Chủ đề Work là chủ đề nâng cao sử dụng nhiều cho Writing, được chọn lọc từ sách IELTS Test Plus, Road to IELTS và tạp chí The Economist. Các bạn nên sử dụng nhiều cách khác nhau để học thuộc các cụm từ vựng và tìm các từ đồng nghĩa với các từ vựng đó.

Đọc lại bài cũ: Từ vựng nâng cao IELTS chủ đề Language Tuần 2.

40 từ vựng chủ đề Work

ProtestBùng phát, hoành hành
SwoopTăng nhanh chóng
Jobless recoveryThời kỳ tỉ lệ thất nghiệp cao kéo dài
Employment resurgenceSự phục hồi thị trường lao động
InciteThúc giục, khiêu khích
Dismal storylineCâu chuyện ảm đạm
Robotic workforce influxSự xâm chiếm của những con robot “cướp việc”
Unemployed eraMột tương lai thất nghiệp
Visionary public intellectualsNhững nhà trí thức tham vọng
Pursue a respectable occupationTìm một công việc lương cao
AI and ML revolutionCách mạng máy móc học tập và trí tuệ nhân tạo
Developed economiesCác nền kinh tế phát triển
Record highsNhững mốc cao nhiều lần
PessimistsNhững người dự đoán thảm họa
Speed up job automationĐẩy nhanh, tăng tốc
DeclareKhẳng định
On leaveBị buộc phải thôi việc
Automation surgesSự bùng nổ của tự động hoá
Economic downturnsSuy thoái kinh tế
Job loss due to automationThất nghiệp do tự động hoá
Open positionsNhững vị trí còn trống
Come to terms withNhất trí, hoà hợp với cái gì
Salary increaseSự tăng lương
Unskilled laborersLao động kỹ năng thấp
ProposePhát biểu, gợi ý
Unorthodox(Thuộc) phản động
Strong economic basisNền tảng kinh tế vi mô vững chắc
Massive hiringSự miệt mài tuyển nhân viên
Labor-intensiveThâm dụng lao động
SupportỦng hộ, hậu thuẫn
Integration of cutting-edge technologiesSự áp dụng các công nghệ tiên tiến
Linked toLiên quan đến
Dismissively react toKhinh thường
Seeming reversalSự thay đổi ý kiến rõ ràng
Data analysis techniquesCác phương pháp thống kê
Secure employmentCó một công việc
UpcomingSắp tới, sắp xuất bản
Favor the wealthyChạm đến đỉnh điểm
Companies adopting automationNhững công ty sử dụng robot
Eliminate competitorsKhiến cho đối thủ rời bỏ ngành

Bài tập

 1. The workers decided to ________ against the unfair labor practices.
 2. The eagle made a sudden ________ down to catch its prey.
 3. Despite the recession, there are signs of a ________ in employment.
 4. The government’s policies aim to encourage ________ and stimulate job creation.
 5. The inflammatory speech only served to ________ violence among the protestors.
 6. The novel had a ________ that left readers feeling despondent.
 7. With the advancement of technology, there has been a(n) ________ in the workforce.
 8. Many fear we are entering an ________ where finding a job will be increasingly difficult.
 9. ________ like Elon Musk often predict the future of technology.
 10. After graduation, she decided to ________ instead of settling for just any job.
 11. The ________ is drastically changing various industries.
 12. ________ tend to weather economic crises better than others.
 13. The stock market reached ________ before the sudden crash.
 14. Despite the positive outlook, there are always ________ who anticipate failure.
 15. Efforts are being made to ________ to meet the demands of the market.
 16. He had to ________ his income on his tax return.
 17. She’s currently ________ from work due to family reasons.
 18. ________ are reshaping various sectors of the economy.
 19. ________ often accompany periods of economic instability.
 20. The rise of automation has led to ________ in certain industries.
 21. Many companies have ________ that they are struggling to fill.
 22. It took him a while to ________ the loss of his job and move forward.
 23. The company announced a ________ for all its employees.
 24. ________ often face challenges finding stable employment.
 25. The CEO is expected to ________ a new strategy at the upcoming meeting.
 26. Her ________ approach to problem-solving surprised her colleagues.
 27. The country’s prosperity is built on a ________.
 28. The company is undergoing a ________ to meet increased demand.
 29. Agriculture is a ________ industry in many developing countries.
 30. We need to ________ those who are working towards positive change.
 31. ________ is crucial for staying competitive in today’s market.
 32. The rise in unemployment is closely ________ to economic policies.
 33. Some people ________ to warnings about climate change.
 34. The sudden drop in sales was a ________ for the company.
 35. He used advanced ________ to analyze the data.
 36. His new job offers ________ in a stable industry.
 37. There are many ________ events scheduled for next month.
 38. Some argue that current policies unfairly ________ the wealthy.
 39. ________ are investing heavily in automation to streamline operations.
 40. The company’s goal is to ________ its rivals and dominate the market.

Đáp án

Ứng dụng viết bài:

The Impact of Automation on Employment in Developed Economies

Tác

 1. Protest
 2. Swoop
 3. Jobless recovery
 4. Employment resurgence
 5. Incite
 6. Dismal storyline
 7. Robotic workforce influx
 8. Unemployed era
 9. Visionary public intellectuals
 10. Pursue a respectable occupation
 11. AI and ML revolution
 12. Developed economies
 13. Record highs
 14. Pessimists
 15. Speed up job automation
 16. Declare
 17. On leave
 18. Automation surges
 19. Economic downturns
 20. Job loss due to automation
 21. Open positions
 22. Come to terms with
 23. Salary increase
 24. Unskilled laborers
 25. Propose
 26. Unorthodox
 27. Strong economic basis
 28. Massive hiring
 29. Labor-intensive
 30. Support
 31. Integration of cutting-edge technologies
 32. Linked to
 33. Dismissively react to
 34. Seeming reversal
 35. Data analysis techniques
 36. Secure employment
 37. Upcoming
 38. Favor the wealthy
 39. Companies adopting automation
 40. Eliminate competitors

In recent years, the rapid advancement of technology, particularly the emergence of AI and ML revolution, has sparked significant debate regarding its impact on the job market in developed economies. While proponents argue that automation leads to increased efficiency and productivity, pessimists express concerns over the job loss due to automation and its potential to exacerbate economic downturns.

Trong những năm gần đây, sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là sự xuất hiện của cách mạng AI và ML, đã gây ra cuộc tranh luận đáng kể về tác động của nó đối với thị trường lao động trong các nền kinh tế phát triển. Trong khi các nhà ủng hộ lập luận rằng tự động hóa dẫn đến sự hiệu quả và năng suất tăng cao, người bi quan biểu đạt lo ngại về mất việc làm do tự động hóa và khả năng làm trầm lặng thêm khủng hoảng kinh tế.

One of the key consequences of automation is the speed-up job automation across various industries. As companies strive to remain competitive, they increasingly turn to integration of cutting-edge technologies to streamline operations. This trend has led to a robotic workforce influx, with machines taking over tasks previously performed by humans.

Sự gia tăng về tự động hóa đã tạo ra một kỷ nguyên thất nghiệp cho nhiều cá nhân, đặc biệt là công nhân không có kỹ năng công việc của họ dễ bị tự động hóa. Mặc dù có nhiều nỗ lực để tạo ra cơ hội mới, như sự tuyển dụng hàng loạt trong một số lĩnh vực, vẫn tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa các kỹ năng mà doanh nghiệp yêu cầu và những kỹ năng mà lực lượng lao động sở hữu.

The rise in automation has created an unemployed era for many individuals, particularly unskilled laborers whose jobs are susceptible to being automated. Despite efforts to create new opportunities, such as massive hiring in certain sectors, there remains a significant gap between the skills demanded by employers and those possessed by the workforce.

Sự gia tăng của tự động hóa đã tạo ra một thời kỳ thất nghiệp cho nhiều cá nhân, đặc biệt là lao động không có kỹ năng đặc biệt mà công việc của họ dễ bị tự động hóa. Mặc dù đã có những nỗ lực để tạo ra cơ hội mới, như việc tuyển dụng đại trà trong một số lĩnh vực, nhưng vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa các kỹ năng mà các nhà tuyển dụng đòi hỏi và những kỹ năng mà nguồn lao động sở hữu.

Moreover, the jobless recovery witnessed in the aftermath of economic crises has been attributed, in part, to the eliminate competitors by companies adopting automation. While this may contribute to record highs in productivity, it also raises questions about the distribution of wealth and the widening gap between the rich and the poor.

Hơn nữa, sự phục hồi không có việc làm mà chứng kiến sau các cuộc khủng hoảng kinh tế đã được cho là do các công ty áp dụng tự động hóa để loại bỏ đối thủ. Mặc dù điều này có thể góp phần vào việc tăng cao kỷ lục về năng suất, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về phân phối của giàu có và khoảng cách ngày càng rộng lớn giữa giàu và nghèo.

To come to terms with the challenges posed by automation, policymakers and stakeholders must work together to devise strong economic basis strategies that ensure the benefits of technological advancement are equitably distributed. This may involve initiatives such as investing in education and training programs to secure employment for displaced workers and promoting the integration of cutting-edge technologies in a socially responsible manner.

Để đối mặt với những thách thức do tự động hóa đặt ra, các nhà hoạch định chính sách và bên liên quan phải cùng nhau làm việc để tạo ra các chiến lược có cơ sở kinh tế mạnh mẽ đảm bảo rằng những lợi ích của tiến bộ công nghệ được phân phối công bằng. Điều này có thể bao gồm các sáng kiến như đầu tư vào các chương trình giáo dục và đào tạo để bảo vệ việc làm cho những người lao động bị thay thế và thúc đẩy sự tích hợp của các công nghệ tiên tiến một cách có trách nhiệm xã hội.

In conclusion, while the AI and ML revolution holds immense potential for driving progress and innovation, its impact on employment in developed economies cannot be overlooked. By acknowledging the challenges posed by automation and adopting proactive measures, societies can navigate this transition towards a future where technology complements, rather than replaces, human labor.

Tóm lại, trong khi cách mạng AI và ML mang lại tiềm năng lớn cho sự tiến bộ và đổi mới, tác động của nó đối với việc làm trong các nền kinh tế phát triển không thể bỏ qua. Bằng cách nhận biết các thách thức mà tự động hóa đặt ra và áp dụng các biện pháp tích cực, các xã hội có thể điều hướng qua quá trình chuyển đổi này đến một tương lai nơi công nghệ bổ sung, chứ không phải thay thế, lao động của con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN