Đọc sách (Reading Books) có lợi ích gì? Chúng ta đã đọc nhiều về vấn đề này. Nhưng lần này chúng ta thử đọc vấn đề đó bằng tiếng Anh xem sao nhé.

Từ vựng và cụm từ vựng cần nắm được với chủ đề Reading Books

 1. Repositories (n): Kho tàng
 2. Perspectives (n): Quan điểm
 3. Invaluable (adj): Vô giá, không thể đo bằng tiền
 4. Acquisition (n): Sự học, sự tiếp nhận
 5. Well-being (n): Sự khỏe mạnh, hạnh phúc
 6. Entertainment (n): Sự giải trí
 7. Delving (v): Đào sâu, nghiên cứu kỹ lưỡng
 8. Nuanced (adj): Tinh tế, phức tạp
 9. Insights (n): Cái nhìn sâu sắc, hiểu biết
 10. Cognitive (adj): Liên quan đến nhận thức
 11. Decline (n): Sự suy giảm
 12. Respite (n): Sự nghỉ ngơi, giải lao
 13. Escapism (n): Sự trốn tránh, tìm kiếm sự giải thoát
 14. Vicarious (adj): Gián tiếp, qua truyện, truyền miệng
 15. Interpersonal (adj): Liên quan đến giao tiếp giữa người với người
 16. Enriching (adj): Làm giàu, làm phong phú

The Benefits of Reading Books: A Gateway to Knowledge and Well-being

Lợi ích của Việc Đọc Sách: Cánh Cửa dẫn đến Kiến thức và Sức khỏe Tốt.

In today’s fast-paced digital age, where screens dominate our daily lives, the simple pleasure of delving into a good book often takes a back seat. However, the benefits of reading books extend far beyond mere entertainment; they serve as invaluable tools for personal growth, knowledge acquisition, and overall well-being.

Trong thời đại số hóa hiện nay, nơi mà màn hình chiếm ưu thế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, niềm vui đơn giản của việc đắm chìm vào một cuốn sách tốt thường thường bị lãng quên. Tuy nhiên, lợi ích của việc đọc sách không chỉ giới hạn ở việc giải trí đơn thuần; chúng phục vụ như những công cụ không thể đo bằng tiền cho sự phát triển cá nhân, tiếp nhận kiến thức, và tổng thể sức khỏe tốt.

First and foremost, books are repositories of knowledge. They offer a window into different cultures, perspectives, and ideas, broadening our understanding of the world around us. Whether it’s diving into the depths of history, exploring the intricacies of science, or immersing oneself in the complexities of human psychology, books provide a wealth of information waiting to be discovered.

Trước hết và quan trọng nhất, sách là kho tàng của kiến thức. Chúng cung cấp một cái nhìn vào các văn hóa, quan điểm, và ý tưởng khác nhau, mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về thế giới xung quanh. Dù là đào sâu vào chiều sâu của lịch sử, khám phá những sự phức tạp của khoa học, hoặc đắm chìm vào những sự phức tạp của tâm lý con người, sách cung cấp một kho kiến thức đang chờ đợi được khám phá.

In an age where information is readily accessible at our fingertips, books remain unrivaled in their ability to offer in-depth analysis and nuanced insights.

Trong một thời đại nơi thông tin có sẵn dễ dàng trên đầu ngón tay của chúng ta, sách vẫn là vô song trong khả năng cung cấp phân tích sâu sắccái nhìn tinh tế.

Moreover, reading stimulates the mind and exercises cognitive functions. Just like a muscle, the brain requires regular exercise to stay sharp, and reading serves as an excellent workout. Studies have shown that reading can improve vocabulary, enhance analytical thinking, and even stave off cognitive decline in later life.

Hơn nữa, việc đọc kích thích trí não và tập luyện các chức năng nhận thức. Giống như một cơ bắp, não cần được tập luyện thường xuyên để giữ sự sắc nét, và việc đọc sách phục vụ như một bài tập tốt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đọc có thể cải thiện vốn từ vựng, tăng cường tư duy phân tích, và thậm chí ngăn chặn sự suy giảm nhận thức ở tuổi cao.

By engaging with the written word, readers not only expand their intellectual horizons but also sharpen their critical thinking skills, fostering a deeper understanding of complex issues.

Bằng cách tương tác với từng từ văn bản, người đọc không chỉ mở rộng tầm hiểu biết trí tuệ của mình mà còn mài giũa kỹ năng tư duy phản biện của họ, khuyến khích sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề phức tạp.

Beyond the realm of intellect, reading also has profound effects on mental health and well-being. In a world fraught with stress and anxiety, books offer a refuge, providing solace and comfort to weary souls. Whether through the immersive escapism of fiction or the practical wisdom of self-help literature, reading has a therapeutic effect, offering moments of respite from the hustle and bustle of everyday life.

Vượt ra khỏi lĩnh vực trí óc, việc đọc cũng có ảnh hưởng sâu sắc đối với sức khỏe tâm thầnsức khỏe tốt. Trong một thế giới đầy căng thẳng và lo âu, sách cung cấp một nơi trú ẩn, mang lại sự an ủi và thoải mái cho những tâm hồn mệt mỏi. Dù là qua sự trốn tránh sâu lắng của hư cấu hoặc sự khôn ngoan thực tiễn của văn học tự lực, việc đọc có tác dụng hỗ trợ, mang lại những khoảnh khắc nghỉ ngơi khỏi sự bận rộn của cuộc sống hàng ngày.

Moreover, the act of reading promotes mindfulness, encouraging readers to be present in the moment and fully engage with the text at hand.

Hơn nữa, hành động đọc còn khuyến khích sự chánh niệm, khuyến khích người đọc tham gia hoàn toàn vào hiện tại và tương tác đầy đủ với văn bản trước mắt.

Furthermore, reading fosters empathy and emotional intelligence. Through the vicarious experiences of characters in novels or the firsthand accounts of memoirs, readers develop a greater understanding of human emotions and motivations. By stepping into the shoes of others, readers cultivate empathy, compassion, and a broader perspective on the world, enriching their interpersonal relationships and fostering a more inclusive society.

Hơn nữa, việc đọc còn phát triển lòng đồng cảmtrí thông minh cảm xúc. Qua các trải nghiệm gián tiếp của các nhân vật trong tiểu thuyết hoặc các tài liệu truyền miệng, người đọc phát triển một hiểu biết sâu sắc hơn về các cảm xúc và động cơ của con người. Bằng cách bước vào giày của người khác, người đọc nuôi dưỡng lòng đồng cảm, lòng trắc ẩn, và một cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới, làm phong phú các mối quan hệ giữa cá nhân của họ và thúc đẩy một xã hội rộng lớn hơn.

In conclusion, the benefits of reading books are manifold and far-reaching. From expanding knowledge and stimulating the mind to promoting mental well-being and fostering empathy, books play a vital role in enriching our lives. In an age dominated by digital distractions, let us not forget the simple joy and profound rewards that come from turning the pages of a good book.

Tóm lại, lợi ích của việc đọc sách là đa dạng và xa rộng. Từ việc mở rộng kiến thức và kích thích trí óc đến việc thúc đẩy sức khỏe tâm thần và nuôi dưỡng sự đồng cảm, sách đóng một vai trò quan trọng trong việc làm phong phú cuộc sống của chúng ta. Trong một thời đại bị chi phối bởi những sự phân tâm kỹ thuật số, hãy không quên niềm vui đơn giản và những phần thưởng sâu sắc mà đến từ lật từng trang của một cuốn sách tốt.

Cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp trong bài báo

 1. Chủ ngữ + động từ: Ví dụ: “Books are repositories of knowledge.”
 2. Mệnh đề quan hệ: Ví dụ: “Where screens dominate our daily lives…”
 3. Danh từ số nhiều không đếm được: Ví dụ: “The benefits of reading books extend…”
 4. Cụm từ phức hợp: Ví dụ: “In-depth analysis and nuanced insights”
 5. Liên từ kết hợp các ý: Ví dụ: “Whether it’s diving into the depths of history, exploring the intricacies of science, or immersing oneself in the complexities of human psychology…”
 6. So sánh hơn: Ví dụ: “Books remain unrivaled in their ability…”
 7. Thì hiện tại hoàn thành: Ví dụ: “Studies have shown that reading can improve…”
 8. Mệnh đề quan hệ giả định: Ví dụ: “In a world fraught with stress and anxiety, books offer a refuge, providing solace and comfort to weary souls.”
 9. Thì quá khứ đơn: Ví dụ: “Moreover, the act of reading promotes mindfulness…”
 10. Câu mệnh lệnh: Ví dụ: “Let us not forget the simple joy…”
 11. Dạng bị động: Ví dụ: “From expanding knowledge and stimulating the mind…”
 12. Câu ghép: Ví dụ: “In an age dominated by digital distractions, let us not forget the simple joy and profound rewards…”
 13. Câu điều kiện loại 1: Ví dụ: “By stepping into the shoes of others, readers cultivate empathy…”
 14. Danh từ quyết định: Ví dụ: “the benefits of reading books”
 15. Cấu trúc ngữ pháp trạng từ: Ví dụ: “Beyond the realm of intellect, reading also has profound effects…”
 16. Dấu phẩy để phân tách các ý: Ví dụ: “Whether through the immersive escapism of fiction, or the practical wisdom of self-help literature, reading has a therapeutic effect…”
 17. Câu hỏi giả định: Ví dụ: “In conclusion, the benefits of reading books are manifold and far-reaching.”
 18. Câu mệnh lệnh phủ định: Ví dụ: “Let us not forget…”

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 35: Vietnam’s Triumph 1975

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN