Reading Skill Part 8: Mental Health Awareness

Reading Skill Part 8: Mental Health Awareness

Bài Reading này có chủ đề là Mental Health Awareness. Chủ đề về sức khỏe tâm lý là một chủ đề mới trong những năm gần đây, tuy nhiên việc xuất hiện trong các đề thi cũng đã diễn ra rất nhiều trong IELTS, TOEIC, PTE. Sau đây là bài luyện kỹ năng Reading:

Mental Health Awareness

Reading Comprehension

Read the following passage carefully and answer the questions that follow:

Passage:

Mental health is a vital aspect of overall well-being, yet it often remains overlooked or stigmatized in society. Mental health includes emotional, psychological, and social well-being, influencing how we think, feel, and act. Just like physical health, mental health needs attention and care. However, unlike a broken bone or a fever, mental health issues may not always manifest visibly. They can be complex and multifaceted, ranging from mild anxiety to severe depression or other disorders.

One of the biggest challenges in addressing mental health concerns is the stigma associated with them. Many individuals hesitate to seek help due to fear of being judged or ostracized. This stigma creates barriers to accessing support and treatment, perpetuating the cycle of suffering in silence.

Raising awareness about mental health is crucial in breaking down these barriers. It involves educating individuals about the signs and symptoms of mental health issues, promoting open discussions, and fostering a supportive environment where people feel comfortable seeking help. By normalizing conversations about mental health, we can reduce stigma and encourage early intervention, ultimately improving outcomes for individuals and society as a whole.

Questions:

  1. What does mental health encompass?
  2. Why do some people hesitate to seek help for mental health issues?
  3. How does stigma affect access to mental health support?
  4. What are some strategies for raising awareness about mental health?
  5. Why is it important to normalize conversations about mental health?

Gợi ý trả lời

  1. Mental health encompasses emotional, psychological, and social well-being.
  2. Some people hesitate to seek help due to fear of being judged or ostracized.
  3. Stigma creates barriers to accessing mental health support by making individuals feel ashamed or embarrassed about seeking help.
  4. Strategies for raising awareness about mental health include educating individuals about signs and symptoms, promoting open discussions, and fostering a supportive environment.
  5. Normalizing conversations about mental health reduces stigma and encourages early intervention, ultimately improving outcomes for individuals and society.

Phần Song Ngữ

Mental health is a vital aspect of overall well-being, yet it often remains overlooked or stigmatized in society. Mental health includes emotional, psychological, and social well-being, influencing how we think, feel, and act. Just like physical health, mental health needs attention and care.

Sức khỏe tâm thần là một khía cạnh quan trọng của sức khỏe tổng thể, nhưng thường bị bỏ qua hoặc bị đánh dấu với những rủi ro trong xã hội. Sức khỏe tâm thần bao gồm cả cảm xúc, tâm lý và sự phát triển xã hội, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Giống như sức khỏe vật lý, sức khỏe tâm thần cần sự chú ý và chăm sóc.

However, unlike a broken bone or a fever, mental health issues may not always manifest visibly. They can be complex and multifaceted, ranging from mild anxiety to severe depression or other disorders.

Tuy nhiên, khác với việc gãy xương hoặc sốt, các vấn đề về sức khỏe tâm thần không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Chúng có thể phức tạp và đa mặt, từ lo âu nhẹ đến trầm cảm nặng hoặc các rối loạn khác.

One of the biggest challenges in addressing mental health concerns is the stigma associated with them. Many individuals hesitate to seek help due to fear of being judged or ostracized. This stigma creates barriers to accessing support and treatment, perpetuating the cycle of suffering in silence.

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc đối phó với các vấn đề về sức khỏe tâm thần là sự kỳ thị liên quan đến chúng. Nhiều người do sợ bị đánh giá hoặc bị lạc hậu mà ngần ngại khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự kỳ thị này tạo ra rào cản trong việc tiếp cận sự hỗ trợ và điều trị, kéo dài chuỗi cảm xúc đau khổ trong im lặng.

Raising awareness about mental health is crucial in breaking down these barriers. It involves educating individuals about the signs and symptoms of mental health issues, promoting open discussions, and fostering a supportive environment where people feel comfortable seeking help. By normalizing conversations about mental health, we can reduce stigma and encourage early intervention, ultimately improving outcomes for individuals and society as a whole.

Nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần rất quan trọng trong việc phá vỡ những rào cản này. Điều này bao gồm việc giáo dục cá nhân về các dấu hiệu và triệu chứng của các vấn đề sức khỏe tâm thần, khuyến khích các cuộc thảo luận mở cửa, và tạo môi trường hỗ trợ nơi mọi người cảm thấy thoải mái khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Bằng cách bình thường hóa các cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần, chúng ta có thể giảm bớt sự kỳ thị và khuyến khích can thiệp sớm, từ đó cải thiện kết quả cho cá nhân và xã hội nói chung.

Đọc bài viết cũ về Reading: Reading Skill Part 7: The Rise of Renewable Energy.


đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN