dù lập kế hoạch nghề nghiệp sớm mang lại sự cấu trúc, nhưng sự tập trung quá mức vào nó có thể làm tăng sự căng thẳng và lo lắng. Sự cứng nhắc của kế hoạch quá mức cũng có thể hạn chế cá nhân khỏi việc khám phá các cơ hội đa dạng. Quan trọng là nhận thức rằng sự tình cờ may mắn đóng vai trò quan trọng trong thành công nghề nghiệp và tính linh hoạt và khả năng thích ứng được đánh giá cao hơn trong thị trường việc làm động động ngày nay.

In conclusion, finding the middle ground between strategic planning and adaptability is key. While early career planning offers benefits, it’s vital to remain open to unexpected opportunities. By doing so, individuals can navigate the competitive job market successfully, ensuring long-term career growth and fulfillment.

Tóm lại, việc tìm ra sự cân bằng giữa kế hoạch chiến lược và tính linh hoạt là chìa khóa. Mặc dù lập kế hoạch nghề nghiệp sớm mang lại những lợi ích, nhưng quan trọng là phải mở cửa cho các cơ hội bất ngờ. Bằng cách làm như vậy, cá nhân có thể điều hướng thành công trong thị trường việc làm cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển và hài lòng trong sự nghiệp lâu dài.

Đọc thêm bài trước: Writing Task Topic Work Part 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN