Đây là phần 6 của dạng Extremely Hard Question. Cho dù bạn có định ôn tập Writing bất cứ chủ đề nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có những kỳ thi có những câu hỏi nằm ngoài chủ đề đã ôn tập. Bây giờ bạn nên làm thế nào? Nếu như bạn học theo lộ trình cá nhân hóa tại TRI thì bạn chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề này. Còn nếu bạn chưa muốn học thì bạn cứ làm theo các dạng bài tập mà TRI biên soạn sau đây.

Writing Task part 7

How would the distribution of power and decision-making processes differ between a global government and traditional nation-states? Do the advantages outweigh the disadvantages?

Answer

AgreeDisagree
Centralized power allows for quicker decision-making and implementation of policies.Centralized power can lead to tyranny and oppression without proper checks and balances.
Streamlined governance can promote global cooperation and address issues that transcend national borders.Diverse cultural and political backgrounds may hinder effective governance and representation on a global scale.
Global government can better manage global challenges like climate change, pandemics, and resource distribution.Localized decision-making allows for tailored solutions to specific regional needs and preferences.
Enhanced coordination in areas like trade, security, and diplomacy can lead to increased stability and prosperity.Loss of sovereignty may spark resistance and conflicts among nations, undermining stability and cooperation.
Equal representation and participation from all nations can foster a more equitable global order.Power imbalances between nations could exacerbate inequalities and perpetuate injustice on a larger scale.
Greater efficiency in resource allocation and utilization can optimize global development efforts.Risk of bureaucracy and inefficiency may hinder responsiveness and adaptability to changing circumstances.

Summary: Both global government and traditional nation-states offer unique advantages and disadvantages in power distribution and decision-making processes. While a global government can provide streamlined governance and address global challenges effectively, it may face challenges in representation and sovereignty. Conversely, nation-states offer localized solutions and safeguard against centralized power but may struggle with coordination on global issues. Ultimately, the effectiveness of either system depends on the balance struck between centralized control and decentralized autonomy.

Vocabulary

 1. Centralized power: Quyền lực tập trung
 2. Decision-making processes: Quy trình ra quyết định
 3. Traditional nation-states: Nhà nước truyền thống
 4. Advantages: Ưu điểm
 5. Disadvantages: Nhược điểm
 6. Streamlined governance: Quản trị tinh gọn
 7. Global cooperation: Hợp tác toàn cầu
 8. Transcend national borders: Vượt qua ranh giới quốc gia
 9. Diverse cultural and political backgrounds: Nền văn hóa và chính trị đa dạng
 10. Tyranny and oppression: Bạo chúa và áp bức
 11. Checks and balances: Cơ chế cân đối và kiểm soát
 12. Tailored solutions: Giải pháp tùy chỉnh
 13. Resource distribution: Phân phối tài nguyên
 14. Sovereignty: Chủ quyền
 15. Resistance and conflicts: Sự chống đối và xung đột
 16. Equal representation: Sự đại diện công bằng
 17. Global order: Bình thường toàn cầu
 18. Power imbalances: Mất cân đối quyền lực
 19. Inequalities and injustice: Bất bình đẳng và bất công
 20. Efficiency in resource allocation: Hiệu quả trong phân phối tài nguyên
 21. Bureaucracy and inefficiency: Quan liêu và không hiệu quả
 22. Responsiveness and adaptability: Tính nhanh nhạy và tính thích ứng

Grammar

 1. Cấu trúc câu chính:
  • Câu phức: Các câu trong bài viết thường là câu phức, bao gồm một hoặc nhiều mệnh đề chính và mệnh đề phụ.
 2. Cấu trúc ngữ pháp:
  • Mệnh đề quan hệ: Sử dụng để mô tả các ý kiến, ví dụ, “While a global government can provide streamlined governance…”
  • Cụm từ trạng từ: Được sử dụng để mô tả hoặc bổ sung thông tin, như “Enhanced coordination in areas like trade, security, and diplomacy…”
  • Danh từ và tính từ ghép: Được sử dụng để mô tả hoặc định danh, ví dụ, “Global challenges like climate change, pandemics, and resource distribution…”
  • Dấu phẩy và dấu hai chấm: Được sử dụng để phân tách các phần của câu hoặc đưa ra các danh sách, ví dụ, “Equal representation and participation from all nations can foster a more equitable global order.”

Bài viết gợi ý hoàn chỉnh cho chủ đề Extremely Hard Question

Global Government vs. Traditional Nation-States: Balancing Power and Decision-Making

In the ever-evolving landscape of global governance, the debate between centralization and decentralization of power remains at the forefront. The comparison between a global government and traditional nation-states reveals a complex interplay of advantages and disadvantages in power distribution and decision-making processes.

Centralization:

Agree: Centralized power within a global government offers a compelling argument for efficiency and effectiveness. The ability to make quick decisions and implement policies on a global scale can be paramount in addressing pressing issues such as climate change, pandemics, and resource distribution. With streamlined governance, coordination in areas like trade, security, and diplomacy can lead to increased stability and prosperity worldwide. Moreover, equal representation and participation from all nations in a global government can foster a more equitable global order, where decisions are made with consideration for the interests of all stakeholders.

Disagree: However, the concentration of power in a global government also raises significant concerns. Without proper checks and balances, centralized authority can easily slip into tyranny and oppression. Diverse cultural and political backgrounds among nations may hinder effective governance and representation, potentially leading to dissatisfaction and resistance. Furthermore, the loss of sovereignty inherent in a global government model could spark conflicts among nations, undermining stability and cooperation on a global scale. Power imbalances between nations may exacerbate inequalities, perpetuating injustice rather than mitigating it.

Decentralization:

Agree: In contrast, the decentralized nature of traditional nation-states offers its own set of advantages. Localized decision-making allows for tailored solutions to specific regional needs and preferences. By empowering local governments, nations can better address the nuanced challenges within their borders, promoting flexibility and adaptability. Moreover, decentralized systems safeguard against the risks of bureaucracy and inefficiency, ensuring responsiveness to changing circumstances.

Disagree: Yet, the fragmentation inherent in traditional nation-states also poses challenges. While localized decision-making may offer tailored solutions, it can impede coordinated efforts to tackle global challenges that transcend national borders. The lack of a unified approach may undermine global cooperation and hinder progress on issues like climate change and global health crises. Additionally, the disparities in power and resources between nations may perpetuate inequalities and injustices, as weaker states struggle to compete on the global stage.

Conclusion:

In conclusion, the comparison between a global government and traditional nation-states reveals a nuanced balance of advantages and disadvantages. While a global government promises efficiency and global cooperation, it risks undermining sovereignty and exacerbating power imbalances. On the other hand, traditional nation-states offer localized solutions and safeguard against centralized tyranny but may struggle with coordination on global issues. Ultimately, the effectiveness of either system hinges on finding the right balance between centralized control and decentralized autonomy in navigating the complexities of global governance.

Đọc lại bài trước tại đây: Những câu hỏi Extremely Hard Question trong Writing IELTS Part 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN