IELTS Writing Task 1 Line Graph: Internet usage

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Internet usage

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ tỷ lệ sử dụng Internet theo 12 độ tuổi ở 4 quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-internet-usage-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ tỷ lệ sử dụng Internet theo 12 độ tuổi ở 4 quốc gia. Bạn cần so sánh và đối chiếu dữ liệu, nêu bật xu hướng chính và sự khác biệt đáng chú ý. Đảm bảo mô tả rõ ràng, chính xác, sử dụng ngôn ngữ học thuật và có cấu trúc hợp lý.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Internet usage

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing a chart showing the Internet usage rates across 12 age groups in 4 countries. You need to compare and contrast the data, highlight major trends and notable differences. Ensure your description is clear, accurate, uses academic language, and follows a logical structure.

You should write at least 150 words.

Độ tuổiQuốc gia AQuốc gia BQuốc gia CQuốc gia D
0-45%7%4%6%
5-920%25%18%22%
10-1450%55%45%52%
15-1990%88%85%89%
20-2495%92%90%93%
25-2993%91%88%90%
30-3485%87%83%86%
35-3975%78%72%76%
40-4465%68%60%63%
45-4955%57%52%54%
50-5445%48%42%44%
55+35%40%33%37%
ielts-writing-task-1-line-graph-internet-usage

Bài tham khảo 1

Introduction

The table compares the percentage of Internet usage among different age groups in four countries (A, B, C, and D) in the year 2022.

Overview

Overall, it is evident that Internet usage is highest among the younger age groups and declines progressively with age in all four countries. Country A and Country B generally show higher Internet usage across most age groups compared to Country C and Country D.

Body 1

In the youngest age group (0-4 years), Internet usage is relatively low, with Country B leading at 7%, followed by Country D at 6%, Country A at 5%, and Country C at 4%. Usage increases significantly in the 5-9 age group, where Country B again has the highest percentage at 25%, while Country C has the lowest at 18%. The trend of increasing Internet usage continues into the 10-14 and 15-19 age groups, peaking at 95% in Country A for the 20-24 age group, which is the highest recorded percentage across all age groups and countries.

Body 2

For adults aged 25-34, Internet usage remains high but begins to decline slightly. Country A maintains the highest usage in the 25-29 age group at 93%, while Country C has the lowest at 88%. This declining trend becomes more pronounced in older age groups. In the 35-39 age group, usage drops to 75% in Country A and 72% in Country C. For the oldest age group (55+), Internet usage is the lowest across all countries, with Country B having the highest usage at 40% and Country C the lowest at 33%.

Bài tham khảo 2

The table provides data on the percentage of internet usage by different age groups across four countries in 2022.

Overall, internet usage tends to be higher among younger age groups and gradually decreases with age in all four countries. The highest usage is consistently seen in the 20-24 age group, while the lowest is among those aged 0-4 and 55+.

In the 0-4 age group, usage is relatively low, with Country B having the highest at 7% and Country C the lowest at 4%. Usage increases significantly in the 5-9 age group, peaking at 25% in Country B and the lowest being 18% in Country C. The trend of increasing internet usage continues in the 10-14 age group, with Country B again leading at 55% and Country C at 45%.

For the age groups 15-19 and 20-24, internet usage is at its peak, with the highest usage in Country A at 95% and the lowest at 85% in Country C. From the age group 25-29 onwards, internet usage begins to decline. In the 30-34 age group, Country B has the highest usage at 87%, while Country C has the lowest at 83%.

In the older age groups, the decline in usage continues. The 35-39 age group sees usage ranging from 72% in Country C to 78% in Country B. By the age group 40-44, usage drops further, with the lowest at 60% in Country C. The 45-49 and 50-54 age groups follow a similar pattern, with Country C consistently having the lowest usage.

Finally, for those aged 55 and above, internet usage is at its lowest across all countries, with the highest usage in Country B at 40% and the lowest in Country C at 33%.

Bài tham khảo 3

The table provides data on the percentage of internet usage by age group across four countries in 2022.

Overall, internet usage tends to increase with age until the 20-24 age group, after which it gradually declines. Country A and Country B exhibit similar trends with the highest usage rates, while Country C consistently shows the lowest percentages.

In the younger age groups, specifically from 0-4 to 10-14 years old, internet usage is relatively low, starting at 4-7% and rising to 45-55%. The usage increases significantly in the teenage years, reaching a peak in the 15-19 and 20-24 age groups. For these two age groups, usage is remarkably high, with percentages ranging from 85% to 95%, indicating that young adults are the most active internet users.

As age increases beyond 24, internet usage starts to decline. For example, in the 30-34 age group, the percentages drop to between 83% and 87%. This downward trend continues more sharply in the older age groups. By the 55+ age group, the percentages fall to the lowest values, with Country C at 33% and Country B at 40%, indicating a significant drop in internet usage among the elderly.

In conclusion, the data reveals that while internet usage is highest among young adults across all four countries, it decreases progressively with age, with notable variations among the different nations.

Bài tham khảo 4

The table illustrates the percentage of internet usage across different age groups in four countries (A, B, C, and D) in the year 2022.

Overview: Overall, the data indicates that internet usage is higher among younger age groups and gradually decreases with age in all four countries. Country A and Country B exhibit slightly higher usage rates in most age groups compared to Country C and Country D.

Body 1: In the youngest age group (0-4 years), the internet usage is relatively low, with Country B having the highest usage at 7%, followed by Country D at 6%, Country A at 5%, and Country C at 4%. As the age groups progress, there is a noticeable increase in usage. For the 5-9 age group, Country B again leads with 25%, followed by Country D (22%), Country A (20%), and Country C (18%). The trend continues into the 10-14 and 15-19 age groups, where usage spikes significantly, peaking in the 15-19 age group with Country A at 90%, Country B at 88%, Country D at 89%, and Country C at 85%.

Body 2: In the age groups above 20 years, the pattern of high internet usage persists but starts to show a gradual decline as age increases. For the 20-24 age group, Country A has the highest usage at 95%, followed closely by Country D (93%), Country B (92%), and Country C (90%). This high level of usage slightly decreases in the 25-29 age group and continues to decline in the subsequent age groups. By the 55+ age group, internet usage drops to the lowest levels, with Country B at 40%, Country D at 37%, Country A at 35%, and Country C at 33%.

In conclusion, the data highlights that younger age groups are more inclined to use the internet, with usage rates diminishing as age increases across all four countries.

Bài tham khảo 5

Introduction

The table illustrates the percentage of internet usage across various age groups in four countries (Country A, Country B, Country C, and Country D) in 2022.

Overview

Overall, internet usage is higher among younger age groups across all four countries. The highest usage rates are seen in the 20-24 age group, while the lowest are in the 0-4 age group. Country B generally exhibits the highest percentages across most age groups, whereas Country C has the lowest.

Body 1

In the youngest age group (0-4 years), internet usage is minimal, with percentages ranging from 4% in Country C to 7% in Country B. As age increases, the usage rates also rise significantly. For the 5-9 age group, Country B again leads with 25%, followed by Country D at 22%, Country A at 20%, and Country C at 18%.

Body 2

The peak usage is observed in the 20-24 age group, with Country A at 95%, Country B at 92%, Country C at 90%, and Country D at 93%. This high rate is consistent through the 25-29 age group, slightly decreasing in the older age groups. For instance, the 30-34 age group sees usage ranging from 83% in Country C to 87% in Country B. The usage gradually declines further in older age groups, with the 55+ group having the lowest usage rates, from 33% in Country C to 40% in Country B.

Overall, internet usage decreases with age, with younger populations being the most connected across all four countries.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN