100 từ vựng chủ đề WORK ví dụ và bài tập part 1

100-tu-vung-chu-de-work-vi-du-va-bai-tap-part-1

100 từ vựng chủ đề WORK ví dụ và bài tập part 1

Chủ đề WORK là một trong các chủ đề thuộc chuỗi các bài tập về từ dựng phục vụ các bạn tự học IELTS giai đoạn từ 0 đến 3.0 IELTS. Dựa vào các phương pháp học thuộc và ghi nhớ từ vựng. Các bạn tự học IELTS có thể sẽ có một form tương tự để phát triển vốn từ vựng của bản thân.

Đọc thêm về chủ đề Education: 100 từ vựng chủ đề EDUCATION ví dụ và bài tập (Part 2).

Từ vựng chủ đề WORK

100-Tu-Vung-Chu-De-Work-Vi-Du-Va-Bai-Tap-Part-1-1
JobCông việcAfter completing her education, Sarah eagerly started looking for a job in her field of expertise.Sau khi hoàn thành giáo dục, Sarah háo hức bắt đầu tìm kiếm công việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
CareerSự nghiệpTom has dedicated years to building a successful career in marketing, gradually climbing the corporate ladder.Tom đã dành nhiều năm để xây dựng sự nghiệp thành công trong lĩnh vực tiếp thị, từ từ leo lên bậc thang công việc.
OccupationNghề nghiệpTeaching is not just an occupation for Emily; it’s her passion and life’s purpose.Giảng dạy không chỉ là nghề nghiệp đối với Emily; đó là đam mê và mục tiêu sống của cô.
EmploymentViệc làmThe company announced a new round of employment opportunities to meet its growing demands.Công ty thông báo về những cơ hội làm việc mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
OfficeVăn phòngLisa’s desk in the corner of the office is filled with personal touches that make her workspace feel like home.Bàn làm việc của Lisa ở góc phòng văn phòng đầy ắp những đồ vật cá nhân, khiến cho không gian làm việc của cô trở nên như ngôi nhà.
WorkplaceNơi làm việcA positive workplace fosters creativity and encourages employees to give their best effort every day.Một môi trường làm việc tích cực khuyến khích sự sáng tạo và động viên nhân viên cống hiến hết mình mỗi ngày.
ColleagueĐồng nghiệpJohn enjoys working with his colleagues, as they form a supportive and collaborative team.John thích làm việc với đồng nghiệp, vì họ tạo nên một đội ngũ hỗ trợ và cộng tác tích cực.
BossSếpHaving a supportive and understanding boss can significantly impact an employee’s job satisfaction.Có một ông chủ hỗ trợ và thấu hiểu có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên.
EmployeeNhân viênEvery employee plays a crucial role in the success of the company.Mỗi nhân viên đều đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của công ty.
ResumeSơ yếu lý lịchCrafting an impressive resume is essential when applying for competitive job positions.Việc tạo ra một bảng lý lịch ấn tượng là quan trọng khi nộp đơn xin việc ở vị trí cạnh tranh.
InterviewPhỏng vấnNervously, Mark prepared for his upcoming job interview, hoping to make a strong impression on the hiring manager.Căng thẳng, Mark chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn việc làm sắp tới, hy vọng tạo ấn tượng mạnh mẽ với người quản lý tuyển dụng.
SalaryLươngNegotiating a fair salary is an important aspect of the job offer acceptance process.Thương lượng mức lương công bằng là một khía cạnh quan trọng của quá trình chấp nhận đề nghị việc làm.
PromotionThăng chứcMaria celebrated her well-deserved promotion after years of hard work and dedication.Maria đã ăn mừng việc thăng chức xứng đáng sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và tận tâm.
RaiseTăng lươngEmployees often look forward to the possibility of receiving a raise during their annual performance reviews.Những nhân viên thường mong đợi khả năng được tăng lương trong đánh giá hiệu suất hàng năm của họ.
DeadlineHạn chótMeeting project deadlines is crucial in ensuring the success of any team or organization.Tuân thủ thời hạn của dự án là quan trọng để đảm bảo thành công của đội hoặc tổ chức.
TaskNhiệm vụDividing the project into manageable tasks helps the team work efficiently towards the common goal.Chia dự án thành các nhiệm vụ quản lý giúp đội làm việc hiệu quả hướng tới mục tiêu chung.
ProjectDự ánThe construction project required the collaboration of various professionals with different expertise.Dự án xây dựng yêu cầu sự hợp tác của các chuyên gia với kiến thức chuyên môn khác nhau.
TeamNhómA cohesive and motivated team can achieve remarkable results.Một đội ngũ đồng đều và đầy đủ động lực có thể đạt được kết quả đáng chú ý.
CollaborationSự hợp tácEffective collaboration among team members is key to achieving project success.Sự hợp tác hiệu quả giữa các thành viên đội ngũ là chìa khóa để đạt được thành công trong dự án.
WorkloadKhối lượng công việcManaging a heavy workload requires effective time management and organizational skills.Quản lý gánh nặng công việc lớn đòi hỏi kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức hiệu quả.
OvertimeLàm thêm giờSome employees are willing to put in overtime to meet tight deadlines and ensure project completion.Một số nhân viên sẵn lòng làm thêm giờ để đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn và đạt mục tiêu.
ShiftCa làm việcNurses often work in rotating shifts to provide 24/7 patient care.Y tá thường làm việc trong các ca làm việc xoay vòng để cung cấp chăm sóc cho bệnh nhân 24/7.
ProductivityNăng suấtImplementing time-saving strategies can significantly boost overall productivity in the workplace.Triển khai các chiến lược tiết kiệm thời gian có thể tăng cường năng suất tổng thể trong nơi làm việc.
EfficiencyHiệu quảStreamlining processes can improve efficiency and reduce unnecessary workload.Tối ưu hóa quy trình có thể cải thiện hiệu suất và giảm gánh nặng công việc không cần thiết.
SkillKỹ năngContinuous learning and honing new skills are essential for professional growth.Việc liên tục học hỏi và hoàn thiện kỹ năng mới quan trọng để phát triển chuyên môn.
QualificationTrình độMeeting the minimum qualification requirements is necessary when applying for a job.Đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu về trình độ là quan trọng khi xin việc.
TrainingĐào tạoCompanies invest in employee training programs to enhance skills and knowledge within the workforce.Công ty đầu tư vào các chương trình đào tạo nhân viên để nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lực lượng lao động.
DevelopmentPhát triểnPersonal and professional development go hand in hand for career growth.Sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp đi đôi với nhau để phát triển sự nghiệp.
PerformanceThực hiệnRegular performance evaluations provide feedback and identify areas for improvement.Đánh giá hiệu suất đều đặn cung cấp phản hồi và xác định những điểm cần cải thiện.
EvaluationĐánh giáThe thorough evaluation of the project highlighted both strengths and weaknesses.Việc đánh giá kỹ lưỡng dự án đã làm nổi bật cả điểm mạnh và điểm yếu.
FeedbackPhản hồiConstructive feedback helps individuals grow and improve their performance.Phản hồi xây dựng giúp cá nhân phát triển và cải thiện hiệu suất của họ.
ResponsibilityTrách nhiệmTaking responsibility for one’s actions is a sign of maturity and professionalism.Đảm nhận trách nhiệm về hành động của mình là dấu hiệu của sự chín chắn và chuyên nghiệp.
InitiativeSáng tạoEmployees who show initiative are often recognized and rewarded for their proactive approach.Nhân viên thể hiện sự chủ động thường được công nhận và thưởng cho sự tiếp cận tích cực của họ.
DedicationSự cam kếtMaria’s dedication to her work earned her the respect of her colleagues and superiors.Sự tận tâm của Maria đối với công việc đã giúp cô nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp và cấp trên.
CommitmentSự chuyên tâmLong-term success in any career requires commitment and perseverance.Sự thành công dài hạn trong bất kỳ sự nghiệp nào đều đòi hỏi sự cam kết và kiên nhẫn.
LeadershipLãnh đạoEffective leadership is crucial for guiding a team towards achieving its goals.Lãnh đạo hiệu quả là quan trọng để hướng dẫn đội nhóm đạt được mục tiêu của mình.
ManagementQuản lýGood management involves balancing tasks, resources, and team dynamics for optimal performance.Quản lý tốt đòi hỏi sự cân bằng giữa nhiệm vụ, nguồn lực và động lực của đội nhóm để đạt hiệu suất tối ưu.
EntrepreneurDoanh nhânStarting your own business requires the mindset of an entrepreneur.Bắt đầu doanh nghiệp của bạn đòi hỏi tư duy của một doanh nhân.
FreelancerNgười làm tự doAs a freelancer, Emma enjoys the flexibility of choosing her projects and schedule.Làm freelancer, Emma thích sự linh hoạt khi có thể lựa chọn dự án và lịch làm việc của mình.
WorkaholicNghiện công việcAlthough dedicated, being a workaholic may lead to burnout and negatively impact personal life.Mặc dù tận tâm, nhưng việc làm mọi lúc có thể dẫn đến kiệt sức và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống cá nhân.
Workplace cultureVăn hóa làm việcA positive workplace culture fosters collaboration, innovation, and employee well-being.Văn hóa tích cực ở nơi làm việc khuyến khích sự cộng tác, sáng tạo và sự an khánh của nhân viên.
Work-life balanceCân bằng giữa công việc và cuộc sốngStriking a healthy work-life balance is crucial for overall well-being and job satisfaction.Xoay sở cân bằng giữa công việc và cuộc sống là quan trọng cho sức khỏe và sự hài lòng trong công việc.
Remote workLàm việc từ xaThe pandemic accelerated the trend of remote work, allowing employees to work from the comfort of their homes.Đại dịch đã gia tăng xu hướng làm việc từ xa, cho phép nhân viên làm việc từ thoải mái ở nhà.
FlexibilityLinh hoạtEmployers appreciate employees who demonstrate flexibility and adaptability in a dynamic work environment.Nhà tuyển dụng đánh giá cao nhân viên thể hiện sự linh hoạt và sự thích ứng trong môi trường làm việc động.
CommuteĐi làmA long and stressful daily commute can negatively impact an employee’s work-life balance.Hành trình hàng ngày dài và căng thẳng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên.
NetworkingMạng lướiBuilding a strong professional network is essential for career advancement and opportunities.Xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp vững chắc là quan trọng để tiến xa trong sự nghiệp và tận dụng cơ hội.
ConferenceHội nghịAttending industry conferences provides valuable insights and networking opportunities.Tham gia hội nghị ngành cung cấp thông tin quý báu và cơ hội gặp gỡ chuyên nghiệp.
MeetingCuộc họpEffective meetings involve clear communication and collaboration among team members.Cuộc họp hiệu quả đòi hỏi sự giao tiếp rõ ràng và cộng tác giữa các thành viên trong đội nhóm.
PresentationBài thuyết trìnhDelivering a compelling presentation is a key skill in many professional settings.Trình bày hấp dẫn là một kỹ năng quan trọng trong nhiều tình huống chuyên nghiệp.
NegotiationĐàm phánNegotiating skills are valuable in salary discussions, contracts, and various business transactions.Kỹ năng đàm phán quan trọng trong cuộc thảo luận về lương, hợp đồng và các giao dịch kinh doanh khác.

Luyện tập bài tập từ vựng chủ đề WORK

100-Tu-Vung-Chu-De-Work-Vi-Du-Va-Bai-Tap-Part-1-2

Exercise: Fill in the blanks with appropriate words from the vocabulary list:

 1. After completing her education, Sarah eagerly started looking for a job in her field of ___________.
 2. Tom has dedicated years to building a successful career in marketing, gradually climbing the ___________.
 3. Teaching is not just an ___________ for Emily; it’s her passion and life’s purpose.
 4. Lisa’s desk in the corner of the office is filled with personal touches that make her ___________ feel like home.
 5. A positive workplace fosters creativity and encourages employees to give their best effort every day, enhancing overall ___________.
 6. Having a supportive and understanding boss can significantly impact an employee’s ___________.
 7. Every employee plays a crucial role in the success of the company, contributing to the overall ___________.
 8. Crafting an impressive ___________ is essential when applying for competitive job positions.
 9. Nervously, Mark prepared for his upcoming job interview, hoping to make a strong ___________ on the hiring manager.
 10. Negotiating a fair salary is an important aspect of the job offer acceptance process, requiring strong ___________ skills.

Discussion:

 1. What strategies can individuals use to maintain a healthy work-life balance?
 2. How can companies promote a positive workplace culture?
 3. Discuss the importance of continuous learning and professional development in today’s job market.
 4. Share your experience with attending industry conferences or networking events. What benefits did you gain?
 5. In what ways can effective communication improve team collaboration and project success?

Writing Prompt: Write an essay (150-200 words) discussing the impact of remote work on the future of the workplace. Include both advantages and challenges associated with remote work, as well as strategies for effectively managing remote teams.

Đáp án cho bài tập

100-Tu-Vung-Chu-De-Work-Vi-Du-Va-Bai-Tap-Part-1-3

Exercise: Fill in the blanks with appropriate words from the vocabulary list:

 1. expertise
 2. corporate ladder
 3. occupation
 4. workspace
 5. productivity
 6. job satisfaction
 7. workload
 8. resume
 9. impression
 10. negotiation

Discussion:

 1. Strategies for maintaining a healthy work-life balance may include setting boundaries between work and personal life, prioritizing tasks, scheduling regular breaks, and engaging in activities outside of work that promote relaxation and well-being.
 2. Companies can promote a positive workplace culture by fostering open communication, providing opportunities for professional development, recognizing and rewarding employee contributions, promoting work-life balance, and creating a supportive and inclusive environment.
 3. Continuous learning and professional development are crucial in staying competitive and adapting to evolving job market demands. This may involve pursuing further education, attending workshops or training programs, seeking mentorship, and staying updated on industry trends.
 4. Attending industry conferences and networking events provides opportunities to connect with peers, learn about emerging trends and best practices, gain insights from industry experts, and expand professional networks, which can lead to new opportunities for collaboration and career advancement.
 5. Effective communication can improve team collaboration and project success by ensuring clarity of objectives, facilitating problem-solving, promoting idea sharing, and building trust among team members.

Writing Prompt: The impact of remote work on the future of the workplace is significant, with both advantages and challenges to consider. On one hand, remote work offers flexibility, allowing employees to work from anywhere and potentially improving work-life balance. It can also reduce overhead costs for employers and attract talent from diverse geographical locations. However, remote work may present challenges such as communication barriers, feelings of isolation among team members, and difficulties in maintaining productivity and team cohesion.

To effectively manage remote teams, strategies such as establishing clear communication channels, utilizing collaboration tools, setting realistic goals and expectations, providing adequate support and resources, and fostering a sense of community and belonging are essential. Additionally, regular check-ins, virtual team-building activities, and opportunities for professional development can help mitigate the challenges associated with remote work and maximize its benefits for both employers and employees.

Đọc thêm phần 2 của chủ đề WORK:

Đọc thêm bài viết: 20 chủ đề luyện Reading và từ vựng để thi IELTS.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN