Causative Verbs Exercises và 40 câu bài tập

Causative Verbs Exercises và 40 câu bài tập

Causative verbs là động từ chỉ sự nhờ vả, yêu cầu hoặc sai khiến ai đó làm việc gì. Các động từ thông dụng nhất trong dạng này là make, have, get, let, và help.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

causative-verbs-exercises

Causative verbs là động từ chỉ sự nhờ vả, yêu cầu hoặc sai khiến ai đó làm việc gì. Các động từ thông dụng nhất trong dạng này là make, have, get, let, và help.

Cấu trúc và cách dùng

 1. Make (bắt, ép buộc)
  • Cấu trúc: S + make + O + V (bare-infinitive)
  • Ví dụ:
   • She makes me clean my room. (Cô ấy bắt tôi dọn phòng.)
 2. Have (nhờ, yêu cầu)
  • Cấu trúc: S + have + O + V (bare-infinitive)
  • Ví dụ:
   • I had him fix my car. (Tôi nhờ anh ấy sửa xe cho tôi.)
  • Cấu trúc bị động: S + have + O + V3/V-ed
  • Ví dụ:
   • I had my car fixed. (Tôi đã nhờ sửa xe của mình.)
 3. Get (nhờ, yêu cầu, thuyết phục)
  • Cấu trúc: S + get + O + to V (infinitive)
  • Ví dụ:
   • I got him to fix my car. (Tôi thuyết phục anh ấy sửa xe cho tôi.)
  • Cấu trúc bị động: S + get + O + V3/V-ed
  • Ví dụ:
   • I got my car fixed. (Tôi đã nhờ sửa xe của mình.)
 4. Let (để, cho phép)
  • Cấu trúc: S + let + O + V (bare-infinitive)
  • Ví dụ:
   • She let me use her phone. (Cô ấy cho tôi dùng điện thoại của cô ấy.)
 5. Help (giúp đỡ)
  • Cấu trúc: S + help + O + (to) V (infinitive) (có thể dùng cả với to VV dạng nguyên mẫu)
  • Ví dụ:
   • She helped me (to) carry the boxes. (Cô ấy giúp tôi mang các hộp.)

100 Câu Bài Tập Causative Verbs

Make

 1. The teacher made us ______ (write) a report.
 2. My mom made me ______ (wash) the dishes.
 3. They made her ______ (apologize).
 4. His joke made everyone ______ (laugh).
 5. The manager made the employees ______ (stay) late.

Have

 1. She had the technician ______ (repair) the computer.
 2. I had the kids ______ (clean) their rooms.
 3. He had the staff ______ (prepare) the presentation.
 4. We had the chef ______ (cook) a special meal.
 5. The director had the actors ______ (rehearse).

Get

 1. She got him ______ (sign) the contract.
 2. I got my brother ______ (help) me with my homework.
 3. They got the children ______ (eat) their vegetables.
 4. He got the students ______ (finish) the project.
 5. We got them ______ (agree) to the terms.

Let

 1. She let me ______ (borrow) her car.
 2. They let us ______ (choose) the activities.
 3. He let his friend ______ (use) his laptop.
 4. We let them ______ (decide) the plan.
 5. My parents let me ______ (stay) up late.

Help

 1. She helped me ______ (find) the book.
 2. They helped him ______ (move) to the new house.
 3. He helped us ______ (solve) the problem.
 4. We helped them ______ (finish) their assignment.
 5. My friend helped me ______ (fix) the bike.

Causative Verbs ở dạng bị động:

 1. I had my hair ______ (cut) yesterday.
 2. She had her car ______ (wash).
 3. We got the house ______ (paint).
 4. They had the documents ______ (send).
 5. He got his phone ______ (repair).

Bài tập hỗn hợp:

 1. The boss made the team ______ (work) overtime.
 2. They had the electrician ______ (install) new lights.
 3. She got the doctor ______ (check) her health.
 4. My parents let me ______ (go) on a trip.
 5. He helped his friend ______ (complete) the project.
 6. The manager had the report ______ (type) by his assistant.
 7. She got the package ______ (deliver).
 8. He let his dog ______ (run) in the park.
 9. They made their son ______ (clean) his room.
 10. I had my phone ______ (fix) by a professional.

Đáp án Causative Verbs

Đáp Án cho Bài Tập về Causative Verbs

Make

 1. The teacher made us write a report.
 2. My mom made me wash the dishes.
 3. They made her apologize.
 4. His joke made everyone laugh.
 5. The manager made the employees stay late.

Have

 1. She had the technician repair the computer.
 2. I had the kids clean their rooms.
 3. He had the staff prepare the presentation.
 4. We had the chef cook a special meal.
 5. The director had the actors rehearse.

Get

 1. She got him to sign the contract.
 2. I got my brother to help me with my homework.
 3. They got the children to eat their vegetables.
 4. He got the students to finish the project.
 5. We got them to agree to the terms.

Let

 1. She let me borrow her car.
 2. They let us choose the activities.
 3. He let his friend use his laptop.
 4. We let them decide the plan.
 5. My parents let me stay up late.

Help

 1. She helped me find the book.
 2. They helped him move to the new house.
 3. He helped us solve the problem.
 4. We helped them finish their assignment.
 5. My friend helped me fix the bike.

Causative Verbs ở dạng bị động:

 1. I had my hair cut yesterday.
 2. She had her car washed.
 3. We got the house painted.
 4. They had the documents sent.
 5. He got his phone repaired.

Bài tập hỗn hợp:

 1. The boss made the team work overtime.
 2. They had the electrician install new lights.
 3. She got the doctor to check her health.
 4. My parents let me go on a trip.
 5. He helped his friend complete the project.
 6. The manager had the report typed by his assistant.
 7. She got the package delivered.
 8. He let his dog run in the park.
 9. They made their son clean his room.
 10. I had my phone fixed by a professional.

Học lại bài cũ: Emphatic Structures Practice và 100 câu bài tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN