100 câu luyện tập idioms tiếng Anh Part 1

100 câu luyện tập idioms tiếng Anh Part 1

Idioms là các cụm từ hoặc biểu ngữ cố định mà ý nghĩa của chúng không thể hiểu được từ nghĩa đen của từng từ riêng lẻ.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

Idioms là các cụm từ hoặc biểu ngữ cố định mà ý nghĩa của chúng không thể hiểu được từ nghĩa đen của từng từ riêng lẻ. Nói cách khác, idioms là các thành ngữ hay quán ngữ, và chúng thường mang tính chất văn hóa và ngữ cảnh.

Ví dụ: “Kick the bucket” không có nghĩa là đá cái xô, mà là một cách nói thông dụng chỉ việc ai đó đã qua đời.

Đặc điểm của Idiom

 1. Tính cố định: Idioms là các cụm từ cố định, nghĩa là chúng không thay đổi cấu trúc từ ngữ và không thể dịch từng từ một mà vẫn giữ nguyên nghĩa.
 2. Tính biểu cảm: Idioms thường mang lại sự biểu cảm và sinh động cho ngôn ngữ. Chúng thường được sử dụng để diễn đạt một cách hình tượng.
 3. Khó dịch: Do mang tính chất văn hóa cao, idioms thường rất khó để dịch sang ngôn ngữ khác một cách chính xác mà vẫn giữ nguyên nghĩa.

Phân loại Idiom

 1. Idioms với các bộ phận cơ thể người: Các idioms này sử dụng các bộ phận cơ thể người để diễn tả ý nghĩa.
  • Ví dụ: “Break a leg” (Chúc may mắn)
 2. Idioms liên quan đến màu sắc: Sử dụng màu sắc để diễn tả cảm xúc, trạng thái hoặc tình huống.
  • Ví dụ: “Green with envy” (Ganh tị)
 3. Idioms liên quan đến động vật: Sử dụng hình ảnh động vật để truyền tải ý nghĩa.
  • Ví dụ: “Let the cat out of the bag” (Tiết lộ bí mật)
 4. Idioms liên quan đến thời tiết: Sử dụng yếu tố thời tiết để mô tả tình huống hoặc cảm xúc.
  • Ví dụ: “Under the weather” (Cảm thấy không khỏe)
 5. Idioms về thời gian: Diễn tả các khái niệm liên quan đến thời gian.
  • Ví dụ: “In the nick of time” (Vừa kịp lúc)

Cách học và sử dụng Idiom

 1. Học qua ngữ cảnh: Hãy đọc nhiều sách, báo, hoặc xem phim để thấy idioms được sử dụng như thế nào trong ngữ cảnh thực tế.
 2. Ghi chú và ôn tập: Ghi lại các idioms mà bạn gặp và thường xuyên ôn tập chúng.
 3. Sử dụng trong giao tiếp: Thử sử dụng idioms trong các cuộc trò chuyện hàng ngày để quen với việc sử dụng chúng.
 4. Học theo chủ đề: Học idioms theo từng chủ đề (màu sắc, động vật, thời tiết,…) giúp dễ nhớ hơn.
 5. Tạo câu chuyện: Tạo các câu chuyện hoặc tình huống sử dụng idioms để nhớ lâu hơn.

Một số idiom thông dụng

 1. A piece of cake: Dễ dàng
  • Ví dụ: “The test was a piece of cake.”
 2. Break the ice: Phá vỡ bầu không khí căng thẳng ban đầu
  • Ví dụ: “He told a joke to break the ice.”
 3. Burn the midnight oil: Làm việc đến khuya
  • Ví dụ: “She burned the midnight oil to finish her project.”
 4. Once in a blue moon: Hiếm khi
  • Ví dụ: “He only goes to the cinema once in a blue moon.”
 5. Hit the sack: Đi ngủ
  • Ví dụ: “I’m really tired, so I’m going to hit the sack.”

Kết luận

Idioms là một phần quan trọng và thú vị của tiếng Anh, giúp ngôn ngữ trở nên sinh động và phong phú hơn. Việc học và sử dụng idioms không chỉ cải thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn giúp hiểu sâu hơn về văn hóa và phong tục của người nói tiếng Anh.

100 câu bài tập luyện tập

 • He’s always in a hurry; he tends to __ before he looks.
 • I can’t decide right now. I need to __ on it.
 • She’s very secretive; she likes to keep everyone __.
 • They are two __ in a pod, always together.
 • I heard it __ that she got the promotion.
 • He spilled the __ and told everyone about the surprise party.
 • Stop beating around the __ and tell me the truth.
 • It’s time to __ the bull by the horns and confront him.
 • You’re driving me __ with all your questions.
 • I’ll cross that __ when I come to it.
 • She’s feeling under the __ today, so she won’t be coming in.
 • He’s the __ of the crop in his class.
 • I’m on __ nine after hearing the good news.
 • You need to wake up and __ the roses.
 • Don’t __ a book by its cover.
 • He’s in hot __ for missing the deadline.
 • She’s not the __ tool in the shed.
 • The cat’s got your __; you’re unusually quiet today.
 • I was on the __ of my seat during the entire movie.
 • He got the __ of the stick in the deal.
 • She’s the __ of my eye.
 • They are head over __ in love.
 • It’s raining __ and dogs outside.
 • You can’t make an omelette without breaking a few __.
 • He’s a tough nut to __.
 • She’s __ for words.
 • Let’s play it by __ and see how things go.
 • He has a __ face.
 • She’s in the __ light now.
 • It’s a blessing in __.
 • He hit the nail on the __.
 • She’s going to give you a run for your __.
 • I’m all __ after the long day.
 • It’s a piece of __.
 • Don’t put all your eggs in one __.
 • You’re barking up the wrong __.
 • I’ll be there at the drop of a __.
 • You hit the __ on the head with your answer.
 • That was the last __.
 • I’m feeling over the __.
 • It’s not my cup of __.
 • Don’t __ the boat.
 • You’re pulling my __.
 • It costs an arm and a __.
 • She let the __ out of the bag.
 • He’s on the __.
 • He’s as cool as a __.
 • She’s burning the midnight __.
 • It was a close __.
 • You’re a chip off the old __.
 • He’s at the end of his __.
 • It’s back to the drawing __.
 • He’s up in __ air about it.
 • It’s a blessing in __.
 • He’s pushing the __.
 • I’m in a pickle.
 • It’s a dime a __.
 • Don’t put the cart before the __.
 • She’s in a tight __.
 • He’s got ants in his __.
 • She turned a blind __ to it.
 • You’ve got to bite the __.
 • It’s a double-edged __.
 • He’s in a __ mood.
 • Let’s call it a __.
 • It’s a long __.
 • He’s full of hot __.
 • It’s a red __.
 • She’s a dark __.
 • He’s on a wild goose __.
 • It’s a bitter __ to swallow.
 • Let’s hit the __.
 • You’re skating on thin __.
 • It’s like finding a needle in a __.
 • He’s in seventh __.
 • Don’t beat a dead __.
 • You’re on the right __.
 • She’s walking on __.
 • It’s like two peas in a __.
 • He’s pulling the wool over your __.
 • Don’t cry over spilled __.
 • It’s the best thing since sliced __.
 • He’s like a kid in a candy __.
 • She’s got a green __.
 • He’s a jack of all __.
 • It’s a storm in a __.
 • He’s got a chip on his __.
 • She’s a loose __.
 • It’s a piece of __.
 • He’s not playing with a full __.
 • She’s got a heart of __.
 • It’s a blessing in __.
 • He’s up to his __ in work.
 • She’s in hot __.
 • It’s a rough __.
 • He’s a cold __.
 • Don’t burn your __.
 • It’s a drop in the __.
 • He’s the black __ of the family.
 • She’s the cream of the __.

Dưới đây là các đáp án cho các bài tập điền từ

 1. jump
 2. sleep
 3. in the dark
 4. peas
 5. through the grapevine
 6. beans
 7. bush
 8. take
 9. nuts
 10. bridge
 11. weather
 12. cream
 13. cloud
 14. smell
 15. judge
 16. water
 17. sharpest
 18. tongue
 19. edge
 20. short end
 21. apple
 22. heels
 23. cats
 24. eggs
 25. crack
 26. at a loss
 27. ear
 28. poker
 29. spotlight
 30. disguise
 31. head
 32. money
 33. ears
 34. cake
 35. basket
 36. tree
 37. hat
 38. nail
 39. straw
 40. moon
 41. tea
 42. rock
 43. leg
 44. leg
 45. cat
 46. fence
 47. cucumber
 48. oil
 49. shave
 50. block
 51. rope
 52. board
 53. thin
 54. disguise
 55. envelope
 56. pickle
 57. dozen
 58. horse
 59. spot
 60. pants
 61. eye
 62. bullet
 63. sword
 64. blue
 65. day
 66. shot
 67. air
 68. herring
 69. horse
 70. chase
 71. pill
 72. road
 73. ice
 74. haystack
 75. heaven
 76. horse
 77. track
 78. air
 79. pod
 80. eyes
 81. milk
 82. bread
 83. store
 84. thumb
 85. trades
 86. teacup
 87. shoulder
 88. cannon
 89. cake
 90. deck
 91. gold
 92. disguise
 93. neck
 94. water
 95. patch
 96. fish
 97. bridges
 98. ocean
 99. sheep
 100. crop

Học lại bài cũ: 100 câu bài tập ‘Get By’ và ‘Get Along’.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN