Ngày này năm nữa nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin đã thực hiện được chuyến hành trình đầu tiên bay vào không gian thành công, đó là ngày 12/04/1961. Chúng ta sẽ thống kê từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và đọc bài báo viết về người hùng không gian này.

Vocabulary

 1. Significant milestone: cột mốc quan trọng
 2. Extraordinary feat: kỳ tích phi thường
 3. Pioneering voyage: chuyến hành trình tiên phong
 4. Spacecraft: tàu vũ trụ
 5. Blasted off: phóng lên
 6. Cosmos: vũ trụ
 7. Groundbreaking mission: nhiệm vụ đột phá
 8. Engineering prowess: sự tài năng kỹ thuật
 9. Courage and determination: can đảm và quyết tâm
 10. Transcended political boundaries: vượt qua ranh giới chính trị
 11. Endures to this day: vẫn tồn tại đến ngày nay
 12. Beacon of inspiration: đuốc sáng của nguồn cảm hứng
 13. Daring journey: hành trình gan dạ
 14. Reflect on: suy ngẫm về
 15. Enduring spirit of exploration: tinh thần khám phá bền vững

Grammar

 1. Cấu trúc câu chủ động:
  • Yuri Gagarin’s journey aboard Vostok 1 began…
  • His courage and determination inspired…
  • The news of Gagarin’s historic achievement spread rapidly…
 2. Cấu trúc câu bị động:
  • April 12, 1961 marks a significant milestone…
  • Gagarin’s successful orbit around the Earth…
  • Humanity is united in admiration of the boundless possibilities…
 3. Cấu trúc câu tân ngữ (Object Clauses):
  • …as Yuri Gagarin, a citizen of the Soviet Union, accomplished an extraordinary feat…
  • …by becoming the first human to journey into outer space.
 4. Cấu trúc câu phức (Complex Sentences):
  • His pioneering voyage aboard the spacecraft Vostok 1 not only captivated the world…
  • …but also propelled humanity into a new era of space exploration.
 5. Cấu trúc ngữ pháp khẳng định (Affirmative Structures):
  • …Gagarin was propelled into the cosmos…
  • …which lasted approximately 108 minutes…
 6. Cấu trúc ngữ pháp phủ định (Negative Structures):
  • …Gagarin’s journey aboard Vostok 1 began at 9:07 AM Moscow time, when the spacecraft did not fail to blast off…
 7. Cấu trúc ngữ pháp so sánh (Comparison Structures):
  • …demonstrated the remarkable capabilities of human ingenuity and engineering prowess.
  • …as a beacon of inspiration for future astronauts and spacefarers.
 8. Cấu trúc ngữ pháp điều kiện (Conditional Structures):
  • …would forever change our understanding of space travel.
  • …His journey into the unknown continues to inspire us…

Bài báo về Yuri Gagarin

Yuri Gagarin’s Historic Journey: Celebrating the First Manned Spaceflight

Introduction: April 12, 1961 marks a significant milestone in human history as Yuri Gagarin, a citizen of the Soviet Union, accomplished an extraordinary feat by becoming the first human to journey into outer space. His pioneering voyage aboard the spacecraft Vostok 1 not only captivated the world but also propelled humanity into a new era of space exploration.

The Historic Flight: Yuri Gagarin’s journey aboard Vostok 1 began at 9:07 AM Moscow time, when the spacecraft blasted off from the Baikonur Cosmodrome in present-day Kazakhstan. Within minutes, Gagarin was propelled into the cosmos, embarking on a groundbreaking mission that would forever change our understanding of space travel.

The Triumph of Human Ingenuity: Gagarin’s successful orbit around the Earth, which lasted approximately 108 minutes, demonstrated the remarkable capabilities of human ingenuity and engineering prowess. His courage and determination inspired generations of aspiring astronauts and fueled the dreams of space enthusiasts worldwide.

Global Impact: The news of Gagarin’s historic achievement spread rapidly across the globe, igniting a sense of wonder and awe among people of all nations. His voyage transcended political boundaries, uniting humanity in admiration of the boundless possibilities of space exploration.

Legacy and Inspiration: Yuri Gagarin’s legacy as the first human in space endures to this day, serving as a beacon of inspiration for future astronauts and spacefarers. His daring journey paved the way for countless space missions and laid the foundation for the exploration of the cosmos.

Conclusion: On the anniversary of Yuri Gagarin’s historic flight, we celebrate not only the remarkable achievements of one man but also the collective triumph of human curiosity and ambition. His journey into the unknown continues to inspire us to reach for the stars and explore the limitless expanse of the universe. As we reflect on this momentous occasion, we are reminded of the enduring spirit of exploration that defines us as a species.

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo part 19: English’s so hard.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN