100 câu bài tập Active and Passive Voice

100-Cau-Bai-Tap-Active-And-Passive-Voice

Passive voice, ngược lại, được sử dụng khi hành động được thực hiện lên đối tượng. Trong câu này, đối tượng trở thành chủ từ và động từ thường đi sau nó. Ví dụ: “The mouse (chủ từ) was chased (động từ) by the cat.”

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN