IELTS Writing Task 1 Line Graph: Students

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Students

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả biểu đồ số lượng sinh viên nhập học hàng năm từ năm 2013 tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-students-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả biểu đồ số lượng sinh viên nhập học hàng năm từ năm 2013 tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức. Nhiệm vụ là phân tích xu hướng, so sánh số liệu giữa các quốc gia, và rút ra nhận xét quan trọng dựa trên dữ liệu cho sẵn.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Students

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires candidates to describe a chart showing the number of students enrolled annually since 2013 in Vietnam, the USA, Japan, and Germany. The task involves analyzing trends, comparing figures between countries, and drawing significant conclusions based on the provided data.

You should write at least 150 words.

NămViệt NamHoa KỳNhật BảnĐức
20131,200,0004,500,0001,000,000500
20141,250,0004,550,0001,020,000510
20151,300,0004,600,0001,040,000520
20161,350,0004,650,0001,060,000530
20171,400,0004,700,0001,080,000540
20181,450,0004,750,0001,100,000550
20191,500,0004,800,0001,120,000560
20201,550,0004,850,0001,140,000570
20211,600,0004,900,0001,160,000580
20221,650,0004,950,0001,180,000590
20231,700,0005,000,0001,200,000600
ielts-writing-task-1-line-graph-students

Bài tham khảo 1

The line graph illustrates the number of students enrolling annually from 2013 to 2023 in four countries: Vietnam, the United States, Japan, and Germany.

Overall, the data reveals a consistent increase in student enrollments in all four countries over the given period. The United States had the highest number of students enrolling each year, while Germany had the lowest. Vietnam and Japan saw moderate increases in their student numbers.

In 2013, the United States had the highest enrollment at 4.5 million, followed by Vietnam with 1.2 million, Japan with 1 million, and Germany with 500,000. Over the next ten years, all countries experienced steady growth in their student numbers. By 2023, the United States reached 5 million enrollments, maintaining its leading position.

Vietnam showed a significant increase from 1.2 million in 2013 to 1.7 million in 2023. Japan’s student enrollments grew from 1 million to 1.2 million during the same period, while Germany’s numbers rose from 500,000 to 600,000.

In summary, all four countries experienced an upward trend in student enrollments from 2013 to 2023, with the United States consistently having the highest number of enrollments, and Germany the lowest. Vietnam and Japan also saw steady increases, reflecting a growing interest in education across these nations.

Bài tham khảo 2

The line graph illustrates the number of students enrolling annually in four countries: Vietnam, the United States, Japan, and Germany from 2013 to 2023.

Overall, the number of student enrollments in all four countries experienced an upward trend throughout the given period. The United States consistently had the highest number of enrollments, while Germany had the lowest. Vietnam showed a significant increase, especially in the later years, and Japan had a steady, moderate rise.

In 2013, the United States had the highest number of enrollments at 4,500,000, followed by Vietnam with 1,200,000, Japan with 1,000,000, and Germany with 500,000. Over the next few years, the United States saw a consistent increase of 50,000 enrollments each year, reaching 5,000,000 by 2023.

Vietnam’s enrollments also grew significantly, starting at 1,200,000 in 2013 and reaching 1,700,000 by 2023. The country saw a steady increase of 50,000 enrollments each year, with notable growth especially after 2018. Japan’s enrollments increased at a slower rate compared to Vietnam, starting at 1,000,000 in 2013 and reaching 1,200,000 by 2023, with a consistent annual increase of 20,000.

Germany had the lowest number of enrollments throughout the period but showed a steady increase from 500,000 in 2013 to 600,000 in 2023. The country experienced a consistent growth of 10,000 enrollments each year, maintaining its position as the country with the fewest enrollments among the four.

In conclusion, while all four countries experienced growth in student enrollments from 2013 to 2023, the United States had the highest number throughout the period, and Germany the lowest. Vietnam showed substantial growth, particularly in recent years, and Japan had a steady but moderate increase.

Bài tham khảo 3

Introduction

The line graph illustrates the number of students enrolling annually from 2013 to 2023 in four countries: Vietnam, the United States, Japan, and Germany.

Overview

Overall, the number of students enrolling in higher education showed an upward trend in all four countries over the ten-year period. The United States consistently had the highest number of enrollments, while Germany had the lowest. Vietnam and Japan experienced steady growth in student enrollments as well.

Body 1

In 2013, the United States started with 4.5 million enrollments, significantly higher than the other three countries. This number steadily increased by 50,000 each year, reaching 5 million by 2023. Vietnam followed a similar trend but on a smaller scale, beginning with 1.2 million students in 2013 and growing by 50,000 annually, ending at 1.7 million in 2023.

Body 2

Japan and Germany also saw gradual increases in student enrollments, albeit at a slower pace. Japan started with 1 million students in 2013, increasing by 20,000 each year to reach 1.2 million by 2023. Germany had the smallest number of enrollments, starting with 500,000 in 2013 and rising by 10,000 per year, culminating at 600,000 in 2023. Despite the differences in scale, all four countries demonstrated a consistent increase in student numbers over the decade.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN