100 câu bài tập Viết lại câu hoàn chỉnh

100 câu bài tập Viết lại câu hoàn chỉnh

Việc thực hành bài tập viết lại câu hoàn chỉnh trong tiếng Anh là một phương pháp hữu ích để cải thiện kỹ năng viết và mở rộng vốn từ vựng

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-cau-bai-tap-viet-lai-cau-hoan-chinh-1

Việc thực hành bài tập viết lại câu hoàn chỉnh trong tiếng Anh là một phương pháp hữu ích để cải thiện kỹ năng viết và mở rộng vốn từ vựng. Bài tập này không chỉ giúp củng cố kiến thức ngữ pháp mà còn giúp người học nắm vững cách sử dụng từ vựng và biểu đạt ý một cách linh hoạt.

100-cau-bai-tap-viet-lai-cau-hoan-chinh

Thực hiện bài tập viết lại câu hoàn chỉnh như thế nào?

Khi thực hiện bài tập này, người học thường được yêu cầu viết lại một câu đã cho bằng cách sử dụng từ ngữ khác, thay đổi cấu trúc câu hoặc thay đổi thời gian, ngôi, chủ từ, hoặc động từ. Điều này giúp họ phát triển khả năng sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Ngoài ra, bài tập này còn mang lại những lợi ích khác như việc làm quen với nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, rèn kỹ năng hiểu biết ngữ cảnh và tăng cường khả năng diễn đạt ý tưởng. Đồng thời, nó cũng là cách tốt để thực hành viết một cách liên tục, giúp nâng cao khả năng duy trì ý và khả năng sắp xếp ý tốt hơn.

Việc học tiếng Anh qua bài tập viết lại câu không chỉ hỗ trợ quá trình học ngôn ngữ mà còn thúc đẩy sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và viết. Người học có thể áp dụng kỹ năng học được từ bài tập này vào nhiều tình huống thực tế, từ việc viết thư điện tử đến việc soạn bài luận và báo cáo.

100-cau-bai-tap-viet-lai-cau-hoan-chinh-11

Ví dụ về bài tập Viết lại câu hoàn chỉnh

100-cau-bai-tap-viet-lai-cau-hoan-chinh-12
 1. the / education / 21st / How / century / technology / in / transformed / has / How.
 2. learning / of / impact / student / Discuss / apps / on / educational / outcomes / the /.
 3. online / the / courses / enhance / do / ways / education / What / accessibility / of / in /.
 4. teach / way / Can / reality / and / the / learn / we / virtual / revolutionize / the / how /.
 5. learning / intelligence / artificial / in / role / personalized / Explore / the / How / does.
 6. integrating / classroom / benefits / challenges / and / technology / of / are / the / in / What / the.
 7. learning / to / apps / styles / cater / do / different / How / educational.
 8. video / the / in / education / role / conferencing / How / of / distance / Discuss.
 9. gamification / apps / educational / effective / extent / can / be / To / in / what.
 10. collaborative / schools / How / technology / in / learning / facilitate / does.
 11. e-books / modern / the / significance / in / Analyze / settings / educational / of / the.
 12. using / facial / recognition / ethical / of / the / considerations / technology / schools / What / in / are.
 13. engagement / social / on / media / communication / impact / and / the / of / in / student / Discuss / education.
 14. augmented / potential / educational / the / reality / of / in / Explore / experiences / role.
 15. gap / remote / areas / bridge / technology / in / educational / the / How / can / or / underserved / the.
 16. programming / role / educational / the / curriculum / the / in / How / modern / of / coding / and.
 17. of / educational / learning / podcasts / Analyze / influence / on / the / student.
 18. assist / in / technology / process / can / assessment / teachers / How / the.
 19. implementing / and / schools / of / policy / “Bring / Own / Your / benefits / challenges / in / Device” / Discuss / a / the / / /.
 20. science / role / virtual / the / Explore / in / labs / education / of.
 21. students / disabilities / inclusive / with / be / technology / to / can / in / education / How / utilized / promote / / / for.
 22. boards / and / the / forums / on / of / collaborative / Discuss / learning / online / impact / discussion / role.
 23. adaptive / of / systems / potential / needs / individual / Analyze / learning / to / student / address / the.
 24. technology / traditional / classroom / the / in / beyond / learning / promote / can / ways / What / lifelong / the / education / of /.
 25. literacy / technology-driven / the / digital / of / age / in / Discuss / importance / education / the / of /.
 26. making / engaging / for / the / apps / role / technology / students / Explore / edutainment / in / of / learning / more.
 27. the / system / education / assessments / of / evolution / online / contribute / do / How.
 28. privacy / the / with / concerns / technology / in / educational / data / student / the / use / Discuss / associated.
 29. trips / of / experiences / virtual / traditional / in / the / field / virtual / Analyze / benefits / the / supplementing / of / online /.
 30. hands-on / of / 3D / role / the / Explore / in / learning / printing / experiences.
 31. development / professional / support / technology / teacher / and / How / training / can /.
 32. flipped / impact / understanding / classrooms / on / student / engagement / Discuss / the / of / and / How.
 33. algorithms / learning / in / potential / tutoring / personalized / machine / Explore / the / of / ways / can / technology.
 34. communication / facilitate / students, / parents / between / technology / teachers / and / does / How / the / student / support / development / of /.
 35. skills / and / critical / games / educational / thinking / Analyze / promoting / of / the / role / problem-solving / in /.
 36. mobile / influence / education / apps / learning / of / on / Discuss / the / informal.
 37. for / in / collaborative / benefits / cloud-based / platforms / projects / using / Explore / schools / of / / the.
 38. to / and / learning / promote / for / address / crisis / learning / global / the / technology / education / can / How / / the / inequalities.
 39. classrooms / face / technology / the / virtual / of / disruptions / of / the / role / Discuss / such / in / as / pandemics.
 40. educational / potential / of / learning / technologies / Analyze / reducing / in / adaptive / educational / inequalities / the /.
 41. systems / considerations / technology / AI-driven / Discuss / in / ethical / education / grading / the / of.
 42. educational / to / learning / OER) / access / impact / on / of / resources / considerations / quality / open / Discuss / materials / (OER) / to.
 43. technology / project-based / support / schools / in / can / How / learning /.
 44. the / role / personalized / in / platforms / tutoring / Explore / online / assistance / of / providing / Analyze / to / students.
 45. skill / impact / simulations / development / educational / practical / on / Discuss / of / the /.
 46. credentials / verifying / potential / educational / technology / of / blockchain / in / the / Explore /.
 47. development / of / students / the / support / citizenship / does / technology / digital / How / of / among / the / role.
 48. early / of / technology / in / childhood / challenges / Discuss / the / education / implementing /.
 49. language / immersive / reality / of / potential / virtual / in / creating / technology / experiences / Explore / the / learning.
 50. in / education / technology / of / and / their / trends / potential / the / Explore / future / impact /.
 51. education / challenges / of / virtual / the / Discuss / in / technology / reality / implementing / the /.
 52. language / education / artificial / the / and / in / impact / Discuss / intelligence / of / learning / the /.
 53. classrooms / educational / in / technology / assist / How / can / inclusive / promoting / be /.
 54. students / technology / challenges / for / presents / online / Discuss / assessment / the / in /.
 55. impact / technology / interactive / on / of / the / learning / Discuss / the / educational / whiteboards /.
 56. technology / impact / the / personalized / the / in / Discuss / learning / role / of / adaptive /.
 57. virtual / classrooms / technology / on / the / Analyze / impact / of / collaborative / learning / in /.
 58. devices / pros / cons / and / in / education / Discuss / the / of / using / mobile /.
 59. technology / in / the / skills / Analyze / promoting / workplace / Discuss / role / of / education /.
 60. education / flipped / of / learning / benefits / the / and / Analyze / challenges / in / classrooms /.
 61. platforms / online / learning / of / impact / Discuss / the / social / on / media /.
 62. online / the / technology / in / implications / ethical / Discuss / of / education /.
 63. interactive / teaching / digital / technology / and / Discuss / the / tools / in / of / role /.
 64. personalized / online / learning / potential / the / Analyze / of / technology / in / education /.
 65. technologies / in / the / Discuss / impact / of / emerging / education / on /.
 66. technology / equity / educational / the / in / Discuss / and / access / challenges / of /.
 67. technology / role / changing / the / is / How / teaching / Discuss / of / the / in /.
 68. education / pros / cons / of / the / and / online / Analyze / learning /.
 69. learning / technology / the / Analyze / impact / of / coding / on / in / education /.
 70. education / in / assistive / technology / Discuss / the / role / of / supporting / students / with / disabilities /.
 71. collaborative / distance / the / in / Discuss / learning / technology / role / of /.
 72. education / of / Discuss / the / impact / technology / on / the / role / of / teacher /.
 73. technology / classrooms / in / role / the / Discuss / of / AR / VR / and /.
 74. education / role / technology / Discuss / the / of / in / lifelong / learning /.
 75. technology / the / of / role / in / education / Discuss / blockchain / the /.
 76. learning / impact / technology / the / on / Discuss / of / game-based / education /.
 77. technology / education / Analyze / in / the / impact / of / globalization / on /.
 78. the / in / of / Discuss / impact / technology / mindfulness / education /.
 79. Discuss / technology / impact / in / the / of / the / role / assessments / automated / education /.
 80. technology / and / the / education / challenges / opportunities / Discuss / of / in / globalized /.
 81. technology / literacy / of / role / Discuss / the / media / in / digital / education /.
 82. impact / technology / robotics / Analyze / on / and / education / the / role / of /.
 83. flipped / learning / the / impact / technology / of / on / Analyze / in / education /.
 84. the / in / Discuss / role / of / technology / fostering / creativity / education /.
 85. education / in / the / cybersecurity / Analyze / role / of / technology /.
 86. technology / of / ethical / considerations / Analyze / in / the / use / student / data / education /.
 87. and / the / technology / of / challenges / Analyze / opportunities / in / education / blended / learning /.
 88. the / in / role / education / Discuss / of / assistive / technology / supporting / diverse / learners /.
 89. adaptive / learning / technology / Discuss / the / role / of / systems / in / education /.
 90. the / future / in / Discuss / technology / education / trends / of /.
 91. education / technology / the / of / Discuss / in / role / student / engagement /.
 92. technology / Analyze / and / impact / of / the / role / robotics / in / education /.
 93. the / Analyze / of / in / technology / role / promoting / critical / thinking / education /.
 94. the / role / in / of / technology / developing / Analyze / 21st-century / skills / education /.
 95. impact / education / technology / distance / Analyze / the / of / learning / on /.
 96. online / Analyze / education / the / of / role / technology / in / fostering / collaboration /.
 97. impact / role / and / of / technology / Discuss / the / gamification / in / education /.
 98. the / in / of / Analyze / role / technology / education / supporting / project-based / learning /.
 99. technology / the / in / role / and / Discuss / challenges / benefits / of / education / blended / learning /.
 100. the / of / role / technology / Analyze / in / education / addressing / global / challenges /.
100-cau-bai-tap-viet-lai-cau-hoan-chinh-13

Các bạn có thể làm bài ở ngày form dưới để có đáp án đúng.

100-cau-bai-tap-viet-lai-cau-hoan-chinh-2

Bài tập viết lại câu hoàn chỉnh

100-cau-bai-tap-viet-lai-cau-hoan-chinh-14

Luyện tập thêm dạng bài: 100 câu luyện tập về danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

100-cau-bai-tap-viet-lai-cau-hoan-chinh-3
Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN