20 câu nói đáng nhớ trong Đại Hải Trình

dai_hai_trinh_2

20 câu nói đáng nhớ trong Đại Hải Trình

Nhân dịp phong trào toàn dân Việt Nam đều đang muốn đi Đại Hải Trình để tìm kho báu trị giá 637.000 tỷ đồng. The Real IELTS cũng sưu tập các câu nói trong truyện One Piece (Vua Hải Tặc) để góp vui cho các “thủy thủ” khi chuẩn bị cho chuyến Đại Hải Trình dài và gian khổ.

Sau đây là các đoạn trích thoại của chuyến Đại Hải Trình

“I don’t want to conquer anything. I just think the guy with the most freedom in this whole ocean… is the Pirate King!” – Monkey D. Luffy

“Tôi không muốn chinh phục bất cứ điều gì. Tôi chỉ nghĩ rằng người có tự do nhất trên biển cả này… chính là Vua Hải Tặc!” – Monkey D. Luffy

Dai_Hai_Trinh

“When do you think people die? When they are shot through the heart by the bullet of a pistol? No. When they are ravaged by an incurable disease? No. When they drink a soup made from a poisonous mushroom!? No! People die when they are forgotten!” – Dr. Hiluluk

“Khi bạn nghĩ người ta chết khi nào? Khi bị bắn vào tim bằng viên đạn của súng? Không. Khi bị hủy hoại bởi một căn bệnh không thể chữa khỏi? Không. Khi uống một tô súp từ nấm độc!? Không! Người ta chết khi họ bị lãng quên!” – Tiến sĩ Hiluluk

Dai_Hai_Trinh_1
20 Câu Nói Đáng Nhớ Trong Đại Hải Trình

“Inherited will, the swelling of the changing times, and the dreams of people. These are things that cannot be stopped. As long as people seek the answer to freedom, these will never cease to be!” – Gol D. Roger

“Di sản, sự thay đổi của thời đại, và giấc mơ của con người. Đây là những điều không thể ngăn chặn được. Miễn là con người tìm kiếm câu trả lời cho tự do, những điều này sẽ không bao giờ ngừng lại!” – Gol D. Roger

“I’ve set myself to become the King of the Pirates…and if I die trying…then at least I tried!” – Monkey D. Luffy

“Tôi đã quyết định trở thành Vua Hải Tặc… và nếu tôi chết trong quá trình đó… thì ít nhất tôi đã cố gắng!” – Monkey D. Luffy

Dai_Hai_Trinh_2
20 Câu Nói Đáng Nhớ Trong Đại Hải Trình

“It’s not about whether it’s possible or not. When you put your head down and run into it, everything will collapse.” – Trafalgar D. Water Law

“Không phải vấn đề là có thể hay không. Khi bạn cúi đầu và chạy vào, mọi thứ sẽ sụp đổ.” – Trafalgar D. Water Law

“Men who can’t wipe away the tears from a woman’s eyes aren’t real men.” – Sanji

“Những người đàn ông không thể lau đi nước mắt từ đôi mắt của một phụ nữ không phải là người đàn ông thực sự.” – Sanji

Dai_Hai_Trinh_3

“I don’t want to live like a criminal.” – Nico Robin

“Tôi không muốn sống như một tên tội phạm.” – Nico Robin

“No matter how deep the night, it always turns to day, eventually.” – Brook

“Cuối cùng, dù đêm thế nào cũng sẽ chuyển thành ngày.” – Brook

Dai_Hai_Trinh_4

“The memories of a man in his old age are the deeds of a man in his prime.” – Silvers Rayleigh

“Những ký ức của một người già là những hành động của người đó lúc còn trẻ.” – Silvers Rayleigh

“I don’t care what you want, whether you want to be the strongest swordsman or to conquer the world, but I have my own goals, and I’ll achieve them.” – Roronoa Zoro

“Tôi không quan tâm bạn muốn gì, liệu bạn muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất hay chinh phục thế giới, nhưng tôi có mục tiêu riêng và tôi sẽ đạt được chúng.” – Roronoa Zoro

“If you’re gonna insist that the truth is whatever you happen to believe, then I won’t bother with you anymore.” – Usopp

“Nếu bạn cứ cố chấp rằng sự thật là bất cứ điều gì bạn muốn tin, thì tôi sẽ không còn quan tâm đến bạn nữa.” – Usopp

“Life is like a pencil that will surely run out, but will leave the beautiful writing of life.” – Nami

“Cuộc sống giống như một cây bút chì sẽ chắc chắn cạn kiệt, nhưng sẽ để lại những dòng viết đẹp của cuộc sống.” – Nami

Dai_Hai_Trinh_5

“It’s okay to dream, as long as you have the will to make it happen.” – Monkey D. Luffy

“Không sao khi mơ mộng, miễn là bạn có ý chí để thực hiện nó.” – Monkey D. Luffy

“The country’s unity… is forged through strong bonds between its people!” – Monkey D. Luffy

“Đoàn kết của đất nước được tạo nên thông qua những mối liên kết mạnh mẽ giữa nhân dân!” – Monkey D. Luffy

“I don’t wanna live a thousand years. If I just live through today, that’ll be enough.” – Portgas D. Ace

“Tôi không muốn sống nghìn năm. Nếu tôi chỉ sống qua ngày hôm nay, đó sẽ là đủ.” – Portgas D. Ace

Dai_Hai_Trinh_6

“The most dangerous people are the ones who feel like they’ve got nothing to lose.” – Monkey D. Luffy

“Những người nguy hiểm nhất là những người cảm thấy mình không có gì để mất.” – Monkey D. Luffy

“People’s dreams never end!” – Monkey D. Luffy

“Ước mơ của mọi người không bao giờ kết thúc!” – Monkey D. Luffy

“Whether you’re a hero or not… all that matters is what you can do!” – Roronoa Zoro

“Dù bạn là một anh hùng hay không… điều quan trọng là bạn có thể làm được gì!” – Roronoa Zoro

“I don’t have to know that I’m going to win. I’m not scared of dying, you know. That’s because I believe in my friends!” – Roronoa Zoro

“Tôi không cần phải biết rằng tôi sẽ thắng. Tôi không sợ chết, bạn biết đấy. Đó là bởi vì tôi tin vào bạn bè của mình!” – Roronoa Zoro

Và còn rất nhiều câu nói hay khác nữa. Nhưng để đọc xong truyện tranh cũng oải lắm rồi. Thống kê đến đây tạm thời kết thúc.

Đọc thêm lộ trình cá nhân hóa của The Real IELTS.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN