Đây là bài báo nói về bộ phim Cướp Biển Vùng Caribbean (Pirates of the Caribbean). Bộ phim này là bộ phim về cướp biển có doanh thu khá cao trong lịch sử phim ảnh Hollywood.

Vocabulary about Pirates of the Caribbean

 1. Swashbuckling (adj.): adventurous and exciting, typically involving fighting and romance. – Mạo hiểm và hấp dẫn, thường liên quan đến việc đánh nhau và lãng mạn.
 2. Imagination (n.): the ability to form mental images or concepts that are not present to the senses. – Khả năng hình thành hình ảnh tư duy hoặc khái niệm không có mặt trong giác quan.
 3. Captivate (v.): attract and hold the interest and attention of; charm. – Thu hút và giữ sự quan tâm và chú ý; quyến rũ.
 4. Eccentric (adj.): unconventional and slightly strange. – Khác thường và hơi kỳ quặc.
 5. Flamboyant (adj.): tending to attract attention because of their exuberance, confidence, and stylishness. – Có xu hướng thu hút sự chú ý vì sự phô trương, tự tin và phong cách.
 6. Irreverent (adj.): showing a lack of respect for people or things that are generally taken seriously. – Thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những người hoặc vật mà thông thường được coi trọng.
 7. Seamless (adj.): smooth and continuous, with no apparent gaps or spaces between one part and the next. – Mượt mà và liên tục, không có khoảng trống hoặc không gian rõ ràng giữa một phần và phần tiếp theo.
 8. Meticulously (adv.): in a way that shows great attention to detail; very thoroughly. – Một cách cẩn thận đến từng chi tiết; rất kỹ lưỡng.
 9. Mermaid (n.): a fictitious or mythical half-human sea creature with the head and trunk of a woman and the tail of a fish, conventionally depicted as beautiful and with long flowing golden hair. – Một sinh vật hư cấu hoặc huyền thoại một nửa người, một nửa cá với đầu và thân của một phụ nữ và đuôi của một con cá, thường được mô tả là đẹp và có mái tóc vàng dài.
 10. Apparition (n.): a ghost or ghostlike image of a person. – Một hồn ma hoặc hình ảnh giống như hồn ma của một người.
 11. Legacy (n.): something handed down by a predecessor or from the past. – Điều gì đó được truyền lại từ một người tiền nhiệm hoặc từ quá khứ.
 12. Cinematic (adj.): relating to the production or showing of motion pictures. – Liên quan đến việc sản xuất hoặc chiếu các bộ phim.
 13. Enduring (adj.): lasting over a period of time; surviving. – Kéo dài trong một khoảng thời gian; sống sót.
 14. Immersion (n.): deep mental involvement in something. – Sự đắm chìm sâu trong cái gì đó về mặt tâm lý.
 15. Thwart (v.): prevent (someone) from accomplishing something. – Ngăn chặn (ai đó) khỏi việc hoàn thành điều gì đó.
 16. Quest (n.): a long or arduous search for something. – Một cuộc tìm kiếm dài hoặc gian khổ cho điều gì đó.
 17. Plethora (n.): a large or excessive amount of something. – Một lượng lớn hoặc quá mức của một cái gì đó.
 18. Inaugural (adj.): marking the beginning of an institution, activity, or period of office. – Đánh dấu sự bắt đầu của một cơ sở, hoạt động hoặc giai đoạn trong văn phòng.
 19. Treacherous (adj.): guilty of or involving betrayal or deception. – Có tội lỗi hoặc liên quan đến sự phản bội hoặc lừa dối.
 20. Pleasure (n.): a feeling of happy satisfaction and enjoyment. – Một cảm giác hài lòng và vui vẻ.

Grammar

Cấu trúc câu

 1. Simple Sentences (Câu đơn): Câu gồm một mệnh đề độc lập, bao gồm một chủ ngữ và một động từ.
  • Ví dụ: “The franchise’s success lies not only in its captivating storyline but also in its memorable characters.”
 2. Compound Sentences (Câu phức): Câu gồm hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập được kết hợp bằng các liên từ (ví dụ như “and”, “but”, “while”, “although”).
  • Ví dụ: “While the later installments received mixed reviews, they continued to delight audiences with their swashbuckling action and charismatic performances.”
 3. Complex Sentences (Câu phức tạp): Câu bao gồm một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ có thể là một mệnh đề quan hệ (được bắt đầu bằng các từ như “who”, “which”, “where”, “when”, “that”) hoặc một mệnh đề phụ điều kiện (được bắt đầu bằng “if”, “unless”).
  • Ví dụ: “What distinguishes ‘Pirates of the Caribbean’ from other swashbuckling adventures is its seamless blend of thrilling action, supernatural elements, and irreverent humor.”
 4. Parallel Structure (Cấu trúc song song): Câu có các thành phần tương tự về cấu trúc và ý nghĩa.
  • Ví dụ: “From epic ship battles amidst stormy seas to the eerie glow of cursed Aztec gold, each scene is meticulously crafted to immerse viewers in the pirate lore.”
 5. Appositive Phrases (Cụm từ mệnh đề): Câu có một cụm từ mệnh đề, thường được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung về một danh từ hoặc cụm danh từ.
  • Ví dụ: “One of the franchise’s most iconic features is its breathtaking visual effects, which bring to life the fantastical world of pirates, mermaids, and ghostly apparitions.”
 6. Adjective Clauses (Mệnh đề tính từ): Câu có một mệnh đề phụ được sử dụng như một tính từ để mô tả danh từ hoặc cụm danh từ.
  • Ví dụ: “Set in the Caribbean during the Age of Piracy, the film follows the escapades of the eccentric Captain Jack Sparrow.”

Cấu trúc ngữ pháp

 1. Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ): Được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung về một danh từ trong câu chính. Mệnh đề quan hệ thường được bắt đầu bằng các từ quan hệ như “who”, “which”, “where”, “when”, “that”.
  • Ví dụ từ bài báo: “What distinguishes ‘Pirates of the Caribbean’ from other swashbuckling adventures is its seamless blend of thrilling action, supernatural elements, and irreverent humor.” (Mệnh đề quan hệ “What distinguishes ‘Pirates of the Caribbean’ from other swashbuckling adventures” cung cấp thông tin bổ sung về bộ phim.)
 2. Passive Voice (Thể bị động): Được sử dụng khi người viết muốn nhấn mạnh đến đối tượng của hành động hoặc khi người thực hiện hành động không quan trọng.
  • Ví dụ từ bài báo: “Directed by Gore Verbinski and produced by Jerry Bruckheimer, the ‘Pirates of the Caribbean’ series first set sail in 2003 with its inaugural installment, ‘The Curse of the Black Pearl’.” (Thể bị động “Directed by Gore Verbinski and produced by Jerry Bruckheimer” được sử dụng để nhấn mạnh vào việc đưa ra thông tin về đội ngũ sản xuất của bộ phim.)
 3. Parallel Structure (Cấu trúc song song): Được sử dụng để tạo sự cân đối và rõ ràng trong câu bằng cách sắp xếp các thành phần tương tự về cấu trúc hoặc ý nghĩa.
  • Ví dụ từ bài báo: “From epic ship battles amidst stormy seas to the eerie glow of cursed Aztec gold, each scene is meticulously crafted to immerse viewers in the pirate lore.” (Câu này sử dụng cấu trúc song song với các cụm từ “amidst stormy seas” và “the eerie glow of cursed Aztec gold” để mô tả các cảnh trong phim.)
 4. Appositive Phrases (Cụm từ mệnh đề): Được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung về một danh từ hoặc cụm danh từ trong câu.
  • Ví dụ từ bài báo: “Directed by Gore Verbinski and produced by Jerry Bruckheimer, the ‘Pirates of the Caribbean’ series first set sail in 2003 with its inaugural installment, ‘The Curse of the Black Pearl’.” (Cụm từ mệnh đề “directed by Gore Verbinski and produced by Jerry Bruckheimer” cung cấp thông tin bổ sung về bộ phim.)
 5. Subordinate Clauses (Mệnh đề phụ): Được sử dụng để thêm thông tin chi tiết hoặc điều kiện về hành động trong câu chính.
  • Ví dụ từ bài báo: “While the later installments received mixed reviews, they continued to delight audiences with their swashbuckling action and charismatic performances.” (Mệnh đề phụ “while the later installments received mixed reviews” cung cấp điều kiện cho hành động trong câu chính.)

Bài báo

Exploring the Swashbuckling Adventures of Pirates of the Caribbean

Khám phá những cuộc phiêu lưu hấp dẫn của Cướp Biển Vùng Caribe

Pirates have long captured the imagination of audiences worldwide, embodying freedom, adventure, and rebellion against the constraints of society. Among the plethora of pirate-themed movies, one franchise stands out as a modern classic: “Pirates of the Caribbean.”

Hải tặc đã lâu đã chinh phục trí tưởng tượng của khán giả trên toàn thế giới, thể hiện sự tự do, phiêu lưu và sự nổi loạn chống lại các hạn chế của xã hội. Trong số nhiều bộ phim về hải tặc, một thương hiệu nổi bật như một tác phẩm kinh điển hiện đại: “Cướp Biển Vùng Caribe“.

Directed by Gore Verbinski and produced by Jerry Bruckheimer, the “Pirates of the Caribbean” series first set sail in 2003 with its inaugural installment, “The Curse of the Black Pearl.” Set in the Caribbean during the Age of Piracy, the film follows the escapades of the eccentric Captain Jack Sparrow, played with flamboyant charm by Johnny Depp, as he navigates through treacherous waters to reclaim his beloved ship, the Black Pearl, and thwart the plans of the cursed Captain Barbossa, portrayed by Geoffrey Rush.

Được đạo diễn bởi Gore Verbinski và sản xuất bởi Jerry Bruckheimer, loạt phim “Cướp Biển Vùng Caribe” lần đầu tiên ra khơi vào năm 2003 với phần khởi đầuLời Nguyền Của Hòn Đảo Đen“. Đặt trong vùng Caribe trong thời kỳ Thời kỳ Cướp Biển, bộ phim theo dõi những cuộc phiêu lưu của Thuyền trưởng Jack Sparrow lập dị, được đóng bởi Johnny Depp với sự quyến rũ phô trương, khi anh điều khiển qua những dòng nước nguy hiểm để giành lại con tàu yêu quý của mình, Hòn Đảo Đen, và ngăn chặn kế hoạch của Thuyền trưởng Barbossa bị nguyền rủa, được thể hiện bởi Geoffrey Rush.

What distinguishes “Pirates of the Caribbean” from other swashbuckling adventures is its seamless blend of thrilling action, supernatural elements, and irreverent humor. The franchise’s success lies not only in its captivating storyline but also in its memorable characters, from the resourceful blacksmith Will Turner (Orlando Bloom) to the spirited and independent Elizabeth Swann (Keira Knightley). Together, they embark on daring quests, encountering mythical creatures, cursed treasure, and rival pirates along the way.

Những gì phân biệt “Cướp Biển Vùng Caribe” so với các cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn khác là sự kết hợp mượt mà của hành động gây cấn, yếu tố siêu nhiênhài hước thiếu tôn trọng. Sự thành công của thương hiệu không chỉ nằm ở cốt truyện hấp dẫn mà còn ở những nhân vật đáng nhớ, từ thợ rèn thông minh Will Turner (Orlando Bloom) đến Elizabeth Swann cá tính và độc lập (Keira Knightley). Cùng nhau, họ bắt đầu những nhiệm vụ liều lĩnh, gặp gỡ những sinh vật thần thoại, kho báu bị nguyền rủa và các hải tặc đối thủ trên đường đi.

One of the franchise’s most iconic features is its breathtaking visual effects, which bring to life the fantastical world of pirates, mermaids, and ghostly apparitions. From epic ship battles amidst stormy seas to the eerie glow of cursed Aztec gold, each scene is meticulously crafted to immerse viewers in the pirate lore.

Một trong những đặc điểm biểu tượng nhất của thương hiệu là hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt, đem đến cuộc sống cho thế giới huyền diệu của các hải tặc, tiên cá và hồn ma. Từ cuộc chiến tàu biển kinh điển giữa biển động đến ánh sáng u ám của vàng Aztec bị nguyền rủa, mỗi cảnh được tỉ mỉ tạo ra để lôi cuốn người xem vào huyền thoại hải tặc.

Over the years, the “Pirates of the Caribbean” series has expanded into a beloved franchise, spawning four sequels: “Dead Man’s Chest” (2006), “At World’s End” (2007), “On Stranger Tides” (2011), and “Dead Men Tell No Tales” (2017). While the later installments received mixed reviews, they continued to delight audiences with their swashbuckling action and charismatic performances.

Trong suốt những năm qua, loạt phim “Cướp Biển Vùng Caribe” đã mở rộng thành một thương hiệu được yêu thích, tạo ra bốn phần tiếp theo: “Ngực Người Chết” (2006), “Tận Cùng Thế Giới” (2007), “Trên Bờ Lạ” (2011) và “Những Kẻ Chẳng Kể Chuyện” (2017). Mặc dù các phần sau nhận được đánh giá khác nhau, nhưng chúng vẫn tiếp tục làm hài lòng khán giả với hành động gây cấn và những màn trình diễn quyến rũ.

Beyond its entertainment value, “Pirates of the Caribbean” has left a lasting legacy on popular culture, inspiring theme park attractions, video games, and even a dedicated fan following known as “pirates of the internet.” The franchise’s enduring appeal lies in its ability to transport viewers to a world of adventure, where the line between hero and villain is blurred, and the thrill of the open sea beckons to the adventurous spirit in all of us.

Ngoài giá trị giải trí, “Cướp Biển Vùng Caribe” còn để lại một di sản lâu dài trong văn hóa phổ biến, truyền cảm hứng cho các công viên chủ đề, trò chơi video, và thậm chí là một nhóm fan hâm mộ được biết đến với tên “hải tặc của internet“. Sức hấp dẫn lâu dài của thương hiệu nằm ở khả năng mang người xem đến một thế giới phiêu lưu, nơi đường ranh giữa anh hùng và kẻ ác bị mờ nhạt, và sự hồi hộp của biển khơi mở lời gọi đến tinh thần phiêu lưu trong mỗi chúng ta.

As fans eagerly await news of future installments in the franchise, one thing remains certain: the “Pirates of the Caribbean” series has etched its place in cinematic history as a swashbuckling saga for the ages, reminding us all that sometimes, it’s the journey, not the destination, that truly matters on the high seas of life.

Trong khi người hâm mộ đang háo hức chờ đợi tin tức về các phần tiếp theo của loạt phim, một điều vẫn chắc chắn: loạt phim “Cướp Biển Vùng Caribe” đã ghi dấu ở vị trí của mình trong lịch sử điện ảnh như một truyền thuyết hấp dẫn qua các thế hệ, nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi, chính hành trình, không phải đích đến, mới là điều quan trọng thực sự trên biển khơi của cuộc đời.

Đọc lại bài trước: Học tiếng Anh qua các bài báo part 26: The Notorious Somali Pirates.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN