Bài Reading này có chủ đề về việc đọc sách: Việc đọc là một kỹ năng cơ bản mang lại nhiều lợi ích, cả về mặt trí tuệ và tinh thần. Bài tập đọc này sẽ khám phá một số lợi ích chính của việc đọc sách.

The Power of Reading Books

Sức Mạnh của Việc Đọc Sách

In today’s fast-paced world, with technology dominating our lives, the simple act of reading books often takes a backseat. However, the benefits of reading are manifold and cannot be understated. Let’s delve into some of the advantages that reading books can bring into our lives.

Trong xã hội ngày nay, với công nghệ chiếm ưu thế, việc đơn giản là đọc sách thường bị lãng quên. Tuy nhiên, những lợi ích của việc đọc là không thể phủ nhận. Hãy khám phá một số ưu điểm mà việc đọc sách mang lại cho cuộc sống của chúng ta.

1. Mental Stimulation: Reading is like exercise for the brain. Just as physical exercise keeps the body fit, reading stimulates the mind, keeping it active and engaged. When we read, our brains work hard to comprehend the text, analyze information, and make connections. This mental workout helps improve cognitive function and can even stave off cognitive decline as we age.

1. Kích Thích Tinh Thần: Việc đọc giống như việc tập thể dục cho não bộ. Giống như việc tập thể dục giữ cho cơ thể khỏe mạnh, việc đọc kích thích tinh thần, giữ tâm trí hoạt động và tham gia. Khi chúng ta đọc, não bộ hoạt động chăm chỉ để hiểu văn bản, phân tích thông tin và tạo ra các kết nối. Việc làm này giúp cải thiện chức năng nhận thức và thậm chí có thể ngăn ngừa suy giảm nhận thức khi chúng ta già đi.

2. Knowledge Acquisition: Books are repositories of knowledge, offering insights into a wide range of topics. Whether it’s history, science, philosophy, or literature, there’s a book out there waiting to be explored. By reading, we gain access to new information, perspectives, and ideas, expanding our understanding of the world and enriching our lives.

2. Thu Thập Kiến Thức: Sách là kho tàng kiến thức, cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau. Dù đó là lịch sử, khoa học, triết học, hay văn học, luôn có một cuốn sách đang chờ đợi để được khám phá. Bằng cách đọc, chúng ta tiếp cận thông tin mới, quan điểm và ý tưởng, mở rộng sự hiểu biết về thế giới và làm phong phú cuộc sống của chúng ta.

3. Vocabulary Expansion: Reading exposes us to a diverse range of words and expressions, helping us build our vocabulary. The more we read, the more words we encounter, and the better equipped we become to communicate effectively. A rich vocabulary not only enhances our writing and speaking skills but also boosts our confidence in expressing ourselves.

3. Mở Rộng Từ Vựng: Việc đọc giới thiệu chúng ta với một loạt các từ ngữ và biểu hiện đa dạng, giúp chúng ta xây dựng từ vựng của mình. Càng đọc nhiều, chúng ta càng gặp nhiều từ và càng trở nên tốt hơn trong việc giao tiếp hiệu quả. Một từ vựng phong phú không chỉ nâng cao kỹ năng viết và nói của chúng ta mà còn tăng sự tự tin trong việc diễn đạt bản thân.

4. Stress Reduction: In today’s hectic world, stress has become a common affliction. Fortunately, reading can be a potent antidote to stress. Immersing ourselves in a good book allows us to escape the pressures of daily life, transporting us to different worlds and experiences. This mental escape can be incredibly therapeutic, helping to relax the mind and promote a sense of calm.

4. Giảm Stress: Trong thế giới hối hả ngày nay, căng thẳng đã trở thành một căn bệnh phổ biến. May mắn thay, việc đọc có thể là một liều thuốc hữu ích để giảm căng thẳng. Đắm chìm trong một cuốn sách tốt cho phép chúng ta thoát khỏi áp lực của cuộc sống hàng ngày, đưa chúng ta đến những thế giới và trải nghiệm khác nhau. Việc thoát ra tinh thần này có thể cực kỳ hữu ích, giúp thư giãn tâm trí và thúc đẩy cảm giác bình yên.

5. Empathy and Understanding: Books have the power to foster empathy and understanding by allowing us to step into the shoes of others. Through the characters we encounter and the stories we read, we gain insight into different perspectives, cultures, and experiences. This broadens our worldview, fosters compassion, and strengthens our connections with others.

5. Đồng Cảm và Hiểu Biết: Sách có sức mạnh thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết bằng cách cho phép chúng ta bước vào giày của người khác. Qua các nhân vật chúng ta gặp phải và các câu chuyện chúng ta đọc, chúng ta có cái nhìn sâu sắc vào các quan điểm, văn hóa và trải nghiệm khác nhau. Điều này mở rộng tầm nhìn của chúng ta, nuôi dưỡng lòng thông cảm và tăng cường mối kết nối với người khác.

Conclusion: In conclusion, the benefits of reading books are vast and multifaceted. From stimulating the mind and expanding knowledge to reducing stress and fostering empathy, reading enriches our lives in countless ways. So, let’s make reading a priority in our lives and reap the many rewards it has to offer.

Kết Luận: Như vậy, những lợi ích của việc đọc sách là vô số và đa dạng. Từ việc kích thích tinh thần và mở rộng kiến thức đến giảm căng thẳng và nuôi dưỡng lòng đồng cảm, việc đọc làm giàu cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách. Vì vậy, hãy đặt việc đọc là ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta và thu hoạch những phần thưởng nhiều đóng góp mà nó mang lại.

Questions:

 1. What is one similarity between reading and physical exercise, according to the passage?
 2. According to the passage, how does reading contribute to stress reduction?
 3. What is one way in which reading books can help improve communication skills?
 4. What aspect of human experience does reading books help to broaden, according to the passage?
 5. Why does the passage suggest making reading a priority in our lives?

Câu Hỏi:

 1. Một điểm tương đồng giữa việc đọc và tập thể dục là gì theo bài đọc?
 2. Theo bài đọc, việc đọc đóng góp vào việc giảm căng thẳng như thế nào?
 3. Một cách mà việc đọc sách có thể giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp là gì theo bài đọc?
 4. Khía cạnh của trải nghiệm con người nào mà việc đọc sách giúp mở rộng, theo bài đọc?
 5. Tại sao bài đọc đề xuất đặt việc đọc là ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta?

Câu trả lời gợi ý:

 1. Both stimulate the mind.
 2. By providing an escape from daily pressures.
 3. By expanding vocabulary through exposure to diverse language.
 4. Cultural awareness.
 5. To reap the rewards of its many benefits.

Đọc lại bài trước: Reading Skill Part 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN