Ai rồi cũng sẽ phải xin việc và cần viết CV. Nhưng đặc biệt rất thích những những công việc Remote. Tuy nhiên để lấy được những công việc Remote thì cần những CV đặc biệt và khả năng chuyên môn cao. Và thường những việc Remote có lương cao các bạn đều phải biết tiếng Anh.

Vocabulary

 1. Remote work: Làm việc từ xa
 2. Curriculum Vitae (CV): Sơ yếu lý lịch
 3. Tailor: Điều chỉnh, cá nhân hóa
 4. Telecommuting skills: Kỹ năng làm việc từ xa
 5. Autonomy: Tự chủ
 6. Self-discipline: Tự kiểm soát bản thân
 7. Concrete examples: Ví dụ cụ thể
 8. Quantify: Định lượng, đánh giá số liệu
 9. Achievements: Thành tựu
 10. Contribution: Đóng góp
 11. Proficiency: Sự thành thạo
 12. Digital tools: Công cụ số
 13. Collaboration tools: Công cụ hợp tác
 14. Soft skills: Kỹ năng mềm
 15. Adaptability: Khả năng thích ứng
 16. Time management: Quản lý thời gian
 17. Problem-solving: Giải quyết vấn đề
 18. Tailor: Điều chỉnh
 19. Navigate: Điều hướng
 20. Resilience: Sự kiên nhẫn, bền bỉ
 21. References: Tham khảo

Bài báo Crafting a Winning Remote Job CV: Your Key to Landing Your Dream Position

Viết Một CV Thành Công Cho Công Việc Làm Từ Xa: Chìa Khóa Để Đạt Được Vị Trí Mơ Ước Của Bạn

In today’s rapidly evolving job market, remote work has become not just a trend, but a necessity for many professionals seeking flexibility, work-life balance, and expanded opportunities. As the demand for remote positions continues to soar, the competition for these coveted roles intensifies.

Trong thị trường việc làm đang phát triển nhanh chóng hiện nay, làm việc từ xa không chỉ là một xu hướng mà còn là một sự cần thiết đối với nhiều chuyên gia đang tìm kiếm tính linh hoạt, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, và cơ hội mở rộng. Khi nhu cầu cho vị trí làm việc từ xa tiếp tục tăng cao, sự cạnh tranh cho những vị trí quý giá này càng trở nên gay gắt.

In this digital era, your Curriculum Vitae (CV) serves as your first impression, your ticket to securing that dream remote job. Crafting a compelling remote job CV requires a strategic approach tailored to the unique demands of remote work environments. Here’s how to ensure your CV stands out amidst the virtual crowd:

Trong thời đại số hóa này, Sơ yếu lý lịch (CV) của bạn là ấn tượng đầu tiên, vé của bạn để đảm bảo được vị trí làm việc từ xa mơ ước đó. Viết một CV thuyết phục yêu cầu một cách tiếp cận chiến lược được tùy chỉnh để đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của môi trường làm việc từ xa. Dưới đây là cách để đảm bảo rằng CV của bạn nổi bật giữa đám đông ảo:

1. Tailor Your CV for Remote Work: Highlight your experience with remote work or any relevant telecommuting skills. Showcase your ability to thrive in a virtual setting by emphasizing your autonomy, self-discipline, and effective communication skills. Provide concrete examples of past remote work experiences or projects completed independently.

1. Điều Chỉnh CV Của Bạn Cho Công Việc Làm Từ Xa: Nêu bật kinh nghiệm của bạn với làm việc từ xa hoặc bất kỳ kỹ năng làm việc từ xa nào phù hợp. Trưng bày khả năng của bạn để phát triển trong một môi trường ảo bằng cách nhấn mạnh tự chủ, tự kiểm soát bản thân, và kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Cung cấp ví dụ cụ thể về các kinh nghiệm làm việc từ xa trước đó hoặc các dự án hoàn thành độc lập.

2. Focus on Results: Quantify your achievements and contributions in previous roles. Remote employers value tangible results, so be sure to include metrics that demonstrate your impact, such as increased productivity, revenue growth, or successful project outcomes. Highlight how your skills and expertise can directly benefit the prospective employer, even in a remote setting.

2. Tập Trung Vào Kết Quả: Định lượng những thành tựuđóng góp trong các vai trò trước đó. Nhà tuyển dụng làm việc từ xa đánh giá cao kết quả cụ thể, vì vậy hãy đảm bảo bao gồm các số liệu thể hiện ảnh hưởng của bạn, như tăng năng suất, tăng doanh số, hoặc kết quả dự án thành công. Nêu bật cách kỹ năng và kiến thức của bạn có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho nhà tuyển dụng tiềm năng, ngay cả trong một môi trường làm việc từ xa.

3. Highlight Technical Proficiency: In remote roles, proficiency with digital tools and technology is essential. List relevant software, platforms, and collaboration tools you are proficient in, such as project management systems, video conferencing software, and communication platforms. Showcase your ability to adapt to new technologies and learn quickly in a remote work environment.

3. Nêu Bật Sự Thành Thạo Kỹ Thuật: Trong các vai trò làm việc từ xa, thành thạo với công cụ số và công nghệ là không thể thiếu. Liệt kê phần mềm, nền tảng, và công cụ hợp tác liên quan mà bạn thành thạo, như hệ thống quản lý dự án, phần mềm họp trực tuyến, và các nền tảng giao tiếp. Trưng bày khả năng của bạn để thích nghi với công nghệ mới và học nhanh trong một môi trường làm việc từ xa.

4. Showcase Remote-Friendly Soft Skills: Emphasize soft skills crucial for remote work success, such as adaptability, time management, problem-solving, and teamwork. Provide examples of how you’ve effectively collaborated with remote teams, managed time zones, and overcome communication barriers. Illustrate your ability to work autonomously while still contributing to team objectives.

4. Nêu Bật Kỹ Năng Mềm Phù Hợp Với Làm Việc Từ Xa: Nhấn mạnh kỹ năng mềm quan trọng cho sự thành công trong làm việc từ xa, như khả năng thích ứng, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, và làm việc nhóm. Cung cấp các ví dụ về cách bạn đã hợp tác một cách hiệu quả với đội làm việc từ xa, quản lý múi giờ, và vượt qua các rào cản giao tiếp. Minh họa khả năng của bạn để làm việc độc lập trong khi vẫn đóng góp vào mục tiêu của nhóm.

5. Craft a Clear and Concise CV: Keep your CV concise, focusing on relevant experiences and skills that align with the remote job you’re applying for. Use clear and professional language, and ensure your CV is well-organized and easy to navigate. Tailor your CV for each remote job application, highlighting specific skills and experiences that match the job requirements.

5. Viết Một CV Rõ Ràng Và Súc Tích: Giữ CV của bạn súc tích, tập trung vào các kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp với công việc làm việc từ xa bạn đang nộp đơn. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chuyên nghiệp, và đảm bảo CV của bạn được tổ chức cẩn thận và dễ dàng điều hướng. Điều chỉnh CV của bạn cho mỗi đơn ứng tuyển công việc làm việc từ xa, nhấn mạnh kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể phù hợp với yêu cầu công việc.

6. Highlight Remote-Friendly Traits: Remote employers seek candidates who demonstrate traits conducive to remote work, such as self-motivation, resilience, and adaptability. Use your CV to showcase these traits through examples of remote work experiences, professional development initiatives pursued independently, or successful remote collaboration efforts.

6. Nêu Bật Các Đặc Điểm Thích Hợp Với Làm Việc Từ Xa: Nhà tuyển dụng làm việc từ xa tìm kiếm ứng viên có các đặc điểm thúc đẩy cho làm việc từ xa, như tự-motivation, kiên nhẫn, và khả năng thích ứng. Sử dụng CV của bạn để trưng bày những đặc điểm này thông qua các ví dụ về kinh nghiệm làm việc từ xa, các hoạt động phát triển chuyên môn được tiến hành độc lập, hoặc các nỗ lực hợp tác từ xa thành công.

7. Include Remote Work References: If possible, include references who can speak to your remote work capabilities and effectiveness. Former colleagues or supervisors who have experience working with you remotely can provide valuable insights into your suitability for remote positions.

7. Bao Gồm Tham Khảo Công Việc Từ Xa: Nếu có thể, bao gồm các tham khảo có thể nói về khả năng và hiệu quả của bạn trong làm việc từ xa. Các đồng nghiệp hoặc cấp trên trước đây có kinh nghiệm làm việc với bạn từ xa có thể cung cấp thông tin quý giá về tính phù hợp của bạn cho các vị trí làm việc từ xa.

In Conclusion: Crafting a winning CV for remote job applications requires a strategic approach that emphasizes your ability to thrive in virtual work environments. By tailoring your CV to highlight remote-friendly skills, experiences, and traits, you can increase your chances of securing your ideal remote position.

Kết Luận: Viết một CV chiến lược cho các ứng dụng công việc làm từ xa đòi hỏi một cách tiếp cận chiến lược nhấn mạnh khả năng của bạn để phát triển trong môi trường làm việc ảo. Bằng cách điều chỉnh CV của bạn để nêu bật kỹ năng phù hợp với làm việc từ xa, kinh nghiệm, và các đặc điểm, bạn có thể tăng cơ hội của mình để đảm bảo vị trí làm việc từ xa lý tưởng của bạn.

Remember to showcase your technical proficiency, focus on results, and demonstrate your suitability for remote work through clear and concise communication. With a well-crafted remote job CV, you can stand out as a top candidate in today’s competitive remote job market.

Hãy nhớ trưng bày sự thành thạo kỹ thuật của bạn, tập trung vào kết quả, và minh họa sự phù hợp của bạn với làm việc từ xa thông qua giao tiếp rõ ràng và súc tích. Với một CV làm việc từ xa được viết kỹ lưỡng, bạn có thể nổi bật như một ứng viên hàng đầu trong thị trường công việc làm từ xa cạnh tranh ngày nay.

Grammar

Cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh:

 1. Present Simple tense (Hiện tại đơn):
  • Remote work has become a necessity. (Làm việc từ xa đã trở thành một sự cần thiết.)
  • Your Curriculum Vitae serves as your first impression. (Sơ yếu lý lịch của bạn là ấn tượng đầu tiên của bạn.)
 2. Present Continuous tense (Hiện tại tiếp diễn):
  • Crafting a winning remote job CV requires a strategic approach. (Viết một CV làm việc từ xa thành công đòi hỏi một cách tiếp cận chiến lược.)
  • Employers are seeking candidates who demonstrate remote-friendly traits. (Nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ứng viên thể hiện các đặc điểm phù hợp với làm việc từ xa.)
 3. Past Simple tense (Quá khứ đơn):
  • Remote work positions continued to soar. (Các vị trí làm việc từ xa tiếp tục tăng cao.)
  • Remote work experiences or projects completed independently were highlighted. (Các kinh nghiệm làm việc từ xa hoặc các dự án hoàn thành độc lập được nêu bật.)
 4. Modal verbs (Động từ trợ động từ):
  • You can increase your chances of securing your ideal remote position. (Bạn có thể tăng cơ hội của mình để đảm bảo vị trí làm việc từ xa lý tưởng của bạn.)
 5. Adjectives (Tính từ):
  • Compelling remote job CV (CV làm việc từ xa thuyết phục)
  • Concrete examples (Ví dụ cụ thể)
  • Remote-friendly skills (Kỹ năng phù hợp với làm việc từ xa)
 6. Comparatives and Superlatives (So sánh và cực đại):
  • The competition for remote positions intensifies. (Sự cạnh tranh cho các vị trí làm việc từ xa trở nên gay gắt hơn.)
 7. Passive Voice (Bị động):
  • Remote work experiences were highlighted. (Các kinh nghiệm làm việc từ xa được nêu bật.)
 8. Phrasal Verbs (Động từ cụm):
  • Stand out (Nổi bật)
  • Thrive in (Phát triển trong)

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 32: Crafting a Winning CV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN