Series học tiếng Anh qua các bài báo phần 13. Phần này nói về chủ đề phim 12 Angry Men. Đây là một trong những bộ phim kinh điển của nền điện ảnh thế giới nói về tâm lý con người bị thao túng như thế nào.

Từ vựng

 1. Timeless (adj.) – không bao giờ lỗi thời
 2. Examination (n.) – sự xem xét, khám phá
 3. Justice (n.) – công lý
 4. Prejudice (n.) – định kiến
 5. Reason (n.) – lý do, lý lẽ
 6. Gripping (adj.) – cuốn hút, hấp dẫn
 7. Courtroom (n.) – phòng xử án
 8. Drama (n.) – kịch, sự căng thẳng
 9. Captivate (v.) – mê hoặc, quyến rũ
 10. Delve (v.) – đào sâu, nghiên cứu
 11. Complexity (n.) – sự phức tạp, sự phức hợp
 12. Human nature (n.) – bản chất con người
 13. Dynamics (n.) – động lực, quy luật
 14. Confinement (n.) – sự hạn chế, giam cầm
 15. Grapple (v.) – vật lộn, đấu tranh
 16. Bias (n.) – thiên vị, định kiến
 17. Assumption (n.) – giả định, ước lượng
 18. Pervasive (adj.) – lan tràn, phổ biến
 19. Hostility (n.) – sự thù địch, sự căm ghét
 20. Methodical (adj.) – có phương pháp, có phương tiện
 21. Open mind (n.) – tinh thần mở cửa, sự rộng lượng
 22. Transformative (adj.) – có khả năng biến đổi, làm thay đổi
 23. Impact (n.) – ảnh hưởng, tác động
 24. Critical thinking (n.) – tư duy phê phán, tư duy phản biện
 25. Ignorance (n.) – sự không hiểu biết, sự ngu dốt
 26. Unchecked (adj.) – không kiểm soát, không hạn chế
 27. Intellectual (adj.) – trí tuệ, tri thức
 28. Integrity (n.) – tính chân thành, tính toàn vẹn
 29. Relevance (n.) – sự có liên quan, thích hợp
 30. Endure (v.) – chịu đựng, cam chịu
 31. Polarization (n.) – sự cực đoan, chia rẽ
 32. Division (n.) – sự phân chia, sự chia cắt
 33. Glimer (n.) – ánh sáng yếu ớt, hy vọng mong manh
 34. Dialogue (n.) – cuộc đối thoại, trao đổi ý kiến
 35. Reconciliation (n.) – sự hòa giải, làm hòa
 36. Disparate (adj.) – không đồng nhất, không giống nhau
 37. Civil discourse (n.) – cuộc trò chuyện văn minh
 38. Potent (adj.) – mạnh mẽ, có hiệu lực
 39. Reflection (n.) – sự suy ngẫm, sự phản chiếu
 40. Stand up for (phr. v.) – ủng hộ, bảo vệ
 41. Overwhelming (adj.) – áp đảo, lớn lao
 42. Opposition (n.) – sự phản đối, sự chống đối
 43. Profound (adj.) – sâu sắc, uyên thâm
 44. Insight (n.) – sự hiểu biết sâu sắc, cái nhìn chiêm nghiệm
 45. Consequence (n.) – hậu quả, kết quả
 46. Intolerance (n.) – sự không khoan dung, sự không dung thứ
 47. Empathy (n.) – sự đồng cảm, sự thông cảm
 48. Impartial (adj.) – không thiên vị, không phán xét
 49. Verdict (n.) – phán quyết, kết luận
 50. Acquittal (n.) – sự tha tội, sự tuyên bố vô tội

Cấu trúc ngữ pháp

 1. Cấu trúc câu đơn: Đây là loại câu cơ bản nhất, bao gồm một chủ ngữ và một động từ. Ví dụ: “The film explores…”, “Juror 8 challenges…”, “The issues remain…”
 2. Câu phức: Câu này bao gồm ít nhất hai mệnh đề được kết hợp bởi các liên từ như “and”, “but”, “although”, “because”. Ví dụ: “Despite being released…,” “Through its exploration…, the film underscores…”
 3. Mệnh đề quan hệ: Mệnh đề này giúp mở rộng ý và liên kết các ý kiến trong văn bản. Ví dụ: “The issues of prejudice, systemic bias, and the quest for justice continue to permeate our legal systems and social structures.”
 4. Cấu trúc so sánh: Dùng để so sánh các sự vật, hiện tượng. Ví dụ: “More than six decades ago,” “As society grapples with enduring challenges…”
 5. Thì hiện tại hoàn thành: Dùng để diễn tả hành động đã hoàn thành trong quá khứ và có ảnh hưởng đến hiện tại. Ví dụ: “The film has captivated audiences…”
 6. Thì tiếp diễn: Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ hoặc hiện tại. Ví dụ: “The issues of prejudice… continue to permeate our legal systems.”
 7. Thì quá khứ đơn: Dùng để diễn đạt hành động đã xảy ra ở quá khứ. Ví dụ: “Directed by Sidney Lumet and released in 1957…”
 8. Câu điều kiện loại 1: Dùng để diễn đạt điều gì sẽ xảy ra nếu một điều kiện được thỏa mãn. Ví dụ: “If society grapples with enduring challenges…”
 9. Câu điều kiện loại 2: Dùng để diễn đạt điều không thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ: “If unchecked bias prevails…”
 10. Câu mệnh lệnh: Dùng để yêu cầu, đề nghị hoặc ra lệnh. Ví dụ: “Stand up for what is right…”

Bài báo về phim 12 Angry Men

12 Angry Men: A Timeless Examination of Justice, Prejudice, and Reason”

Introduction: In the realm of cinematic masterpieces, “12 Angry Men” stands as a timeless classic that delves deep into the complexities of human nature, justice, and the power of rational discourse. Directed by Sidney Lumet and released in 1957, this gripping courtroom drama continues to captivate audiences decades after its initial release, offering profound insights into the human psyche and societal dynamics. Set almost entirely within the confines of a deliberation room, the film follows twelve jurors as they grapple with the fate of a young man accused of murder.

Exploration of Themes: At its core, “12 Angry Men” explores a myriad of themes that remain relevant and poignant to this day. One of the central themes is the pursuit of justice and the responsibility entrusted upon those who serve as jurors in a legal system. Each juror brings their own biases, experiences, and prejudices into the deliberation room, leading to intense clashes and revelations about the nature of fairness and truth.

The film also confronts the pervasive issue of prejudice and how it can cloud judgment. Juror 8, played by Henry Fonda, emerges as a voice of reason amidst a sea of hostility and prejudice. Through his patient and methodical approach, he challenges the assumptions and preconceived notions of his fellow jurors, urging them to consider the evidence with an open mind.

Moreover, “12 Angry Men” highlights the power of rational discourse and critical thinking in overcoming ignorance and injustice. As the deliberations unfold, viewers are witness to the transformative impact of reasoned argumentation and logical analysis. The film serves as a compelling reminder of the importance of listening, empathy, and intellectual integrity in the pursuit of truth.

Relevance in Contemporary Society: Despite being released over six decades ago, “12 Angry Men” remains profoundly relevant in today’s society. The issues of prejudice, systemic bias, and the quest for justice continue to permeate our legal systems and social structures. The film serves as a poignant reminder of the dangers of unchecked bias and the importance of upholding the principles of fairness and equality.

Furthermore, in an era marked by heightened polarization and division, “12 Angry Men” offers a glimmer of hope by showcasing the potential for dialogue and reconciliation. Through its depiction of disparate individuals coming together to engage in civil discourse, the film underscores the transformative power of empathy and understanding.

Conclusion: “12 Angry Men” stands as a timeless masterpiece that transcends the boundaries of its era, offering profound insights into the complexities of human nature and the pursuit of justice. Through its exploration of prejudice, reason, and moral courage, the film continues to resonate with audiences around the world, inspiring reflection and dialogue on issues that remain as relevant today as they were upon its release. As society grapples with enduring challenges related to justice and equality, “12 Angry Men” serves as a potent reminder of the enduring power of truth and the importance of standing up for what is right, even in the face of overwhelming opposition.

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 12: Quake.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN