Từ vựng có đuôi “ed” trong tiếng Anh thường biểu thị các dạng quá khứ đơn và cũng có nhiều kiểu phát âm khác nhau như sau:

 1. /ɪd/ – “id” sound: Thường được sử dụng khi từ gốc kết thúc bằng các âm kết thúc như “t” hoặc “d”.Ví dụ: wanted (/ˈwɒn.tɪd/), needed (/ˈniː.dɪd/), invited (/ɪnˈvaɪ.tɪd/)
 2. /t/ – “t” sound: Thường xuất hiện khi từ gốc kết thúc bằng âm “p”, “k”, “f”, “s”, “ʃ”, “tʃ”, hoặc “θ”.Ví dụ: stopped (/stɒpt/), cooked (/kʊkt/), laughed (/læft/)
 3. /d/ – “d” sound: Thường được sử dụng khi từ gốc kết thúc bằng các âm như “b”, “g”, “v”, “z”, “ʒ”, “dʒ”, “ð”, hoặc một âm nguyên âm khác.Ví dụ: moved (/muːvd/), called (/kɔːld/), loved (/lʌvd/)

Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt khi phát âm “ed” có thể thay đổi tùy thuộc vào từng từ và từng ngữ cảnh cụ thể.

100 câu luyện tập phát âm từ vựng có đuôi “ed”

 1. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 2. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 3. Talked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 4. Helped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 5. Wanted – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 6. Cooked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 7. Liked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 8. Walked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 9. Closed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 10. Finished – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 11. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 12. Washed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 13. Called – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 14. Passed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 15. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 16. Changed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 17. Enjoyed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 18. Asked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 19. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 20. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 21. Jumped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 22. Looked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 23. Talked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 24. Started – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 25. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 26. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 27. Closed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 28. Wanted – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 29. Liked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 30. Cooked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 31. Helped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 32. Talked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 33. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 34. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 35. Washed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 36. Closed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 37. Passed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 38. Changed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 39. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 40. Enjoyed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 41. Asked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 42. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 43. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 44. Talked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 45. Helped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 46. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 47. Looked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 48. Jumped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 49. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 50. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 51. Changed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 52. Wanted – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 53. Liked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 54. Cooked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 55. Closed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 56. Passed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 57. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 58. Started – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 59. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 60. Talked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 61. Enjoyed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 62. Asked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 63. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 64. Washed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 65. Closed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 66. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 67. Passed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 68. Looked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 69. Helped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 70. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 71. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 72. Liked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 73. Jumped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 74. Changed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 75. Talked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 76. Started – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 77. Wanted – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 78. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 79. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 80. Washed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 81. Closed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 82. Helped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 83. Liked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 84. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 85. Changed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 86. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 87. Talked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 88. Passed – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 89. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 90. Jumped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 91. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 92. Started – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 93. Wanted – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 94. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 95. Looked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 96. Asked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 97. Liked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 98. Worked – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 99. Helped – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/
 100. Played – a. /ɪd/ b. /t/ c. /d/

Đáp án

 1. Worked – c. /d/
 2. Played – b. /t/
 3. Talked – c. /d/
 4. Helped – c. /d/
 5. Wanted – d. /ɪd/ (Note: “Wanted” has an irregular pronunciation)
 6. Cooked – c. /d/
 7. Liked – b. /t/
 8. Walked – c. /d/
 9. Closed – c. /d/
 10. Finished – b. /t/
 11. Played – b. /t/
 12. Washed – c. /d/
 13. Called – c. /d/
 14. Passed – b. /t/
 15. Worked – c. /d/
 16. Changed – c. /d/
 17. Enjoyed – c. /d/
 18. Asked – c. /d/
 19. Played – b. /t/
 20. Worked – c. /d/
 21. Jumped – b. /t/
 22. Looked – c. /d/
 23. Talked – c. /d/
 24. Started – b. /t/
 25. Played – b. /t/
 26. Worked – c. /d/
 27. Closed – c. /d/
 28. Wanted – d. /ɪd/
 29. Liked – b. /t/
 30. Cooked – c. /d/
 31. Helped – c. /d/
 32. Talked – c. /d/
 33. Played – b. /t/
 34. Worked – c. /d/
 35. Washed – c. /d/
 36. Closed – c. /d/
 37. Passed – b. /t/
 38. Changed – c. /d/
 39. Played – b. /t/
 40. Enjoyed – c. /d/
 41. Asked – c. /d/
 42. Worked – c. /d/
 43. Played – b. /t/
 44. Talked – c. /d/
 45. Helped – c. /d/
 46. Worked – c. /d/
 47. Looked – c. /d/
 48. Jumped – b. /t/
 49. Played – b. /t/
 50. Worked – c. /d/

Đọc thêm về cách phát âm từ vựng có đuôi “s”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN