Cho dù bạn có định ôn tập Writing bất cứ chủ đề nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có những kỳ thi có những câu hỏi nằm ngoài chủ đề đã ôn tập. Bây giờ bạn nên làm thế nào? Nếu như bạn học theo lộ trình cá nhân hóa tại TRI thì bạn chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề này. Còn nếu bạn chưa muốn học thì bạn cứ làm theo các dạng bài tập mà TRI biên soạn sau đây.

Writing Task part 1

Is a single global government a viable solution to address pressing international issues such as climate change and global poverty? Do the advantages outweigh the disadvantages?

Answer

AgreeDisagree
Centralized authority could facilitate coordinated efforts to tackle global challenges.Loss of cultural diversity and local autonomy could lead to homogenization.
Simplified decision-making process might expedite responses to crises.Risk of tyranny and abuse of power increases with centralized governance.
Uniform policies could ensure equitable distribution of resources and wealth.Lack of competition between governing entities may stifle innovation and progress.
Streamlined regulations could enhance efficiency in addressing cross-border issues.One-size-fits-all solutions may not adequately address diverse local needs.
Enhanced global cooperation might foster peace and stability.Potential for corruption and inefficiency could undermine effectiveness.

In summary, while a single global government could potentially facilitate unified action against pressing international issues, it also raises concerns about loss of cultural diversity, potential abuse of power, stifling of innovation, and inefficiency in addressing local needs.

Vocabulary

 1. Centralized authority: Quyền lực tập trung
 2. Coordinated efforts: Nỗ lực phối hợp
 3. Tackle global challenges: Đối mặt với thách thức toàn cầu
 4. Loss of cultural diversity: Mất mát đa dạng văn hóa
 5. Local autonomy: Tự chủ địa phương
 6. Homogenization: Đồng nhất hóa
 7. Simplified decision-making process: Quá trình ra quyết định đơn giản hóa
 8. Expedite responses: Đẩy nhanh phản ứng
 9. Crises: Tình trạng khẩn cấp
 10. Risk of tyranny: Nguy cơ bạo chúa
 11. Abuse of power: Lạm dụng quyền lực
 12. Centralized governance: Quản trị tập trung
 13. Uniform policies: Chính sách đồng nhất
 14. Equitable distribution: Phân phối công bằng
 15. Streamlined regulations: Quy định được rút gọn
 16. Cross-border issues: Vấn đề vượt quốc gia
 17. One-size-fits-all solutions: Giải pháp phổ quát
 18. Diverse local needs: Nhu cầu đa dạng của địa phương
 19. Enhanced global cooperation: Hợp tác toàn cầu được tăng cường
 20. Foster peace and stability: Nuôi dưỡng hòa bình và ổn định
 21. Potential for corruption: Tiềm năng tham nhũng
 22. Inefficiency: Thiếu hiệu quả

Grammar

Cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp:

 1. Câu chính quan điểm Agree:
  • “Centralized authority could facilitate coordinated efforts to tackle global challenges.”
  • “Simplified decision-making process might expedite responses to crises.”
  • “Uniform policies could ensure equitable distribution of resources and wealth.”
  • “Streamlined regulations could enhance efficiency in addressing cross-border issues.”
  • “Enhanced global cooperation might foster peace and stability.”
 2. Câu chính quan điểm Disagree:
  • “Loss of cultural diversity and local autonomy could lead to homogenization.”
  • “Risk of tyranny and abuse of power increases with centralized governance.”
  • “Lack of competition between governing entities may stifle innovation and progress.”
  • “One-size-fits-all solutions may not adequately address diverse local needs.”
  • “Potential for corruption and inefficiency could undermine effectiveness.”
 3. Cấu trúc ngữ pháp:
  • Could + verb: Expresses possibility or potential.
  • Might + verb: Indicates possibility or probability.
  • Could + verb: Suggests capability or potential action.
  • May + verb: Indicates possibility or likelihood.
  • Might + verb: Implies potential or possibility.
  • Could + verb: Indicates capability or potential action.
  • Could + verb: Expresses possibility or potential.
  • May + verb: Indicates possibility or likelihood.
  • Might + verb: Implies potential or possibility.
  • Could + verb: Suggests capability or potential action.
  • Could + verb: Expresses possibility or potential.
  • Might + verb: Implies potential or possibility.
  • Could + verb: Indicates capability or potential action.
  • Might + verb: Implies potential or possibility.
  • Might + verb: Indicates potential or possibility.
  • May + verb: Suggests possibility or likelihood.
  • Could + verb: Indicates capability or potential action.
  • Might + verb: Implies potential or possibility.

Đọc lại bài luyện Writing kỳ trước: Writing IELTS chủ đề Art (Nghệ thuật) Part 8.

Writing Task part 2

What are the potential benefits and drawbacks of transitioning from national governments to a unified global governance system? Do the advantages outweigh the disadvantages?

Answer

AgreeDisagree
Potential Benefits:Potential Drawbacks:
1. Efficiency:1. Loss of Cultural Diversity:
– Streamlined decision-making processes.– Homogenization of cultures and identities.
– Faster responses to global challenges.– Potential erosion of local traditions.
2. Global Problem Solving:2. Democratic Deficit:
– Ability to address issues like climate change on a global scale.– Lack of representation for diverse populations.
– Pooling of resources for global welfare.– Potential for authoritarian control.
3. Peace and Security:3. Loss of National Sovereignty:
– Reduction of conflicts through international cooperation.– Loss of autonomy for individual nations.
– Unified defense against common threats.– Risk of dominance by powerful nations.

Summary: The transition to a unified global governance system offers potential benefits such as increased efficiency, improved global problem-solving capabilities, and enhanced peace and security. However, it also raises concerns about the loss of cultural diversity, democratic deficits, and the erosion of national sovereignty. Whether the advantages outweigh the drawbacks depends on various factors and perspectives.

Vocabulary

 1. Efficiency: Hiệu quả.
 2. Streamlined decision-making processes: Quy trình ra quyết định được rút gọn.
 3. Faster responses: Phản ứng nhanh hơn.
 4. Global challenges: Những thách thức toàn cầu.
 5. Global problem solving: Giải quyết vấn đề toàn cầu.
 6. Pooling of resources: Sự hợp nhất các nguồn lực.
 7. Peace and security: Hòa bình và an ninh.
 8. Reduction of conflicts: Giảm xung đột.
 9. International cooperation: Hợp tác quốc tế.
 10. Unified defense: Phòng thủ thống nhất.
 11. Common threats: Những mối đe dọa chung.
 12. Loss of cultural diversity: Sự mất đi sự đa dạng văn hóa.
 13. Homogenization: Sự đồng nhất hóa.
 14. Erosion of local traditions: Sự suy thoái của các truyền thống địa phương.
 15. Democratic deficit: Thiếu hụt dân chủ.
 16. Representation: Sự đại diện.
 17. Authoritarian control: Sự kiểm soát độc tài.
 18. Loss of national sovereignty: Sự mất chủ quyền quốc gia.
 19. Autonomy: Tự chủ.
 20. Risk of dominance: Nguy cơ bị chi phối.

Grammar

Cấu trúc câu:

 1. Đồng từ: Câu thường sử dụng các động từ như “offers”, “raises”, “depends” để trình bày ý kiến.
 2. Danh từ: Câu sử dụng các danh từ như “Efficiency”, “Global Problem Solving”, “Peace and Security” để mô tả các lợi ích và bất lợi tiềm ẩn.
 3. Dấu phẩy và dấu hai chấm: Sử dụng dấu phẩy để liệt kê các mục, dấu hai chấm để giới thiệu mỗi loại lợi ích hoặc bất lợi.

Cấu trúc ngữ pháp:

 1. Danh từ mở rộng: Sử dụng các cụm danh từ như “Potential Benefits”, “Potential Drawbacks” để nhóm các ý.
 2. Mệnh đề phụ: Sử dụng các mệnh đề phụ như “such as increased efficiency”, “such as improved global problem-solving capabilities” để mô tả chi tiết hơn về mỗi ý chính.
 3. Phủ định và so sánh: Sử dụng các cấu trúc phủ định như “Loss of Cultural Diversity” và cấu trúc so sánh như “Whether the advantages outweigh the drawbacks”.

(Còn tiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN