IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Tourists

IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Tourists

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ Bar Chart về lượng khách tham quan du lịch trong ba tháng của ba quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-bar-chart-tourists-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ Bar Chart về lượng khách tham quan du lịch trong ba tháng của ba quốc gia. Người viết cần phân tích và so sánh số liệu, nêu bật xu hướng chính, điểm nổi bật và sự khác biệt giữa các quốc gia. Bài viết phải mạch lạc, logic và sử dụng ngôn ngữ chính xác.

Đọc bài này Cách làm bài IELTS Writing Task 1 Bar Chart trước khi làm bài.

Bạn cũng có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Đọc thêm về xây dựng lộ trình học IELTS của The Real IELTS.

IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Tourists

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing a Bar Chart showing the number of tourists visiting three countries over three months. The writer needs to analyze and compare the data, highlight the main trends, notable points, and differences between the countries. The essay must be coherent, logical, and use precise language.

You should write at least 150 words

Tháng/NămQuốc gia AQuốc gia BQuốc gia C
Tháng 11,200,000950,000800,000
Tháng 21,100,000900,000850,000
Tháng 31,300,0001,000,000900,000
ielts-writing-task-1-bar-chart-tourists

Bài mẫu 1

Introduction: The table provides data on the number of tourists visiting three countries—Country A, Country B, and Country C—over a three-month period (January to March).

Overview: Overall, Country A consistently received the highest number of visitors each month, while Country C saw the lowest number of tourists. Country B’s tourism figures were intermediate between the other two countries. Notably, all three countries experienced fluctuations in their tourist numbers throughout the period.

Body 1: In January, Country A had the highest number of visitors at 1,200,000, followed by Country B with 950,000, and Country C with 800,000 tourists. In February, there was a slight decline in the number of visitors for both Country A and Country B, with Country A attracting 1,100,000 tourists and Country B attracting 900,000. However, Country C saw a slight increase, welcoming 850,000 tourists.

Body 2: In March, all three countries experienced a rise in their tourist numbers. Country A saw the most significant increase, reaching 1,300,000 visitors. Country B’s tourist numbers also rose to 1,000,000, while Country C saw a more modest increase to 900,000 tourists. This upward trend in March suggests a potential seasonal factor influencing tourism in these countries.

Bài mẫu 2

Introduction

The table illustrates the number of tourists visiting three different countries, labeled as Country A, Country B, and Country C, over a span of three months: January, February, and March.

Overview

Overall, Country A consistently attracted the highest number of tourists each month, while Country C saw the lowest figures. All three countries experienced fluctuations in their tourist numbers, with a general trend of increase in March compared to February.

Body 1

In January, Country A welcomed 1,200,000 tourists, making it the most popular destination for that month. Country B followed with 950,000 visitors, and Country C had the lowest count at 800,000. In February, the number of tourists in Country A slightly declined to 1,100,000. Similarly, Country B saw a decrease to 900,000 visitors. However, Country C experienced a slight increase, receiving 850,000 tourists.

Body 2

March marked a notable rise in tourist numbers for all three countries. Country A saw an increase to 1,300,000 visitors, the highest figure in the three-month period. Country B’s tourist numbers rose to 1,000,000, surpassing the million mark for the first time in these three months. Country C also saw growth, with 900,000 tourists, indicating a steady rise from the previous months.

In summary, while all three countries experienced some fluctuations, the overall trend shows an increase in tourist numbers by March, with Country A consistently leading in popularity.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN