100 bài tập từ vựng phân biệt giữa ‘Give up’ và ‘Give in’

100 bài tập từ vựng phân biệt giữa ‘Give up’ và ‘Give in’

Khi học tiếng Anh chúng ta thấy các cụm từ có vẻ giống nhau có thể có ý nghĩa khác biệt hoàn toàn. Điển hình cho điều này là sự phân biệt giữa “give up” và “give in”. Mặc dù cả hai đều bắt đầu bằng từ “give” và thường được sử dụng trong các tình huống khó khăn, nhưng chúng mang lại những ý nghĩa và cách sử dụng hoàn toàn khác nhau.

Give up

Khi bạn nói “give up”, bạn đang nói về việc từ bỏ hoặc dừng lại trong một hoạt động, mục tiêu hoặc ý kiến. Đây thường là quyết định tự nguyện và thường mang tính tiêu cực, biểu thị sự thất bại hoặc sự chịu đựng không được đạt được. Ví dụ, “I give up smoking” (Tôi bỏ hút thuốc) hoặc “She gave up trying to convince him” (Cô ấy từ bỏ việc cố gắng thuyết phục anh ấy). “Give up” cũng có thể mang ý nghĩa của việc đầu hàng hoặc chịu thua trong một cuộc tranh luận hoặc một tình huống không có cách giải quyết.

Give in

Tuy nhiên, khi bạn nói “give in”, bạn đang ám chỉ việc đồng ý hoặc chịu đựng áp lực hoặc yêu cầu của người khác. Điều này thường không phải là một quyết định tự nguyện, mà thường là do áp lực hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài.

Ví dụ, “She finally gave in and agreed to go out with him” (Cô ấy cuối cùng đã chịu đồng ý và đồng ý đi chơi với anh ấy) hoặc “I don’t want to give in to their demands” (Tôi không muốn chịu đựng theo yêu cầu của họ). “Give in” cũng có thể ám chỉ việc nhượng bộ trong một cuộc tranh cãi hoặc khi đối mặt với sự áp đặt từ người khác.

100 bài tập Phân biệt giữa ‘Give up’ và ‘Give in’

 1. She finally __________ and agreed to my proposal.
 2. Don’t __________ on your dreams just because they seem difficult.
 3. He refused to __________ to their demands.
 4. After hours of searching, they decided to __________ and go home.
 5. It’s important not to __________ to peer pressure.
 6. I won’t __________ until I achieve my goals.
 7. She was determined not to __________ to her fear of public speaking.
 8. He had to __________ his seat to the elderly woman on the bus.
 9. Despite the challenges, they refused to __________.
 10. Sometimes it’s okay to __________ and ask for help.
 11. She couldn’t __________ the temptation of chocolate cake.
 12. He had to __________ and admit that he was wrong.
 13. They were too tired to continue; they decided to __________ for the day.
 14. It’s hard to __________ when everyone else is pressuring you.
 15. You shouldn’t __________ on your responsibilities just because they’re difficult.
 16. After hours of negotiations, they had to __________ to their opponent’s terms.
 17. She didn’t want to __________ to her fear of heights, but she had to climb the ladder.
 18. Despite the setbacks, they refused to __________ on their mission.
 19. It’s important not to __________ to negative thoughts.
 20. He had to __________ his desire to quit and keep pushing forward.
 21. She was about to __________, but her friends encouraged her to keep going.
 22. He had to __________ his stubbornness and listen to reason.
 23. They decided to __________ their plans for the weekend and stay home instead.
 24. I won’t __________ until I’ve given it my all.
 25. Despite the criticism, they refused to __________.
 26. He couldn’t __________ to his fear of failure, so he kept trying.
 27. It’s important not to __________ to despair in difficult times.
 28. She had to __________ and apologize for her mistake.
 29. They were ready to __________ until they found a solution.
 30. Despite the challenges, they refused to __________ their dreams.
 31. He couldn’t __________ to his anger and ended up regretting his outburst.
 32. They decided to __________ their disagreement and compromise.
 33. She was about to __________, but her coach encouraged her to try one more time.
 34. I won’t __________ until I’ve exhausted all possibilities.
 35. Despite the setbacks, they refused to __________ on their principles.
 36. He had to __________ his ego and admit that he needed help.
 37. They were tempted to __________, but they knew they had to persevere.
 38. She had to __________ and accept that she couldn’t control everything.
 39. Despite the obstacles, they refused to __________ on their journey.
 40. He couldn’t __________ to his fear of rejection, so he decided to ask her out.
 41. She was ready to __________, but her friend encouraged her to keep trying.
 42. He had to __________ his pride and ask for forgiveness.
 43. They were tempted to __________, but they knew they had to stay focused.
 44. I won’t __________ until I’ve achieved my goals.
 45. Despite the challenges, they refused to __________ on their ideals.
 46. He couldn’t __________ to his doubts and insecurities, so he kept moving forward.
 47. It’s important not to __________ to negative influences.
 48. She had to __________ and admit that she needed help.
 49. They were about to __________, but they decided to push through the difficulties.
 50. Despite the setbacks, they refused to __________ on their aspirations.
 51. He couldn’t __________ to his impatience and ended up making mistakes.
 52. They decided to __________ their disagreement and find a solution.
 53. She was tempted to __________, but she knew she had to keep going.
 54. I won’t __________ until I’ve explored all options.
 55. Despite the obstacles, they refused to __________ on their mission.
 56. He had to __________ his fears and take a leap of faith.
 57. They were about to __________, but they decided to persevere.
 58. She had to __________ and acknowledge her limitations.
 59. Despite the challenges, they refused to __________ on their journey.
 60. He couldn’t __________ to his desire for comfort, so he kept pushing himself.
 61. She was tempted to __________, but she knew she had to keep trying.
 62. He had to __________ his stubbornness and listen to advice.
 63. They were about to __________, but they decided to give it one last shot.
 64. I won’t __________ until I’ve given it everything I’ve got.
 65. Despite the setbacks, they refused to __________ on their goals.
 66. He couldn’t __________ to his insecurities and self-doubt, so he sought help.
 67. They decided to __________ their plans and try something new.
 68. She was ready to __________, but her friends encouraged her to keep fighting.
 69. Despite the challenges, they refused to __________ on their principles.
 70. He had to __________ his ego and admit that he was wrong.
 71. She was tempted to __________, but she knew she had to persevere.
 72. He had to __________ his pride and apologize.
 73. They were about to __________, but they decided to give it one more try.
 74. I won’t __________ until I’ve reached my destination.
 75. Despite the obstacles, they refused to __________ on their journey.
 76. He couldn’t __________ to his fear of failure, so he kept pushing forward.
 77. They decided to __________ their differences and work together.
 78. She was ready to __________, but her coach encouraged her to keep going.
 79. Despite the challenges, they refused to __________ on their dreams.
 80. He had to __________ his doubts and believe in himself.
 81. She was tempted to __________, but she knew she had to keep trying.
 82. He had to __________ his stubbornness and compromise.
 83. They were about to __________, but they decided to give it one last go.
 84. I won’t __________ until I’ve given it my all.
 85. Despite the setbacks, they refused to __________ on their ambitions.
 86. He couldn’t __________ to his fears and insecurities, so he kept moving forward.
 87. They decided to __________ their argument and find common ground.
 88. She was ready to __________, but her friends encouraged her to stay strong.
 89. Despite the challenges, they refused to __________ on their goals.
 90. He had to __________ his ego and admit that he needed help.
 91. She was tempted to __________, but she knew she had to persevere.
 92. He had to __________ his pride and ask for forgiveness.
 93. They were about to __________, but they decided to push through the difficulties.
 94. I won’t __________ until I’ve exhausted all possibilities.
 95. Despite the obstacles, they refused to __________ on their mission.
 96. He couldn’t __________ to his doubts and insecurities, so he kept moving forward.
 97. They decided to __________ their disagreement and find a solution.
 98. She was ready to __________, but her coach encouraged her to keep going.
 99. Despite the challenges, they refused to __________ on their journey.
 100. He had to __________ his fears and take a leap of faith.

Đáp án

 1. give in
 2. give up
 3. give in
 4. give up
 5. give in
 6. give up
 7. give in
 8. give up
 9. give up
 10. give in
 11. give in
 12. give in
 13. give up
 14. give in
 15. give up
 16. give in
 17. give in
 18. give up
 19. give up
 20. give up
 21. give up
 22. give up
 23. give up
 24. give up
 25. give up
 26. give in
 27. give in
 28. give in
 29. give up
 30. give up
 31. give in
 32. give in
 33. give up
 34. give up
 35. give up
 36. give up
 37. give in
 38. give up
 39. give up
 40. give in
 41. give up
 42. give up
 43. give in
 44. give up
 45. give up
 46. give in
 47. give up
 48. give in
 49. give up
 50. give up
 51. give in
 52. give up
 53. give up
 54. give up
 55. give up
 56. give up
 57. give up
 58. give in
 59. give up
 60. give in
 61. give up
 62. give up
 63. give up
 64. give up
 65. give up
 66. give in
 67. give up
 68. give up
 69. give up
 70. give in
 71. give up
 72. give up
 73. give up
 74. give up
 75. give up
 76. give in
 77. give up
 78. give up
 79. give up
 80. give up
 81. give up
 82. give up
 83. give up
 84. give up
 85. give up
 86. give in
 87. give up
 88. give up
 89. give up
 90. give in
 91. give up
 92. give up
 93. give up
 94. give up
 95. give up
 96. give in
 97. give up
 98. give up
 99. give up
 100. give up

Đọc bài viết cũ:

100 từ vựng tiếng Anh về Vùng Miền (Region) Trên Thế Giới.

40 từ vựng và cụm từ vựng về Kinh nghiệm du lịch.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN