Đây là phần 2 chủ đề Work. Đề bài Writing Task chủ đề Work là một chủ đề rất đa dang, TRI soạn sẵn các bài viết với nhiều đề bài có chủ đề Work. Sau đây là câu hỏi:

Question for Work

With the increasing competitiveness in various industries, is it essential for individuals to make early career choices to secure successful employment in the future?

Answer

AgreeDisagree
Making early career choices can provide individuals with a head start in gaining relevant skills and experience, which can make them more competitive in the job market later on.Rushing into career decisions without sufficient exploration can lead to dissatisfaction and a lack of fulfillment, as individuals may realize later that their chosen path is not aligned with their interests or strengths.
Early career decisions allow individuals to focus their efforts on developing specific expertise or qualifications that are in high demand, increasing their chances of securing desirable employment opportunities.The rapidly evolving job market often requires adaptability and the ability to pivot to new roles or industries, which may be hindered by overly rigid early career choices.
Planning early can enable individuals to identify potential career paths and set long-term goals, providing a sense of direction and purpose in their professional lives.Some individuals may thrive in environments that encourage exploration and experimentation, and delaying career decisions can afford them the opportunity to discover their true passions and talents.
With increasing competition, securing internships, apprenticeships, or entry-level positions in high-demand fields early on can open doors to valuable networking opportunities and mentorship, which can be instrumental in career advancement.Flexibility in career exploration allows individuals to gain a diverse range of experiences, skills, and perspectives, which can ultimately make them more versatile and adaptable professionals in the long run.

In conclusion, while making early career choices can offer certain advantages in terms of gaining relevant experience and specialization, it’s equally important to balance this with the flexibility to explore different paths and adapt to evolving circumstances. Ultimately, the key lies in finding a middle ground that allows individuals to capitalize on opportunities while remaining open to new possibilities and growth.

Vocabulary

Từ/cụm từ vựngGiải thích
head startưu thế được đạt được ở đầu cuộc đua hoặc cuộc thi, mang lại lợi thế ban đầu
relevant skills and experiencekỹ năng và kinh nghiệm có liên quan trực tiếp hoặc hữu ích cho một công việc hoặc tình huống cụ thể
competitiveliên quan hoặc đặc trưng bởi sự cạnh tranh, nỗ lực để đạt được hoặc chiến thắng một cái gì đó
sufficient explorationmột lượng điều tra hoặc khám phá đủ đáng
dissatisfactioncảm giác không hài lòng hoặc không hạnh phúc do kỳ vọng hoặc mong muốn không được đáp ứng
fulfillmentviệc đạt được điều gì đó mong muốn, hứa hẹn hoặc dự đoán; sự hài lòng hoặc hạnh phúc
aligned withđồng thuận hoặc hài hòa với; phù hợp hoặc tương xứng với
interests or strengthsnhững điều mà người ta thấy thú vị, có lợi hoặc quan trọng, hoặc các lĩnh vực mà họ nổi bật
high demandtình hình mà có một nhu cầu hoặc mong muốn lớn cho một cái gì đó, thường dẫn đến sự khan hiếm
desirable employment opportunitiescơ hội việc làm hấp dẫn hoặc lôi cuốn cho các cá nhân
direction and purposesự hướng dẫn và động lực được cung cấp bởi một mục tiêu rõ ràng hoặc mục tiêu
professional livesphần của cuộc sống của cá nhân liên quan đến công việc hoặc nghề nghiệp
internships, apprenticeships, or entry-level positionscác loại kinh nghiệm làm việc hoặc vai trò thường được thực hiện bởi người mới bắt đầu hoặc người học
valuable networking opportunitiescơ hội thiết lập kết nối với người khác trong lĩnh vực hoặc ngành của mình
instrumental incần thiết hoặc quan trọng để đạt được một mục tiêu hoặc kết quả cụ thể
career advancementtiến bộ hoặc thăng tiến trong sự nghiệp hoặc phát triển chuyên môn
flexibility in career explorationkhả năng thích nghi và khám phá các lựa chọn hoặc con đường sự nghiệp khác nhau
diverse range of experiences, skills, and perspectivesmột loạt các kinh nghiệm, kỹ năng và quan điểm khác nhau
versatile and adaptable professionalscác cá nhân có khả năng thực hiện hiệu quả trong nhiều tình huống hoặc vai trò khác nhau

Grammar

Cấu trúc câu

 1. Agree Column:
  • Chúng ta sử dụng các cấu trúc câu khẳng định để nêu điểm mạnh của quan điểm đồng ý:
   • “Making early career choices can provide individuals with…”
   • “Early career decisions allow individuals to focus their efforts on…”
   • “Planning early can enable individuals to identify…”
   • “With increasing competition, securing internships…”
 2. Disagree Column:
  • Chúng ta sử dụng các cấu trúc câu phủ định hoặc so sánh để thể hiện quan điểm không đồng ý:
   • “Rushing into career decisions without sufficient exploration can lead to…”
   • “The rapidly evolving job market often requires adaptability…”
   • “Some individuals may thrive in environments that encourage…”
   • “Flexibility in career exploration allows individuals to gain…”
 3. Conclusion:
  • Trong phần kết luận, chúng ta sử dụng các cấu trúc câu tổng hợp và nhấn mạnh vào ý chính:
   • “In conclusion, while making early career choices can offer certain advantages…”
   • “Ultimately, the key lies in finding a middle ground that allows individuals to capitalize on opportunities…”

Cấu trúc ngữ pháp

 1. Agree/Disagree Structure: Đây là cấu trúc cơ bản của bài trả lời, trong đó chúng ta phân chia quan điểm của mình thành hai phần: Agree (Đồng ý) và Disagree (Không đồng ý). Đây là cấu trúc rõ ràng giúp định hình lập luận của chúng ta và giúp người đọc dễ dàng theo dõi quan điểm của mỗi phần.
 2. Topic Sentences: Mỗi cột trong bảng được bắt đầu bằng một câu chủ đề (topic sentence) rõ ràng, diễn đạt quan điểm cơ bản của phần đó. Ví dụ: “Making early career choices can provide individuals with a head start in gaining relevant skills and experience…” (Đưa ra quyết định nghề nghiệp sớm có thể giúp cá nhân bắt đầu với sự phát triển kỹ năng và kinh nghiệm liên quan…).
 3. Supporting Details: Mỗi phần có các chi tiết hỗ trợ lập luận của mình. Các câu này cung cấp thông tin cụ thể hoặc ví dụ để minh họa và củng cố quan điểm được đề xuất. Ví dụ: “With increasing competition, securing internships, apprenticeships, or entry-level positions in high-demand fields early on can open doors to valuable networking opportunities and mentorship…” (Với sự cạnh tranh ngày càng tăng, việc đảm bảo các vị trí thực tập, học việc, hoặc các vị trí cơ bản trong lĩnh vực đòi hỏi cao sớm có thể mở ra cơ hội giao lưu mạng lưới và sự hướng dẫn quý giá…).
 4. Concluding Sentence: Mỗi phần kết thúc bằng một câu tổng kết nhấn mạnh lại ý chính của cột đó. Ví dụ: “Ultimately, the key lies in finding a middle ground that allows individuals to capitalize on opportunities while remaining open to new possibilities and growth.” (Cuối cùng, chìa khóa nằm ở việc tìm ra một sự cân bằng giữa việc tận dụng cơ hội và vẫn mở lòng với các khả năng mới và sự phát triển).

Bài Writing gợi ý theo dàn ý

Navigating Career Choices: Striking the Balance Between Early Decisions and Flexibility

Điều Hướng Lựa Chọn Nghề Nghiệp: Tìm Sự Cân Bằng Giữa Quyết Định Sớm và Linh Hoạt

In today’s increasingly competitive job market, the pressure to make early career choices weighs heavily on the minds of many individuals. The question arises: is it essential to chart a specific path early on to secure successful employment in the future? Let’s explore the arguments on both sides of this debate.

Trong thị trường lao động ngày nay ngày càng cạnh tranh, áp lực để đưa ra quyết định sớm về sự nghiệp đè nặng lên tâm trí của nhiều cá nhân. Câu hỏi đặt ra là: liệu việc định rõ một hướng đi cụ thể từ sớm có quan trọng để đảm bảo việc làm thành công trong tương lai không? Hãy khám phá những lập luận ở cả hai phía của cuộc tranh luận này.

Agree:

Proponents of making early career choices argue that doing so provides individuals with a head start in gaining relevant skills and experience. By focusing their efforts on specific industries or fields from an early stage, individuals can position themselves as competitive candidates when seeking employment opportunities later on.

Người ủng hộ việc đưa ra quyết định sớm về sự nghiệp lập luận rằng việc này cung cấp cho cá nhân một lợi thế ban đầu trong việc có được kỹ năng và kinh nghiệm liên quan. Bằng cách tập trung nỗ lực vào các ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực cụ thể từ sớm, cá nhân có thể định vị bản thân là ứng viên cạnh tranh khi tìm kiếm cơ hội việc làm sau này.

Furthermore, early career decisions enable individuals to concentrate on developing expertise or qualifications that are in high demand, increasing their chances of securing desirable positions in the job market.

Hơn nữa, việc quyết định sớm về sự nghiệp cho phép cá nhân tập trung vào phát triển chuyên môn hoặc bằng cấp được đánh giá cao, tăng cơ hội để có được các vị trí mong muốn trên thị trường lao động.

Planning early can also provide individuals with a sense of direction and purpose in their professional lives. By identifying potential career paths and setting long-term goals, individuals can navigate their careers with greater clarity and confidence.

Việc lập kế hoạch sớm cũng có thể cung cấp cho cá nhân một cảm giác hướng đi và mục tiêu trong cuộc sống nghề nghiệp của họ. Bằng cách xác định các hướng đi nghề nghiệp tiềm năng và đặt mục tiêu dài hạn, cá nhân có thể điều hành sự nghiệp của mình với sự rõ ràng và tự tin hơn.

Additionally, securing internships, apprenticeships, or entry-level positions in high-demand fields early on can open doors to valuable networking opportunities and mentorship, which are crucial for career advancement.

Ngoài ra, việc đảm bảo các vị trí thực tập, học việc hoặc vị trí nhập môn trong các lĩnh vực đòi hỏi cao từ sớm có thể mở cửa cho các cơ hội quan trọng về mạng lưới kết nối và sự hướng dẫn, là yếu tố quan trọng trong việc thăng tiến trong sự nghiệp.

Disagree:

On the other hand, opponents of making early career choices argue that rushing into decisions without sufficient exploration can lead to dissatisfaction and a lack of fulfillment. Many individuals may realize later that their chosen path is not aligned with their interests or strengths, resulting in wasted time and effort.

Tuy nhiên, các nhà phản đối việc đưa ra quyết định sớm về sự nghiệp lập luận rằng việc vội vàng đưa ra quyết định mà không khám phá đủ có thể dẫn đến sự không hài lòng và thiếu sự mãn nguyện. Nhiều cá nhân có thể nhận ra sau này rằng lối đi đã chọn không phù hợp với sở thích hoặc điểm mạnh của họ, dẫn đến việc lãng phí thời gian và nỗ lực.

The rapidly evolving nature of the job market requires adaptability, and overly rigid early career choices may hinder individuals’ ability to pivot to new roles or industries.

Bản chất phát triển nhanh chóng của thị trường lao động đòi hỏi sự thích ứng, và những quyết định sớm về sự nghiệp quá cứng nhắc có thể làm trở ngại cho khả năng điều chỉnh sang vai trò hoặc ngành công nghiệp mới.

Furthermore, some individuals thrive in environments that encourage exploration and experimentation. Delaying career decisions can afford them the opportunity to discover their true passions and talents, leading to more fulfilling career paths in the long run. Flexibility in career exploration allows individuals to gain a diverse range of experiences, skills, and perspectives, ultimately making them more versatile and adaptable professionals.

Hơn nữa, một số cá nhân thịnh vượng trong môi trường khuyến khích khám phá và thử nghiệm. Việc trì hoãn quyết định về sự nghiệp có thể mang lại cho họ cơ hội để khám phá sở thích và tài năng thực sự của mình, dẫn đến những con đường nghề nghiệp mang lại hạnh phúc hơn trong tương lai. Sự linh hoạt trong việc khám phá sự nghiệp cho phép cá nhân có được một loạt các kinh nghiệm, kỹ năng và quan điểm đa dạng, cuối cùng làm cho họ trở thành những chuyên gia linh hoạt và thích ứng hơn.

Conclusion:

In conclusion, while making early career choices can offer certain advantages, it’s essential to balance this with flexibility and openness to new opportunities. The key lies in finding a middle ground that allows individuals to capitalize on early experiences while remaining adaptable to evolving circumstances.

Tóm lại, mặc dù việc đưa ra quyết định sớm về sự nghiệp có thể mang lại một số lợi ích nhất định, nhưng điều quan trọng là cân bằng điều này với sự linh hoạt và sẵn sàng tiếp nhận cơ hội mới. Chìa khóa nằm ở việc tìm ra một điểm trung gian cho phép cá nhân tận dụng các kinh nghiệm sớm trong khi vẫn linh hoạt với các tình huống thay đổi.

Whether one chooses to make early career decisions or explore various paths over time, the ultimate goal is to build a fulfilling and successful career that aligns with one’s passions and aspirations.

Dù cho cá nhân chọn đưa ra quyết định sớm về sự nghiệp hay khám phá các con đường khác nhau theo thời gian, mục tiêu cuối cùng là xây dựng một sự nghiệp đầy ý nghĩa và thành công phản ánh đúng niềm đam mê và khát vọng của mình.

Đọc thêm về phần 1: Writing Task Topic Work Part 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN