Crypto là một từ viết tắt của “cryptocurrency,” là một loại tiền tệ kỹ thuật số hoặc tiền ảo được mã hóa để bảo mật giao dịch và kiểm soát việc tạo ra đơn vị mới của nó. Và việc biết các từ vựng chuyên ngành của Crypto tạo ra lợi thế lớn cho cho các nhà đầu tư hoặc lập trình viên biết thông tin sớm về lĩnh vực này.

Vocabulary

 1. Cryptocurrency – Tiền điện tử
 2. Evolution – Sự tiến hóa
 3. Finance – Tài chính
 4. Pseudonymous – Giấu tên
 5. Blockchain technology – Công nghệ blockchain
 6. Decentralized – Phi tập trung
 7. Digital currency – Tiền kỹ thuật số
 8. Anonymity – Ẩn danh
 9. Limited supply – Cung cấp có hạn
 10. Tech enthusiasts – Người yêu công nghệ
 11. Investors – Nhà đầu tư
 12. Alternative cryptocurrencies – Tiền điện tử thay thế
 13. Altcoins – Tiền điện tử thay thế
 14. Use cases – Các trường hợp sử dụng
 15. Smart contracts – Hợp đồng thông minh
 16. Decentralized applications (DApps) – Ứng dụng phi tập trung
 17. Decentralized finance (DeFi) – Tài chính phi tập trung
 18. Paradigm shift – Sự thay đổi mô hình
 19. Traditional financial services – Dịch vụ tài chính truyền thống
 20. Intermediaries – Trung gian
 21. Financial inclusion – Sự bao gồm tài chính
 22. Fiat currencies – Tiền tệ giấy
 23. Central bank digital currencies (CBDCs) – Tiền điện tử của ngân hàng trung ương
 24. Financial institutions – Cơ quan tài chính
 25. Investment strategies – Chiến lược đầu tư
 26. Global payments – Thanh toán toàn cầu
 27. Remittances – Tiền chuyển phát

Grammar

 1. Câu đơn: Một câu chỉ chứa một mệnh đề độc lập.Ví dụ: “Bitcoin gradually gained acceptance.”
 2. Câu phức: Một câu chứa ít nhất một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ.Ví dụ: “While cryptocurrencies promise decentralization, they have also faced challenges.”
 3. Câu ghép: Các câu đơn hoặc phức được kết hợp với nhau để tạo thành một câu phức tạp hơn.Ví dụ: “Decentralized finance represents a paradigm shift in traditional financial services, offering products and services such as lending, borrowing, and trading without intermediaries.”
 4. Cấu trúc mở rộng danh từ: Sử dụng các mệnh đề phụ hoặc các cụm từ để mở rộng hoặc bổ sung thông tin về một danh từ.Ví dụ: “The potential applications of blockchain technology are vast.”
 5. Cấu trúc mở rộng động từ: Sử dụng các mệnh đề phụ hoặc các cụm từ để mở rộng hoặc bổ sung thông tin về một động từ.Ví dụ: “Cryptocurrency has come a long way since the inception of Bitcoin.”

Bài báo về Crypto

The Evolution of Cryptocurrency: Shaping the Future of Finance

Introduction: Cryptocurrency, once an obscure concept, has now become a significant player in the global financial landscape. Since the emergence of Bitcoin in 2009, the world has witnessed a remarkable proliferation of cryptocurrencies, each promising to revolutionize various industries. This article explores the evolution of cryptocurrency and its potential to shape the future of finance.

The Rise of Bitcoin: Bitcoin, created by the pseudonymous Satoshi Nakamoto, introduced the concept of decentralized digital currency built on blockchain technology. Its decentralized nature, anonymity, and limited supply captured the imagination of tech enthusiasts and investors alike. Despite initial skepticism, Bitcoin gradually gained acceptance, paving the way for the creation of numerous alternative cryptocurrencies.

Diversification and Innovation: Following Bitcoin’s success, a wave of alternative cryptocurrencies, or altcoins, emerged, each offering unique features and use cases. Ethereum, launched in 2015, introduced smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (DApps) on its blockchain. This innovation expanded the possibilities beyond simple currency transactions, laying the foundation for the decentralized finance (DeFi) ecosystem.

Challenges and Regulatory Scrutiny: While cryptocurrencies promise decentralization and financial freedom, they have also faced challenges, including volatility, security concerns, and regulatory scrutiny. High-profile hacks and scams have underscored the importance of robust security measures, while regulatory uncertainty has led to fluctuations in market sentiment and adoption.

The Rise of DeFi: Decentralized finance, or DeFi, represents a paradigm shift in traditional financial services, offering products and services such as lending, borrowing, and trading without intermediaries. Built on blockchain technology, DeFi platforms aim to democratize access to financial services, providing greater transparency, efficiency, and inclusivity.

Institutional Adoption: Despite initial skepticism from traditional financial institutions, many are now embracing cryptocurrencies and blockchain technology. Institutional investors, including hedge funds, asset managers, and corporations, are allocating capital to digital assets as part of their investment strategies. Moreover, central banks are exploring the potential of central bank digital currencies (CBDCs) as a complement to existing fiat currencies.

The Future of Finance: As cryptocurrencies continue to evolve and mature, they are poised to play an increasingly significant role in shaping the future of finance. From enabling financial inclusion in underserved regions to revolutionizing global payments and remittances, the potential applications of blockchain technology are vast. However, realizing this potential will require collaboration between governments, regulators, businesses, and technologists to address challenges and foster innovation responsibly.

Conclusion: Cryptocurrency has come a long way since the inception of Bitcoin, evolving from a niche concept to a disruptive force in the global financial system. While challenges remain, the potential for blockchain technology to transform finance is undeniable. Whether it’s decentralized finance, institutional adoption, or the exploration of new use cases, cryptocurrency is set to continue its journey towards mainstream acceptance and integration into our daily lives.

Feel free to adjust the content as needed!

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 20: Yuri Gagarin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN