Đây là phần 3 của dạng Extremely Hard Question. Cho dù bạn có định ôn tập Writing bất cứ chủ đề nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có những kỳ thi có những câu hỏi nằm ngoài chủ đề đã ôn tập. Bây giờ bạn nên làm thế nào? Nếu như bạn học theo lộ trình cá nhân hóa tại TRI thì bạn chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề này. Còn nếu bạn chưa muốn học thì bạn cứ làm theo các dạng bài tập mà TRI biên soạn sau đây.

Writing Task part 4

How might a one-world government impact cultural diversity and national identities across the globe? Do the advantages outweigh the disadvantages?

Answer

AgreeDisagree
A one-world government could promote cultural homogenization by standardizing laws, languages, and cultural practices worldwide.A one-world government may lead to the erosion of cultural diversity as distinct national identities are subsumed under a singular global identity.
By fostering a sense of global citizenship, a one-world government could encourage mutual respect and understanding among people of different cultures and backgrounds.National identities play a crucial role in preserving cultural heritage and traditions, enriching the global tapestry of humanity.
A unified global government could facilitate cultural exchange and appreciation by removing barriers to travel, trade, and communication.Cultural diversity fosters innovation and creativity by encouraging different perspectives and approaches to problem-solving.
Standardized education systems under a one-world government could promote cross-cultural understanding and appreciation from an early age.Attempts to impose a single cultural framework on diverse societies could lead to resistance and conflict, undermining the goal of global harmony.

Summary: The impact of a one-world government on cultural diversity and national identities is nuanced, with both advantages and disadvantages. While it may promote global citizenship and cultural exchange, it could also lead to cultural homogenization and the erosion of national identities. Finding a balance between fostering global unity and preserving cultural diversity is essential in navigating the complexities of a rapidly globalizing world.

Vocabulary

 1. Cultural diversity: Đa dạng văn hóa.
 2. National identities: Bản sắc quốc gia.
 3. Impact: Ảnh hưởng.
 4. Homogenization: Đồng nhất hóa.
 5. Standardizing: Tiêu chuẩn hóa.
 6. Subsumed: Bị hòa nhập.
 7. Global citizenship: Quốc tịch toàn cầu.
 8. Mutual respect: Sự tôn trọng lẫn nhau.
 9. Understanding: Hiểu biết.
 10. Tapestry: Bức tranh.
 11. Fostering: Nuôi dưỡng.
 12. Appreciation: Sự đánh giá cao.
 13. Barriers: Rào cản.
 14. Cross-cultural: Liên văn hóa.
 15. Framework: Khung cảnh.
 16. Resistance: Sự phản đối.
 17. Conflict: Xung đột.
 18. Global harmony: Hòa bình toàn cầu.

Grammar

 1. Câu đơn: Câu đơn là loại câu chỉ có một mệnh đề duy nhất mà không kèm theo mệnh đề phụ thuộc nào khác. Ví dụ: “A one-world government may lead to the erosion of cultural diversity.”
 2. Câu phức: Câu phức là loại câu có ít nhất một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc. Ví dụ: “By fostering a sense of global citizenship, a one-world government could encourage mutual respect and understanding among people of different cultures and backgrounds.”
 3. Cấu trúc so sánh: Cấu trúc so sánh được sử dụng để so sánh sự khác biệt hoặc tương đồng giữa các đối tượng. Ví dụ: “Cultural diversity fosters innovation and creativity.”
 4. Cấu trúc đảo ngữ: Cấu trúc đảo ngữ là khi thứ tự bình thường của các thành phần câu được đảo ngược. Ví dụ: “By fostering a sense of global citizenship, a one-world government could encourage mutual respect and understanding among people of different cultures and backgrounds.”

Bài viết gợi ý hoàn chỉnh cho chủ đề Extremely Hard Question

The Impact of a One-World Government on Cultural Diversity and National Identities

In the discourse of global governance, the prospect of a one-world government has sparked intense debate regarding its potential ramifications on cultural diversity and national identities. This essay delves into the multifaceted implications of such a scenario, examining both its advantages and disadvantages.

Advantages:

A one-world government could promote cultural homogenization by standardizing laws, languages, and cultural practices worldwide. This standardization may lead to greater cohesion and understanding among nations, fostering a sense of unity and shared values.

By fostering a sense of global citizenship, a one-world government could encourage mutual respect and understanding among people of different cultures and backgrounds. This could mitigate prejudices and xenophobia, promoting tolerance and cooperation on a global scale.

A unified global government could facilitate cultural exchange and appreciation by removing barriers to travel, trade, and communication. Increased interaction between diverse cultures could lead to a deeper appreciation of humanity’s rich tapestry of traditions and beliefs.

Standardized education systems under a one-world government could promote cross-cultural understanding and appreciation from an early age. By incorporating diverse perspectives into curricula, future generations may develop a more inclusive worldview, transcending national boundaries and fostering global solidarity.

Disadvantages:

A one-world government may lead to the erosion of cultural diversity as distinct national identities are subsumed under a singular global identity. This homogenization could result in the loss of unique cultural practices and traditions, diminishing the vibrancy of the global cultural landscape.

National identities play a crucial role in preserving cultural heritage and traditions, enriching the global tapestry of humanity. Efforts to suppress or assimilate these identities into a uniform global culture could deprive societies of their intrinsic richness and diversity.

Attempts to impose a single cultural framework on diverse societies could lead to resistance and conflict, undermining the goal of global harmony. Cultural imperialism and hegemony may exacerbate tensions and perpetuate inequalities, hindering genuine cooperation and understanding.

Conclusion:

In conclusion, the impact of a one-world government on cultural diversity and national identities is a complex and nuanced issue. While it may offer certain benefits such as promoting unity and fostering cross-cultural understanding, it also poses significant risks of cultural homogenization and the marginalization of diverse identities. Therefore, any move towards global governance must carefully balance the pursuit of common goals with the preservation of cultural diversity, recognizing the inherent value of pluralism and the importance of respecting the unique identities of nations and peoples.

(còn tiếp)

Đọc lại phần 2 ở đây: Những câu hỏi Extremely Hard Question trong Writing IELTS Part 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN