100 từ vựng chủ đề Môi Trường Nhân Tạo luyện đến thành thạo

100 từ vựng chủ đề Môi Trường Nhân Tạo luyện đến thành thạo

Chủ đề môi trường nhân tạo là một chủ đề có thể nằm trong khóa học IELTS ADVANCED là khóa có đầu ra 7.5 IELTS. Chắc chắn với kinh nghiệm luyện đến 6.5 IELTS bạn đã có nhiều kinh nghiệm để thuộc được từ vựng tiếng Anh.

100 từ vựng chủ đề Môi Trường Nhân Tạo

Artificial Intelligence (AI)Trí tuệ nhân tạo (AI)The rapid development of AI is transforming various industries, enhancing efficiency and productivity.Sự phát triển nhanh chóng của Trí tuệ Nhân tạo đang biến đổi nhiều ngành công nghiệp, nâng cao hiệu suất và năng suất làm việc.
AutomationTự động hóaAutomation plays a crucial role in streamlining repetitive tasks and improving workflow in manufacturing.Tự động hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa công việc lặp lại và cải thiện quy trình làm việc trong sản xuất.
RoboticsRobot họcRobotics technology is advancing, enabling the creation of more sophisticated and versatile robots.Công nghệ Robotics đang tiến bộ, cho phép tạo ra các robot phức tạp và linh hoạt hơn.
Machine LearningMáy họcMachine learning algorithms are employed to analyze vast datasets and extract meaningful insights.Các thuật toán học máy được sử dụng để phân tích các bộ dữ liệu lớn và rút ra những thông tin ý nghĩa.
Neural NetworksMạng thần kinhNeural networks, inspired by the human brain, are the foundation of many AI applications.Mạng nơ-ron, được lấy cảm hứng từ não người, là nền tảng của nhiều ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo.
AlgorithmThuật toánThe algorithm used in this software ensures accurate and fast data processing.Thuật toán được sử dụng trong phần mềm này đảm bảo xử lý dữ liệu chính xác và nhanh chóng.
Data MiningKhai thác dữ liệuData mining techniques help businesses discover patterns and trends within large datasets.Các kỹ thuật khai thác dữ liệu giúp doanh nghiệp khám phá các mô hình và xu hướng trong các bộ dữ liệu lớn.
Computer VisionThị giác máy tínhComputer vision allows machines to interpret and understand visual information from the environment.Tầm nhìn máy tính cho phép máy móc giải mã và hiểu thông tin hình ảnh từ môi trường.
Natural Language Processing (NLP)Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)NLP enables machines to comprehend and respond to human language, facilitating natural interactions.Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên (NLP) giúp máy móc hiểu và phản ứng với ngôn ngữ con người, tạo điều kiện giao tiếp tự nhiên.
Virtual Reality (VR)Thực tế ảo (VR)VR technology creates immersive experiences by simulating environments through digital means.Công nghệ thực tế ảo (VR) tạo ra trải nghiệm chìm đắm bằng cách mô phỏng môi trường thông qua kỹ thuật số.
Augmented Reality (AR)Ứng dụng thực tế ảo (AR)AR enhances the real world with computer-generated information, offering a blend of virtual and physical reality.Ảo thực (AR) tăng cường thế giới thực bằng thông tin được tạo ra máy tính, mang lại sự kết hợp giữa thế giới ảo và thế giới thực.
Internet of Things (IoT)Internet of Things (IoT)IoT connects devices to the internet, enabling them to communicate and share data for smarter functionalities.Internet of Things (IoT) kết nối thiết bị với internet, cho phép chúng giao tiếp và chia sẻ dữ liệu để có các chức năng thông minh hơn.
Smart CitiesThành phố thông minhSmart cities utilize technology to enhance urban living, incorporating IoT for efficient resource management.Thành phố thông minh sử dụng công nghệ để cải thiện cuộc sống đô thị, tích hợp IoT để quản lý tài nguyên hiệu quả.
Autonomous VehiclesXe tự độngAutonomous vehicles, driven by AI, aim to revolutionize transportation with improved safety and efficiency.Xe tự hành, được động cơ bởi Trí tuệ Nhân tạo, nhằm cách mạng hóa giao thông với sự an toàn và hiệu quả cải thiện.
Human-Robot InteractionTương tác người-máyHuman-robot interaction focuses on creating seamless communication and collaboration between people and robots.Tương tác giữa người và robot tập trung vào việc tạo ra sự giao tiếp và hợp tác mượt mà giữa con người và robot.
Deep LearningHọc sâuDeep learning algorithms, inspired by neural networks, are pivotal in complex data analysis tasks.Các thuật toán học sâu, được lấy cảm hứng từ mạng nơ-ron, đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ phân tích dữ liệu phức tạp.
ChatbotTrò chơi câu đốChatbots use AI to simulate conversation, providing automated assistance in various applications.Chatbot sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để mô phỏng cuộc trò chuyện, cung cấp sự hỗ trợ tự động trong nhiều ứng dụng.
Expert SystemHệ thống chuyên giaExpert systems replicate human expertise to solve complex problems and make informed decisions.Hệ thống chuyên gia sao chép sự hiểu biết của con người để giải quyết các vấn đề phức tạp và đưa ra quyết định có căn cứ.
CybersecurityAn ninh mạngCybersecurity measures are crucial to protect systems and data from digital threats and attacks.Biện pháp an ninh mạng quan trọng để bảo vệ hệ thống và dữ liệu khỏi các mối đe dọa và tấn công số.
Facial RecognitionNhận diện khuôn mặtFacial recognition technology identifies and verifies individuals based on unique facial features.Công nghệ nhận diện khuôn mặt xác định và xác minh người dựa trên đặc điểm khuôn mặt duy nhất.
Quantum ComputingTính toán lượng tửQuantum computing harnesses the principles of quantum mechanics for unprecedented computational power.Máy tính lượng tử tận dụng các nguyên lý của cơ học lượng tử để đạt được công suất tính toán chưa từng có.
Biometric TechnologyCông nghệ nhận dạng sinh trắc họcBiometric technology uses unique physical or behavioral characteristics for authentication and identification.Công nghệ sinh học sử dụng đặc điểm vật lý hoặc hành vi duy nhất để xác thực và nhận diện.
Predictive AnalyticsPhân tích dự đoánPredictive analytics leverages historical data to forecast future trends and outcomes.Phân tích dự đoán sử dụng dữ liệu lịch sử để dự báo xu hướng và kết quả tương lai.
Smart HomesNgôi nhà thông minhSmart homes integrate AI to automate and optimize various household functions for increased comfort.Nhà thông minh tích hợp Trí tuệ Nhân tạo để tự động hóa và tối ưu hóa các chức năng trong gia đình.
Digital TwinBản sao kỹ thuật sốDigital twin technology creates virtual replicas of physical objects, aiding in analysis and simulation.Công nghệ sinh đôi số tạo ra bản sao ảo của đối tượng vật lý, hỗ trợ trong phân tích và mô phỏng.
Smart GridLưới thông minhSmart grid systems enhance the efficiency and reliability of energy distribution through digital technology.Hệ thống lưới thông minh cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của việc phân phối năng lượng thông qua công nghệ số.
Precision AgricultureNông nghiệp chính xácPrecision agriculture utilizes technology to optimize crop yields and resource usage.Nông nghiệp chính xác sử dụng công nghệ để tối ưu hóa sản lượng và sử dụng tài nguyên.
E-governanceQuản lý điều khiển điện tửE-governance employs technology to enhance government services, accessibility, and transparency.Quản lý điều hành điện tử sử dụng công nghệ để nâng cao chất lượng và hiệu suất sản xuất.
Smart HealthcareThương mại điện tửSmart healthcare systems use AI for improved diagnostics, treatment, and patient care.Hệ thống y tế thông minh sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để cải thiện chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
Remote SensingQuan sát từ xaRemote sensing technology collects data from a distance, often used in environmental monitoring.Công nghệ cảm biến từ xa thu thập dữ liệu từ xa, thường được sử dụng trong giám sát môi trường.
DronesMáy bay không người láiDrones, equipped with AI, have various applications, from surveillance to delivery services.Drone, được trang bị Trí tuệ Nhân tạo, có nhiều ứng dụng, từ giám sát đến dịch vụ giao hàng.
Smart FactoriesNhà máy thông minhSmart factories implement automation and AI for more efficient and adaptive manufacturing processes.Các nhà máy thông minh triển khai tự động hóa và Trí tuệ Nhân tạo để tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Cognitive ComputingTính toán tri giácCognitive computing mimics human thought processes to solve complex problems and make decisions.Tính toán nhận thức mô phỏng quá trình suy nghĩ của con người để giải quyết vấn đề phức tạp và đưa ra quyết định.
Sentiment AnalysisPhân tích cảm xúcSentiment analysis uses AI to understand and interpret emotions expressed in text data.Phân tích tâm trạng sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để hiểu và giải thích cảm xúc được diễn đạt trong dữ liệu văn bản.
Swarm IntelligenceTrí tuệ đànSwarm intelligence models collective behavior based on the interactions of simple agents.Mô hình trí tuệ đàn kiến mô phỏng hành vi tập trung của nhiều tác nhân đơn giản.
Ambient IntelligenceTrí tuệ môi trườngAmbient intelligence creates responsive environments that adapt to human needs and preferences.Trí tuệ môi trường tạo ra môi trường linh hoạt, thích ứng theo nhu cầu và sở thích của con người.
Human AugmentationBổ sung con ngườiHuman augmentation technologies aim to enhance human abilities through technological means.Công nghệ gia tăng người giúp nâng cao khả năng của con người thông qua các phương tiện công nghệ.
Machine VisionTầm nhìn máyMachine vision enables machines to interpret and analyze visual information, similar to human vision.Tầm nhìn máy tính cho phép máy móc giải mã và phân tích thông tin hình ảnh, giống như tầm nhìn con người.
Decision Support SystemsHệ thống hỗ trợ quyết địnhDecision support systems provide insights and data to assist individuals or organizations in decision-making.Hệ thống hỗ trợ quyết định cung cấp thông tin và dữ liệu để hỗ trợ cá nhân hoặc tổ chức trong quá trình ra quyết định.
Robotic Process Automation (RPA)Tự động hóa quy trình công việcRPA automates repetitive tasks in business processes, improving efficiency and reducing errors.RPA tự động hóa các công việc lặp lại trong quy trình kinh doanh, cải thiện hiệu suất và giảm lỗi.
Wearable TechnologyCông nghệ đeo đượcWearable technology, such as smartwatches, monitors health and provides real-time data to users.Công nghệ đeo thông minh, như đồng hồ thông minh, theo dõi sức khỏe và cung cấp dữ liệu thời gian thực cho người dùng.
Smart InfrastructureCơ sở hạ tầng thông minhSmart infrastructure integrates technology for better management and sustainability of urban resources.Cơ sở hạ tầng thông minh tích hợp công nghệ để quản lý và duy trì các nguồn lực đô thị.
Intelligent Transportation SystemsTrí tuệ nhân tạo cá nhânIntelligent transportation systems enhance the efficiency and safety of transportation networks.Hệ thống giao thông thông minh cải thiện hiệu suất và an toàn của các hệ thống giao thông.
Human-Centric AIĐạo đức máyHuman-centric AI focuses on designing AI systems that prioritize human well-being and values.Trí tuệ nhân tạo theo hướng con người tập trung vào việc thiết kế các hệ thống Trí tuệ nhân tạo có ưu tiên đến phúc lợi và giá trị con người.
Machine EthicsTrí tuệ giải thíchMachine ethics explores ethical considerations in the development and use of AI systems.Đạo đức máy học nghiên cứu vấn đề đạo đức liên quan đến việc phát triển và sử dụng các hệ thống Trí tuệ nhân tạo.
Explainable AIHọc máy lượng tửExplainable AI aims to make AI systems transparent and understandable to users and stakeholders.Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích đến mức độ nào trong quá trình đưa ra quyết định của mình.
Quantum Machine LearningRobot tự độngQuantum machine learning explores the integration of quantum computing principles into machine learning.Máy học lượng tử nghiên cứu sự tích hợp của nguyên tắc lượng tử vào máy học.
Autonomous RobotsThiết kế hỗ trợ máy tính (CAD)Autonomous robots operate independently, making decisions and performing tasks without human intervention.Robot tự động hoạt động độc lập, đưa ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp của con người.
Computer-Aided Design (CAD)Kỹ thuật tri thứcCAD software facilitates the creation, modification, and optimization of designs using computers.Phần mềm CAD giúp tạo, chỉnh sửa và tối ưu hóa thiết kế bằng cách sử dụng máy tính.
Knowledge EngineeringSống hỗ trợ nềnKnowledge engineering involves developing systems that use human knowledge to solve complex problems.Kỹ thuật kỹ thuật số sử dụng kiến thức của con người để giải quyết các vấn đề phức tạp.
Ambient Assisted LivingDịch máyAmbient assisted living utilizes technology to support elderly or disabled individuals in their daily lives.Sống động hỗ trợ môi trường sử dụng công nghệ để hỗ trợ người cao tuổi hoặc khuyết tật trong cuộc sống hàng ngày.
Machine TranslationHệ thống đề xuấtMachine translation systems use AI to automatically translate text from one language to another.Hệ thống dịch máy sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để tự động dịch văn bản từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác.
Recommender SystemsHiện thực mô phỏngRecommender systems analyze user behavior to suggest products, services, or content.Hệ thống đề xuất phân tích hành vi người dùng để đề xuất sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung.
Simulated RealityRobot cộng tác (Cobots)Simulated reality creates computer-generated environments that mimic real-world experiences.Thực tế mô phỏng tạo ra môi trường được tạo ra máy tính để mô phỏng các trải nghiệm giống như thế giới thực.
Collaborative Robots (Cobots)Robot đànCollaborative robots (Cobots) work alongside humans in shared workspaces, enhancing productivity.Robot hợp tác (Cobots) làm việc cùng với con người trong không gian làm việc chung, tăng cường hiệu suất.
Swarm RoboticsTính toán môi trườngSwarm robotics studies the coordination of multiple robots to achieve a common goal.Robot đàn kiến nghiên cứu về sự phối hợp của nhiều robot để đạt được một mục tiêu chung.
Ambient ComputingThuật toán lọc cộng tácAmbient computing integrates computing capabilities seamlessly into the environment for user convenience.Tính toán môi trường tích hợp khả năng tính toán mà không đụng độ với môi trường để thuận tiện cho người sử dụng.
Personalization AlgorithmsMôi trường tích cựcPersonalization algorithms tailor content or services based on individual preferences and behavior.Thuật toán cá nhân hóa điều chỉnh nội dung hoặc dịch vụ dựa trên sở thích và hành vi cá nhân.
Social RoboticsHợp nhất con người và máySocial robotics explores the interaction between humans and robots in social contexts.Robot xã hội nghiên cứu về sự tương tác giữa con người và robot trong ngữ cảnh xã hội.
Human-in-the-LoopTính toán mé ngườiHuman-in-the-loop systems involve human input in the decision-making process of AI systems.Hợp nhất giữa người và máy đòi hỏi sự tham gia của con người trong quá trình đưa ra quyết định của hệ thống Trí tuệ nhân tạo.
Edge ComputingĐạo đức sốEdge computing brings processing power closer to the data source, reducing latency and improving efficiency.Tính toán mép đưa ra sức mạnh xử lý gần nguồn dữ liệu, giảm độ trễ và tăng cường hiệu suất.
Digital EthicsTrợ lý ảoDigital ethics addresses ethical issues related to the use of digital technologies, including AI.Đạo đức số đề cập đến các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng các công nghệ số, bao gồm cả Trí tuệ Nhân tạo.
Virtual AssistantSự cộng tác giữa người và máyVirtual assistants use AI to perform tasks and provide information in response to voice or text commands.Trợ lý ảo sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để thực hiện các nhiệm vụ và cung cấp thông tin phản hồi theo lệnh giọng hoặc văn bản.
Human-Machine CollaborationQuản lý năng lượng thông minhHuman-machine collaboration involves cooperation between humans and machines to achieve common goals.Hợp tác giữa con người và máy tính đòi hỏi sự hợp tác giữa con người và máy móc để đạt được mục tiêu chung.
Smart Energy ManagementBán lẻ thông minhSmart energy management optimizes energy consumption through technology for sustainability.Quản lý năng lượng thông minh tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng thông qua công nghệ để bảo vệ môi trường.
Smart RetailCông nghệ chứng nhậnSmart retail systems use AI for personalized shopping experiences, inventory management, and customer engagement.Hệ thống bán lẻ thông minh sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để tạo ra trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa, quản lý tồn kho và tương tác với khách hàng.
Quantum CryptographyGiải thuật di truyềnBlockchain technology ensures secure and transparent transactions by using decentralized ledgers.Công nghệ chuỗi khối đảm bảo giao dịch an toàn và minh bạch thông qua sử dụng sổ cái phi tập trung.
Automated Decision MakingGiải thuật đànGenetic algorithms mimic the process of natural selection to solve complex optimization problems.Thuật toán di truyền mô phỏng quá trình lựa chọn tự nhiên để giải quyết các vấn đề tối ưu hóa phức tạp.
Humanoid RobotsĐạo đức trí tuệ nhân tạoSwarm algorithms model the collective behavior of entities in a system to achieve desired outcomes.Thuật toán đàn kiến mô phỏng hành vi tập trung của nhiều thực thể trong hệ thống để đạt được kết quả mong muốn.
NeuralinkLiên kết thần kinhSmart wearables, such as fitness trackers, monitor health metrics and activities for personal well-being.Thiết bị đeo thông minh, như vòng đeo sức khỏe, theo dõi các thước đo sức khỏe và hoạt động cho sức khỏe cá nhân.
Brain-Computer Interface (BCI)Giao diện não-máyCollaborative filtering recommends items based on the preferences and behavior of similar users.Lọc hợp tác đề xuất các mục dựa trên sở thích và hành vi của người dùng tương tự.
Synthetic BiologySinh học tổng hợpEthical AI emphasizes the importance of ethical considerations in the development and use of AI.Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo nhấn mạnh sự quan trọng của xem xét đạo đức trong quá trình phát triển và sử dụng Trí tuệ Nhân tạo.
Computational IntelligenceTrí tuệ tính toánAutonomous drones operate independently for tasks like surveillance, mapping, and delivery.Drone tự động hoạt động độc lập cho các nhiệm vụ như giám sát, lập bản đồ và dịch vụ giao hàng.
Machine PerceptionNhận thức máyIntelligent tutoring systems use AI to provide personalized educational support and guidance.Hệ thống hướng dẫn thông minh sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để cung cấp hỗ trợ giáo dục và hướng dẫn cá nhân.
Robotic SurgeryPhẫu thuật robotSmart appliances incorporate technology for automation, energy efficiency, and user convenience.Các thiết bị thông minh tích hợp công nghệ để tự động hóa, tiết kiệm năng lượng và thuận tiện cho người sử dụng.
Precision MedicineY học chính xácHuman genome editing technology allows for the modification of DNA for various purposes.Công nghệ chỉnh sửa gen con người cho phép sửa đổi DNA cho các mục đích khác nhau.
BioinformaticsThông tin sinh họcEmotional AI recognizes and responds to human emotions, enhancing interactions with technology.Thuật toán nhận thức cảm xúc nhận diện và phản ứng đối với cảm xúc con người, tăng cường tương tác với công nghệ.
Automated Trading SystemsThương mại tự độngPredictive maintenance uses data analysis to predict equipment failures and optimize maintenance schedules.Bảo dưỡng dự đoán sử dụng phân tích dữ liệu để dự đoán sự cố thiết bị và tối ưu hóa lịch trình bảo dưỡng.
Quantum SensorsCảm biến lượng tửSpeech recognition technology converts spoken language into text, enabling voice-controlled systems.Công nghệ nhận dạng giọng nói chuyển đổi ngôn ngữ nói thành văn bản, cho phép các hệ thống được điều khiển bằng giọng nói.
Autonomous AgentsĐại lý tự độngAutonomous navigation systems enable vehicles or robots to navigate without human intervention.Hệ thống điều hướng tự động giúp các phương tiện hoặc robot di chuyển mà không cần sự can thiệp của con người.
Smart AgricultureNông nghiệp thông minhExplainable machine learning provides transparency in the decision-making process of machine learning models.Máy học giải thích cung cấp tính minh bạch trong quá trình ra quyết định của các mô hình máy học.
E-commerce AutomationTự động hóa thương mại điện tửQuantum networking explores the use of quantum principles for secure and efficient communication.Mạng lưới lượng tử khám phá việc sử dụng nguyên tắc lượng tử để giao tiếp an toàn và hiệu quả.
Robotic ExoskeletonsExoskeleton robotAutomated decision-making systems use algorithms to make decisions without human intervention.Hệ thống đưa ra quyết định tự động sử dụng thuật toán để ra quyết định mà không cần can thiệp của con người.
Telepresence RobotsRobot hiện diện từ xaTelepresence robots enable remote communication by providing a physical presence through robotics.Robot telepresence cho phép giao tiếp từ xa bằng cách tạo ra sự hiện diện vật lý thông qua robot.
Blockchain TechnologyCông nghệ chuỗi khốiBlockchain technology ensures secure and transparent transactions through decentralized ledgers.Công nghệ chuỗi khối đảm bảo giao dịch an toàn và minh bạch thông qua sử dụng sổ cái phi tập trung.
Genetic AlgorithmsGiải thuật di truyềnGenetic algorithms mimic the process of natural selection to solve complex optimization problems.Thuật toán di truyền mô phỏng quá trình lựa chọn tự nhiên để giải quyết các vấn đề tối ưu hóa phức tạp.
Swarm AlgorithmsGiải thuật đànSwarm algorithms model the collective behavior of entities in a system to achieve desired outcomes.Thuật toán đàn kiến mô phỏng hành vi tập trung của nhiều thực thể trong hệ thống để đạt được kết quả mong muốn.
Smart WearablesThời trang thông minhSmart wearables, such as fitness trackers, monitor health metrics and activities for personal well-being.Thiết bị đeo thông minh, như vòng đeo sức khỏe, theo dõi các thước đo sức khỏe và hoạt động cho sức khỏe cá nhân.
Collaborative FilteringLọc hợp tácCollaborative filtering recommends items based on the preferences and behavior of similar users.Lọc hợp tác đề xuất các mục dựa trên sở thích và hành vi của người dùng tương tự.
Ethical AIĐạo đức trí tuệ nhân tạoEthical AI emphasizes the importance of ethical considerations in the development and use of AI.Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo nhấn mạnh sự quan trọng của xem xét đạo đức trong quá trình phát triển và sử dụng Trí tuệ Nhân tạo.
Autonomous DronesMáy bay không người lái tự độngAutonomous drones operate independently for tasks like surveillance, mapping, and delivery.Drone tự động hoạt động độc lập cho các nhiệm vụ như giám sát, lập bản đồ và dịch vụ giao hàng.
Intelligent Tutoring SystemsHệ thống hỗ trợ giáo dụcIntelligent tutoring systems use AI to provide personalized educational support and guidance.Hệ thống hướng dẫn thông minh sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để cung cấp hỗ trợ giáo dục và hướng dẫn cá nhân.
Smart AppliancesThiết bị thông minhSmart appliances incorporate technology for automation, energy efficiency, and user convenience.Các thiết bị thông minh tích hợp công nghệ để tự động hóa, tiết kiệm năng lượng và thuận tiện cho người sử dụng.
Human Genome EditingChỉnh sửa gen con ngườiHuman genome editing technology allows for the modification of DNA for various purposes.Hệ thống điều chỉnh gen con người cho phép sửa đổi DNA cho các mục đích khác nhau.
Emotional AITrí tuệ cảm xúcEmotional AI recognizes and responds to human emotions, enhancing interactions with technology.Công nghệ nhận thức cảm xúc nhận diện và phản ứng đối với cảm xúc con người, tăng cường tương tác với công nghệ.
Predictive MaintenanceBảo trì dự đoánPredictive maintenance uses data analysis to predict equipment failures and optimize maintenance schedules.Bảo dưỡng dự đoán sử dụng phân tích dữ liệu để dự đoán sự cố thiết bị và tối ưu hóa lịch trình bảo dưỡng.
Speech RecognitionNhận diện giọng nóiSpeech recognition technology converts spoken language into text, enabling voice-controlled systems.Công nghệ nhận dạng giọng nói chuyển đổi ngôn ngữ nói thành văn bản, cho phép các hệ thống được điều khiển bằng giọng nói.
Autonomous NavigationĐiều hướng tự độngAutonomous navigation systems enable vehicles or robots to navigate without human intervention.Hệ thống điều hướng tự động giúp các phương tiện hoặc robot di chuyển mà không cần sự can thiệp của con người.
Explainable Machine LearningHọc máy giải thích đượcExplainable machine learning provides transparency in the decision-making process of machine learning models.Máy học giải thích cung cấp tính minh bạch trong quá trình ra quyết định của các mô hình máy học.
Quantum NetworkingMạng lưới lượng tửQuantum networking explores the use of quantum principles for secure and efficient communication.Mạng lưới lượng tử khám phá việc sử dụng nguyên tắc lượng tử để giao tiếp an toàn và hiệu quả.

Bài tập từ vựng môi trường nhân tạo

 1. ____________ is the field of computer science that focuses on creating intelligent machines capable of performing tasks without explicit programming.
 2. The ____________ of tasks in manufacturing processes has led to increased efficiency and reduced human labor.
 3. ____________ is a subset of AI that involves the development of algorithms allowing computers to learn from data.
 4. ____________ involves the development of systems that can understand, interpret, and generate human-like language.
 5. In the context of AI, ____________ refers to the ability of machines to interpret visual information from the world.
 6. The use of ____________ in healthcare is revolutionizing diagnostics and personalized medicine.
 7. ____________ is the application of AI techniques to analyze large sets of data to discover patterns and trends.
 8. ____________ refers to the ability of machines to simulate human vision and make sense of visual data.
 9. ____________ refers to the interconnectedness of devices and systems through the internet, enabling them to communicate and share data.
 10. ____________ is a technology that merges computer-generated information with the real world, enhancing the user’s perception.
 11. ____________ are self-driving vehicles that utilize AI algorithms and sensors for navigation.
 12. ____________ focuses on the interaction between humans and robots, ensuring seamless collaboration.
 13. ____________ involves the creation of computer programs that can make decisions and solve problems without human intervention.
 14. ____________ is the study of machines that can perform tasks that would typically require human intelligence.
 15. ____________ involves the development of systems that can understand and generate human-like language.
 16. ____________ is a branch of AI that emphasizes the development of algorithms allowing computers to learn from experience.
 17. ____________ is the process of extracting useful information and patterns from large datasets.
 18. ____________ involves the ability of machines to understand, interpret, and respond to human language.
 19. ____________ is a technology that simulates or enhances the physical world using computer-generated information.
 20. ____________ is the integration of AI and robotics to create machines that can perform tasks autonomously.
 21. ____________ is the practice of using machines and algorithms to analyze and interpret biological data.
 22. ____________ refers to the development of systems that can recognize and authenticate individuals based on their facial features.
 23. ____________ is a field of study that explores the intersection of quantum mechanics and computer science.
 24. ____________ involves the development of intelligent systems capable of reasoning and decision-making.
 25. ____________ is the study of algorithms and computational models inspired by the structure and function of the brain.
 26. ____________ is a technology that allows machines to process, understand, and generate human-like language.
 27. ____________ involves the use of algorithms to analyze and interpret human emotions based on facial expressions and other cues.
 28. ____________ focuses on creating machines that can perform tasks with minimal human intervention.
 29. ____________ is the application of AI techniques to enhance the security of computer systems and networks.
 30. ____________ is a system that uses biometric data, such as fingerprints or retinal scans, for user authentication.

Đáp án

 1. Artificial Intelligence (AI)
 2. Automation
 3. Machine Learning
 4. Natural Language Processing (NLP)
 5. Computer Vision
 6. AI (Artificial Intelligence)
 7. Data Mining
 8. Computer Vision
 9. Internet of Things (IoT)
 10. Augmented Reality (AR)
 11. Autonomous Vehicles
 12. Human-Robot Interaction
 13. Algorithm
 14. Artificial Intelligence (AI)
 15. Natural Language Processing (NLP)
 16. Machine Learning
 17. Data Mining
 18. Natural Language Processing (NLP)
 19. Augmented Reality (AR)
 20. Robotics
 21. Precision Medicine
 22. Facial Recognition
 23. Quantum Computing
 24. Expert System
 25. Neural Networks
 26. Natural Language Processing (NLP)
 27. Emotional AI
 28. Automation
 29. Cybersecurity
 30. Biometric Technology
đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN