Chủ đề Diet ăn kiêng, là chủ đề không chỉ người nước ngoài mà người Việt Nam cũng rất quan tâm. Chính vì vậy chuyện có một bài báo viết về vấn đề này là chuyện chắc chắn có. Sau đây là bài báo về chủ đề này và chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu từ vựng trước.

Từ vựng về chủ đề Diet

 1. Dieting – Ước lượng về cân nặng mong muốn.
 2. Health consciousness – Ý thức về sức khỏe.
 3. Regulated food intake – Sự điều chỉnh lượng thức ăn.
 4. Desired weight – Cân nặng mong muốn.
 5. Healthier lifestyle – Lối sống lành mạnh hơn.
 6. Well-balanced diet – Chế độ ăn uống cân đối.
 7. Chronic diseases – Bệnh mãn tính.
 8. Cardiovascular disorders – Rối loạn tim mạch.
 9. Mental health – Sức khỏe tinh thần.
 10. Self-esteem – Tự trọng bản thân.
 11. Confidence levels – Mức độ tự tin.
 12. Calorie restriction – Hạn chế lượng calo.
 13. Dietary patterns – Mô hình ăn uống.
 14. Ketogenic diet – Chế độ ăn keto.
 15. Paleo diet – Chế độ ăn theo cách ăn của người tiền sử.
 16. Vegan diet – Chế độ ăn chay.
 17. Low-carb diet – Chế độ ăn ít carbohydrate.
 18. Pitfall – Cạm bẫy.
 19. Nutrient deficiencies – Thiếu hụt dinh dưỡng.
 20. Adverse health effects – Tác động tiêu cực đối với sức khỏe.
 21. Quick-fix approach – Phương pháp sửa chữa nhanh chóng.
 22. Fad diets – Chế độ ăn uống thịnh hành.
 23. Unsustainable outcomes – Kết quả không bền vững.
 24. Health risks – Nguy cơ về sức khỏe.
 25. Societal pressure – Áp lực xã hội.
 26. Unrealistic body standards – Tiêu chuẩn cơ thể không thực tế.
 27. Binge eating – Ăn quá nhiều một lần.
 28. Yo-yo dieting cycles – Chu kỳ ăn kiêng lên xuống.
 29. Education and awareness – Giáo dục và nhận thức.
 30. Nutritional requirements – Yêu cầu dinh dưỡng.
 31. Informed dietary choices – Lựa chọn ăn uống thông minh.
 32. Healthcare professionals – Chuyên gia y tế.
 33. Nutritionists – Chuyên gia dinh dưỡng.
 34. Personalized diet plan – Kế hoạch ăn uống cá nhân hóa.
 35. Moderation – Sự điều độ.
 36. Variety – Đa dạng.
 37. Nutrient-dense foods – Thực phẩm giàu dinh dưỡng.
 38. Whole grains – Ngũ cốc nguyên hạt.
 39. Lean proteins – Protein ít chất béo.
 40. Healthy fats – Chất béo lành mạnh.
 41. Physical activity – Hoạt động thể chất.
 42. Weight loss – Giảm cân.
 43. Overall fitness – Sức khỏe tổng thể.
 44. Exercise routines – Chu trình tập luyện.
 45. Mindful eating – Ăn uống chú ý.
 46. Hunger cues – Dấu hiệu đói.
 47. Savoring food flavors – Thưởng thức hương vị thức ăn.
 48. Balanced lifestyle – Lối sống cân đối.

Ngữ Pháp

 1. Cấu trúc câu đảo ngữ:
  • Ví dụ: “In an era where health consciousness is on the rise, dieting has emerged as a prevalent practice among individuals aiming to achieve their desired weight…”
 2. Cấu trúc so sánh:
  • Ví dụ: “A well-balanced diet can also enhance overall well-being by providing essential nutrients necessary for optimal bodily functions.”
 3. Cấu trúc liệt kê:
  • Ví dụ: “Moreover, dieting is often linked to improved mental health, boosting self-esteem and confidence levels.”
 4. Cấu trúc phân loại:
  • Ví dụ: “Each diet regimen has its unique principles and purported benefits, catering to diverse individual preferences and health goals.”
 5. Cấu trúc động từ nguyên mẫu:
  • Ví dụ: “Understanding nutritional requirements and making informed dietary choices are fundamental to successful dieting.”
 6. Cấu trúc động từ phrasal:
  • Ví dụ: “Engaging in exercise routines tailored to individual preferences and capabilities fosters a balanced lifestyle.”
 7. Cấu trúc mệnh lệnh và khuyến nghị:
  • Ví dụ: “To ensure the effectiveness and sustainability of dieting, it is imperative to adopt a balanced and holistic approach.”

Bài báo Diet

The Importance and Challenges of Dieting

In an era where health consciousness is on the rise, dieting has emerged as a prevalent practice among individuals aiming to achieve their desired weight and lead a healthier lifestyle. Dieting, commonly referred to as controlled eating or regulated food intake, involves making conscious decisions about what and how much one consumes. While the benefits of dieting are widely acknowledged, it is not devoid of challenges and misconceptions.

The Significance of Dieting:

Dieting plays a crucial role in maintaining a healthy weight, preventing various chronic diseases such as diabetes, hypertension, and cardiovascular disorders. A well-balanced diet can also enhance overall well-being by providing essential nutrients necessary for optimal bodily functions. Moreover, dieting is often linked to improved mental health, boosting self-esteem and confidence levels.

Types of Diets:

There is a myriad of dieting approaches, ranging from calorie restriction to specific dietary patterns such as ketogenic, paleo, vegan, or low-carb diets. Each diet regimen has its unique principles and purported benefits, catering to diverse individual preferences and health goals.

Challenges and Misconceptions:

Despite its advantages, dieting poses significant challenges and misconceptions. One common pitfall is the adoption of overly restrictive diets, which may lead to nutrient deficiencies and adverse health effects. Additionally, the notion of a “quick-fix” approach to weight loss through fad diets often results in unsustainable outcomes and potential health risks. Moreover, societal pressure and unrealistic body standards exacerbate the prevalence of unhealthy dieting behaviors, including binge eating and yo-yo dieting cycles.

Strategies for Sustainable Dieting:

To ensure the effectiveness and sustainability of dieting, it is imperative to adopt a balanced and holistic approach. This includes:

 1. Education and Awareness: Understanding nutritional requirements and making informed dietary choices are fundamental to successful dieting. Seeking guidance from healthcare professionals or nutritionists can provide valuable insights into developing a personalized diet plan.
 2. Moderation and Variety: Instead of extreme restrictions, focusing on moderation and incorporating a variety of nutrient-dense foods into one’s diet is key. Emphasizing whole grains, fruits, vegetables, lean proteins, and healthy fats ensures a well-rounded nutritional intake.
 3. Physical Activity: Combining dieting with regular physical activity enhances weight loss and promotes overall fitness. Engaging in exercise routines tailored to individual preferences and capabilities fosters a balanced lifestyle.
 4. Mindful Eating: Practicing mindful eating techniques, such as paying attention to hunger cues and savoring food flavors, fosters a healthier relationship with food and prevents overeating.

In conclusion, while dieting holds immense potential for promoting health and well-being, it necessitates a nuanced approach to overcome challenges and misconceptions. By prioritizing balanced nutrition, moderation, and mindful eating practices, individuals can embark on a journey towards sustainable dieting and long-term health benefits.

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 13: 12 Angry Men.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN