Speaking Part 5: Describe a memorable trip you’ve taken

Speaking Part 5: Describe a memorable trip you’ve taken

Bài luyện tập kỹ năng Speaking lần này bạn phải mô tả một chuyến đi đáng nhớ mà bạn đã từng tham gia. Sau đây là phần bài gợi ý cho bài Speaking của bạn.

7 bước chuẩn bị cho bài thi Speaking Describe a memorable trip you’ve taken

I. Introduction
A. Briefly introduce the trip and its significance
B. Mention where you went and why it was memorable

II. Planning and Preparation
A. Describe how you planned for the trip
B. Talk about any challenges or obstacles you faced during the planning process

III. The Journey
A. Describe the journey to your destination
B. Share any interesting or memorable experiences you had along the way

IV. Destination
A. Describe the place you visited
B. Highlight the activities you did there and why they were memorable

V. People and Culture
A. Discuss interactions with locals or other travelers
B. Share insights about the culture of the place you visited

VI. Challenges and Learnings
A. Talk about any challenges you faced during the trip
B. Reflect on what you learned from those challenges

VII. Conclusion
A. Summarize the overall experience of the trip
B. Reflect on the lasting impact it had on you

VIII. Closing Thoughts
A. Conclude with any final thoughts or reflections
B. Express gratitude for the experience

Dàn ý này có thể giúp bạn tổ chức suy nghĩ và cấu trúc bài nói của mình một cách hiệu quả.

Triển khai bài Speaking sau khi thành thạo 7 bước

Introduction: Hello everyone, today I’m thrilled to share with you a journey that has left an indelible mark on my memory. It’s a trip that took me to the heart of the Himalayas, to the breathtaking landscapes of Nepal.

Chào mọi người, hôm nay tôi rất vui được chia sẻ với các bạn về một chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong kí ức của tôi. Đó là một chuyến đi đã đưa tôi đến trái tim của dãy núi Himalaya, đến với những cảnh đẹp tuyệt vời của Nepal.

Planning and Preparation: Planning for this trip was both exhilarating and challenging. Researching the trekking routes, arranging accommodations, and ensuring we had the right gear tested our organizational skills. Yet, each obstacle we overcame brought us closer together as a team.

Việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến đi này là một trải nghiệm vừa hồi hộp vừa thách thức. Tìm hiểu về các tuyến đường trekking, sắp xếp chỗ ở và đảm bảo chúng tôi có đủ trang bị đã thử thách kỹ năng tổ chức của chúng tôi. Tuy nhiên, mỗi trở ngại chúng tôi vượt qua đã làm cho chúng tôi gần nhau hơn như một đội.

The Journey: The journey began with a nerve-wracking flight into Lukla, one of the world’s most dangerous airports. As we trekked through the rugged terrain, every step felt like a victory. Along the way, we encountered yaks, passed through quaint mountain villages, and marveled at the towering peaks above us.

Hành trình bắt đầu với một chuyến bay căng thẳng vào Lukla, một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Khi chúng tôi đi bộ qua địa hình gồ ghề, mỗi bước đi cảm thấy như một chiến thắng. Trên đường đi, chúng tôi gặp gặp trâu, đi qua các làng núi yên bình và ngưỡng mộ những ngọn núi cao chót vót bên trên.

Destination: Reaching Everest Base Camp was a surreal moment. Surrounded by the world’s highest mountains, the sense of achievement was overwhelming. Watching the sunrise over Mount Everest, its summit bathed in golden light, was a sight I’ll never forget.

Đạt đến Trại Cơ sở Everest là một khoảnh khắc kỳ diệu. Được bao quanh bởi những ngọn núi cao nhất thế giới, cảm giác thành công làm cho chúng tôi bị tràn ngập. Nhìn mặt trời mọc trên đỉnh núi Everest, ngọn núi được tắm trong ánh sáng vàng, là một hình ảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên.

People and Culture: Interacting with the Sherpa people was a highlight of the trip. Their warmth and hospitality made us feel at home despite being thousands of miles away. Learning about their culture, traditions, and way of life enriched our experience in ways we couldn’t have imagined.

Giao tiếp với người Sherpa là một điểm nhấn của chuyến đi. Sự ấm áp và mến khách của họ khiến cho chúng tôi cảm thấy như ở nhà mặc dù ở hàng ngàn dặm xa. Việc học hỏi về văn hóa, truyền thống và lối sống của họ đã làm phong phú thêm trải nghiệm của chúng tôi theo cách chúng tôi không thể tưởng tượng được.

Challenges and Learnings: The trek presented its fair share of challenges, from altitude sickness to unpredictable weather. Yet, each obstacle taught us resilience and the importance of perseverance. We learned to embrace discomfort and find strength in adversity.

Chuyến đi đã mang lại những thách thức của nó, từ bệnh say núi đến thời tiết khó lường. Tuy nhiên, mỗi trở ngại đã dạy cho chúng tôi sự kiên nhẫn và tầm quan trọng của sự kiên trì. Chúng tôi học được cách đón nhận sự bất tiện và tìm kiếm sức mạnh từ khó khăn.

Conclusion: In conclusion, this trip was not just about reaching a destination but about the journey itself. It taught me the value of exploration, the beauty of human connection, and the power of pushing beyond limits. It’s a journey I’ll cherish for a lifetime.

Kết luận, chuyến đi này không chỉ là việc đạt đến một điểm đến mà còn là về chính hành trình. Nó đã dạy cho tôi giá trị của việc khám phá, vẻ đẹp của sự kết nối con người và sức mạnh của việc vượt qua giới hạn. Đây là một hành trình mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.

Closing Thoughts: As I look back on this adventure, I’m filled with gratitude for the experiences and memories it has given me. It’s a reminder that sometimes, the most memorable journeys are the ones that challenge us, inspire us, and change us in ways we never thought possible.

Nhìn lại cuộc phiêu lưu này, tôi rất biết ơn những trải nghiệm và ký ức mà nó mang lại cho tôi. Đó là một lời nhắc nhở rằng đôi khi, những chuyến đi đáng nhớ nhất là những chuyến đi mà thách thức chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta và thay đổi chúng ta theo cách mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến.

Học lại bài Speaking trước: Speaking Part 4: Discuss the Importance of Education.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN