Đây là phần bài tập chủ đề Art part 5 chuyên mục Writing. Các bài tập có tính độc lập và đều có thể luyện tập như nhau. Sau đây là phần bài tập, gợi ý, outline, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp.

Đọc lại bài trước: Writing IELTS chủ đề Art (Nghệ thuật) Part 4.

Writing Focusing on local works

Focusing on local works in museums and art galleries allows for a deeper exploration and appreciation of one’s own culture and heritage. To what extent do you agree?

AgreeDisagree
Local works in museums and galleries provideFocusing solely on local works can lead to
a direct connection to one’s own culture anda limited perspective, inhibiting the exploration
heritage, fostering a sense of pride andand appreciation of diverse cultural perspectives.
identity.
Exploring local art allows for a deeperExposure to a variety of cultural influences
understanding of the historical and societalthrough international works can broaden one’s
contexts that shape a community’s valuesworldview and foster empathy and understanding.
and traditions.
Local works often reflect specificGlobalization has made cultural boundaries more
regional customs, traditions, andporous, and embracing international art allows
narratives, offering insights intofor a richer understanding of how cultures
the lived experiences of localinteract and influence each other.
communities.
Supporting local artists andLimiting exposure to local works may restrict
cultural institutions contributes tothe growth and evolution of artistic movements
preserving and promotingwithin a community, stifling creativity and
cultural heritage for futureinnovation.
generations.

Overall, while focusing on local works in museums and art galleries can deepen appreciation of one’s own culture and heritage, it’s essential to balance this with exposure to diverse global perspectives to foster a more comprehensive understanding of the world.

Từ vựng và cụm từ vựng cần lưu ý

 1. Local works: Các tác phẩm nghệ thuật địa phương.
 2. Museums and art galleries: Bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật.
 3. Deeper exploration: Sự khám phá sâu rộng hơn.
 4. Appreciation: Sự đánh giá cao, sự trân trọng.
 5. Culture and heritage: Văn hóa và di sản.
 6. Direct connection: Mối liên kết trực tiếp.
 7. Sense of pride and identity: Cảm giác tự hào và nhận thức bản thân.
 8. Understanding of historical and societal contexts: Hiểu biết về bối cảnh lịch sử và xã hội.
 9. Regional customs, traditions, and narratives: Phong tục, truyền thống và câu chuyện địa phương.
 10. Lived experiences: Những trải nghiệm sống.
 11. Cultural institutions: Các cơ quan văn hóa.
 12. Preserving and promoting cultural heritage: Bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa.
 13. Globalization: Toàn cầu hóa.
 14. Cultural boundaries: Ranh giới văn hóa.
 15. Embracing international art: Chấp nhận nghệ thuật quốc tế.
 16. Richer understanding: Hiểu biết sâu sắc hơn.
 17. Interact and influence each other: Tương tác và tác động lẫn nhau.
 18. Supporting local artists: Ủng hộ các nghệ sĩ địa phương.
 19. Preserving and promoting cultural heritage: Bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa.
 20. Limiting exposure: Hạn chế tiếp xúc.
 21. Stifling creativity and innovation: Làm trì hoãn sáng tạo và đổi mới.

Các cấu trúc ngữ pháp và cấu trúc câu cần lưu ý

 1. Complex sentences: Câu phức có thể giúp bạn diễn đạt ý kiến một cách chi tiết và phong phú hơn. Ví dụ: “While focusing on local works in museums and galleries allows for a deeper exploration and appreciation of one’s own culture and heritage, it’s important to recognize the value of exposure to diverse global perspectives.”
 2. Comparative structures: Cấu trúc so sánh có thể được sử dụng để so sánh những lợi ích và hạn chế của việc tập trung vào nghệ thuật địa phương so với nghệ thuật quốc tế. Ví dụ: “Focusing solely on local works can lead to a limited perspective, inhibiting the exploration and appreciation of diverse cultural perspectives.”
 3. Conditional sentences: Câu điều kiện có thể được sử dụng để diễn đạt các giả thiết và kết quả có thể xảy ra. Ví dụ: “If cultural institutions prioritize the promotion of local artists, then the preservation of cultural heritage for future generations will be ensured.”
 4. Passive voice: Cấu trúc bị động có thể được sử dụng để tập trung vào hành động hoặc người chịu ảnh hưởng. Ví dụ: “Local works in museums and galleries are supported by the community, contributing to the preservation and promotion of cultural heritage.”
 5. List structures: Cấu trúc danh sách có thể được sử dụng để liệt kê các điểm mạnh và yếu của việc tập trung vào nghệ thuật địa phương so với nghệ thuật quốc tế. Ví dụ: “Exploring local art allows for a deeper understanding of the historical, societal, and cultural contexts that shape a community’s values and traditions.”
 6. Emphatic structures: Cấu trúc nhấn mạnh có thể được sử dụng để làm nổi bật ý kiến chính. Ví dụ: “It is imperative that we support local artists and cultural institutions to ensure the preservation and promotion of our cultural heritage.”
 7. Relative clauses: Mệnh đề quan hệ có thể được sử dụng để mô tả chi tiết hoặc định rõ danh từ. Ví dụ: “Local works, which often reflect specific regional customs, traditions, and narratives, offer insights into the lived experiences of local communities.”

Các cấu trúc này có thể giúp bạn tạo ra một bài luận mạch lạc và logic, nêu bật các ý kiến một cách rõ ràng và hiệu quả.

Displaying local artworks

Displaying local artworks can promote a sense of pride and identity within the community, fostering a stronger connection between people and their cultural heritage. To what extent do you agree?

AgreeDisagree
Local artworks showcase community talent and unique perspectives, fostering a sense of pride and ownership among residents.Not all local artworks may resonate with everyone in the community, leading to exclusion or indifference rather than fostering unity.
Displaying local artworks can stimulate cultural dialogue and appreciation, encouraging residents to learn more about their heritage and history.The promotion of local artworks may inadvertently overshadow other important aspects of community identity and heritage, leading to a narrow focus.
Investing in local art projects can boost the local economy by attracting tourism and supporting local artists, thereby strengthening community bonds.Prioritizing local artworks over other forms of cultural expression may neglect the diversity within the community, potentially alienating certain groups.
By celebrating local artists and their works, communities can develop a stronger sense of collective identity, fostering a shared cultural pride.Local artworks alone may not be sufficient to address underlying social issues or bridge divides within the community, requiring more comprehensive approaches.
Overall, promoting local artworks can enhance community cohesion and pride, fostering a deeper connection between residents and their cultural heritage.While local artworks can be beneficial, relying solely on them to promote community pride and identity may overlook other important factors contributing to a sense of belonging.

In conclusion, while promoting local artworks can indeed foster a sense of pride and identity within the community, it’s essential to recognize potential drawbacks and ensure that other aspects of cultural heritage and community identity are also acknowledged and celebrated.

Từ vựng và cụm từ vựng cần lưu ý

 1. Artworks: các tác phẩm nghệ thuật
 2. Promote: khuyến khích, thúc đẩy
 3. Sense of pride: cảm giác tự hào
 4. Identity: bản sắc, đặc trưng
 5. Community: cộng đồng
 6. Cultural heritage: di sản văn hóa
 7. Connection: mối liên kết
 8. Residents: cư dân
 9. Showcase: trưng bày
 10. Talent: tài năng
 11. Unique perspectives: quan điểm độc đáo
 12. Ownership: sở hữu
 13. Stimulate: kích thích
 14. Dialogue: hội thoại
 15. Appreciation: đánh giá cao, trân trọng
 16. History: lịch sử
 17. Investment: đầu tư
 18. Boost: tăng cường
 19. Economy: nền kinh tế
 20. Tourism: du lịch
 21. Support: hỗ trợ
 22. Artists: nghệ sĩ
 23. Collective identity: bản sắc cộng đồng
 24. Social issues: vấn đề xã hội
 25. Bridge divides: chống chia rẽ
 26. Comprehensive approaches: phương pháp toàn diện
 27. Cohesion: sự đoàn kết
 28. Belonging: sự thuộc về

Các cấu trúc ngữ pháp và cấu trúc câu cần lưu ý

Trong bài diễn đạt ý kiến, việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và cấu trúc câu hợp lý là rất quan trọng để truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và hiệu quả. Dưới đây là một số cấu trúc ngữ pháp và cấu trúc câu bạn có thể sử dụng:

 1. Câu đảo ngữ (Inversion): Đảo ngữ có thể được sử dụng để làm nổi bật một ý kiến hoặc để mang lại sự đa dạng cho cấu trúc câu. Ví dụ: “Not only do local artworks showcase community talent, but they also stimulate cultural dialogue.”
 2. Câu điều kiện (Conditional sentences): Câu điều kiện có thể được sử dụng để diễn đạt ý kiến về những điều có thể xảy ra trong một trường hợp nhất định. Ví dụ: “If communities invest in local art projects, they can boost the local economy.”
 3. So sánh (Comparisons): So sánh có thể được sử dụng để làm rõ ý kiến hoặc so sánh giữa các khía cạnh khác nhau của vấn đề. Ví dụ: “Prioritizing local artworks over other forms of cultural expression may neglect the diversity within the community, potentially alienating certain groups.”
 4. Mệnh đề quan hệ (Relative clauses): Mệnh đề quan hệ có thể được sử dụng để thêm thông tin chi tiết hoặc làm rõ một khía cạnh trong câu. Ví dụ: “Investing in local art projects, which can boost the local economy, is crucial for strengthening community bonds.”
 5. Cấu trúc song song (Parallel structure): Sử dụng cấu trúc câu song song có thể làm cho văn bản trở nên mạch lạc và dễ đọc hơn. Ví dụ: “By celebrating local artists and their works, communities can develop a stronger sense of collective identity and foster a shared cultural pride.”
 6. Câu ghép (Compound sentences): Sử dụng câu ghép có thể giúp kết nối các ý kiến liên quan với nhau một cách logic và mạch lạc. Ví dụ: “Local artworks showcase community talent, and they also stimulate cultural dialogue and appreciation.”

(còn tiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN