Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng chấn động địa cầu đối với các nhà bình luận quân sự thời đó. Vậy các nhà báo nước ngoài nói gì về chiến thắng lẫy lừng 5 châu này?

Vocabulary

 1. Iconic moment: khoảnh khắc đặc biệt
 2. Annals: sử sách, các hồ sơ lịch sử
 3. Decisive victory: chiến thắng quyết định
 4. Struggle for independence: cuộc đấu tranh cho độc lập
 5. Geopolitical landscape: cảnh địa chính trị thế giới
 6. Liberation movements: các phong trào giải phóng
 7. Enduring legacy: di sản lâu dài
 8. Colonial rule: cai trị thuộc địa
 9. Focal point: trung tâm, tâm điểm
 10. Anti-colonial resistance: sự chống lại thuộc địa
 11. Sovereignty: chủ quyền
 12. Fortified outpost: điểm cứng, chốt chặn được tăng cường
 13. Siege campaign: chiến dịch bao vây
 14. Masterstroke: đòn bẩy, đòn bẻ khóa
 15. Overwhelming odds: cơ hội chóng mặt, ưu thế áp đảo
 16. Harsh conditions: điều kiện khắc nghiệt
 17. Relentlessly: không ngừng nghỉ, không mệt mỏi
 18. Innovative tactics: chiến thuật sáng tạo
 19. Tunnel warfare: chiến tranh hầm ngầm
 20. Anti-aircraft ambushes: trận đánh bất ngờ chống máy bay
 21. Turning point: điểm quan trọng, chuyển biến quyết định
 22. French stronghold: căn cứ vững chắc của Pháp
 23. Severe blow: đòn mạnh, đòn đau
 24. Colonial ambitions: hoài bão thuộc địa
 25. Pave the way: mở đường, chuẩn bị đường đi
 26. Reaffirming the belief: khẳng định lại niềm tin
 27. Perseverance: sự kiên trì, bền bỉ
 28. Unity: sự đoàn kết, sự thống nhất

Bài báo The Historic Victory of Dien Bien Phu: A Turning Point in Vietnam’s Struggle for Independence

Chiến thắng Lịch sử tại Điện Biên Phủ: Một Bước Ngoặt Trong Cuộc Chiến Độc Lập Của Việt Nam

Introduction: The Battle of Dien Bien Phu in 1954 stands as an iconic moment in the annals of Vietnamese history, marking a decisive victory in the nation’s struggle for independence. This historic battle not only reshaped the geopolitical landscape of Southeast Asia but also inspired liberation movements worldwide. This article delves into the significance of the Battle of Dien Bien Phu and its enduring legacy.

Giới thiệu: Trận Điện Biên Phủ năm 1954 đứng là một khoảnh khắc đặc biệt trong các sử sách của lịch sử Việt Nam, đánh dấu một chiến thắng quyết định trong cuộc đấu tranh cho độc lập của quốc gia. Trận đánh lịch sử này không chỉ làm thay đổi cảnh địa chính trị của Đông Nam Á mà còn truyền cảm hứng cho các phong trào giải phóng trên toàn thế giới. Bài viết này sẽ đi sâu vào ý nghĩa của Trận Điện Biên Phủ và di sản lâu dài của nó.

Historical Context: Following decades of colonial rule by the French, Vietnam emerged as a focal point of anti-colonial resistance in the mid-20th century. The First Indochina War, which began in 1946, saw the Vietnamese people fighting for their sovereignty against French colonial forces. By 1953, the French sought to regain control by establishing a fortified outpost in Dien Bien Phu, a remote valley in northwestern Vietnam.

Bối cảnh Lịch sử: Sau hàng thập kỷ bị cai trị thuộc địa bởi Pháp, Việt Nam trỗi dậy trở thành một trung tâm của sự chống lại thuộc địa vào giữa thế kỷ 20. Chiến tranh Đông Dương lần đầu tiên, bắt đầu từ năm 1946, đã chứng kiến người Việt Nam chiến đấu cho chủ quyền của họ chống lại lực lượng thuộc địa của Pháp. Đến năm 1953, Pháp cố gắng lấy lại kiểm soát bằng cách thiết lập một điểm cứng được tăng cường ở Điện Biên Phủ, một thung lũng hẻo lánh ở phía tây bắc của Việt Nam.

The Battle: The French military’s strategy at Dien Bien Phu relied heavily on air power and the belief that the rugged terrain would provide a natural defense. However, under the leadership of General Vo Nguyen Giap, the Viet Minh forces meticulously planned and executed a siege campaign that proved to be their masterstroke. Despite facing overwhelming odds and harsh conditions, the Vietnamese forces relentlessly pressed the attack, employing innovative tactics such as tunnel warfare and anti-aircraft ambushes.

Trận Đánh: Chiến lược quân sự của Pháp tại Điện Biên Phủ phụ thuộc nhiều vào sức mạnh không quân và niềm tin rằng địa hình gồ ghề sẽ tạo điều kiện phòng thủ tự nhiên. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tướng Võ Nguyên Giáp, lực lượng Việt Minh đã lên kế hoạch và thực hiện một chiến dịch bao vây một cách tỉ mỉ, chứng minh rằng đó là một đòn bẩy của họ. Mặc dù đối diện với cơ hội chóng mặt và điều kiện khắc nghiệt, lực lượng Việt Nam không mệt mỏi tấn công, sử dụng các chiến thuật sáng tạo như chiến tranh hầm ngầm và trận đánh bất ngờ chống máy bay.

The turning point of the battle came with the fall of the French stronghold “Beatrice” in March 1954, followed by subsequent victories that isolated and weakened the remaining French positions. On May 7, 1954, after nearly two months of intense fighting, the French garrison at Dien Bien Phu surrendered, marking a monumental triumph for the Vietnamese forces.

Điểm quan trọng của trận đánh đến với sự sụp đổ của căn cứ vững chắc của Pháp “Beatrice” vào tháng 3 năm 1954, sau đó là những chiến thắng sau đó đã cô lập và làm suy yếu các vị trí Pháp còn lại. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, sau gần hai tháng giao tranh gay gắt, lữ đoàn Pháp tại Điện Biên Phủ đã đầu hàng, đánh dấu một chiến thắng lịch sử cho lực lượng Việt Nam.

Significance: The victory at Dien Bien Phu was more than a military success; it was a symbol of Vietnam’s unwavering determination to break free from colonial shackles. The defeat dealt a severe blow to French colonial ambitions in Indochina and paved the way for negotiations that led to the Geneva Accords later that year. These accords partitioned Vietnam into North and South, setting the stage for the subsequent Vietnam War.

Ý nghĩa: Chiến thắng tại Điện Biên Phủ không chỉ là một thành công quân sự; nó còn là biểu tượng cho sự quyết tâm không ngừng của Việt Nam để thoát khỏi những giới hạn thuộc địa. Thất bại này gây ra một đòn mạnh vào hoài bão thuộc địa của Pháp tại Đông Dương và mở đường cho các cuộc đàm phán dẫn đến Hiệp Định Geneva vào cuối năm đó. Những hiệp định này chia Việt Nam thành Bắc và Nam, mở đường cho cuộc chiến tranh Việt Nam sau này.

Legacy: The legacy of Dien Bien Phu reverberates through Vietnamese history as a testament to the resilience and sacrifice of the Vietnamese people in their quest for independence. It remains a source of national pride and solidarity, commemorated annually in Vietnam as a reminder of the triumph of David against Goliath and the enduring spirit of liberation.

Di sản: Di sản của Điện Biên Phủ vẫn vang vọng qua lịch sử của Việt Nam như một bằng chứng cho sự kiên trì và hy sinh của người Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho độc lập. Nó vẫn là nguồn tự hào và đoàn kết dân tộc, được tưởng nhớ hàng năm tại Việt Nam như một lời nhắc nhở về sự chiến thắng của David trước Goliath và tinh thần giải phóng bền bỉ.

Conclusion: The Battle of Dien Bien Phu stands as a defining moment not only in Vietnamese history but also in the broader narrative of decolonization and anti-imperialist struggles. Its legacy serves as a beacon of hope for oppressed peoples around the world, reaffirming the belief that perseverance and unity can overcome even the most formidable adversaries.

Kết luận: Trận Điện Biên Phủ đứng là một khoảnh khắc quyết định không chỉ trong lịch sử Việt Nam mà còn trong câu chuyện lớn hơn về giải phóng và cuộc đấu tranh chống đế quốc. Di sản của nó là một tia hy vọng cho những dân tộc bị áp bức trên khắp thế giới, khẳng định lại niềm tin rằng sự kiên trì và đoàn kết có thể vượt qua cả những kẻ thù mạnh mẽ nhất.

Grammar

 1. Câu đảo ngữ:
  • “Despite facing overwhelming odds and harsh conditions, the Vietnamese forces relentlessly pressed the attack.” (Mặc dù đối diện với cơ hội chóng mặt và điều kiện khắc nghiệt, lực lượng Việt Nam không mệt mỏi tấn công.)
 2. Mệnh đề quan hệ:
  • “The turning point of the battle came with the fall of the French stronghold ‘Beatrice’ in March 1954.” (Điểm quan trọng của trận đánh đến với sự sụp đổ của căn cứ vững chắc của Pháp “Beatrice” vào tháng 3 năm 1954.)
 3. Mệnh đề đẳng lập:
  • “The victory at Dien Bien Phu was more than a military success; it was a symbol of Vietnam’s unwavering determination.” (Chiến thắng tại Điện Biên Phủ không chỉ là một thành công quân sự; nó còn là biểu tượng cho sự quyết tâm không ngừng của Việt Nam.)
 4. Cấu trúc so sánh:
  • “Its legacy serves as a beacon of hope for oppressed peoples around the world, reaffirming the belief that perseverance and unity can overcome even the most formidable adversaries.” (Di sản của nó là một tia hy vọng cho những dân tộc bị áp bức trên khắp thế giới, khẳng định lại niềm tin rằng sự kiên trì và đoàn kết có thể vượt qua cả những kẻ thù mạnh mẽ nhất.)
 5. Dạng bị động:
  • “The French sought to regain control by establishing a fortified outpost in Dien Bien Phu.” (Pháp cố gắng lấy lại kiểm soát bằng cách thiết lập một điểm cứng được tăng cường ở Điện Biên Phủ.)
 6. Câu điều kiện loại 1:
  • “If perseverance and unity can overcome even the most formidable adversaries.” (Nếu sự kiên trì và đoàn kết có thể vượt qua cả những kẻ thù mạnh mẽ nhất.)
 7. Dấu phẩy để tách mệnh đề phụ:
  • “The turning point of the battle came with the fall of the French stronghold ‘Beatrice’ in March 1954, followed by subsequent victories that isolated and weakened the remaining French positions.” (Điểm quan trọng của trận đánh đến với sự sụp đổ của căn cứ vững chắc của Pháp “Beatrice” vào tháng 3 năm 1954, sau đó là những chiến thắng sau đó đã cô lập và làm suy yếu các vị trí Pháp còn lại.)

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 33: Winning Remote Job CV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN