Ngày nhận thức về tự kỷ là một ngày được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết về tự kỷ trong cộng đồng. Mục tiêu của ngày này là giúp người ta hiểu rõ hơn về các khía cạnh của tự kỷ, tôn trọng và hỗ trợ những người sống với tự kỷ, và thúc đẩy sự chấp nhận và tích cực hóa đối với những người có tự kỷ.

Ngày nhận thức về tự kỷ thường được tổ chức thông qua các sự kiện, hoạt động giáo dục, chương trình thảo luận, hoặc thông qua việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tự kỷ.

Việc tăng cường nhận thức về tự kỷ có thể giúp giảm bớt sự kỳ thị và sự cô lập mà những người có tự kỷ thường gặp phải, cũng như tạo ra môi trường hỗ trợ và đồng cảm cho họ trong xã hội.

Sau đây là 100 cụm từ vựng nói về bệnh tự kỷ

 1. Autism spectrum disorder (ASD) – Rối loạn tự kỷ
 2. Neurodevelopmental disorder – Rối loạn phát triển não
 3. Early intervention – Can thiệp sớm
 4. Social communication skills – Kỹ năng giao tiếp xã hội
 5. Sensory sensitivities – Nhạy cảm với các giác quan
 6. Repetitive behaviors – Hành vi lặp đi lặp lại
 7. Speech and language delay – Trễ phát triển nói và ngôn ngữ
 8. Nonverbal communication – Giao tiếp không ngôn ngữ
 9. Sensory processing issues – Vấn đề xử lý giác quan
 10. Behavioral therapy – Trị liệu hành vi
 11. Developmental milestones – Các cột mốc phát triển
 12. Social interaction – Tương tác xã hội
 13. Special education – Giáo dục đặc biệt
 14. Occupational therapy – Trị liệu nghề nghiệp
 15. Speech therapy – Trị liệu nói
 16. Autism awareness – Nhận thức về tự kỷ
 17. Executive functioning skills – Kỹ năng điều hành
 18. Meltdown – Trầm cảm
 19. Sensory overload – Quá tải giác quan
 20. Special interests – Sở thích đặc biệt
 21. Sensory integration therapy – Trị liệu tích hợp giác quan
 22. Communication difficulties – Khó khăn trong giao tiếp
 23. Social anxiety – Lo lắng xã hội
 24. Inclusion – Sự bao gồm
 25. Adaptive skills – Kỹ năng thích nghi
 26. Hyperfocus – Tập trung cường độ
 27. Individualized education program (IEP) – Chương trình giáo dục cá nhân hóa
 28. Learning disability – Khuyết tật học hành
 29. Visual supports – Hỗ trợ hình ảnh
 30. Special needs – Nhu cầu đặc biệt
 31. Restricted interests – Sở thích hạn chế
 32. Social cognition – Nhận thức xã hội
 33. Sensory seeking – Tìm kiếm giác quan
 34. Early signs – Dấu hiệu sớm
 35. Comorbid conditions – Tình trạng kèm theo
 36. Stereotyped behaviors – Hành vi kiểu mẫu
 37. Verbal stimming – Kích thích bằng lời nói
 38. Self-regulation – Tự điều chỉnh
 39. Specialized services – Dịch vụ chuyên môn
 40. Social stories – Câu chuyện xã hội
 41. Cognitive flexibility – Tính linh hoạt nhận thức
 42. Echolalia – Phản xạ lặp lại lời nói
 43. Sensory diet – Chế độ giác quan
 44. Joint attention – Sự chú ý chung
 45. Theory of Mind – Lý thuyết tâm lý
 46. Autism acceptance – Chấp nhận tự kỷ
 47. Emotional regulation – Điều chỉnh cảm xúc
 48. Social isolation – Cô lập xã hội
 49. Fine motor skills – Kỹ năng cử động nhỏ
 50. Applied behavior analysis (ABA) – Phân tích hành vi ứng dụng
 51. Neurodiversity – Đa dạng não bộ
 52. Executive dysfunction – Sự rối loạn chức năng điều hành
 53. Early childhood intervention – Can thiệp ở tuổi thơ sớm
 54. Idiosyncratic language – Ngôn ngữ riêng biệt
 55. Inclusive education – Giáo dục bao gồm
 56. Task initiation – Khởi đầu nhiệm vụ
 57. Social reciprocity – Tương tác xã hội lẫn nhau
 58. Self-stimulatory behavior – Hành vi kích thích bản thân
 59. Sensory-friendly environment – Môi trường thân thiện với giác quan
 60. Person-centered planning – Lập kế hoạch tập trung vào người
 61. Hyperlexia – Đọc siêu việt
 62. Repetitive questioning – Đặt câu hỏi lặp lại
 63. Peer relationships – Mối quan hệ bạn bè đồng trang lứa
 64. Social skills training – Đào tạo kỹ năng xã hội
 65. Regression – Sự thoái lui
 66. Sensory modulation – Điều chỉnh giác quan
 67. Self-advocacy – Tự bảo vệ
 68. Picture exchange communication system (PECS) – Hệ thống trao đổi hình ảnh giao tiếp
 69. Sensory processing disorder – Rối loạn xử lý giác quan
 70. Social thinking – Tư duy xã hội
 71. Stimming behaviors – Hành vi kích thích
 72. Functional communication – Giao tiếp chức năng
 73. Co-occurring disorders – Các rối loạn cùng xảy ra
 74. Visual schedules – Lịch trình hình ảnh
 75. Inhibited temperament – Tính cách kìm hãm
 76. Augmentative and alternative communication (AAC) – Giao tiếp bổ sung và thay thế
 77. Sensory processing challenges – Thách thức xử lý giác quan
 78. Social engagement – Sự tương tác xã hội
 79. Specialized instruction – Hướng dẫn chuyên môn
 80. Sensory breaks – Giải lao giác quan
 81. Pragmatic language skills – Kỹ năng ngôn ngữ thực hành
 82. Pervasive developmental disorder (PDD) – Rối loạn phát triển lan rộng
 83. Executive functioning difficulties – Khó khăn về chức năng điều hành
 84. Sensory processing difficulties – Khó khăn trong việc xử lý giác quan
 85. Functional behavior assessment (FBA) – Đánh giá hành vi chức năng
 86. Social cognition skills – Kỹ năng nhận thức xã hội
 87. Emotional intelligence – Trí thông minh cảm xúc
 88. Sensory tools – Công cụ giác quan
 89. Independent living skills – Kỹ năng sống độc lập
 90. Peer support – Hỗ trợ từ bạn bè đồng trang lứa
 91. Sensory-friendly activities – Hoạt động thân thiện với giác quan
 92. Hyperactivity – Hoạt động quá mức
 93. Structured teaching – Giáo dục có cấu trúc
 94. Emotional regulation strategies – Chiến lược điều chỉnh cảm xúc
 95. Joint attention skills – Kỹ năng chú ý chung
 96. Self-directed learning – Học tự hướng dẫn
 97. Sensory play – Trò chơi giác quan
 98. Adaptive behavior – Hành vi thích nghi
 99. Social reciprocity skills – Kỹ năng tương tác xã hội lẫn nhau
 100. Individualized support – Hỗ trợ cá nhân hóa

Bài tập điền từ vào chỗ trống

 1. _______ disorder is characterized by challenges in social communication and repetitive behaviors.
 2. Children with autism spectrum disorder may benefit from _______ to address their developmental needs.
 3. Many individuals with autism have _______ to certain sounds, textures, or lights.
 4. _______ is a common feature of autism, involving repeated actions or movements.
 5. Some children with autism experience _______ in developing their speech and language skills.
 6. Nonverbal individuals with autism often rely on _______ to communicate their needs and desires.
 7. _______ therapy aims to improve social skills and communication abilities in individuals with autism.
 8. It’s important to monitor _______ to ensure children are meeting typical developmental milestones.
 9. Effective _______ involves teaching individuals with autism how to interact and communicate with others.
 10. Occupational therapists work on enhancing _______ in individuals with autism to improve daily functioning.
 11. _______ can help children with autism improve their articulation and language comprehension.
 12. April is Autism Awareness Month, dedicated to promoting _______ and understanding.
 13. Executive functioning skills are important for _______ and organization.
 14. During a _______, an individual with autism may become overwhelmed and lose control.
 15. Creating a _______ can help individuals with autism navigate their environment comfortably.
 16. Understanding and accommodating _______ can help individuals with autism thrive in various settings.
 17. _______ is tailored to meet the specific needs of individuals with autism.
 18. Many individuals with autism have _______ in processing sensory information.
 19. Applied behavior analysis (ABA) is an evidence-based approach for addressing _______ in individuals with autism.
 20. Parents play a crucial role in advocating for _______ for their children with autism.
 21. Using _______ can assist individuals with autism in understanding social expectations.
 22. Children with autism may exhibit _______ interests, focusing intensely on specific topics.
 23. _______ can help individuals with autism regulate their responses to sensory stimuli.
 24. Joint attention skills involve the ability to share _______ with others.
 25. Theory of Mind refers to the understanding of others’ _______ and perspectives.
 26. Acceptance and inclusion are essential for promoting _______ in individuals with autism.
 27. Emotional regulation strategies can help individuals with autism manage _______.
 28. Social stories provide guidance on navigating _______ situations.
 29. Cognitive flexibility is important for adapting to _______ in social settings.
 30. Parents and caregivers should be aware of _______ and seek early intervention if necessary.
 31. Early childhood intervention programs focus on addressing _______ in young children with autism.
 32. Hyperlexia is characterized by _______ reading abilities in children with autism.
 33. _______ behaviors, such as repetitive movements, are common in individuals with autism.
 34. Some individuals with autism engage in _______ questioning to seek reassurance.
 35. Building strong _______ is important for individuals with autism to develop social skills.
 36. Social skills training programs aim to improve _______ in individuals with autism.
 37. Regression may occur in individuals with autism, resulting in a loss of previously acquired _______.
 38. Understanding sensory processing challenges can help tailor _______ for individuals with autism.
 39. Picture exchange communication system (PECS) is a _______ for nonverbal individuals with autism.
 40. Creating a _______ can help individuals with autism anticipate and understand daily routines.
 41. Sensory modulation techniques can help individuals with autism cope with _______.
 42. Social thinking involves understanding _______ and social cues.
 43. Parents should advocate for _______ in educational settings to meet their child’s needs.
 44. Hyperactivity may be a _______ of autism in some children.
 45. Sensory tools, such as weighted blankets, can provide _______ for individuals with autism.
 46. Peer support can promote _______ and acceptance among individuals with autism.
 47. Emotional intelligence involves recognizing and managing one’s own _______.
 48. Sensory-friendly activities cater to the _______ of individuals with autism.
 49. Structured teaching methods provide _______ for individuals with autism to succeed academically.
 50. Sensory play activities can help with _______ in individuals with autism.
 51. Adaptive behavior refers to skills that help individuals with autism _______ in daily life.
 52. Many individuals with autism have difficulty with _______ functioning tasks, such as planning and organizing.
 53. Social cognition skills are important for understanding _______ in social situations.
 54. Inclusion programs promote _______ for individuals with autism in mainstream settings.
 55. Functional communication involves using _______ to express needs and desires.
 56. Sensory breaks provide opportunities for individuals with autism to _______ and regulate their sensory systems.
 57. _______ therapy aims to address sensory processing difficulties in individuals with autism.
 58. Cognitive flexibility allows individuals with autism to adapt to new _______ and situations.
 59. Parents should advocate for _______ to ensure their child’s educational needs are met.
 60. Self-directed learning encourages individuals with autism to take _______ for their own education.
 61. Sensory-friendly environments minimize _______ for individuals with autism.
 62. Social reciprocity skills involve _______ in social interactions.
 63. Early signs of autism may include delays in _______ milestones.
 64. Joint attention skills are important for developing _______ relationships.
 65. Specialized instruction focuses on addressing _______ in individuals with autism.
 66. Sensory processing challenges can lead to _______ in individuals with autism.
 67. Understanding individual needs is important for providing _______ to individuals with autism.
 68. Augmentative and alternative communication (AAC) methods provide _______ for nonverbal individuals with autism.
 69. Social engagement is important for fostering _______ in individuals with autism.
 70. Visual schedules provide _______ for individuals with autism to anticipate daily activities.
 71. Social stories offer guidance on navigating _______ situations.
 72. Emotional regulation strategies help individuals with autism manage _______.
 73. Special interests can serve as _______ for individuals with autism.
 74. Inhibited temperament may be a _______ of autism in some children.
 75. Peer relationships are important for promoting _______ in individuals with autism.
 76. Inclusive education programs promote _______ for individuals with autism in mainstream settings.
 77. Joint attention skills involve _______ with others in social situations.
 78. Functional communication involves using _______ to express needs and desires.
 79. Sensory processing difficulties can lead to _______ in individuals with autism.
 80. Sensory tools provide _______ for individuals with autism to regulate their sensory systems.
 81. Emotional regulation strategies help individuals with autism manage _______.
 82. Inclusive education programs promote _______ for individuals with autism.
 83. Social engagement is important for fostering _______ in individuals with autism.
 84. Visual schedules provide _______ for individuals with autism to anticipate daily activities.
 85. Social stories offer guidance on navigating _______ situations.
 86. Sensory breaks provide opportunities for individuals with autism to _______ and regulate their sensory systems.
 87. Special interests can serve as _______ for individuals with autism.
 88. Sensory-friendly environments minimize _______ for individuals with autism.
 89. Joint attention skills involve _______ with others in social situations.
 90. Functional communication involves using _______ to express needs and desires.
 91. Sensory processing difficulties can lead to _______ in individuals with autism.
 92. Sensory tools provide _______ for individuals with autism to regulate their sensory systems.
 93. Emotional regulation strategies help individuals with autism manage _______.
 94. Special interests can serve as _______ for individuals with autism.
 95. Peer relationships are important for promoting _______ in individuals with autism.
 96. Social stories offer guidance on navigating _______ situations.
 97. Inclusive education programs promote _______ for individuals with autism.
 98. Sensory breaks provide opportunities for individuals with autism to _______ and regulate their sensory systems.
 99. Joint attention skills involve _______ with others in social situations.
 100. Functional communication involves using _______ to express needs and desires.

Đáp án

 1. Autism spectrum disorder is characterized by challenges in social communication and repetitive behaviors.
 2. Children with autism spectrum disorder may benefit from early intervention to address their developmental needs.
 3. Many individuals with autism have sensory sensitivities to certain sounds, textures, or lights.
 4. Repetitive behaviors is a common feature of autism, involving repeated actions or movements.
 5. Some children with autism experience speech and language delay in developing their speech and language skills.
 6. Nonverbal individuals with autism often rely on nonverbal communication to communicate their needs and desires.
 7. Behavioral therapy aims to improve social skills and communication abilities in individuals with autism.
 8. It’s important to monitor developmental milestones to ensure children are meeting typical developmental milestones.
 9. Effective social interaction involves teaching individuals with autism how to interact and communicate with others.
 10. Occupational therapists work on enhancing occupational therapy in individuals with autism to improve daily functioning.
 11. Speech therapy can help children with autism improve their articulation and language comprehension.
 12. April is Autism Awareness Month, dedicated to promoting autism awareness and understanding.
 13. Executive functioning skills are important for executive functioning and organization.
 14. During a meltdown, an individual with autism may become overwhelmed and lose control.
 15. Creating a sensory-friendly environment can help individuals with autism navigate their environment comfortably.
 16. Understanding and accommodating sensory sensitivities can help individuals with autism thrive in various settings.
 17. Special education is tailored to meet the specific needs of individuals with autism.
 18. Many individuals with autism have sensory processing issues in processing sensory information.
 19. Applied behavior analysis (ABA) is an evidence-based approach for addressing behavioral challenges in individuals with autism.
 20. Parents play a crucial role in advocating for specialized services for their children with autism.
 21. Using social stories can assist individuals with autism in understanding social expectations.
 22. Children with autism may exhibit special interests, focusing intensely on specific topics.
 23. Sensory integration therapy can help individuals with autism regulate their responses to sensory stimuli.
 24. Joint attention skills involve the ability to share joint attention with others.
 25. Theory of Mind refers to the understanding of others’ thoughts and perspectives.
 26. Autism acceptance and inclusion are essential for promoting autism acceptance in individuals with autism.
 27. Emotional regulation strategies can help individuals with autism manage emotions.
 28. Social stories provide guidance on navigating social situations.
 29. Cognitive flexibility is important for adapting to changes in social settings.
 30. Parents and caregivers should be aware of early signs and seek early intervention if necessary.
 31. Early childhood intervention programs focus on addressing developmental delays in young children with autism.
 32. Hyperlexia is characterized by advanced reading abilities in children with autism.
 33. Repetitive behaviors, such as repetitive movements, are common in individuals with autism.
 34. Some individuals with autism engage in repetitive questioning to seek reassurance.
 35. Building strong peer relationships is important for individuals with autism to develop social skills.
 36. Social skills training programs aim to improve social interaction in individuals with autism.
 37. Regression may occur in individuals with autism, resulting in a loss of previously acquired skills.
 38. Understanding sensory processing challenges can help tailor interventions for individuals with autism.
 39. Picture exchange communication system (PECS) is a communication system for nonverbal individuals with autism.
 40. Creating a visual schedule can help individuals with autism anticipate and understand daily routines.
 41. Sensory modulation techniques can help individuals with autism cope with sensory challenges.
 42. Social thinking involves understanding social cues and social cues.
 43. Parents should advocate for inclusive education in educational settings to meet their child’s needs.
 44. Hyperactivity may be a symptom of autism in some children.
 45. Sensory tools, such as weighted blankets, can provide calming sensations for individuals with autism.
 46. Peer support can promote social connections and acceptance among individuals with autism.
 47. Emotional intelligence involves recognizing and managing one’s own emotions.
 48. Sensory-friendly activities cater to the sensory needs of individuals with autism.
 49. Structured teaching methods provide support for individuals with autism to succeed academically.
 50. Sensory play activities can help with sensory integration in individuals with autism.
 51. Adaptive behavior refers to skills that help individuals with autism function in daily life.
 52. Many individuals with autism have difficulty with executive functioning tasks, such as planning and organizing.
 53. Social cognition skills are important for understanding social cues in social situations.
 54. Inclusion programs promote inclusion for individuals with autism in mainstream settings.
 55. Functional communication involves using communication methods to express needs and desires.
 56. Sensory breaks provide opportunities for individuals with autism to regulate and regulate their sensory systems.
 57. Sensory integration therapy aims to address sensory processing difficulties in individuals with autism.
 58. Cognitive flexibility allows individuals with autism to adapt to new situations and situations.
 59. Parents should advocate for individualized support to ensure their child’s educational needs are met.
 60. Self-directed learning encourages individuals with autism to take ownership for their own education.
 61. Sensory-friendly environments minimize sensory overload for individuals with autism.
 62. Social reciprocity skills involve engaging with others in social situations.
 63. Early signs of autism may include delays in developmental milestones.
 64. Joint attention skills are important for developing peer relationships.
 65. Specialized instruction focuses on addressing learning challenges in individuals with autism.
 66. Sensory processing challenges can lead to difficulties in individuals with autism.
 67. Understanding individual needs is important for providing appropriate support to individuals with autism.
 68. Augmentative and alternative communication (AAC) methods provide alternatives for nonverbal individuals with autism.
 69. Social engagement is important for fostering connections in individuals with autism.
 70. Visual schedules provide visual supports for individuals with autism to anticipate daily activities.
 71. Social stories offer guidance on navigating social situations.
 72. Emotional regulation strategies help individuals with autism manage emotions.
 73. Special interests can serve as motivation for individuals with autism.
 74. Inhibited temperament may be a characteristic of autism in some children.
 75. Peer relationships are important for promoting social connections in individuals with autism.
 76. Inclusive education programs promote inclusion for individuals with autism in mainstream settings.
 77. Joint attention skills involve engaging with others in social situations.
 78. Functional communication involves using communication methods to express needs and desires.
 79. Sensory processing difficulties can lead to challenges in individuals with autism.
 80. Sensory tools provide supports for individuals with autism to regulate their sensory systems.
 81. Emotional regulation strategies help individuals with autism manage emotions.
 82. Inclusive education programs promote inclusion for individuals with autism.
 83. Social engagement is important for fostering connections in individuals with autism.
 84. Visual schedules provide visual supports for individuals with autism to anticipate daily activities.
 85. Social stories offer guidance on navigating social situations.
 86. Sensory breaks provide opportunities for individuals with autism to regulate and regulate their sensory systems.
 87. Special interests can serve as motivation for individuals with autism.
 88. Sensory-friendly environments minimize sensory overload for individuals with autism.
 89. Joint attention skills involve engaging with others in social situations.
 90. Functional communication involves using communication methods to express needs and desires.
 91. Sensory processing difficulties can lead to challenges in individuals with autism.
 92. Sensory tools provide supports for individuals with autism to regulate their sensory systems.
 93. Emotional regulation strategies help individuals with autism manage emotions.
 94. Special interests can serve as motivation for individuals with autism.
 95. Peer relationships are important for promoting social connections in individuals with autism.
 96. Social stories offer guidance on navigating social situations.
 97. Inclusive education programs promote inclusion for individuals with autism.
 98. Sensory breaks provide opportunities for individuals with autism to regulate and regulate their sensory systems.
 99. Joint attention skills involve engaging with others in social situations.
 100. Functional communication involves using communication methods to express needs and desires.

Đọc thêm: Cá tháng 4 với 100 cụm từ vựng đọc hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN