Phát âm các từ vựng có đuôi “s” chỉ là một bài học nhỏ trong Speaking, nhưng cũng là một dạng bài tập hay sử dụng để thi đại học ở kỳ thi quốc gia. Đối với kỳ thi IELTS thì yếu tố ngữ pháp này không đóng vai trò quá quan trọng, tuy nhiên đây lại là một trong nhiều viên gạch cơ bản để thi Speaking IELTS.

5 cách phát âm từ vựng có đuôi “s”

 1. Phát âm /s/: Trong nhiều trường hợp, đuôi “s” được phát âm là /s/ khi từ đó là danh từ số ít, dạng động từ thứ ba số ít hoặc tính từ như trong các từ: cats (/kæts/), dogs (/dɒɡz/), walks (/wɔːks/), loves (/lʌvz/), thorns (/θɔːrnz/).
 2. Phát âm /z/: Đôi khi, đuôi “s” được phát âm là /z/ khi từ đó là danh từ số ít, dạng động từ thứ ba số ít hoặc tính từ, và từ trước nó kết thúc bằng âm tiếp theo là /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/, /θ/, hoặc /ð/. Ví dụ: cats’ (/kæts/), dogs’ (/dɒɡz/), boys’ (/bɔɪz/), wishes (/ˈwɪʃɪz/), reaches (/ˈriːʧɪz/), dances (/ˈdænsɪz/), truths (/truːðz/).
 3. Phát âm /ɪz/: Đuôi “es” được phát âm là /ɪz/ khi từ trước nó kết thúc bằng âm tiếp theo là /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/, /θ/, hoặc /ð/. Ví dụ: boxes (/ˈbɒksɪz/), buzzes (/ˈbʌzɪz/), washes (/ˈwɒʃɪz/), wishes (/ˈwɪʃɪz/), quizzes (/ˈkwɪzɪz/), judges (/ˈdʒʌdʒɪz/), churches (/ˈtʃɜːʧɪz/).
 4. Phát âm /əz/: Đuôi “es” được phát âm là /əz/ khi từ trước nó kết thúc bằng âm tiếp theo là /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/, /θ/, hoặc /ð/ và có thêm âm tiết hoặc âm tiết chính kết thúc bằng âm tiết không betôn hóa hoặc /iː/ hoặc /uː/. Ví dụ: passes (/ˈpɑːsɪz/), catches (/ˈkæʧɪz/), watches (/ˈwɒʧɪz/), hitches (/ˈhɪʧɪz/), fizzes (/ˈfɪzɪz/), judges (/ˈdʒʌdʒɪz/), massages (/məˈsɑːʒɪz/).
 5. Phát âm /ɪz/ (rất hiếm): Một số từ có đuôi “s” được phát âm là /ɪz/ nhưng điều này rất hiếm. Ví dụ: princess (/ˈprɪnsɪz/), business (/ˈbɪznɪsɪz/).

Đọc thêm: 100 câu luyện tập đánh trọng âm trong tiếng Anh.

Các bài luyện tập về phát âm có đuôi “s”

How to pronounce “boxes”?
a) /ˈbɑksɪz/
b) /bɑk/
c) /ˈbɑksɪz/
d) /bɑks/

How to pronounce “cats”?
a) /kæts/
b) /kæt/
c) /ˈkætɪz/
d) /kætɪz/

How to pronounce “dogs”?
a) /dɔɡz/
b) /dɔɡ/
c) /ˈdɔɡɪz/
d) /dɔks/

How to pronounce “pens”?
a) /pɛnz/
b) /pɛn/
c) /ˈpɛnɪz/
d) /pɛns/

How to pronounce “books”?
a) /bʊks/
b) /bʊk/
c) /ˈbʊkɪz/
d) /bʊz/

How to pronounce “birds”?
a) /bɜrdz/
b) /bɜrd/
c) /ˈbɜrdɪz/
d) /bɜrds/

How to pronounce “hats”?
a) /hæts/
b) /hæt/
c) /ˈhætɪz/
d) /hætɪz/

How to pronounce “cars”?
a) /kɑrz/
b) /kɑr/
c) /ˈkɑrɪz/
d) /kɑrs/

How to pronounce “cakes”?
a) /keɪks/
b) /keɪk/
c) /ˈkeɪkɪz/
d) /keɪz/

How to pronounce “chairs”?
a) /tʃɛrz/
b) /tʃɛr/
c) /ˈtʃɛrɪz/
d) /tʃɛrs/

How to pronounce “bushes”?
a) /ˈbʊʃɪz/
b) /bʊʃ/
c) /ˈbʊʃɪz/
d) /bʊʃɛz/

How to pronounce “roses”?
a) /ˈroʊzɪz/
b) /roʊz/
c) /ˈroʊzɪz/
d) /roʊzɛz/

How to pronounce “tables”?
a) /ˈteɪbəlz/
b) /teɪbl/
c) /ˈteɪblɪz/
d) /teɪblz/

How to pronounce “horses”?
a) /ˈhɔrsɪz/
b) /hɔrs/
c) /ˈhɔrsɪz/
d) /hɔrsz/

How to pronounce “puppies”?
a) /ˈpʌpiˌz/
b) /pʌpi/
c) /ˈpʌpɪz/
d) /pʌpiz/

How to pronounce “foxes”?
a) /ˈfɑksɪz/
b) /fɑks/
c) /ˈfɑksɪz/
d) /fɑksz/

How to pronounce “dresses”?
a) /ˈdrɛsɪz/
b) /drɛs/
c) /ˈdrɛsɪz/
d) /drɛsz/

How to pronounce “watches”?
a) /ˈwɑtʃɪz/
b) /wɑtʃ/
c) /ˈwɑtʃɪz/
d) /wɑtʃz/

How to pronounce “butterflies”?
a) /ˈbʌtərflaɪz/
b) /ˈbʌtərflaɪ/
c) /ˈbʌtərflaɪz/
d) /ˈbʌtərflaɪs/

How to pronounce “ladies”?
a) /ˈleɪdiz/
b) /leɪdi/
c) /ˈleɪdɪz/
d) /leɪdz/

How to pronounce “fingers”?
a) /ˈfɪŋɡərz/
b) /ˈfɪŋɡər/
c) /ˈfɪŋɡərz/
d) /ˈfɪŋɡərs/

How to pronounce “bottles”?
a) /ˈbɑtəlz/
b) /bɑtl/
c) /ˈbɑtlɪz/
d) /bɑtlz/

How to pronounce “cakes”?
a) /ˈkeɪks/
b) /keɪk/
c) /ˈkeɪkɪz/
d) /keɪz/

How to pronounce “monkeys”?
a) /ˈmʌŋkiz/
b) /mʌŋki/
c) /ˈmʌŋkɪz/
d) /mʌŋkiz/

How to pronounce “singers”?
a) /ˈsɪŋɡərz/
b) /ˈsɪŋɡər/
c) /ˈsɪŋɡərz/
d) /ˈsɪŋɡərs/

How to pronounce “candies”?
a) /ˈkændiz/
b) /ˈkændi/
c) /ˈkændiz/
d) /ˈkændis/

How to pronounce “houses”?
a) /ˈhaʊzɪz/
b) /haʊs/
c) /ˈhaʊsɪz/
d) /haʊses/

How to pronounce “desks”?
a) /dɛsks/
b) /dɛsk/
c) /ˈdɛskɪz/
d) /dɛskz/

How to pronounce “bells”?
a) /bɛlz/
b) /bɛl/
c) /ˈbɛlɪz/
d) /bɛllz/

How to pronounce “peaches”?
a) /ˈpitʃɪz/
b) /pitʃ/
c) /ˈpitʃɪz/
d) /pitʃɛz/

How to pronounce “pencils”?
a) /ˈpɛnsəlz/
b) /ˈpɛnsəl/
c) /ˈpɛnsəlz/
d) /ˈpɛnsɪlz/

How to pronounce “baskets”?
a) /ˈbæskɪts/
b) /ˈbæskɪt/
c) /ˈbæskɪts/
d) /ˈbæskɛts/

How to pronounce “fishes”?
a) /ˈfɪʃɪz/
b) /ˈfɪʃɪ/
c) /ˈfɪʃɪz/
d) /ˈfɪʃiz/

How to pronounce “bushes”?
a) /ˈbʊʃɪz/
b) /bʊʃ/
c) /ˈbʊʃɪz/
d) /bʊʃɛz/

How to pronounce “candies”?
a) /ˈkændiz/
b) /ˈkændi/
c) /ˈkændiz/
d) /ˈkændis/

How to pronounce “matches”?
a) /ˈmæʧɪz/
b) /ˈmæʧɪ/
c) /ˈmæʧɪz/
d) /ˈmæʧiz/

How to pronounce “churches”?
a) /ˈʧɜrtʃɪz/
b) /ˈʧɜrtʃɪ/
c) /ˈʧɜrtʃɪz/
d) /ˈʧɜrtʃiz/

How to pronounce “puppies”?
a) /ˈpʌpiˌz/
b) /pʌpi/
c) /ˈpʌpɪz/
d) /pʌpiz/

How to pronounce “foxes”?
a) /ˈfɑksɪz/
b) /fɑks/
c) /ˈfɑksɪz/
d) /fɑksz/

How to pronounce “wives”?
a) /waɪvz/
b) /waɪv/
c) /ˈwaɪvɪz/
d) /waɪves/

How to pronounce “hives”?
a) /haɪvz/
b) /haɪv/
c) /ˈhaɪvɪz/
d) /haɪves/

How to pronounce “beaches”?
a) /ˈbitʃɪz/
b) /bitʃ/
c) /ˈbitʃɪz/
d) /bitʃɪz/

How to pronounce “butterflies”?
a) /ˈbʌtərflaɪz/
b) /ˈbʌtərflaɪ/
c) /ˈbʌtərflaɪz/
d) /ˈbʌtərflaɪs/

How to pronounce “bubbles”?
a) /ˈbʌblz/
b) /ˈbʌbl/
c) /ˈbʌblɪz/
d) /bʌbɛlz/

How to pronounce “glasses”?
a) /ˈɡlæsɪz/
b) /ˈɡlæs/
c) /ˈɡlæsɪz/
d) /ˈɡlæssɪz/

How to pronounce “ashes”?
a) /ˈæʃɪz/
b) /ˈæʃɪ/
c) /ˈæʃɪz/
d) /ˈæʃiz/

How to pronounce “horses”?
a) /ˈhɔrsɪz/
b) /hɔrs/
c) /ˈhɔrsɪz/
d) /hɔrsz/

How to pronounce “leaves”?
a) /livz/
b) /liv/
c) /ˈlivɪz/
d) /livz/

How to pronounce “wolves”?
a) /wʊlvz/
b) /wʊlv/
c) /ˈwʊlvɪz/
d) /wʊlves/

How to pronounce “skies”?
a) /skaɪz/
b) /skaɪ/
c) /ˈskaɪɪz/
d) /skaɪs/

How to pronounce “cherries”?
a) /ˈʧɛriz/
b) /ˈʧɛri/
c) /ˈʧɛrɪz/
d) /ʧɛriz/

How to pronounce “tigers”?
a) /ˈtaɪɡərz/
b) /ˈtaɪɡər/
c) /ˈtaɪɡərz/
d) /taɪɡərs/

How to pronounce “dishes”?
a) /ˈdɪʃɪz/
b) /ˈdɪʃɪ/
c) /ˈdɪʃɪz/
d) /ˈdɪʃiz/

How to pronounce “nurses”?
a) /ˈnɜrsɪz/
b) /ˈnɜrsɪ/
c) /ˈnɜrsɪz/
d) /ˈnɜrsiz/

How to pronounce “days”?
a) /dez/
b) /deɪ/
c) /deɪz/
d) /deɪs/

How to pronounce “keys”?
a) /kiz/
b) /ki/
c) /kiːz/
d) /kiːs/

How to pronounce “pianos”?
a) /piˈænoʊz/
b) /piˈænoʊ/
c) /piˈænɪz/
d) /piˈænəs/

How to pronounce “babies”?
a) /ˈbeɪbiz/
b) /ˈbeɪbi/
c) /ˈbeɪbɪz/
d) /beɪbiz/

How to pronounce “ponies”?
a) /ˈpoʊniz/
b) /ˈpoʊni/
c) /ˈpoʊnɪz/
d) /poʊniz/

How to pronounce “frogs”?
a) /frɑɡz/
b) /frɑɡ/
c) /ˈfrɑɡɪz/
d) /frɑɡɛz/

How to pronounce “turtles”?
a) /ˈtɜrtlz/
b) /ˈtɜrtl/
c) /ˈtɜrtlɪz/
d) /tɜrtlz/

How to pronounce “gifts”?
a) /ɡɪfts/
b) /ɡɪft/
c) /ɡɪftɪz/
d) /ɡɪftz/

How to pronounce “hats”?
a) /hæts/
b) /hæt/
c) /ˈhætɪz/
d) /hætɪz/

How to pronounce “apples”?
a) /ˈæpəlz/
b) /ˈæpl/
c) /ˈæplɪz/
d) /ˈæplz/

How to pronounce “trees”?
a) /triz/
b) /tri/
c) /triːz/
d) /triːs/

How to pronounce “mothers”?
a) /ˈmʌðərz/
b) /ˈmʌðər/
c) /ˈmʌðərɪz/
d) /mʌðərz/

How to pronounce “roses”?
a) /ˈroʊzɪz/
b) /roʊz/
c) /ˈroʊzɪz/
d) /roʊzɛz/

How to pronounce “cars”?
a) /kɑrz/
b) /kɑr/
c) /ˈkɑrɪz/
d) /kɑrs/

How to pronounce “lions”?
a) /ˈlaɪənz/
b) /ˈlaɪən/
c) /ˈlaɪənɪz/
d) /ˈlaɪənz/

How to pronounce “snakes”?
a) /sneɪks/
b) /sneɪk/
c) /ˈsneɪkɪz/
d) /sneɪks/

How to pronounce “buds”?
a) /bʌdz/
b) /bʌd/
c) /ˈbʌdɪz/
d) /bʌdz/

How to pronounce “clouds”?
a) /klaʊdz/
b) /klaʊd/
c) /ˈklaʊdɪz/
d) /klaʊds/

How to pronounce “chairs”?
a) /tʃɛrz/
b) /tʃɛr/
c) /ˈtʃɛrɪz/
d) /tʃɛrs/

How to pronounce “stars”?
a) /stɑrz/
b) /stɑr/
c) /ˈstɑrɪz/
d) /stɑrz/

How to pronounce “bees”?
a) /biz/
b) /bi/
c) /biːz/
d) /biːs/

How to pronounce “kisses”?
a) /ˈkɪsɪz/
b) /ˈkɪsɪ/
c) /ˈkɪsɪz/
d) /ˈkɪsiz/

How to pronounce “pens”?
a) /pɛnz/
b) /pɛn/
c) /ˈpɛnɪz/
d) /pɛns/

How to pronounce “bells”?
a) /bɛlz/
b) /bɛl/
c) /ˈbɛlɪz/
d) /bɛllz/

How to pronounce “boats”?
a) /boʊts/
b) /boʊt/
c) /ˈboʊtɪz/
d) /boʊtz/

How to pronounce “crabs”?
a) /kræbz/
b) /kræb/
c) /ˈkræbɪz/
d) /kræbs/

How to pronounce “trees”?
a) /triz/
b) /tri/
c) /triːz/
d) /triːs/

How to pronounce “boys”?
a) /bɔɪz/
b) /bɔɪ/
c) /bɔɪz/
d) /bɔɪs/

How to pronounce “eggs”?
a) /ɛɡz/
b) /ɛɡ/
c) /ˈɛɡɪz/
d) /ɛɡz/

How to pronounce “hats”?
a) /hæts/
b) /hæt/
c) /ˈhætɪz/
d) /hætɪz/

How to pronounce “foxes”?
a) /ˈfɑksɪz/
b) /fɑks/
c) /ˈfɑksɪz/
d) /fɑksz/

How to pronounce “berries”?
a) /ˈbɛrɪz/
b) /ˈbɛri/
c) /ˈbɛrɪz/
d) /ˈbɛrɪs/

How to pronounce “kittens”?
a) /ˈkɪtənz/
b) /ˈkɪtən/
c) /ˈkɪtɪnz/
d) /kɪtəns/

How to pronounce “ladies”?
a) /ˈleɪdiz/
b) /leɪdi/
c) /ˈleɪdɪz/
d) /leɪdz/

How to pronounce “scarves”?
a) /skɑrvz/
b) /skɑrf/
c) /ˈskɑrfɪz/
d) /skɑrvs/

How to pronounce “flowers”?
a) /ˈflaʊərz/
b) /ˈflaʊər/
c) /ˈflaʊərɪz/
d) /flaʊərz/

How to pronounce “boats”?
a) /boʊts/
b) /boʊt/
c) /ˈboʊtɪz/
d) /boʊtɪz/

How to pronounce “phones”?
a) /foʊnz/
b) /foʊn/
c) /ˈfoʊnɪz/
d) /foʊns/

How to pronounce “rivers”?
a) /ˈrɪvərz/
b) /ˈrɪvər/
c) /ˈrɪvərɪz/
d) /rɪvərs/

How to pronounce “countries”?
a) /ˈkʌntriz/
b) /ˈkʌntri/
c) /ˈkʌntrɪz/
d) /kʌntriz/

How to pronounce “jokes”?
a) /dʒoʊks/
b) /dʒoʊk/
c) /ˈdʒoʊkɪz/
d) /dʒoʊks/

How to pronounce “flowers”?
a) /ˈflaʊərz/
b) /ˈflaʊər/
c) /ˈflaʊərɪz/
d) /flaʊərs/

How to pronounce “pictures”?
a) /ˈpɪktʃərz/
b) /ˈpɪktʃər/
c) /ˈpɪktʃərɪz/
d) /pɪktʃərs/

How to pronounce “dancers”?
a) /ˈdænsərz/
b) /ˈdænsər/
c) /ˈdænsərɪz/
d) /dænsərs/

How to pronounce “rulers”?
a) /ˈruːlərz/
b) /ˈruːlər/
c) /ˈruːlərɪz/
d) /ruːlərs/

How to pronounce “painters”?
a) /ˈpeɪntərz/
b) /ˈpeɪntər/
c) /ˈpeɪntərɪz/
d) /peɪntərs/

How to pronounce “buses”?
a) /ˈbʌsɪz/
b) /ˈbʌsɪ/
c) /ˈbʌsɪz/
d) /ˈbʌzɪz/

How to pronounce “glasses”?
a) /ˈɡlæsɪz/
b) /ˈɡlæs/
c) /ˈɡlæsɪz/
d) /ˈɡlæssɪz/

How to pronounce “chocolates”?
a) /ˈtʃɑkəlɪts/
b) /ˈtʃɑkəlɪt/
c) /ˈtʃɑkələts/
d) /ˈtʃɑkəleɪts/

How to pronounce “kisses”?
a) /ˈkɪsɪz/
b) /ˈkɪsɪ/
c) /ˈkɪsɪz/
d) /ˈkɪzɪz/

How to pronounce “flowers”?
a) /ˈflaʊərz/
b) /ˈflaʊər/
c) /ˈflaʊərɪz/
d) /ˈflaʊərs/

How to pronounce “wishes”?
a) /ˈwɪʃɪz/
b) /ˈwɪʃɪ/
c) /ˈwɪʃɪz/
d) /ˈwɪʃəz/

How to pronounce “children’s”?
a) /ˈtʃɪldrənz/
b) /ˈtʃɪldrən/
c) /ˈtʃɪldrənz/
d) /ˈtʃɪldrənz/

How to pronounce “tables”?
a) /ˈteɪbəlz/
b) /ˈteɪbl/
c) /ˈteɪblɪz/
d) /ˈteɪblz/

How to pronounce “puppies”?
a) /ˈpʌpiˌz/
b) /pʌpi/
c) /ˈpʌpɪz/
d) /pʌpiz/

How to pronounce “sandwiches”?
a) /ˈsænwɪʧɪz/
b) /ˈsænwɪʧɪ/
c) /ˈsænwɪʧɪz/
d) /ˈsænwɪtʃɪz/

How to pronounce “lunches”?
a) /ˈlʌnʧɪz/
b) /ˈlʌnʧɪ/
c) /ˈlʌnʧɪz/
d) /ˈlʌntʃɪz/

How to pronounce “rabbits”?
a) /ˈræbɪts/
b) /ˈræbɪt/
c) /ˈræbɪtɪz/
d) /ræbɪts/

How to pronounce “tigers”?
a) /ˈtaɪɡərz/
b) /ˈtaɪɡər/
c) /ˈtaɪɡərz/
d) /taɪɡərs/

How to pronounce “doctors”?
a) /ˈdɑktərz/
b) /ˈdɑktər/
c) /ˈdɑktərɪz/
d) /dɑktərs/

How to pronounce “teachers”?
a) /ˈtitʃərz/
b) /ˈtitʃər/
c) /ˈtitʃərɪz/
d) /titʃərs/

How to pronounce “houses”?
a) /ˈhaʊzɪz/
b) /haʊs/
c) /ˈhaʊsɪz/
d) /haʊses/

How to pronounce “parks”?
a) /pɑrks/
b) /pɑrk/
c) /ˈpɑrkɪz/
d) /pɑrks/

How to pronounce “garages”?
a) /ˈɡærəʤɪz/
b) /ˈɡærəʤɪ/
c) /ˈɡærəʤɪz/
d) /ˈɡærɪʤɪz/

How to pronounce “cakes”?
a) /ˈkeɪks/
b) /keɪk/
c) /ˈkeɪkɪz/
d) /keɪz/

How to pronounce “horses”?
a) /ˈhɔrsɪz/
b) /hɔrs/
c) /ˈhɔrsɪz/
d) /hɔrsz/

Đáp án

 1. a) /ˈbɑksɪz/
 2. a) /kæts/
 3. a) /dɔɡz/
 4. a) /pɛnz/
 5. a) /bʊks/
 6. a) /bɜrdz/
 7. a) /hæts/
 8. a) /kɑrz/
 9. a) /keɪks/
 10. a) /tʃɛrz/
 11. a) /ˈbʊʃɪz/
 12. a) /ˈroʊzɪz/
 13. a) /ˈteɪbəlz/
 14. a) /ˈhɔrsɪz/
 15. a) /ˈpʌpiˌz/
 16. a) /ˈfɑksɪz/
 17. a) /ˈdrɛsɪz/
 18. a) /ˈwɑtʃɪz/
 19. a) /ˈbʌtərflaɪz/
 20. a) /ˈleɪdiz/
 21. a) /ˈfɪŋɡərz/
 22. a) /ˈbɑtəlz/
 23. a) /ˈkeɪks/
 24. a) /ˈmʌŋkiz/
 25. a) /ˈsɪŋɡərz/
 26. a) /ˈkændiz/
 27. a) /ˈhaʊzɪz/
 28. a) /dɛsks/
 29. a) /bɛlz/
 30. a) /ˈpitʃɪz/
 31. a) /ˈpɛnsəlz/
 32. a) /ˈbæskɪts/
 33. a) /ˈfɪʃɪz/
 34. a) /ˈbʊʃɪz/
 35. a) /ˈkændiz/
 36. a) /ˈmæʧɪz/
 37. a) /ˈʧɜrtʃɪz/
 38. a) /ˈpʌpiˌz/
 39. a) /ˈfɑksɪz/
 40. a) /waɪvz/
 41. a) /haɪvz/
 42. a) /ˈbitʃɪz/
 43. a) /ˈbʌtərflaɪz/
 44. a) /ˈbʌblz/
 45. a) /ˈɡlæsɪz/
 46. a) /ˈæʃɪz/
 47. a) /ˈhɔrsɪz/
 48. a) /livz/
 49. a) /wʊlvz/
 50. a) /skaɪz/
 51. a) /ˈʧɛriz/
 52. a) /ˈtaɪɡərz/
 53. a) /ˈdɪʃɪz/
 54. a) /ˈnɜrsɪz/
 55. a) /dez/
 56. a) /kiz/
 57. a) /piˈænoʊz/
 58. a) /ˈbeɪbiz/
 59. a) /ˈpoʊniz/
 60. a) /frɑɡz/
 61. a) /ˈtɜrtlz/
 62. a) /ɡɪfts/
 63. a) /hæts/
 64. a) /ˈæpəlz/
 65. a) /triz/
 66. a) /ˈmʌðərz/
 67. a) /ˈroʊzɪz/
 68. a) /kɑrz/
 69. a) /ˈlaɪənz/
 70. a) /sneɪks/
 71. a) /boʊts/
 72. a) /foʊnz/
 73. a) /ˈrɪvərz/
 74. a) /ˈkʌntriz/
 75. a) /dʒoʊks/
 76. a) /ˈflaʊərz/
 77. a) /ˈpɪktʃərz/
 78. a) /ˈdænsərz/
 79. a) /ˈruːlərz/
 80. a) /ˈpeɪntərz/
 81. a) /ˈbʌsɪz/
 82. a) /ˈɡlæsɪz/
 83. a) /ˈtʃɑkəlɪts/
 84. a) /ˈkɪsɪz/
 85. a) /ˈflaʊərz/
 86. a) /ˈwɪʃɪz/
 87. a) /ˈtʃɪldrənz/
 88. a) /ˈteɪbəlz/
 89. a) /ˈpʌpiˌz/
 90. a) /ˈsænwɪʧɪz/
 91. a) /ˈlʌnʧɪz/
 92. a) /ˈræbɪts/
 93. a) /ˈtaɪɡərz/
 94. a) /ˈdɑktərz/
 95. a) /ˈtitʃərz/
 96. a) /ˈhaʊzɪz/
 97. a) /pɑrks/
 98. a) /ˈɡærəʤɪz/
 99. a) /ˈkeɪks/
 100. a) /ˈhɔrsɪz/

Học phí học IELTS tại The Real IELTS đã được update.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN