100 từ vựng về World Copyright Day – ngày Bản Quyền Thế Giới

100 từ vựng về World Copyright Day – ngày Bản Quyền Thế Giới

Ngày Bản Quyền Thế Giới được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 hàng năm. Ngày này được thiết lập để tăng cường nhận thức về vai trò của bản quyền trong bảo vệ và thúc đẩy sáng tạo và văn hóa trên phạm vi toàn cầu.

100 từ vựng và cụm từ vựng cần biết về Copyright

 1. World Copyright Day – Ngày bản quyền thế giới
 2. observe – quan sát
 3. celebrate – kỷ niệm
 4. importance – sự quan trọng
 5. copyright – bản quyền
 6. raise awareness – nâng cao nhận thức
 7. protection – bảo vệ
 8. intellectual property rights – quyền sở hữu trí tuệ
 9. reminder – lời nhắc nhở
 10. significant role – vai trò quan trọng
 11. encourage – khuyến khích
 12. creativity – sáng tạo
 13. innovation – đổi mới
 14. cultural diversity – đa dạng văn hóa
 15. worldwide – trên toàn thế giới
 16. legal concept – khái niệm pháp lý
 17. exclusive right – quyền độc quyền
 18. reproduce – tái sản xuất
 19. distribute – phân phối
 20. profit – lợi nhuận
 21. original works – các tác phẩm gốc
 22. safeguard – bảo vệ
 23. laws – luật pháp
 24. promote – thúc đẩy
 25. creation – sự sáng tạo
 26. incentives – động lực
 27. recognition – sự công nhận
 28. contributions – đóng góp
 29. digital age – thời đại số
 30. accessible – dễ tiếp cận
 31. shareable – có thể chia sẻ
 32. piracy – vi phạm bản quyền
 33. unauthorized distribution – phân phối không được ủy quyền
 34. pose challenges – đặt ra thách thức
 35. deprive – lấy đi
 36. fair compensation – bồi thường công bằng
 37. challenges – thách thức
 38. rights holders – chủ sở hữu quyền lợi
 39. depriving – lấy đi
 40. compensation – bồi thường
 41. cultural heritage – di sản văn hóa
 42. future generations – thế hệ tương lai
 43. initiatives – các sáng kiến
 44. organized – tổ chức
 45. promote awareness – tăng cường nhận thức
 46. educate – giáo dục
 47. policymakers – nhà chính sách
 48. general public – công chúng nói chung
 49. seminars – hội thảo
 50. workshops – các khóa học thực hành
 51. exhibitions – triển lãm
 52. campaigns – chiến dịch
 53. aimed at – nhắm vào
 54. raising awareness – tăng cường nhận thức
 55. creators – nhà sáng tạo
 56. consumers – người tiêu dùng
 57. conclusion – kết luận
 58. invaluable contribution – đóng góp vô giá
 59. cultural – văn hóa
 60. economic – kinh tế
 61. social development – phát triển xã hội
 62. societies – các xã hội
 63. creative ecosystem – hệ sinh thái sáng tạo
 64. benefits – lợi ích
 65. reaffirm – tái khẳng định
 66. commitment – cam kết
 67. respecting – tôn trọng
 68. upholding – tuân thủ
 69. culture – văn hoá
 70. respect – tôn trọng
 71. platform – nền tảng
 72. combat – đấu tranh
 73. infringement – vi phạm
 74. serves as – phục vụ như là
 75. various – đa dạng
 76. events – sự kiện
 77. intellectual – trí tuệ
 78. property – tài sản
 79. rights – quyền lợi
 80. combat piracy – đấu tranh chống vi phạm bản quyền
 81. advocate – ủng hộ
 82. stronger enforcement – việc thực thi mạnh mẽ hơn
 83. laws – luật pháp
 84. advocate for – ủng hộ cho
 85. technological advancement – tiến bộ công nghệ
 86. thriving – phát triển mạnh mẽ
 87. consumers – người tiêu dùng
 88. policymaker – nhà chính sách
 89. piracy – vi phạm bản quyền
 90. infringement – sự vi phạm
 91. safeguarding – bảo vệ
 92. ecosystem – hệ sinh thái
 93. creators – nhà sáng tạo
 94. compensate – bồi thường
 95. recognize – nhận ra
 96. unauthorized – không được ủy quyền
 97. distribution – phân phối
 98. significant – đáng kể
 99. innovation – đổi mới
 100. advancement – tiến bộ

World Copyright Day: Celebrating Intellectual Property Rights

Every year on April 23rd, World Copyright Day is observed to celebrate the importance of copyright and to raise awareness about the protection of intellectual property rights. This day serves as a reminder of the significant role that copyrights play in encouraging creativity, innovation, and cultural diversity worldwide.

Copyright is a legal concept that grants creators the exclusive right to reproduce, distribute, and profit from their original works. It applies to various forms of creative expression, including literature, music, art, films, and software. By safeguarding these rights, copyright laws promote the creation of new content by providing creators with incentives and recognition for their contributions.

In today’s digital age, where information is easily accessible and shareable, the need to protect intellectual property rights has become more crucial than ever. Piracy and unauthorized distribution of copyrighted material pose challenges to creators and rights holders, depriving them of fair compensation for their work. World Copyright Day serves as a platform to address these challenges and advocate for stronger enforcement of copyright laws to combat piracy and infringement.

Moreover, World Copyright Day is an opportunity to recognize the economic and cultural significance of the creative industries. Copyright-intensive industries contribute substantially to the global economy, generating employment opportunities and driving innovation and technological advancement. By protecting copyright, societies can foster creativity, support artists and creators, and preserve cultural heritage for future generations.

On this day, various events and initiatives are organized around the world to promote awareness of copyright issues and educate the public about the importance of respecting intellectual property rights. These activities include seminars, workshops, exhibitions, and campaigns aimed at raising awareness among creators, consumers, policymakers, and the general public.

In conclusion, World Copyright Day serves as a reminder of the invaluable contribution of copyright to the cultural, economic, and social development of societies worldwide. By celebrating and protecting intellectual property rights, we can foster a thriving creative ecosystem that benefits creators, consumers, and society as a whole. Let us use this day to reaffirm our commitment to respecting and upholding copyright laws and promoting a culture of creativity, innovation, and respect for intellectual property rights.

Cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp trong bài báo:

 1. Cấu trúc câu chính:
  • Bài báo sử dụng nhiều câu phức có cấu trúc phức tạp nhưng rõ ràng và dễ hiểu.
  • Câu chủ đề thường nằm ở đầu câu, sau đó là các câu phụ để bổ sung thông tin hoặc giải thích ý chính.
 2. Cấu trúc ngữ pháp:
  • Động từ và Tính từ:
   • Sử dụng động từ và tính từ đa dạng để mô tả, ví dụ: “celebrate,” “raise,” “protect,” “encourage,” “safeguard,” “promote,” “address,” “recognize,” “contribute,” “support,” “preserve,” “serve,” “organize,” “educate,” “foster,” “benefit,” “reaffirm,” “uphold,” “respect.”
  • Danh từ và Cụm từ danh từ:
   • Sử dụng các danh từ và cụm từ danh từ như “copyright,” “intellectual property rights,” “significant role,” “creative expression,” “digital age,” “copyright laws,” “copyrighted material,” “fair compensation,” “economic significance,” “cultural heritage,” “future generations,” “employment opportunities,” “technological advancement,” “creative industries,” “global economy,” “copyright issues,” “cultural development,” “society,” “public,” “general public.”
  • Trạng từ và Cụm từ trạng từ:
   • Sử dụng trạng từ và cụm từ trạng từ để mô tả thêm thông tin, ví dụ: “crucially,” “substantially,” “easily,” “variously,” “significantly,” “moreover,” “annually,” “around the world,” “as a whole,” “substantially,” “in conclusion.”

Đọc lại bài trước có liên quan: 90 từ vựng và cụm từ vựng chủ đề Ngày Trái Đất Earth Day.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN