100 từ vựng tiếng Anh về Vùng Miền (Region) Trên Thế Giới

100 từ vựng tiếng Anh về Vùng Miền (Region) Trên Thế Giới

Các vùng miền (Region) trên thế giới là chủ đề tán gẫu thường xuyên của nhiều người với nhiều ngôn ngữ. Trong ngôn ngữ tiếng Anh các vùng miền trên thế giới cũng tồn tài trong nhiều cuộc nói chuyện, bài báo, bài viết khác nhau. Sau đây là 100 từ vựng hay gặp trong các câu chuyện nói về Vùng Miền Trên Thế Giới.

100 từ vựng tiếng Anh

 1. Region – Vùng miền
 2. Terrain – Địa hình
 3. Landscape – Phong cảnh
 4. Climate – Khí hậu
 5. Vegetation – Thực vật
 6. Diversity – Đa dạng
 7. Rural – Nông thôn
 8. Urban – Thành thị
 9. Countryside – Nông thôn
 10. Mountainous – Đồi núi
 11. Coastal – Bờ biển
 12. Plains – Cánh đồng
 13. Plateau – Cao nguyên
 14. Desert – Sa mạc
 15. Forested – Rừng rậm
 16. Tundra – Vùng đất băng giá
 17. Highlands – Cao nguyên
 18. Lowlands – Đồng bằng
 19. Arid – Khô cằn
 20. Fertile – Màu mỡ
 21. Arable land – Đất canh tác
 22. Population density – Mật độ dân số
 23. Indigenous people – Dân tộc bản địa
 24. Nomadic lifestyle – Cuộc sống du mục
 25. Natural resources – Tài nguyên thiên nhiên
 26. Flora and fauna – Thực vật và động vật
 27. Ecosystem – Hệ sinh thái
 28. Biodiversity – Đa dạng sinh học
 29. Subsistence farming – Nông nghiệp sinh sản
 30. Traditional architecture – Kiến trúc truyền thống
 31. Cultural heritage – Di sản văn hóa
 32. Ethnic diversity – Đa dạng dân tộc
 33. Traditional crafts – Nghề truyền thống
 34. Sustainable development – Phát triển bền vững
 35. Livelihood – Sinh kế
 36. Agriculture – Nông nghiệp
 37. Pastoralism – Điều dưỡng
 38. Irrigation – Tưới tiêu
 39. Monsoon – Gió mùa
 40. Megacity – Thành phố siêu đô thị
 41. Megalopolis – Siêu đô thị
 42. Slum – Khu ổ chuột
 43. Infrastructure – Hạ tầng
 44. Transportation network – Mạng lưới vận tải
 45. Economic disparity – Sự chênh lệch kinh tế
 46. Cultural exchange – Trao đổi văn hóa
 47. Tourist attraction – Điểm du lịch
 48. Ecotourism – Du lịch sinh thái
 49. Heritage site – Di tích
 50. Conservation – Bảo tồn
 51. Scenic beauty – Vẻ đẹp tự nhiên
 52. Natural wonders – Kỳ quan tự nhiên
 53. Environmental protection – Bảo vệ môi trường
 54. Geographical features – Đặc điểm địa lý
 55. Remote areas – Vùng xa xôi
 56. Inhabitants – Cư dân
 57. Geopolitical significance – Ý nghĩa địa chính trị
 58. Border region – Vùng biên giới
 59. Frontier – Biên giới
 60. Cross-cultural interactions – Giao lưu đa văn hóa
 61. Indigenous languages – Ngôn ngữ bản địa
 62. Traditional cuisine – Ẩm thực truyền thống
 63. Handicrafts – Đồ thủ công
 64. Festivals – Lễ hội
 65. Spiritual beliefs – Niềm tin tâm linh
 66. Historical landmarks – Địa điểm lịch sử
 67. Folklore – Truyền thuyết dân gian
 68. Wildlife sanctuary – Khu bảo tồn động vật hoang dã
 69. National park – Vườn quốc gia
 70. Marine conservation area – Khu vực bảo tồn biển
 71. Ecological balance – Cân bằng sinh thái
 72. Sustainable agriculture – Nông nghiệp bền vững
 73. Renewable energy – Năng lượng tái tạo
 74. Deforestation – Tàn phá rừng
 75. Urban sprawl – Sự mở rộng thành thị
 76. Agricultural revolution – Cách mạng nông nghiệp
 77. Industrialization – Công nghiệp hóa
 78. Resource extraction – Khai thác tài nguyên
 79. Environmental degradation – Suy thoái môi trường
 80. Soil erosion – Sự xói mòn đất
 81. Pollution – Ô nhiễm
 82. Acid rain – Mưa axit
 83. Global warming – Sự nóng lên toàn cầu
 84. Climate change – Biến đổi khí hậu
 85. Natural disasters – Thảm họa tự nhiên
 86. Drought – Hạn hán
 87. Flood – Lụt lội
 88. Earthquake – Động đất
 89. Tsunami – Sóng thần
 90. Hurricane – Bão táp
 91. Typhoon – Bão lốc
 92. Volcano – Núi lửa
 93. Erosion – Sự xói mòn
 94. Conservation efforts – Nỗ lực bảo tồn
 95. Afforestation – Rừng cây mới
 96. Sustainable tourism – Du lịch bền vững
 97. Carbon footprint – Dấu chân carbon
 98. Green technology – Công nghệ xanh
 99. Environmental awareness – Nhận thức về môi trường
 100. Preservation – Bảo tồn.

Exploring the Rich Diversity of Global Regions

Khám Phá Sự Đa Dạng Phong Phú Của Các Vùng Miền Trên Thế Giới

The world is a tapestry woven with diverse regions ranging from lush forested areas to arid deserts, from expansive plains to rugged mountainous landscapes. Each region boasts its own unique terrain, climate, and vegetation, contributing to the planet’s rich biodiversity.

Thế giới này như một bức tranh được tạo nên từ các vùng miền đa dạng, từ những khu rừng rậm đến những sa mạc khô cằn, từ những cánh đồng rộng lớn đến những cảnh quan núi non hiểm trở. Mỗi vùng miền đều có địa hình, khí hậuthực vật riêng, đóng góp vào sự đa dạng sinh học phong phú của hành tinh này.

In rural regions, traditional agriculture and pastoralism are prevalent, with communities relying on the land for their livelihood. Indigenous people often inhabit these areas, maintaining their cultural heritage through traditional crafts, folklore, and spiritual beliefs.

Ở những vùng nông thôn, nông nghiệp truyền thống và điều dưỡng động vật thường phổ biến, với cộng đồng phụ thuộc vào đất đai để sinh sống. Những người bản địa thường cư trú ở những khu vực này, duy trì di sản văn hóa của họ qua nghề thủ công truyền thống, truyền thuyết dân gianniềm tin tâm linh.

On the other hand, urban regions pulsate with life, characterized by towering skyscrapers and bustling streets. Megacities and megalopolises serve as hubs of economic activity and cultural exchange, attracting millions with their tourist attractions and vibrant culinary scenes.

Mặt khác, các vùng miền đô thị sống động, đặc trưng bởi những tòa nhà chọc trời cao và những con phố nhộn nhịp. Thành phố siêu đô thịsiêu đô thị phục vụ làm trung tâm của hoạt động kinh tếtrao đổi văn hóa, thu hút hàng triệu người với điểm du lịchvăn hóa ẩm thực sống động.

Despite the allure of urban centers, the importance of preserving remote wilderness areas cannot be overstated. National parks and wildlife sanctuaries serve as havens for endangered species and contribute to environmental protection efforts.

Mặc dù có sức hút của các trung tâm đô thị, sự quan trọng của việc bảo tồn những khu vực hoang dã xa xôi không thể bỏ qua. Vườn quốc giakhu bảo tồn động vật hoang dã là nơi ẩn náu cho các loài nguy cấp và đóng góp vào các nỗ lực bảo vệ môi trường.

However, rapid urbanization and industrialization have led to environmental degradation, including deforestation, pollution, and climate change. Addressing these challenges requires collective action and a commitment to sustainable development practices.

Tuy nhiên, sự đô thị hóacông nghiệp hóa nhanh chóng đã dẫn đến suy thoái môi trường, bao gồm tàn phá rừng, ô nhiễm, và biến đổi khí hậu. Đối mặt với những thách thức này đòi hỏi hành động chung và cam kết với các biện pháp phát triển bền vững.

Efforts such as afforestation, promotion of renewable energy, and environmental awareness campaigns are crucial steps towards ensuring the long-term health of our planet’s diverse ecosystems.

Các nỗ lực như rừng cây mới, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, và các chiến dịch nhận thức về môi trường là các bước quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho hệ sinh thái đa dạng của hành tinh chúng ta.

In conclusion, the world’s regions are not only geographical entities but also repositories of cultural richness and natural wonders. By valuing and preserving this diversity, we can create a more sustainable and harmonious future for generations to come.

Tóm lại, các vùng miền trên thế giới không chỉ là các thực thể địa lý mà còn là kho báu của sự giàu có văn hóakỳ quan tự nhiên. Bằng cách đánh giá và bảo tồn sự đa dạng này, chúng ta có thể tạo ra một tương lai bền vững và hòa thuận cho các thế hệ sắp tới.

Ngữ pháp trong bài viết tiếng Anh

 1. In today’s complex business landscape, effective contract management…: Câu mở đầu với cấu trúc ngữ pháp “In + [time expression], [subject] [verb]…”
 2. plays a pivotal role in ensuring…: Câu với cấu trúc “subject + verb + object + in + gerund phrase”.
 3. At the heart of this discipline lie various key components, including…: Câu với cấu trúc “At the heart of [something] lie [noun phrase], including [list of items]”.
 4. Contract management begins with meticulous contract drafting…: Câu với cấu trúc “subject + verb + with + noun phrase”.
 5. Negotiation skills are indispensable during the contractual negotiations phase: Câu với cấu trúc “subject + verb + adjective + during + noun phrase”.
 6. This initial phase requires a keen understanding…: Câu với cấu trúc “This + noun phrase + verb + [object]”.
 7. Once the contract is finalized, it enters the contract lifecycle…: Câu với cấu trúc “Once + subject + verb, [subject] [verb]…”.
 8. Identifying potential risks allows for proactive measures…: Câu với cấu trúc “Gerund phrase + verb + [object] for [purpose]”.
 9. Should conflicts emerge, efficient dispute resolution mechanisms are employed…: Câu với cấu trúc “Should + subject + verb, [subject] [verb]…”.
 10. By prioritizing transparency, communication, and collaboration, organizations can navigate the complexities…: Câu với cấu trúc “By + verb + [gerund phrases], [subject] can [verb]…”.

Đọc lại bài cũ: 40 từ vựng và cụm từ vựng về Kinh nghiệm du lịch.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN